NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Umaar Bonngo Odimmba siiftoraama to Gaboo hitaande caggal nde o wirnii Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-06-2010 )
 

Ecrit par BAABA TALLA, le 22-06-2010 22:51

Pages vues : 9193    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Umaar Bonngo Odimmba
8
lewru Korse 2009 , 8 Lewru Korse 2010 ko Hikka Waɗi Hitaande Arwaniire  Ko Alhajji Umaar Bonngoo Ondimba Ho’reejo Leydi Gaboo  gila  1967 haa 2009 Sankinoo to Barsalon (Espaañ).
Fidaawu Bonngoo  ko maa Sitee Demmokaraasii (Liberwiil) uddiraa kaangaaɗo.  Ñalnde 8 lewru korse 2009, ñalnde 8 lewru korse 2010 ko hikka waɗi hitaande arwaniire ko Ho’reejo leydi Gaboo gila 1967 haa 2008 hono gorko biyeteeɗo Albeer Bernaar Bonngoo lollirɗo hannde Alhajji Umaar Bonngoo Ondimmba suddinoo leppi leydi, leydi suddi ɗum leppi teddungal caggal duuɓi capanɗe na’i e ɗiɗi (42) ina jooɗii e jappeere tawa hay go’to o renndaani.

So tawii nguurndam ina weli, maayde kadi ina metti sabu tagaaɗo fof maa meeɗ foofde kaaɗeeki maayde heddotoo ko yaawa walla leela. Alhajji Umaar Bonngoo Ondimmba fayii Sa’re goonga tawi o waynaaki hay go’to, so wonaa Joomiraaɗo, o woppii caggal makko ndonu caɗtungu fandinde e o ɗo aduna « buklet baklet » ɗum Jam e ngo’taagu ɓiɓɓe leydi makko.
E nguurndam makko kala huunde bonnoore nguru walla ƴiiƴam neɗɗo o wiyaama kono nde tawnoo o aflii ko hoolaare ɓiɓɓe leydi makko laamu makko yerɓinaaka no feewi . Bonngoo Ondimmba walla Baaba mum ngenndi no o heewnoo wiyeede Allah e makko duumaade e laamu woppii caggal mum suddiiɓe, ɓiɓɓe, banndiraaɓe, sehilaaɓe e gollodiiɓe politik jeyaaɓe e lannda makko politik mo o hetti biyeteeɗo Parti Demmokaraatik Gabone haa heɓi hakkunde leyɗeele alaa fof mo woyaani sankaare makko, sabu ɗo e doŋre men Afrik nde kala mawɗo leydi walla ko abbii heen so gite mum ngojjinaama ko kanko dogantunoo ngam ɗaɓɓude baɗlal wonii ko kopporeeje maa wonii waajuuji ñippooji fitinaaji. Sabu omo wiyatnoo e nguurndam makko kanko ko : jam ko hacittoo, o wottotoo, o hirtotoo.  Ndeke noon ko o gorko jiɗnooɗo jam e nder Gabon e Afrik haa ɓurti, ellee nii boom pulaar tawtii mo e ngoon miijo so wi’de : »jam ɓuri Hammadi ». 
Oon fidaawu garwaniijo sankaare Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba gonnooɗo Ho’reejo leydi ndi gila 1967 haa 2008 waɗanoo ko e yeeso gardagol ɓesngu makko e baɗlondiral jagge laamu ngu e gardagol gorko biyeteeɗo Pool Biyooge Mbah, mawɗo jagge laamu ngu e o ɗo sahaa mo kaalaten.
E nder oon « aniwerseer » gadano fidaawuuji keewɗi njuɓɓinaama e nder diiwanuuji jeenayi leydi ndi fof ngam ñaaganaade mo moƴƴere ummorinde to juuɗe Allah jurmotooɗo, jaafotooɗo.
To liberwiil wuro laamorgo dawrugoyankeewo (politikyankeewo) leydi ndi, fidaawu mawɗo waɗanooma  to leegal biyeteengal Poltal walla mbiyen Sitee Demmokaraasi e tawtoreede denndaangal jagge laamu baalɗe e nder leydi nde tawa woni Ho’re fof ko Alhajji Aali Bonngo Ondimmba Ho’reejo leydi, ɓiyi cankiiɗo o e cuddiiɗo mum Sokna Silwiyaa Bonngo Ondimmba, gardiiɗo jagge laamu ngu, hoohooɓe laamu, jooɗaniiɓe leyɗeele mu’en e Gaboo, leyɗeele keerondiraaɗe keeri, banndiraaɓe enɗam, politik e sehilaaɓe ummiiɓe bannge yoo bannge.  Allah e jamaanu o heewde, ñande heen ko maa galle batirɗo biyeteeɗo Sitee Demmokaraasii mo Liberwiil uddiraa kaangaaɗo e oon subaka. Leeɗe Liberwiil joyi ɗe fof hay go’to maɓɓe jaɓaani heddaade  caggal e oon ñalawma siftorde Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba ho’reejo leydi maɓɓe e sehil gaboonaaɓe e winndere fof.

