NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


babba sa´adou (samira)
Moyenne:
Clics:2055
Yero Maama
Moyenne:
Clics:3221
ousmane hammadi
Moyenne:
Clics:30473

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


FUKU FARAYSE: Hol ko suuɗii caggal "koyeera" diɗɗal "Les Bleus" artiri Afrik Bŋ Worgo? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 26-06-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 26-06-2010 11:03

Pages vues : 15132    

Publié dans : Les News, Coftal Ɓalli


Image

F
arayse lollirii no alaa e kawgel fuku winndere to Afrik Bŋ Worgo. Teleeji e rajooji winndere ndee kala kalii, kaaltii haala diɗɗal fuku Farayse ummini caggal nde jaayndeeji kabri wonde Nikolaa Anelkaa ƴattiima kebloowo oo hono Raymoo Domenek. Ko jaaynde "Léquipe" haalti wonde Anelkaa e Domenek njaggondirii muusngal e hakkunde doge kawral Farayse e Meksik (0-2). Jaaynde ndee habrii wonde Domenek dukrii Anelkaa sabu o jaɓaani heddaade e ndarnde nde o darnaa e diŋiral ngal. Kono, e wiyde "l'Equipe", Anelkaa jaɓaani ñiŋooje ɗee.  Ko ɗoon o heɓɓitii o weddii Domenek bonnde e ƴattooje: "Faa ɗoonde ..., aan ɓiyi ɗoonde oo"!! Kaa-ɗoo haala fotaano yaltude comcorde (vestaire) diɗɗal ngal so wonaano won kaaltanɗo-ɗum jaaydiyaŋke "L'Equipe" oo.

Caɗeele diɗɗal Patrik Evra e fettidiiɓe mum wonaa hannde puɗɗii. Ko to bannge ngartudi maggal ɗe ɓuri teskinde: njomu maɓɓe e Cayna (Siin) to duunde "La Reunion" e keblagol maɓɓe fayde e kawgel ngel. En njyi kadi kawre maɓɓe keewɗe ɗe ɓe njaltinaani ko ɓuuɓi ɓerɗe faraysenaaɓe to bannge fetto. Nde ɓe njettii Afrik Bŋ Worgo, ɓe ngadii waɗdude ko joɓɓi dawaaɗi e Uruguwaay (0-0) hade maɓɓe hawrude e Meksik. Ko ngaal kawral adii haala sabu maɓɓe horaade darnude koyɗe maɓɓe haa ɓe piyaa 2-0! Seettiiɓe fuku heewɓe e Farayse kollitii wonde ko kebloowo oo hono Domenek woni mo alaa njuɓɓudi. Kono kadi fettooɓe ɓee ñiŋaama e horaade mum'en heɓde ngartudi moƴƴiri e kawre mum'en ɗii duuɓi ɗiɗi ɓennuɗi. Yanti heen kadi wiyaa wonde nde ɓe ngari to Afrik Bŋ Worgo, ɓe koɗnaa ko e jipporde (Otel) koode joy, ɓurnde tiiɗnde njaru e jipporɗe! Ɗee geɗe fof ena ɓeyda ñiŋooje so wonii diɗɗal ngal waɗaani hujja mum to bannge fetto ngoo e jaati.

