NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CUFOL HOOREEJO GINE: Jokkondiral Pulaagu.com e Bari Moktaar, Hooreejo Kawtal GinenaaSe Poor-Jenti Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 30-06-2010 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 27-06-2010 18:52

Pages vues : 10280    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Bari Moktaar
E
nder ngu ɗo lofu ngadanu Cufal Hooreejo leydi mbaɗoowu ñalnde Alet 27 lewru Korse 2010, fannuyankooɓe politik diwaan o, eɓe ngonaa fof ina cikki so Allah yantii heen maa Gine waklit goongira e goonga kelle jammaaji niɓɓi e nder daartol hanki mum, yolbina taltali dimaaɗi teeɗanoo potal hakkunde leƴƴi, hakkunde diiwanuuji haa ɓamtaare renndoyankoore duumiinde jaaloo.
E nder oon buklet baklet politikyankeewo ginenaaɓe waali wuro en, hakkunde leyɗeele e hay ɓe ngonaa fof hannde o, ko e ñorgo ndarnaa, sabu Pulaar wi’i : hay go‘to fotaani mantude jamma haade wonii suwaa tawo weetde ». Hannde aduna fof ina laaɓaa wonde Fulɓe ina ngemmbi mbiruuji mawɗi e dingiral daɗndude teeɗanaade Galle Laamorɗo Seeku Tuureyah ; ina jeyaa e ɓeen ɓilooɓe poomnoo walla mbaɗa ɓilel capaato gorko fuutanke ɓi’i fuutanke biyeteeɗo Sellu Daleen Jallo mo Labe mawngo.
Ko ɗaam kiram walla jinngere addani Jaaynde mon, jaaynde Fulɓe wiyeteende Pulaagu.com jooɗiinde to Waala Fenndo (Farayse) e Gaboo Wuddu leydi rokkude konngol gooto e ɓiɓɓe mayri wonɓe ɗo e Poor-Jenti wuro fagguduyankeewo leydi Gaboo mbele maa njanngiyankooɓe Jaaynde nde paam, kamɓe fof e woɗɗuɓe leydi maɓɓe Gine hakillaaji, mo woni kala fawii ko e ngaal Cufal ɗaminaangal waɗataa jeddi.
Oon Pullo mo aynaani kolce woni Musidɗo men, ɓi’i neene Bari Moktaar, Hooreejo Kawtal Ginenaaɓe Poor-Jenti.
Faandaare nde ko mbele omo rokka heen yiyannde makko politik e ngu ɗo lofu ngadanu ngu Fulɓe winndere mberti juuɗe mu’en ñaagii mbi’i yoo Allah rokku Fulɓe poolgu, laamu ngu hoota e juuɗe maɓɓe ko leelani.
Ɗoon en njoopiima gooto e ƴamooɓe Fulɓe, gorko biyeteeɗo Sellu Daleen Jallo mo Labe.


En mbertii juuɗe en ñagiima Toowɗo yoo duwaawu hawru e  aamiini.

 Daɗndu  Ƴamooɓe Faade Galle Laamorɗo Seku Tuureyaa

PULAAGU.COM: Ko adii fof mbaar jam ñalli e ma ? Naamndal gadanal : eɗen nganndi so tawii Allah hoddirii ko ñalnde 27 lewru Korse ndu ngon-ɗen ndu, ɓiɓɓe ginenaaɓe njogori suɓaade belɗo ɗumen ardoo leydi Gine caggal duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi laamu ndool-ndoolaagu Seeku Tuure e Laasana Konte. Holi yiyannde ma e ngal ɗo Cufal ngal noogaas e nayi (24) ƴamoowo?

Bari Moktaar, Hooreejo Kawtal Ginenaaɓe: Ko adii fof, on njaaraama no fewi nde ngoppu-ɗon haajuuji mon ngar-ɗon e am ngam naamndaade yiyannde am e o ɗo woote garoowo dimaas 27 lewru korse ndu ngon-ɗen ndu.
Yiyannde am e cufal ngal ko yiyannde cuniiɗo e beltiiɗo ; ko woni ɗum sabu so a ƴeewii duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi ko Gine heɓi ndimaagu politik kono hay baɗte gollaaka e mayri, tee ndi ɓeydii ko yahrude caggal. Yiyannde woɗnde nde ko Seku Tuure, hay sinno ko bonɗo wonnoo omo joginoo eɓɓooji paayodinɗi faade e ɓiɓɓe ginenaaɓe, kono nde tawnoo ɓe o waɗdunoo maalde ɓe njamfi mo, o heddii e caɗeele, o wi’i Jeneraal Degool yoo huccu ladde. Gine ko ginenaaɓe poti haalde haala mum, sabu Seku Tuure wi’noo e oon tuma ko yoo ginenaaɓe ndarono koye mu’en, ndema, ngayna ngalu leydi ndi waasa baatireede.
Ko ɗum waɗi, e naange makko ngalu leydi ndi memaka hay abbere. Ndeke so tawii, hannde woote laaɓɗo cer mo alaa fitina waɗaama Gine, ɓiɓɓe leydi mbeyto ndakmitoo.

