NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


les filles du bled
Moyenne:
Clics:2814
Pulaar film : LE VOLCAN
Moyenne:
Clics:2563
Jaliibe dunyaa
Moyenne:
Clics:3113
Yero Maama
Moyenne:
Clics:3340

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Fedde Almudɓe Poor-Janti waɗii hiirde diineyankoore faayodinnde Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-06-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 17-06-2010 15:39

Pages vues : 15048    

Publié dans : Les News, Diina


Image
S
osaande e lewru mawluud walla mbiyen jamma jibineede Nulaaɗo ɓennundu ndu Fedde Almudɓe Poor-Janti waɗii hiirde diineyankoore faayodinnde tawa ginol golle ngol fiɓii ko e e gostondiral miijooji e ɓulnaade peeje keelɗuɗe, ŋarnuɗe ko wa’i no udditde duɗal njanngu diine islaam, momtugol humambinnaagu e ɗemngal men neeniwal Pulaar e Farayse, yuɓɓinde kawte walla pottitte pa’tuɗe e diine men islaam haa teeŋti noon e mawninde jammaaji jibineede Nulaaɗo men Muhammadu Rasuulu (MJK) e hettude defterdu (« bibliyotek ») baɗoowo fannuuji gannde ceertuɗe…

Ngal ɗo pottital keñoraangal waɗnoo ko to ñiiɓirde maɓɓe aadoraande Galle Haalpulaar’en tawa kadi ko ɗoon woni Galle Ceerno men Seek Tijjaani Seriif gonɗo to leegal Ommbooy Santaraal e yeeso gardagol ho’reejo mayre : Basiiru Bah mo Jaaba (Senegaal) e Mammadu Saalif Mbaay Cukko koolaaɗo kuuɓal Fedde Almudɓe to cuuɗi men Neere Waalo (Muritani), denndaangal yiilirde nde, terɗe e seernaaɓe heewɓe wa’ɓe no : Ceerno Mammadu Wat mo Kanel (Mawɗo Galle Seek oo), Ceerno Muhammadu Mustafaa Aaw to Boyinnaaji. Ina tawtoranoo hiirde ndee koɗo men Ceerno Ɓan to cuuɗi men Kuñekaari (Mali) e woɗɓe e woɗɓe woppuɓe haaju mu’en e hammuuji mu’en ngam yiɗde tawtoreede nde ɗo jooɗnde nde diine islaam woni ngooroondi mum.  So tawii Laamɗo jaɓii maa Jaaynde Pulaagu.Com bismo ɗo e sahaaji garooji Ho’reejo Fedde Almudɓe musiɗɗo men Basiiru Bah njeewtiden e makko pa’ndaale peeñɗe, cuuɗiiɗe, ɓadiiɗe e goɗɗuɗe dental ngal.