Image"Ƴattooje" ɗe Nikolaa Analkaa woodi ƴattaade Domenek ɗee ƴuufnaama haa ɓeydii bonde e kuɗi jaayndiyaŋkooɓe haa eɗen naamnoo hol ko woni faandaare maɓɓe? Caggal nde jaayndeeji "caakti" ko jolnoo e siirlu comtorɗe diŋiral fuku, hohooɓe fuku  Farayse ɓamii kuugal fayde e Anelkaa: ndiiwgu ngu aldaa kuɗol walla gommbal! Kunuɗe peekorrii wulaango wooto e Farayse "koyeera", "jaasre", "murtuɓe" caggal nde terɗe diɗɗal ngal calii fettude keblorgal hade maɓɓe hawrude e Afrik Bŋ Worgo. Ɓe kollitii wonde waɗi salaade ko mette maɓɓe e ko Nikolaa Anelkaa riiwaa koo, yanti heen hohooɓe fuku ɓee kormaaki-ɓe sabu kuugal e dow Anelkaa ngal ɓamaa lp e tugnaade ko jaayndeeji kaali, kamɓe ɓe kiisaaka! Ko ɗuum laawi heewɓe e Farayse haa teeŋti e mawɗo leydi ndii Nikolaa Sarkosii. Galla Laamorgo Elysee bayiinii wonde eɓe ngowla ñiŋooje maɓɓe ɓurɗe toosde feewde e diɗɗal Farayse ngal, haa teeŋti e Anelkaa mo neetoraagu mum waawaa so wonaa nefeede! Wiyaama nih yo ɓe ɗawe njobdeele ɓe ngaadoranoo e kawgel ngel...

Heewaani e taarik fuku Farayse nde leydi ndii kala haaktii e dow diɗɗal mum e ɗowgu hohooɓe ɓurɓe toowde! So tawii tan ko geɗe jolɗe ndee yontere ɗee kiisaa, ena njogoraani faamde hol ko addannoo giɗli wontude ngañgu haa ena wonta haala laamu! Ko ɗum woni faandaare men e ndee winndannde: yuurnitaade ɗo woɗɗi e nguurndam diɗɗal "Les Bleus" ngam fammnde so alaa goɗɗum soomii caggal caɗeele ɗee ko wonaa tan geɗe fuku.

Ngañgu hakkunde laamu Farayse e ɓiyɓe arani-en?

Image
Hareeji 2005 kuɓɓii leyɗe taariiɗe

So en njiɗii faamde ko addani laamu Sarkosii wiyde ena sora e cereeli ɗe kaa haala udditi, en nduttoto haŋki hakkunde laamɗo leydi ndii e diɗɗal Farayse ngal. Enɗen ciiftora o heɓdiino caɗeele mawɗe e pettoowo ŋanaa biyeteeɗo Lilian Thuram, gooto e ɓaleeɓe jeyaaɓe Gwaadaluup, kawduɗo Farayse e kawgel fuku 1998. Hol ko addunaa caɗeele maɓɓe? E hitaande 2005, hareeji mawɗi nduppitiima hakkunde yontannde leyɗe taariiɗe gure mawɗe leydi ndii e Poliis. Hareeji ɗii puɗɗii ko leygal Clichy Sous Bois, diiwaan Pari ñalnde 27 Yarkomaa 2005. Ko sukaaɓe ɗiɗo Bouna Traoré (duuɓi 15), Zyed Benna (duuɓi 17) ɓe Poliis riddunoo cuuɗii e cuurel ceŋorgel kuraa (jaynge), kuuraa oo maasi-ɓe, ɓe maayi! Yaajii wonde ko Poliis saabii maade maɓɓe; ɗum laawi sukaaɓe hoɗɓe e ɗiin nokkuuji, heewɓe e maɓɓe ko e arani'en njeyaa: aarabeeɓe walla ɓaleeɓe. Kuɓeeje kelaa, werlaaji nduppaa, Poliis werlaa kaaƴe, duɓɓpirɗe Molotw et kala ko ena haɓtoree! Oon sahaa ko laamɗo leydi hannde oo hono Nikolaa Sarkosii wonnoo jaagorgal geɗe nder leydi e laamu Saak Siraak. Sarkosii ena darjirii oon sahaa salaade sukaaɓe ɓaleeɓe e aarabeeɓe hoɗɓe e leyɗe taariiɗe sabu caɗeele keewɗe jolde e ɗeen leyɗe. Wonaa go'o, wonaa ɗiɗi ko o haali ko metti feewde e maɓɓe, haa teŋti e nde o wiyi ma o lawƴir leyɗe ɗee "Karcher" sabu sukaaɓe ɓee ko "borjoŋeeɓe" (racaille)! Gila ndeen ngaƴgu joli hakkunde jaagorgal Sarkosii e sukaaɓe ɗeen leyɗeele.