Image
Arsewek Liberwiil Basiil Mwe Engon

Fidaawu Tuubande Allah e Duwanaade mo :
Ho’reejo leydi ndi ɓiyi cankiiɗo o, jooɗiizo e jappeere nde gila lewru Uut 2009, Aali Bonngo Ondimba e cuddiiɗo mum Sokna Silwiyaa Bonngoo Ondimmba ina tawtoraa oon « fidaawu » mo ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗani baaba makko sabu mum wonnoode daraniiɗo ngo’taagu ɓiɓɓe leydi kala mbele jam ina duumoo e mayri.
Heɓi teddungal udditde oon « fidaawu » e oon ñalawma ko Khalifa diine katolik’en, Arsewek mo Liberwiil hono gorko biyeteeɗo Basiil Mwe Engon. E nder khuɗba caggal bagginaali makko fa’de e jooɗnde nde, o ñaagiima Allah toowɗo o, mo joom baɗe e baawɗe, baɗoowo ko welaa, nde welaa e no weliraa nde jaɓɓotoo Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba e Aljannaaji mum kañum e denndaaangal maayɓe.
Nde Arsewek Basiil We Engoon khalifa diine katolik’en rowi fidaawu mum, weeɗaa (rokkaa) konngol ko Imaam Raatib Jumaa Hasan (2) ɗimmo, hono gorko biyeteeɗo Ismaayel Oseni Osaa, oon ne khuɗba mum ɓaarii ko ko fayti e ndonu paayodinngu ndu Alhajji Umaar Bonngo woppidi ɓiɓɓe leydi ndi e kuuɓal. E wiyde makko : nguun ndonu kaŋŋeyankeewu woni ngo’taagu ngenndiyankeewu ɓiɓɓe leydi Gabon.  Nguun ngo’taagu fawinoo ko e dow ngooroondi cellundi ndi o aafnoo kanko Bonngoo Ondimmba e nguurndam makko, etee aduna juutat koyngal tawa nguun ndonu keeleelu yejjitaaka.
E nder ɗuum, o siftinii jooɗnde nde wonde Umaar Bonngo Ondimmba ko juulɗo wonnoo, daraninooɗo ɓamtaare diine Islaam e nder Gabon, tee kadi ko o neɗɗo jokkatnooɗo enɗam, mahoowo giɗli hakkunde ɓiɓɓe leydi kala, gonnooɗo jaalal kerngal tammbingal ngo’taagu ngenndi mum.

 Konngol Ho’reejo Leydi Aali Bonngo Ondimmba Fa’de e Gaboonaaɓe.

