NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Fula Flute - Djandjou
Moyenne:
Clics:20091
OUMOU SECK
Moyenne:
Clics:2696
JAM MIN TEKKI - Clandestin
Moyenne:
Clics:4495
wallanbandi
Moyenne:
Clics:2771

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


PAƊƊONDIRAL FULƁE: Rugi Wele toɗɗaama paɗɗuɗo Fulɓe Farayse 2010! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-06-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 16-06-2010 13:57

Pages vues : 17748    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
F
ulɓe Farayse keɓii mo paarnorii so paɗɗuɗo to baŋnhe mbaydi, ñembeteeɗo to baŋnge pinal, nehdi e udditaare! Oon suka debbo woni Rugi Wele koɗɗo to Mantu-LaaJolii. Toɗɗagol paɗɗuɗo fulɓe e nder Farayse ena tijjanoo ko ɓooyi Alla e hiirde ndee wonde mawnde! Ko ñalnde Hoore-Biir 12 Korse laaɗe kayi hakkunde rewɓe 12 suɓaaɓe e daawal battanal ngal. Hiirde ndee hay so waɗii caɗeele hoƴomaaji 5 hade kawɗo oo ena noosee, yoo annde golle ɗee njuɓɓii tigi e yiyannde amen sabu ko ko yooɗi tan min niyi. Pulaagu.com ena addana-en ciimtol pattamlamol e ndee hiirde yiɗaande yoo wa hitaande kala.

So Alla hiirde ndee leelii fuɗɗaade! Caggal nde njettii-mi e Pari, leygal Montreuil, mi heɓaani caɗeele yiytude nokku oo Alla e yimɓe heewde e laabi, ena ñaantii, ena payi to Galle Mooɓondire (Palais des Congrès). Sahnga mo njettiima e nokku oo, sukaaɓe, mawɓe, rewɓe, worɓe ena mbaɗi gorwoccol ngam naade to saal too. Miɗo hulnoo leeltude haa fuɗɗoo sabu ko w18:30 wiyanoo, kono hay gooto alaa nder so wonaa heblooɓe kaɓirɗe e yuɓɓinɓe hiirde ndee! Poof-mi seeɗa sabu laawol juutii ummaade Le Havre, rewde mantu-Laa-Jolii ngam ɓamde toon defte, ɓamtude laawol mi faya Montreuil. Cukke (reegreego) ena keewi e laawol A13 fayde damal St-Cloud kono miɗo ɗaminii yettaade hade fuɗɗaade. Kadi, miɗo summba e laawol Alla e am yiɗde tawtoreede go'o nde fulɓe Faraysenaaɓe toɗɗoɗoo paɗɗuɗo mum'en! Nde jettii-mi to damal, mi innitaaki nih sabu won heftinɓe-mi; mbismaa-mi, naat-mi saal oo. Woyyo! Ɗum woni konngol am gadanol nde naat-mi e saal oo. Saal oo ena yaajin ena laaɓti. Lelngo jooɗorɗe ɗee ena yooɗi, ena feewi. Lampaaji ɗi goobi ceertuɗi ena mbeddoo lewñanɗe jooɗɗe. Geewu oo ena toownaa ngam woɗɗuɓe ena mbaawa yiyde miisuuji (yontaaɓe) ɓee. Ko ɗoon ɓe njogori ñaaƴde ko neeɓaani.

 
  Ɓur-mi woƴeede e saasi ko heɓde nokku ɗo mbertu-mi wejorde Pulaagu.com sabu ko mi gaddorɗo sasa mawɗo ena waɗi ko lowre men addani renndo ngoo: ɗereeji cifotooji ko Pulaagu.com daranii, simisaaji-T, kasketaaji, binndirɗe sos ena ƴeñaa logoo Pulaagu walla ko toɗɗii pinal e ɗembal fulɓe.
 
  Ko ɗoon suka debbo gooto yettii-mi. Omo waɗi wutte makko rommbal ena ɗelka, omo dadii haa wiyi keŋ! Nde o wiyi "Saar ñebbe" tan, paam-mi goɗɗo alaa so wonaa Kajja Lih, debbo mo Nganno e jurɓaali wuro Sammba Joop leele...  Min calmondiri haa saɗii heɓoyi dow pomaale; o wiyi "ko njiɗ-ɗaa fof yoo taw ko jam sabu ma mi toppito-ma no haanirta nih! Eskey, mi laaɓaama ndeke hiirde ndee ko ko jogori safde, waɗa sooboyoobo e "kelaa-killegaa"! Kajjaa e heedooɓe woɗɓe ɓee ena puuɗii, ena moorii ena cacci haa njooɗi. Eɓe ɓoornii ɓee ko rommbal, ɓee ko folmaat, kamɓe fof eɓe mbayi no cayɗe dime teeya ñaaƴal, boomi ñaldooji e kaŋŋe ɓe ñalndaani e yeeweende!
Nde ngaynat-mi salmondirde e Kajjaa Lih, tawi taabe e jooɗorɗe ngaddaama! Mbertu-mi haa feewi, paw-mi hen njeeyateeri e mbejateeri Pulaagu.com ngaddunoo-mi. Ɗum ko imisaaji, kasketaaji, defte, ɗereeji baŋŋino, binndirɗe e geɗe goɗɗitiiɗe! Ngati wejorde Pulaagu dariima e hiirde ndee. Kono ko maa mbeeynu-mi beywal Pulaagu.com nde yimɓe ɓee puɗɗii anndude tigi Pulaagu.com naatii hiirde ndee. Suka gooto ena wiyee Jum ena jeyaa Sehilbaabi, o wiyi omo yooɗaa beywal Pulaagu.com haa wooroo, alaa e sago o natodoo e am yeeso wejorde Pulaagu ndee. Mbiy-mi alaa caɗeele! O walli-mi weeynude ngam, min cinndi ngal e ɓalal. Sanne, kala ɗo neɗɗo darinoo e saal oo ena sooynoo beywal Pulaagu.com; laaɓii min njooɗiima e hiirde ndee...