Nde Seku Tuure maayi e hitaande 1984, soldateeɓe keɓi laamu ngu yimɓe fof cikkatnoo ko ma ɓe mbellit leydi ndi waɗlidiiɓe naata ngadda jawɗeele mu’en ngolloo leydi ndi. Kono nde tawnoo wonaa ɗum woni paaandaale maɓɓe ɓe njolni ko pankere, dorog, yarde beere (sanngara) e laawɗinde « cagayaagal » e nder Gine. Wellitaare noon e pankere wonaa gootum kamɓe noon ko ɗum ɓe ngonkunoo seerndude. Ko wonaa ɗum ko, ɓe mbiynoo ko ɓe mbaɗa lamu luɓal, nde yahnoo haa juuti ɓe tawi faandu njuumri ndu ina weli, ɓe caltii, wonti laamu musidaagal, banndiraagal. Ɓe ƴetti ginenaaɓe « otaas », kaalɗo fof daande mum remee.

Junngo Abuubakar Sidiki Jakitee Lollirɗo Tummbaa Jakitee Fuuɗaama.

PULAAGU.COM: Hooreejo, so en ƴeewii maa en taw ko hikke woote hooreejo leydi meeɗi waɗee Gine tawa ina renndini fotde noogaas e nayi « kanndidaa », holi no njiyru-ɗaa ɗum?
Bari Moktaar Hooreejo Kawtal Ginenaaɓe Poor Jenti: Ko adii fof, mi yettii Allah, mi yettii Tummbaa Jaakite sabu sinno wonaano kanko oo ɗo woote haaletaake waɗataano, tee tawatnoo ko Muusaa Dadiis Kamara ina halka ɓiɓɓe ginenaaɓe tawa alaa kajotooɗo.

So tawii Jeneraal Sekubaa Konaate heɓii laamu luɓal ngal ko sabu Allah e sabu Tummbaa Jakitee, wayi tan ko hono resde debbo nii, ndonkaa heɓde e makko e jam ndesaa goɗɗo, oon nehtano ma; ko alaa e sago teddinaa mo haa faw. Jeneraal Konaatee noon ko gorko sabu waɗii ko o wi’noo so: fodande ɓiɓɓe ginenaaɓe woote laaɓɗo cer mo alaa jeddi, kala ko mo Allah rokki wune laamaade, laamoo e dow jam tawa fitina waɗaani.

Ginenaaɓe noon ɗo ngoni fof ina poti nuldude Jeneraal Sekubaa Konaate duwaawu, kadi mbaasa yejjitde Tummbaa Jakitee sabu so wonaano kanko “oppoosaaji politik” ɗi fof tawatnoo ko haala mu’en nattii haaleede ko ɓooyi, Dadiis Kamara woppataano ɓe e deeƴal.

Ñaagoto-ɗen Allah tan ko yoo waɗlu Gine woote ɗe ɓenna e dow jam mbele Gine ina wonta leydi potal e ɓamtaare. Gine no wayi alɗude ni, so tawii potal duumiima e mayri, enen Afrik bannge hiirnaangenaaɓe hay gooto e men fiyataa ɗo koyngal.