Image
Pacience Debandy, jibini Aali Bonngo

Caggal fidaawu o, khalifaaɓe diineeji ɓe fof ngaynii khuɗbude, keɓtii jooɗorɗe mu’en, njooɗii ina keɗtoo Ho’reejo leydi ndi : Aali Bonngoo Ondimmba. Nde o ƴettii konngol, o huccini e ɓiɓɓe leydi ndi e denndaangal tawtoraaɓe jooɗnde nde, ko konngol ɓurngol teeŋtinde kuccam ɗam ngo’roondi mum woni ndonu, ndonaangu e ardinooɓe men hanki. O yiɗi joopaade ɗo ko Ho’reejo Lewoo Mbah gadinooɗo heɓde ndimaagu politik Gabon e Umaar Bonngo Ondimmba. E  wiyde makko ɓeen e nguurndam m’en keɓiino gollanaade ɓiɓɓe gabonaaɓe ko hay go’to waawa teetde e mu’en, ɗum woni ƴoƴre maɓɓe nde aduna fof seedii to bannge falsafa (filsofii) politik mo ɓe kettunoo, ɓe kettani ɓiɓɓe leydi ndi gila hanki tawi hannde araani. 
E nder duuɓi capanɗe nayi e ɗiɗi (42) jooɗaade e jappeere to Galle laamorɗo mo takko maayo haaɗngo (boor do meer), Albeer Bernaar Bonngo, hannde Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba heɓii siŋkude e taftaade renndo leƴƴi gaboonaaɓe e hettude politik renndoyankeewo e ñaawooreyankeewo koolniiɗi, mbele go’to fof hujja mum ina waasa yoolaade ɗo fotaani.
Aali Bonngo Ho’reejo leydi ndi hollitii wonde ñalnde Ho’reejo leydi maayi nde, aduna o fof noppi mum wertaninoo ko Gabon sabu ɓe cikkatnoo, so tawii Bonngoo maayii tan gaboonaaɓe ƴettat petelaaji loowa heen kure e conndi haa heewa pellondira e koye mu’en, leydi huɓɓa haa heddoo ndoondi ; kono nde tawnoo Allah ina yiɗi Gabon, ɗum fof laataaki yanti heen kadi mawɗo men o woppidii en ndonu paayodinngu mahiingu e ngo’taagu ngenndi. Hannde, ɓeen fannuyankooɓe politik eɗen mbaawi wi’de ɓe penii sabu ko ɓe kaalnoo ko wonaani.
Ko goonga nde o maayi nde peeje bonɗe fof cakkaama  ngam addude fitina e leydi he haa ɓale mayri puɗɗii yerɓude, kono nde tawnoo Allah ina horsini en, kadi ngooroondi ɓale ɗe ina mbiyi weŋ hay dara waɗaani.
Ko waawi heen wonde fof, wonaa wastanaade Joomiraaɗo ngooroondi ndi dillaani, daalaani ; gaboonaaɓe njuɓɓini wooteeji ɗi aduna fof seedtii wonde ndewii laawol.

E nder ɗum, Ho’reejo leydi ndi : Aali Bonngo Ondimmba yejjitaani yettude denndaangal « sarwisaaji » darinooɗi darnde laŋ, puɗal e mutal haa wooteeji ɗi mbaɗaa tawi ƴiiƴam ɓiɓɓe leydi rufaaka. O yettii kadi njettoor guurɗo fa’de e khalifaaɓe men diine Katolik e Islaam sabu darnde (heedo) maɓɓe maantiniinde nde ɓe ndarii ngam helde tooke sunaare e musallaaji men e oon tuma mo hay go’to yananaaka ko jogori finde janngo mum e Gaboo.
« Poor-Jenti Wuro Laamorgo Fagguduyankeewo Gaboo Mawninii Ñalawma Sankaare Umaar Bonngoo Ondimmba Ho’reejo Leydi gila 1968 haa 2009 »  
Poor-Jentinaaɓe rewɓe, worɓe e sukaaɓe fof mawninii ñalawma garwaniijo sankaare Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba cankinooɗo ñalnde 8 lewru Korse 2009, to Kilinik biyeteeɗo Kiiroon  to Barsalon e leydi Eespaañ.
Oon ɗoon ñalawma mo yaawataa yejjiteede wonnoo ko duwanaade mo e sakkanaade mo mbele Joomiraaɗo ina yaafoo mo, naatna mo aljanna kanko e denndaangal maayɓe juulɓe. Oon fidaawu baɗnooɗo e Poor-Jenti waɗnoo ko e yeeso teddungal « Guwernoor » « diiwaan » « Oguwee Maritim », Gaspaar Naŋ ELLA, Meer hakkundeejo wuro Poor Jenti ngo : Anndere Siil Njammbe, « Perefee » « departama » mo Bennjee : Tama Kowomii, Sorso Mukketuu Ho’reejo konsey departamataal mo Bennjee, Bernaar Apperaano : ho’reejo lannda Parti demmokaraatik Gabone « diiwaan Oguye Maritiim »,
khalifaaɓe diine diiwaan o : Katolik, Kereecee e Juulɓe.