«Fedde Almudɓe Poor-Janti fuɗɗoriima Bisimillaahi Yoo Ngortoro Al-hamdu Lillaahi » :
Image
Ndeen yoga e terɗe Fedde nde ngarii Ho’reejo Fedde nde hono musiɗɗo men Basiiru Bah ƴetti konngol bismii mo woni kala innde mum e yettoode mum kadi ñaagii yaafuya sabu  jooɗnde nde leelii fuɗɗaade golle mum ngati wiyanoo ko sa’tu waktuuji ɗiɗi ñalawma, maa taw waɗi ko noon ko jinndeede yimɓe ɓe nde.
 Ndeen o rowii konngol makko o rokki jinnaaɗo men tawa ko Ceerno men, Ceerno Mammadu Wat  mo Kanel yoo udditan banndiraaɓe juulɓe ɓe yeewtere nde, oon e konngol mum udditirgol ñaagiima Joomiraaɗo joom baɗe e baawɗe nde o ñiiɓnata Fedde nde, o loosna nde e laawol portingol haa terɗe mayre njettoo pa’ndaale dagiiɗe toɓɓaaɗe heen ɗe.
(ɗis ɗoo natal Ceerno Mammadu Wat)
Ceerno Mammadu Wat hollii weltaare e ki ɗo kettuki ki sukaaɓe Fedde Almudɓe ketti so adoraade golle mu’en dursitaade deftere Allah seniinde nde, sabu kala ko neɗɗo ina waɗa ko ɗoon foti adoraade e wi’de makko.
« Ko Duwaawu Woni Ngooroondi Walla Moolorde Jullɓe » :
E wi’de Ceerno Mammadu Wat, haa jooni: o ɗo silke foti ko waɗeede ñalnde fof so ronkaama haa ronkaama yoo yimɓe ɓe ndentu dewo (alet) kala mbaɗa duwawuuji ndañen ko moolori ɗen Allah sabu eɗen njogii ɗo almudɓe yoo Allah yaw ɓeyda tawa ko huɓindiiɓe deftere nde, tee paamon kadi alaa ko juulɗo jogii ko ina mooloroo Allah so wonaa duwaawu, haade wonii ko noon tiiɗno ɗen mbaasen welsindaade ndiin njogitaari ndi Allah yooɓni en.
Image
Nde o rowi ka ɗo haala paayodinka go’to e almudɓe ɓe kala rokkaa deftere Allah nde yoo dursito ko ni woni silke o fuɗɗii sa’nga waktuuji sappo e joyi ñalawma (15h), nde ɓe njoofni dursito wiyaa yoo Ceerno Ɓan to cuuɗi men Kuñekaari (Mali) yo sakkit duwaawu go’to kala fiɓa anniya mum aduna e laakara duwanoo Fedde nde mbele ɓerɗe maɓɓe ina njiyondira ngona go’te, juulɓe ɓe coña ɓesnooje jogorɗe jibineede e nder pa’ndaale toɓɓaaɗe ɗe.

Go’to fof wi’i: Aamini, daande dow, tuuti e juuɗe mum, moomi e yeeso mum. Ɗoon kadi Ceerno Mammadu Wat ƴettiti konngol laawol ɗiɗaɓol ngam wasiyaade terɗe Fedde sabu e wi’de makko: Fedde Almudaagal alaa ko firti so wonaa go’to fof ina foti tinde goɗɗo oo, waɗa ko goɗɗo o ɓuri ɗum, waasa wi’de ko kañum ɓuri mo woni kala, sabu go’to fof so wi’ii ko kañum ɓuri goɗɗo oo Fedde juutataa balɗe, enen noon wonaa ɗum woni anniya men e nde ɗo Fedde Alliyankoore nde go’to e men fof foti jaggirde juuɗe sappo.