PULAAGU.COM: Hooreejo, gila wooteeji ɓami waɗeede e Gine ko ngol ɗo laawol woni gooo ko ginenaaɓe wonɓe caggal leydi ndokkaa ndimaagu kañum en suɓaade ƴamoowo mo koolii, kono noon ellee Goomu winnditnonoongu ngu araani ɗo e Poor-Jenti, ɓe kaaɗi tan ko Liberwiil wuro laamorgo leydi Gaboo. Holi ko saabii ɓe ngaraani ɗo?
Bari Moktaar Hooreejo Kawtal Ginenaaɓe: A haalii goonga! Goomu ngu arii Gaboo to Liberwiil kono ngu heɓaani yettaade ɗo, miin e Hoore e am nii, nde nan mi ɓe ngarii nde, mi ƴettu ndiwoowa, njah mi Liberwiil ngam yeewtitde e maɓɓe mbele komisoŋ o ina ara gay, sabu ginenaaɓe ina keewi ɗo, yoo Allah yaw ɓeyda! Kono, ɓe kolliti min wonde: ɓe ngalaa yamiroore yahde bannge goɗɗo so wonaa Liberwiil, kadi ɓe mbaɗti heen ɓe mbi’i: Afrik Santaraal fof ko biro wooto ɓe njogii oon woni Liberwiil; kala jiɗɗo wootde ko maa yaha liberwiil winnditoo so woote yontii ara toon wootata kanndidaa mum.
Ndeen min tawii aamnotaako, min ngoppi ngoon miijo kono kam heewɓe e amen jaranii ɗumen yahde mbinndoyii, so woote yontii ngootoyaa Liberwiil.
Ko wonaa ɗum ko, gila “kampaañ” “woote” ɗe puɗɗii, hay “kanndidaa” gooto nuldaani neɗɗo, so wonaa Sellu Daleen Jallo mo UFDG (Ngootaagu Doole Potal Gine). Minen hannde o, ko kanko min cuɓii wootande ñalnde Dimaas garoowo 27 korse 2010.

 

Image

“Sellu Daleen Jallo Wonaa Ƴamoowo Fuutankooɓe Tan.

PULAAGU.COM: Hooreejo, eɗen nganndi Fulɓe ina ngemmbi mbiruuji jonɗi e ngal ɗo cufal ina jeyaa e maɓɓe: Sellu daleen Jallo (mo kaalɗaa jooni oo), Usumaan Bah, Buubakaar Bah, Mammadu Bah Baadikko e Buubakar Bari e jooni jooni o, holi ko njaaboto-ɗaa ɓee ɗoo wiyooɓe Sellu Daleen Jallo ko “kanndidaa” Fuutankooɓe walla nii boom mbiyen Fulɓe?

Bari Moktaar Hooreejo Kawtal Ginenaaɓe: (Jaleeɗe) Ceerno Njaay, wiyooɓe Sellu Daleen Jallo ko ƴamoowo Fulɓe ɓe, ko majjuɓe walla tawa ɓe nganndaa holi gonɗo Sellu Daleen Jallo no feewi.

Ƴetten yeru: Yaasiin Jallo ginenaajo gadiiɗo wonde “depitee” to suudu sarɗiiji Farayse e hitaande 1945 wonaano laamɗo Fulɓe tan wonnoo, Hooreejo leydi Gine Mohammed Seku Tuure wonaano laamɗo Malenkooɓe tan wonnoo, ko ginenaaɓe fof ɓe ngonannoo. Ko noon Sellu Daleen Jallo waasiri wonde ƴamoowo Fulɓe, ko o “kanndidaa” ginenaaɓe fof ko aldaa e heedi heeda leñol walla diiwaan. Yeru goɗɗo: gonɗo junngo makko ñaamo ɗimmo o e tataɓo ɓe fof ngonaa Fulɓe.
 Sellu Daleen Jallo gooto fof ina anndi ko neɗɗo potal, ko ɗum waɗi omo jogii ɓayre mawnde to Gine Foresceer (Foonde) wuro walla diiwaan mo Muusaa Dadiis Kamara jibinaa ɗo; so ɗum ɓennii, to Gine toowngo yimɓe fof ina nganndi ko toon woni wero woote ƴamoowo Alfaa Konnde mo RPG, Fulɓe ngalaa toon kono Sellu waɗii toon ko hay gooto meeɗaani yi’de sabu alaa fof mo araani e jeewte (metiŋ) makko.  So tawii ko Fuuta Jaloŋ kadi, alaa fof mo o renndata toon ciifol walla ngesa sabu ko o arɗo e jaagaraf. Yeru ɓurɗo maantinaade o: nde Sellu Daleen Jallo woni e laamu Laasana Konte nde, o waɗi kallu Kaŋkaŋ faade Maali, o woppi kallu paaɗo Senegaal, ɓe mbi’i: holi ko saabii ɗum? O wi’i ɓe:” ko kallu Kaŋkaŋ faade Maali ɓuri waɗande Gine ngartam e kallu Konaakiri faade Senegaal”. Ndeke noon so tawii faamaama Sellu Daleen Jallo ko “kanndidaa” ginenaaɓe fof kala diiwaan mo o ari mbiyataa ko ɗoon o jeyaa, kampaañ o fennii wiyooɓe ko o kanndidaa Fulɓe.