Image
Imaam Ismaayel Oseni Osaa

Ngal ɗoon pottital diineyankeewal waɗnoo ko to dingiral Galle Luumo (Fuwaar Minisippaal) mo Piyeer Liwii Agonnjoo Okaawe mo Poor-Jenti.
Hitaande arwaniire sankaare Umaar Bonngo Ondimmba, yimɓe Parti demmokaraatik Gabone keedaani caggal. Nde yahnoo haa «takkusaan » juulaa, diineeji ɗi fof mbaɗani mo fidaawu tawa renti e oon fidaawu ko Katolik, Porotestaa, juulɓe e diineeji goɗɗi ; kamɓe kala, ɓe ndentii ñaagii Allah nde yurmotoo, yaafoo Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba naatna ɗum e aljannaaji mum.  Sabu ina anndaa e nguurndam makko fof, o waɗnoo ɗum ko e jiɗondiral hakunde leƴƴi, waɗde feere haa jam e ngo’taagu nduumoo e Gabon. Omo heewnoo wiyde ko jam woni nguura aadee ; ko o waawi wonde kala, so tawii o alaa e jam, o ɗaanotaako ɗoyngol moƴƴol. Allah e makko yiɗde jam, mawɓe lanndaaji politik luutndiiɓe laamu makko ɓe, meeɗii wiyde mbele jam ina ñaamee walla ina yaree ? O heɓɓitii, o wi’i : so tawii jam ñaametaake, kanko ko jam o ñaamata.
Umaar Bonngo Ondimmba e nguurndam mum gollaniima ɓamtaare leydi Gabon, hay sinno tawii ina heewi yawɓe ɗum. O daraniima ñippude « fitinaaji » e nder doŋre Afrik ko wa’i no : Konngo Barasawiil, Caad, Santara Afrik e Kodduwaar… E nder oon ɗoon kikiiɗe fidaawu, naalankooɓe Poor-Jentinaaɓe heewɓe ngaddii baɗle mu’en e ko nganndiraa, so yimde jime alliyankooje ciftinooji maayde ko huunde aroore nde haaytataa ; go’to kala maa meeɗ foofde kaaɗeeki makki, juuta walla leela.
Caggal ɗum, filla duttaniiɗo nguurndam e golle Umaar Bonngo Ondimmba fawaa e tele ; ɗoon tan go’to kala, gite mum ƴoogi, mbeddii gonɗi ciftori o ɗo gorko politikyankeewo .
Holi Gonnooɗo Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba Hanki Albeer Bernaar Bonngo Laamiiɗo Gaboo Gila 1968 Haa Heɓi 2009?:
Albeer Bernaar Bonngoo noddirteeɗo hannde Umaar Bonngo jibinaa ko ñalnde lewru Deesaamburu e hitaande 1935 to Lowee, Bonngoowiil hannde e nder diiwaan Hot Oguwee (wuro laamorgo Faraysewiil, ɗo mbootu makko daaso) ; ko o koddaa neene makko e Baaba makko kala. Jinnaaɓe makko ndañdii ɓiɓɓe yonɓe, ko kanko waɗti sappo e ɗiɗaɓiijo. Albeer Bernaar Bonngo ko jilluɗo hakkunde leƴƴi Bateke e Obammba toon to Faraysewiil.
Baaba makko sankii ko tawi ko o suka baggo, omo yahra e duuɓi jeeɗiɗi ; O waɗi njanngu makko leslewu e hakkundeewu ko to leydi Konngo Baraasawiil. Ndeen o joofnii jaŋde makko, o naati « sarwiis soldataagal » e njiimaandi tuubakiri ; caggal ɗum, o naati « sarwiis sekere » (ñukindiyankaagal) leydi Farayse ; rewi heen ko Hooreejo Lewoo Mbah suɓtii mo yo o ar, o takkoo sara mum to galle laamorɗo leydi ndi ; ɗuum ko ko adii nde Gabon heɓata ndimaagu politik e renndo.
Ndeen Gabon heɓii ndimaagu mum politik, ñande 17 Uut 1960, Ho’reejo Lewoo Mbah fooɗi mo sara mum, waɗi mo cukko Ho’reejo leydi, o woni junngo mum ñaamo.