Image
Zyed e Buuna, sukaaɓe maayɓe ɓee.

Kono addi caɗɗeele hakkunde makko e Thurham, ko nde o noddi-ɗum to Jaagorde makko to, o wiyi-mo ko "ɓalaaɓe e aarabeeɓe" "puutata la merde" e leyɗe taariiɗe ɗee! Thurham naniraani ɗum jam. O bayyini wonde kaŋko e hoore makko ko e ɗeen leyɗe o mawni, wadde waawaa wiyeede ɓee ɓe borjoŋeeɓe! o wiyi kadi wonde hade maɓɓe haalde haala kisal renndo ngoo, yo ɓe ngadoro hokkude sukaaɓe hakkeeji mum'en haa timma: jaŋde, golle e hormeede. Wonti cooɗrumaa-mi cooɗtumaa-mi hakkunde Makko e hohooɓe laamu nguu, haa teeŋti e jaagorgal nder leydi hono Sarkosii, laamiɗo hannde oo. Thuram bettii heewɓe nde o wiyi wonde Sarkosii ena waɗti yitere e arani en ɓe ngonaa tuubakooɓe, ko o ngañamtumo etee ko leñam-leño. Finnde mum, e ko keskaa, ko salaade Sarkosii yahde Almaañ ngam tammbitaade diɗɗal fettooɓe ɓee, e,a jeyaa e maɓɓe Thuram. Haŋkadi lollii hakkunde makko e Sarkosii, ngañgu jolii ɗoon.
Nikolaa Sarkosii e taariiɓe-ɗum njeddii kala tuumamuuya mo Thuram weddinoo e meɓɓe. Kono ko bonatnoo bonii, Sarkosii wontii gaño sukaaɓe yiytotooɓe ko'e mum'en e leyɗe biyeteeɗe "caɗtuɗe" ɗee! Kono ko yiɗde Sarkosii ɗaɓɓude jappeere laamu leydi ndii woni ko jogori ƴernude fitina hakunde makko e sukaaɓe ummiiɓe e galleeji araniiɓe. Kampaañ Sarkosii fof huccinaa ko e "ŋakkere kisal" e kulol ummoraade e leyɗe taariiɗe ɗee. Ko lannda Jean Marie Lepen (gooto e ɓurɗe añde arani-en) haalatnoo ñalnde kala, waɗti naneede e hunuko Sarkosii: so mi haɓii laamu ma mi addi jam e kisal e ɗee leyɗe, addooɓe cadɗeele maa mi waɗ ɗum'en nih, maa mi waɗtu ɗum'en nah! wontii jolo dawriyaŋkeewo e Farayse yanaade arani-en ngam heɓde karte wootooɓe sikkooɓe ko arani'en ngaddata caɗeele e leydi ndii. So tawii a haalii ko welata añɓe arani-en, ma ndewa e maa ngam toɗɗe-ɗaa: ko ɗum wonnoo dawrugol Sarkosii. Ko ndeen haŋkadi kamɓe fof ɓe kawñitii ɓe ngoni e ñiŋde arani-en. Gerard Larcher, cukko jaagorgal nehdi e jaŋde wiyi wonde ko "nawliigu" addi caɗeele e leydi ndii. Woɗɓe kadi kaali ko nanndi e ɗum, kamɓe ñaamoyaŋkooɓe ɓee kala konngol ko gootol e joopaade "ɓaleeɓe e aarabeeɓe" wonde addooɓe caɗeele e leydi ndii. Lanndaaji nanoyaŋkooje ɗee mbiyi so caɗeele ena ngoodi e ɗeen leyɗe, ko laamu toppitaaki addande-ɓe golle, cellal, koɗorɗe ekn.

Hol ko waɗi Sarkosii heɓde "martaba" e hareeji 2005 ɗii?