PULAAGU.COM: Fulɓe ina keewi e kanndidaaji ɗi, mbele a sikkaani ɗuum ina waawi feccude doole fuutankooɓe ɓe walla ɓe mbonnana Sellu Daleen Jallo?
Bari Moktaar Hooreejo kawtal Ginenaaɓe: Ko goonga Fulɓe njoyo ina e Cufal ngal, sinno ko sago kamɓe fof ɓe ngonatno haɓɓere wootere, ɓe mbaɗlondira; ko ndeen ɓe ɓurata heɓde ko moƴƴi, kono so tawii gooto fof faalaa ko hollude mbaawka hoore mum aduna, o alaa baasi.
Heddii tan ko, Fulɓe kam kaangaaka ina nganndi ƴamoowo nafoowo, tee so ndeen yontii hay sinno ɓe muɓɓu gite eɓe nganndi mo ɓe mbeddantoo kartal.

Ko wonaa ɗum ko, kamɓe fof, so ɓe ndentii ina anndaa ko Sellu Daleen Jallo e Sijjaa Tuure ɓuri jogaade tippuɗi (porogaraam) renndo faayodinngo sabu ɓeen mariino golle ɗe ginenaaɓe fof ciftorta haa jooni. Sellu Daleen e Sijjaa Tuure miɗo hoolii, so tawii ɓe keɓii, laamu ngu heedi heeda e añam leñaagu waɗata, ŋuttu ŋuttu kadi waɗataa e nder leydi he; gooto fof maa heɓ hakke haa timma.
Yeru Nelsoon Manndelaa nde yalti kasoo, woote waɗaa, o laamii Afrik bannge worgo, heewɓe cikkatnoo ko maa o ƴettu karwaas, o fiya portooɓe (tuubakooɓe) ɓe kono o wi’i ko ɓenni koo ɓennidii e ndeen Afrik bannge worgo, ko ɓaleeɓe e portooɓe fof ndenndi ɗum feccotaako hay sinno ɓe njejjitaani ko ɓenni ko, ɓe njaafiima.
Gine Konaakiri ne, duuɓi capanɗe joyi e ɗiɗi tampaama, lorlaama, ko ɓenni ko fotii yaafeede hay sinno waawaaka yejjiteede ,so tawii Allah jaɓii Sellu walla Sijjaa keɓii laamu ngu, ko noon Gine sifortoo e miijo am.

Allah Yettaama, Annebi jaaraama, Jeneraal Sekubaa Konaatee Hooreejo Laamu Luɓal Ñaamtaani Konngol Mum:


Image
Jeneraal Tummba Jakitee


PULAAGU.COM: Naamndal cakkitiingal, Holi eeraango ngo njiɗ-ɗaa faarnude e ƴamooɓe lefol laamu ngu haa teeŋti noon e Jeneraal Sekubaa Konaate Hooreejo laamu luɓal?
Bari Moktaar Hooreejo Kawtal ginenaaɓe : Ko adii fof, eeraango am fayi ko e e noogaas e nayo ƴamooɓe lefol toowngol ngol ngam jooɗaade to Galle Laamorɗo biyeteeɗo Seeku Tuureyaa mo wuro laamorgo Konaankiri.
Yo ɓe paam, ko ɓe ɓiɓɓe ginenaaɓe, alaa fof ɓurɗo goɗɗo oon wonde ginenaajo walla e leydi ndi. Politik noon paamen firtaani ɓinngu baabagu walla haasidaagal, sabu e nder duuɓi 52 laamu Mohammed Seeku Tuure e Laasana Konte alaa fof ɓiɗɗo gine mo ɓernde mum huɓɓinaaka.
So Allah waɗii gooto e maɓɓe suɓaama ardaade leydi ndi, yoo heddiiɓe ɓe ndewu keeci makko, ɓe ngolloo, Gine ɓamtoo. Woorti ko ɓenni ko, ina sikka ɓiɓɓe ginenaaɓe paamii, tee ngontaa jaɓde seerndeede, gooto fof ina jogii libeerte (ndimaagu) suɓaade ƴamoowo (kanndidaa) mo hoolii tawa fawi ndeen hoolaare ko e dow dalillaaji renndoyankooji celluɗi.
Kono kadi pot-ɗen ko feertude gite, mbaasen yejjitde yimɓe politik ɓe, ko ɓuri heewde e ko ɓe kaalata ko ɓe keewaani ɗum huwde (gollaade), firti ko “poppilasiyoŋ” foti nafaade kuccam mum waasa welsindaade e kala mo “manndaa” mum gasi, tee gollaani ko ina nawa Gine yeeso, ɓe keɓta hoolaare maɓɓe, ɓe ndokka goɗɗo oon so tawii fewnaani, ɓe njeertina ɗum, so tiiɗii Hoore, ɓe kolliti ɓiɓɓe leydi e hakkunde leyɗeele haa yettoyoo Fedde Ngootaagu Dowlaaji Dentuɗi Winndere.