Ndeen « Persidaa » Lewoo Mbah hawrrii e lajal e hitaande 1967,  Albeer Bernaar Bonngoo lomtii mo e jappeere nde. Ngal baɗal woɗnoo ko ñande 2 bowte (Deesaamburu) e ndeen hitaande. Ndeen o jooɗiima, o joƴƴinii laamu makko, hitaande wo’tere fawtii heen miijo heso jolani mo, o hetti lannda politik biyeteeɗo Pari Demmokaraatik Gabone.
Gila ndeen haa o maayi, ko oon lannda  politik go’to jooɗii e jappeere nde ina waɗa ƴooga juurtoo.
E hitaande 1965, Albeer Bernaar Bonngo jeyanoo ko e diineeji cuuɗiiɗi walla mbiyen Faraa Masoŋyaagal.
E hitaande 1973, Albeer Bernaar Bonngo tuubi, tuubani diine Islaam,  o wonti Alhajji Umaar Bonngo. Heewɓe ina mbiya ko cehilaagal makko e Laamɗo Hasaan Ɗimmo (2) addani mo naatde e diine Islaam, heddiiɓe ɓee, tawa ko ɓurɓe dolde yah-ngartaa politik, mbi’i : « addani Umaar Bonngo wontude juulɗo ko mbele Gabon ina jeyee e Fedde leyɗeele penndooje kaŋŋe ɓaleejo (petorol) ; sabu ko ɓuri heewde e ɗeen leyɗeele ardiiɓe mu’en ko juulɓe ». Ko waawi heen wonde kala, ko Allah laaɓaa ko wonnoo faayndaare makko e naatde e diine Islaam, sabu Allah ina jagga ɓernde mo woni kala ñohre, annda ko haalaaka.
E 1990, Faransuwaa Miteran, Hooreejo leydi Farayse, e oon tuma, waawni denndaangal leyɗeele Afrik ɗe kala yoo mbaɗ lanndaaji cowi (multi-partiiji) ko ɗuum woni dagnugol keewal lanndaaji politik. Ndeen  Umaar Bonngo artii Gabon, hono no naane tawi noddii kaaldigal ngenndiyankeewal ɓiɓɓe ngenndi rewɓe e worɓe (konferaas nasiyoonaal) ; njeñtudi kaaldigal ngal jibini « miltipartisma » gonɗo e leydi ndi hannde o. 
E hitaande 2004, o felliti ɓeydude innde baaba makko e innde makko, wonti Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba. Ñalnde 11 lewru Noowaamburu 2005, Umaar Bonngo Ondimmba fiilaa Ho’reejo leydi,  e dow « manndaa » mo duuɓi jeeɗiɗi (7).
Ñalnde 6 lewru Mee 2009, Umaar Bonngo Ondimmba saakti wonde yowii golle mum to galle laamorɗo ina fooftoo, yantude e sunanoo sankaare cuddiiɗo mum Ediit Lisi Deniis Sasu Ngeso, ɓi’i Ho’reejo leydi Konngo Baraasawil, cankinooɗo ñalnde 14 Marsa 2009 to Rabaa leydi Marok.

Dewle Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba
Ñande 4 lewru Uut 1990, Alhajji Umaar Bonngo Ondimmba resi suka debbo go’to doktoor pannoriiɗo fannu doktoraagal sukaaɓe ina jeyaa Konngo Barasawiil ina wiyee Ediit Lisii Deniis Sasu Ngesoo ɓi’i “Persidaa” Denis Sasu Ngeso, ɓe ndañdi e nguurndam maɓɓe ɓiɓɓe ɗiɗo, gorko e debbo. Gorko o wiyetee ko Umaar Doniis Siñoor Bonngo Ondimmba, debbo o wiyetee ko: Yasmiin Bonngo Ondimmba.
E nguurndam makko wonaa oon tan o meeɗnoo resde; so tawii en ƴeewii maa en taw, o adii resde ko neene mum sukaaɓe makko mawɓe ɓe hono Mari Josefiin Kamaa, ɓurɗo anndireede e innde naalankaagal Pasiyaas Dabanii. Ko oon debbo go’to heɓi ruuɗaade neema galle laamorɗo leydi, tiri bawɗi, buubaaji e ñaañooji e liite wakkii wonti debolemmbo (ammbasadoor) pinal e naalankagu Gabon.
Koo on debbo jibini Ho’reejo leydi ndii hono Aali Bonngoo Ondimmba, kanko e banndiraaɓe makko ɗiɗo rewɓe ɓe: Paskaliin Bonngo Ondimmba e Albeertin Bonngoo.