Image
R. Domenek, ñiŋooge keewanii-mo

 Hareeji ɗii ngaddanii Sarkosii "martaba" keewɗo sabu o yaltii e majje omo ɓoornii  wutte "kaɓoowo" e battam-bonaagu mo hulaani haalde ko metti arani'en! E membitooji (sondage) baɗaaɗi e ɗeen balɗe, o ɓeydiima maa won toɓɓe 11 haa o yettii 63% yahduɓe e dawrugol makko. O faamii ndeke o heɓii ɗoon ko o julorii e nder kampaañ ngam suɓngooji 2007. Ko ndeen UMP, lannda mo Sarkosii ardinoo oo, soodi jokkorɗe e Google ngam yiiltude yimɓe arooɓe e Google yoo njah to lowe ɗe ɓe mbaɗirta kampaañ ɗee. So a tappii ko fayti e hareeji ɗii, Google yiilu-maa payaa to kampaañ maɓɓe, mbaasaa yiyde ko njiylotono-aa koo.
Toɗɗe laamɗoyaŋkooje cuɓiima Sarkosii e najoore yoga e haɓotonooɓe toɗɗagol makko e yoore laamui Farayse! Kono ko waɗatnoo waɗii, Sarkosii woni hannde jogiiɗo doole. Kampaañ makko fof ɓamti ko dawrugol lannda FN (Front National) wiyooɓe hay diɗɗal fuku Farayse ena "heewi ɓaleeɓe"! Sarkosii heɓii karte yoga e wootantunooɓe FN Alla e makko ɓamtude kala ko ɓeen kaalatnoo, ko heewi heen hucci ko e ngañam araniigu. Haŋkadi, gargol Sarkosii Hoore laamu firti ko arani-en ndado sabu ko o ummantooɗo-ɓe!

Image
Duuɓi ɓennii caggal ɗii ñalɗi niɓɓi e taarik leydi ndii. Kono fitina ñifaani hakkunde Sarkosii e ɓaleeɓe, haa teeŋti e Thuram. Sarkosii ena anndi fitina mum e Thuram so ñifaani, omo waawi heɓde heen caɗeele sabu darjudol Thuram, kono kadi sabu Thuram wonde keɗeteeɗo, so jaɓii haalde! Ko ɗum waɗi o noddi Thuram e hitaande 2008 e sutura mawɗo ngam yeewtidde e makko. Ɗoon e balɗe, Thuram saaktii wonde Sarkosii weeɗiimo jooɗnde Jaagorgal e ɗowgu mum. O wiyi wonde o saliima haa yoori etee ena anndaa hol ko saabii Salaare makko. Kono, e wiyde makko, jommbaani o naata e dawrugol e ko fayi arde. Sarkosii fuɗɗorimma "ƴoƴe", naatnude e ɗowgu mum jaagorɗe ummiiɗe e ɓesnguji araniije: Rasidaa Datii, Rama Yaadd e ko nanndi e ɓeen. Kono ko kaŋko kadi sosi Jaagorde "farayseyaagal" hono Ministeer Identité Nationale. Ndeen jaagorde woni golle mum ko wiyde hol ko jeyaa e farayseyaagal e hol ko jeyaaka heen. Cosgol mayre rufii dahaaji lebbi hakkunde lanndaaji, jaayndiyaŋkooɓe, miijtiyaŋkooɓe dawrugol. Wiyaama nih wonde ena jeyaa e eɓɓoore maɓɓe yuurnitaade hay diɗɗal fuku Farayse yoo nanndu e no leydi ndii yiyretee nih. Mbar wonaa ustude ɓaleeɓe ɓee e diɗɗal ngal ngam weltinde saliiɓe keewal maɓɓe e diɗɗal fuku ngenndi Farayse?

Lilian Thuram, Sarkosii e diɗɗal Fuku?

Image
Thuram aadii Sarkosii ko gaño ɓaleeɓe!