Eeraango woɗngo ngo fayi ko e Jeneraal Sekubaa Konaate Hooreejo laamu luɓal, sabu o ñaamtaani konngol makko. O tamii lefol laamu ngu, o resi ɗo laaɓi walla ɗo hisata haa heɓii o ɗo ñalawma paarnertooɗo, mo Aduna fof foti ñemmbude. Ko heddii ko, ko ginenaaɓe ngollata ɗum, kanko kam o huuɓnii aadi makko e ɓiɓɓe leydi makko.  Eɗen mbaawi wi’de nii hannde o, ko o Jeneraal Aamadu Tumaani Tuure ɗimmo e nder leydi Gine, sabu oon ne ñaamtaano konngol e jeese ɓiɓɓe malinaaɓe.
Ko wonaa ɗum ko, sinno ko sago soldateeɓe  ɓe kootat e “kasernaaji” mu’en ngoɗɗitoo jappeere nde, ngona dadiiɓe ngenndiyankooɓe reenooɓe leydi, ngalu e yimɓe waasa tan sahaa e sahaa fof ƴetta petelaaji ɓe loowa heen kure e conndi ndaaŋana Galle Laamorɗo, ɓe kela faandu njuumri, njulla, caloo tottitde “siwil’en”. Eeraango sakkitiingo ngo, so tawii weñaaki yimɓe politik Gine, mboɗo faalaa (yiɗi) kala laamiiɗo yoo hettu “batayoŋ” dadiiɓe (militeer) en paddotooɗo “kuudetaaji” kala baɗɗo “kuudetaa”, ɓe keɓta laamu ngu e juuɗe mum kadi ɓe njokkondira e CIA (catal ñukindo Amerik). So ɗum ɓennii, mboɗo weltanii Jeneraal Sekubaa Konaatee, haa teeŋti noon e Tummbaa Jakitee e ɓiɓɓe ginenaaɓe fof ɗo ɓe mbaawi wonde e Aduna he kala yo ɓe ñaago mbele Geno ina addana ɓe demokaraasii goongɗuɗo haa jibina ɓamtaare renndoyankoore , fagguduyankoore duumiinde e nder Ndenndaandi Gine, caggal duuɓi buklet baklet. Aaminii yaa Rabbi.


Aamadu Njaay Zorro Jaayndiyanke Pulaagu.com/Gabon.


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...
 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : élections guinéennes, cellou dalein, sékouba konaté, premier tout, association des guinées de Port Gentil


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 3 de 3 commentaires

Yoo Allah won ballo.....

Ecrit par: MbaayoGalo (Invit ) le 27-06-2010 21:07

Yoo Allah won ballo haa e ngol Pullo laamo, min ƴeewa so maa caɗeele leñol ngol ngusto, tawa ɓittaani leƴƴi goɗɗi ɗii, Afrik yahra yeeso! AAAAAMIIIIIN 
 
Natal ngal baɗtindiingal ngal noon ko ngal Jeneraal Tummba Jakitee wonaa ngal Seekubaa Konatee. 
 
Aamadu Njaay, a yettaama e darnde maa, golle maa peewii.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yonti ngam hebde ndimaagu mum

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 28-06-2010 19:45

ful6e mbi dawde bunngol welaani kono ina weemtina ko noone kay 6e mbiiri so gumzo wumi wumti anndi ko gite nafata kono kadi wonto mbiizen ñande xakkuru lu6am ñiixe alaa nde noon ful6e gine foti dañnje momto noowo zumen gonzi sabu 6e mbi hello e hakkille woto fat haa gozzo ara yoftono hoore ma yoo geno wallu kala to ful6e ngoni haa mbaawa laamaade leszeele mumen aamiini

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 29-06-2010 10:17

Yoo Alla wallu Gine e danyde laamzo nuunzuzo, ponndoowo lexxi, sabu, so zum wazaani, maa Gine rutto zo iwnoo zo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 3 de 3 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BT6     AGT   
 6  T  2 C  A6R
 T  D4O  4 3   
 A  A  M 3  EDO
 N     I6N   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