                                        “Wonde Ceerno Ɓuri Weeɓde e Wonde Almuudo”:
Haa jooni ko kanko haalata o wi’i wonde ceerno ɓuri weeɓde e wonde almuudo, sabu almudaagal ko huunde saɗtunde wonde ngati ko ɗum adotoo kadi ko ɗum sakkittoo. Almuudo so yiɗii heɓde barke yoo teddin kala jiyaaɗo Allah mo yi’i, o wona memmbotooɗo, o waasa wonde almuudo cuɓotooɗo seernaaɓe; mo o yi’i kala yo way ko oon woni ceerno makko ni, sabu aɗa sikka ko kaari woni ceerno ma, tawa wonaa, ko mo a sikkaani o. Kala mo (ceerno) almuudo yi’i yoo teddin ɗum, o teddinira ɗum sabu Nulaaɗo men (MJK) e Ceerno men Seek Tijjaani “radiya-allaahu anhu.
O rowiri konngol makko cakkitiingol ko: so tawii Almudɓe ndentii e dente ba’ɗe nii yo ɓe tiiɗno ɓe kaala heen golwole Nulaaɗo men Muhammadu Rasuulu mo winndere nde tagiraa sabu mum o e Khaliifa men Seek Tijjaani Seriif.
Ko ɗoon Basiiru Bah ho’reejo Fedde Almudɓe ƴetti konngol ngam sitinde jooɗnde nde ko tagnoo Fedde nde soseede e mawluuda, jamma jibineede Nulaaɗo men (MJK) e wi’de makko ɓe teskiima wonde wuro ngo ina waɗi almudɓe, etee hay go’to anndondiraa e goɗɗo oon. Ko wonaa ɗum ko teskaade, so tawii hoɓɓe alliyankoɓe ndañaama jinnaaɓe men ɓe ko kañum en ndarotoo darnde laŋ e naange haa nde ɓeen mbaynii kala, etee tawa sukaaɓe waawɓe heedde e ɓeen nani ɗo e wuro ngo. “haalooɓe pulaar mbi’i so tawii doole ndoŋkii yo doole keɓɓo” Fedde Almudɓe kay paamii tigi oon pulaar.
O ruttii e silke o, o ƴetti yeru e hoɗdiiɓe men Jolfuɓe ɓe, o wi’i ɓeen lewru kala ina mbaɗa silkeeji, holi ko saabii  enen en mbaɗata ɗum ngam mooloraade Allah.
Yiɗde makko kanko ho’reejo e wondiiɓe makko ko yoo almudaagal duumo e nder wuro Poor-Janti ngo. Fedde nde riiwtaani hay go’to, kala nanɗo dille mayre, yoo ar jokkoo, waasa joñde ho’re mum e meyre; woni pele Fedde nde ko renndinde e mooɓde ɓiɓɓe mbiy-mi haa ngonta gootum.
Caggal yettude Allah toowɗo o e juulde e Nulaaɗo Makko (MJK) Mammadu Saalif Mbaay (Neere Waalo) Cukko Koolaaɗo Kuuɓal Fedde arti e pa’ndaale mayre ngam laɓɓitinande banndiraaɓe arɓe waɗtan ɓe. O adii wi’de ko yo dental ngal faam wonde Fedde almudɓe wonaa Fedde dawriyankoore (politikyankoore), nde daranii ko sarde diine islaam e pinal mum ɗo e nder wuro fagguduyankeewo ngo haa ko ɓenni ɗum.
Ko wonaa ɗum o hollitii jooɗnde nde pa’ndaale joyi laaɓtuɗe nde Fedde nde eɓɓi foɗɗoraade:

Go’o: Yuɓɓinde kam e sañde jokkorɗe ñisɗe hakkunde terɗe Fedde ndee e semmbinnde jokkere enɗam kam e ballondiral hakkunde maɓɓe.
Ɗiɗi: Yuɓɓinde kawte kam e pottitte islaamiyankooje e fannuuji kala haa teeŋti noon e mawninde jammaaji jibineede Nulaaɗo men (MJK).
Tati: Lelnude walla tafde njuɓɓudi gollordi ngam jaɓɓaade Seernaaɓe, Serifaaɓe e Hoohooɓe men.
Nayi: Huɓɓude duɗe njanngu diine islaam, momtugol humambinnaagu (Pulaar e Farayse).
Joyi: Hettude defterdu ɗo e nder galle Seek Tijjaani hee soomndu defte jonɗe ceerɗe fannuuji; so ɗum laatiima kala paalaaɗo janngude maa janngu tawa tampaani.
“Hay Nulaaɗo Allah nde nulaa nde wiyaa ko yo janngu”:
Sakkitii heɓde konngol e ndeen ɗoon jooɗnde Alliyankoore ko musidɗo men Ceerno Yaayaa Bah to KayHayɗi (Muritani). Banndiraaɓe juulɓe heewɓe ina nganndi mo ɗo e wuro ngo sabu en mbaɗdii e makko jeewte keewɗe ɗo e Rajo Top Bendje e lewru Koorka 2009 ko fa’ti e cellugol koorka. Kanko fof e famɗude duuɓi, omo laaɓa diine Allah o.
Image
Caggal nde o yetti Allah, o juuli e Nulaaɗo makko(MJK),  o salmini dental ngal, kadi o yetti denndaangal sosɓe Fedde almudɓe ndee kaaɗdi njettor, o semmbini ɓe e ngo ɗo felo Alliyankeewo ngo ɓe njaɓɓi. E wi’de makko: ɓe ngudditi damal moƴƴere, so tawii moƴƴe Allah noddaama, mo woni kala ina foti nootaade. Ko wonaa ɗum ko toɓɓe kaalaaɗe ɗo e nder “diskuur” mo Mammadu Saalif Mbaay waɗi ɗo jooni o, ko toɓɓe guurnooje diine islaam kam e renndo juulɓe.
E haala makko, haa jooni: so tawii duɗal njanngu darnaama ɗo e Galle Seek Tijjaani ina jannginee diine islaam, ɗuum ko huunde waɗde faayiinda; kadi juulɗo fof ina foti  weltaade heen, yeru faayiida o tan ko nde Allah tellini wahyu e Nulaaɗo mum nde, O wi’i mo ko: Janngu! O wiyaani mo yo o juul, o wiyaani mo yo hoor. Ina feeña e kaa haala wonde ganndal e jaŋde adii geɗe diina keddiiɗe ɗee. O siftini, o wi’i: Allah haalii e deftere mum teddunde ndee tagiraani yimɓe, jinneeji so wonaa haa ɓe ndewa mo. O jokki, o wi’i, Allah haalii e “hadiis kudsiy”: Nganndee kam ko adii nde ndewaton mi, so on nganndaa kam, holi no ndewroton mi?. Miin noon mbiyat mi tan ko: yo on tiiɗno e Fedde nde haa teeŋti noon e darnugol duɗal mbiyɗon ngal, sabu Annebi mo jam e kisal ngoni e mumm won ɗo wi’i: so tawii on njiɗii Aduna njanngee, so on njiɗii laakara, so oɗon njiɗi aduna e laakara ne njanngat.
Ndeen toɓɓe jeewteteeɗe ɗe kuuɓii mawɓe ngoppitaa, terɗe Fedde nde njooɗtii seeɗa ngam yeewtude toɓɓere faaytunde e ñalngu batateengu ngu. To yahaa artanoo kala hawraa batu kuuɓtodinngu ngu jooɗotoo dewo-ho’re-biiru tataɓo e lewru kala, sahnga waktujji tati pawɗi hojomaaji capanɗi tati ñalawma. Caggal nde Ceerno Mammadu Wat sakkiti duwaawu jooɗnde nde saakii ko sahtu waktuuji joyi pawɗi hojomaaji capanɗe nayi e joyi, aadi fiɓaa dewo tataɓo e nder lewru Morso 2010.
Terɗe yiilirde nde ko nii siforii:
Ho’reejo Basiiru Bah to Jaaba,
Cukko Ho’reejo gadano Abdullaahi Jallo,
Cukko Ho’reejo ɗiɗaɓo: Mammadu Caam to Boyinaaji,
Koolaaɗo Kuuɓal: Ceerno Maamoo Umar Bah to Haawre,
Cukko Koolaaɗo Kuuɓal: Mammadu Saalif Mbaay to Neere Waalo (Muritani), Tamnaaɗo Ngalu: Alhajji Seek Umar Kah to Añam Siwol,
Cukko Tamnaaɗo Ngalu gadano Umaar Soh to Namarel,
Diisnondirteeɓe maa wallidiiɓe yiilirde: Aamadu Tijjaani Lih to Batama (Mali) Aamdu Jallo to Siiñtu Garba, Mammadu Kebe, Ceerno Baylaa Bah to Kayhayɗi, Ceerno Abdullaahi Taal to Barooɓe Jakel e Bookara Kan to Fonndu (Muritani).

So tawii on njiɗii jokkondirde e Fedde Almudɓe Poor-Janti, oɗon mbaawi winndude ɓatakeeji fa’de e nde ɗo wakannde ɓatakeeji aroore: Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir maa noddon e (00241) O6 74 67 24

Aamadu Njaay Zorro Jaayndiyanke Pulaagu.Com/Gabon.

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

 

 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : gabon, port gentil, fedde almuɓɓe, jaŋde, diina


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 H     KOM   
2A   A   K  FX6
 7  ACW  PA6   
 8   I   3  AWQ
P9D     QET   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