Thuram hollii wonaa kañum jogori huutoreede ngam fuuntude renndo ngoo e kuccam dawrugol ngañamtumaagu ngol Sarkosii jolni e cosgol ndee Jaagorde. Kadi o jeyaa ko Gwaadalup, nokku mo hareeji mawɗi mbaɗi ngam salaade dawrugol Sarkosii haa Meer PontaPitre hono Aimé Césaire (luttude balɗe) salii jooɗodaade e Sarkosii. So en njuurniima, ɓaleeɓe ɓurɓe lollude e diɗɗal Farayse ngal fof ko "koreeji" Thuram, ko miñi makko en, banndiiko en ummiiɓe e diiwaan makko ɗo o jeyaa. Gila e Anelkaa, Gowuu, Galaa, Maludaa, Evra, kamɓe fof ɓe ngummii ko ɗo gootel. Hol ko waɗi Sarkosii ena haɓoo Thuram, waasa haɓaade-ɓe? E naamnal amen, caɗeele keewɗe ɗe diɗɗal ngal heɓi, mbar wonaa junngo Sarkosii ena jeyaa heen ngam ustude doole ɓaleeɓe e nder diɗɗal ngal, walla nih ustude "koreeji" Thuram e maggal sabu yiɗde yoftaade?

Ko waawi wonde kala, Sarkosii ena lolliri tiiɗ-hooraagu ngu alaa happo. Kala mo o waɗdi "maa laaɓ" o heewaani woppude-ɗum so wonaa o itti e mum ƴiyal. Cosgol jaagorde "farayseyaagal" ena jeyaa e ko o ɓeydi yimɓe tuumde-mo ko ngañamaagu fayde e ɓaleeɓe e aarabeeɓe. So o wiyi "faraysenaajo" ko nih foti siforaade, walla ko nih foti nanndue, maa taw maa ɓeydo hollude ndeke won ɓe nanndaani e ko ɓe taƴi woni "faraysenaajo". So en njuurniima diɗɗal fuku Farayse, ko ɓaleeɓe ɓuri heewde, etee doole e maɓɓe  njeyaa ko to Antiiy Farayse. Sahaa kala, ena nanee kohowo dawrugol Farayse ena joopoo keewal ɓaleeɓe e nder diɗɗal ngal. Wonaa Jean-Marie Le Pen tan, ganndiraaɗo ngañgu feewde e kala mo wonaa tuubaako! E hitaande 2006, Jorje Frees (Georges Frèche) gooto e howooɓe lannda PS ɓurɗo toosde hunuko feewde e arani-en wiyi: "Hol sabaabu e nder fettooɓe sappo e go'o, heen sappo ko ɓaleeɓe? Ɗum wonaa ko daarorgal leñol Farayse sabu fotnoo wonde ko ɓaleeɓe tato tan walla nayo"! Frèche riiwaama lannda PS sabu hono ɗee taataɗe bonɗe, kono ena anndaa "ƴoƴɓe ñohat, fuyɓe nantina"!

Image
Sarkosii e Hortefeux, dawrugol ngañgu?

Caggal nde caɗeele diɗɗal ngal ruppitii to Afrik Bŋ Worgo, laamu nguu e hoore mum naatii e haala ka fotaano mawnineede haa heɓa ɗoo. Sarkosii e hoore mum wiyaama ko kañum waɗti haala kaa ka mum, ko kañum felliti yiylaade "peeje" no fuku leydi ndii yaltire e suggere. O noddii batuuji diisnondire fuku e lewru Yarkomaa arooru ngam yaltinde fuku Farayse e caɗeele. Ena tuumaa, safaara kala mo o jogori yiytude, mbar fotataa jeyeede heen momtude koyeera ka Thuram rufi e makko so waɗde feere kala mbele diɗɗal fuku Farayse ena ɓeydoo ranwude, ena ustoo ɓawlude?

Kuɗol Ibraahiima SAAR

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : france, anelka, domeneck, henry, evra, coupe du monde 2010, élimination, insultes


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
HIC     U    
 9  K  B 9  EEM
 U  IJQ  5I6   
 F  Q   H  QTO
 N      O   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