Yoo Allah yurmo yaafoo Umaar Bonngo Ondimmba

Baaba Talla  Jaayndiyanke Pulaagu.Com/Gabon

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : oumar bongo, gabon, libreville, gabon, ali bongo


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 4 de 4 commentaires

baaba talla

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 23-06-2010 10:40

tigi rigi ko haalateno fof musizo a haali a yaajniima heen kadi ngam 6e ke6aano anndude oo gorko joozi zoozo e jappeere dowla gaboo haa maayde itti zum heen ñande 8 korse e hitaande 2009 wadde mbiyen hitaande haa yaade naange ko umaar bonngo wirni 6esngu leydi makko fof dariima siftorde oo ñalawma ko noone kay zoo e lammbarni dari ngam mawninnde oo ñalawma doole e 6esngu wurongo oon ñande kam6e kala 6e kawroyi e otel gooto ina wiyee otel anwiil gila e maw6e tawo ko jagge e laamungu nde tawno ndewo sanki nde hade sumngooji zi wazeede ko debbo ina wiye madam (rose francise regombe) joozi e jappeere nde oon ko zooye lammbarni jeyaa ko zuum wazi jibinannde wurungo kala mawnini ñalawma oo no haanirtani jam caggal makko yeeso makko o duwono hoore makko

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

du aaw

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 23-06-2010 11:26

Ceerno baaba talla golle maa njooɗii,ngam winndannde maa waɗii faayiida-famminii.Ahajji umaar Bonngo ko gorko daraninooɗo ɓamtaare e jam e deeƴre e kisal Afirik e yonta mum,so gabonaaɓe mbaɗaniimo oo duwaaw omo haan'di heen.yoo geno yurrmomo yaafoomo,kaŋko e maayɓe juulɓe fof.,mbiɗo yiɗi piranaami;konngol galle oo heewi haa uddiraa kaaŋaaɗo?,ko pulaar laaɓɗo cer kaalɗaa,kono ko firongo naamndiimi.A jaaraama seydi talla jokku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Fidaawu Bonngo

Ecrit par: Baba Talla (Invit ) le 24-06-2010 14:56

musiddo Konte jam nyalli mi hebii weltaare e haala ma mi faamii tigi rigi odon njannga binndande de. ko wonaa dum ko ko jaabaade naamndal ma jooni: so a nanii ina wiyee maa uddiraa kaangaado firti ko ko heewi yimbe haa fakiti. So heewii noon hankadi wiyetee ko hoto yimbe naat, ko doon noon damal ngal heewi resdeede kaangaado, sabu kaangaado walla puuydo haaldotaako ko ko ari e hakkille mum tan wadata. A jaaraama mbodo sikki a faamii ko njidnoo mi wi'de e oon fidaawu badanaado Alhajji Umaar Bonngoo Ondimmba to Sitee Demmokaraasi (libreville.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 26-06-2010 22:44

A jaaraama ceerno baaba talla,ngam jogaadema yaajeende e jaabaade naambdal ma,mi faamii tigi rigi e jaabowol maa ngol,mi dañii heen weltaare mawnde no feewi,sabu ko saggere wonnoo;a ittii kam kumpa.ina selli,so yimɓe ngarii ɗo poti naatde,ndoŋkii no naatiri,ngam keewal yimɓe,ɓeen keewi ko daraade boowal,ina ndokda e koye mum-en,ina ƴattoo,ina kuɗa,waɗa heen sahaaji wooda weddiiɓe ɓooɗe;to nder galle to.ɓeen so mbiyaama ko haangaaɓe,ina selli.A jaaraama talla,jokku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 4 de 4 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
6X5     UP2   
 6  F  M 3  6N3
WPI  6NL  D 7   
 Q  I  T L  DAG
H5P     UB4   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