Ko min ngoni e golle darnude wejorde ndee, tawi saal oo heewii yimɓe caggal amen! Jamma oo woɗɗaani kono waktu gaandondiranooɗo oo ɓennii! Faayre alaa noon sabu hannde ko "maa weeta yoo! Maa weeta!" no taaniraaɓe njimratnoo nih! Njamdi fiyi 22:00, haa jooni alaa ko fuɗɗii tawo, hay so saal oo haŋkadi hiɓɓii. to caggal geewu too, yontaaɓe ɓee puɗɗiima hebaade, jooni wooda ko joli. Sawtooɓe ɓee ko ɗoon tan njoli e geewu oo, ɓe noosi wonnde golle kuccaa caggal nde ɓe ciiftini ginol golle hiirde ndee. Ko Aamdu Sakke e Jinndaa Soh ngoni ɗowooɓe golle ɗee walla mbiyen "mikoroo santaraal'en". Ɓe mbismii hiirde ndee e dow innde fedde ACPF (Fedde Pinal Fulɓe Farayse). Ɓooyaani, lampaaji ustaa, weeyoo ngoo iirɗi seeɗa, noppi njerminii ena pada ko arata e geewu. Ko ɗoon gaacol Binta Lali Soh mo Gine duƴƴi, gulaali ngulli, luukaali ceeki niɓɓere, pittaali cummbi, cajii: yontaaɓe ɓee naati diŋiral ngal. Ko comci goobaaɗi goobu Fulɓe Jaloo ɓe ɓoornii, taybaasuuji e gude nannduɗi. Jeese maɓɓe ena njynii moosooji kaŋŋe. Ɓe mɓaɗi lasal maɓɓe, ɓe ñaaƴi, ɓa ngami, ɓe njahdini jaɓɓal baŋngaali haa yooɗi. Gulaali nattaani haa ɓe naattoyi caggal geewu!

Hiirde ndee no foɗɗorii nih yooɗii, feewii, ñiklii ɗaminaare arɓe yeeɓde! Nde yontaaɓe ɓee naattoyi, Iisaa Dikel Cubbu noddaa. Omo wonndi e Amadu NJaac mo Madiina Njaacɓe ena tunngana-mo cewɗi, ena daasana-mo karlaaɗi. O yimi baaruuji belɗi sanne haa teeŋti e "njuulee mo-wuuri". Iisaa foɓɓanaa haa juuɗe kuɓɓi, seydu Cubbu, a gollii... Naalaŋkooɓe heewɓe nodaama e hiirde ndee. Caggal IIsaa dikel, diɗɗal "Aawdi Leñol" ummoriiɗo Orliyaa ena wonni e Abuu Bah. Kamɓe ne ko Njaaco fiyani-ɓe gitaar haa weli. Ɓe njimmi belɗi, jurminiiɗi sanne. Diɗɗe goɗɗe kadi njoolii e diŋiral ngal: Seb, "tuubaaka pullo" jolii, Zena, jimoowo RnB e zouk kadi nhadii heen ko waɗi faayiida! Woose, suka Pullo baɗoowo rap, jolii e diŋiral, o wulni haa wulu haa weli. Ko o suka jontaaɗo, kadi pinanɗo Pulaagu sanne. Ma Pulaagu.com jokkondir e makko e lebbi garooji ɗii. Laaɓii hannde ko sooboyoobo burɗo mawnude jogori waɗde sabu ko meeɗaa koo tawo, ko jogori arde koo ɓuri ɗum!

 
Jooni ko Jam Min Tekki joli e diŋiral! So Alla ko ngol meeɗ-mi yiyde eɓe pija! Gila ɓe naati, gulaali e luukaali njiɓɓii-ɓe! Ko kamɓe tigi padanoo. Ɓe ngadii memde ko baar maɓɓe "Neene"! "Waawaa wonde" neene ena yejjitee e jimol! Ɗoon yimɓe ɓee fof kollii jaɓre mum'en, gulaali ena njaaboo, "waawaa wonde"! Suka e mawɗo, debbo e gorko, tigi Jam min Tekki nawi raay to bannge caagi... En ɗomɗitaani tawo haa jooni e heɗaade-ɓe!
 

Ƴaaƴooɓe ɓee ngartii kadi e diŋiral caggal nde won e naalaŋkooɓe ɓenni. Ngol laawol, ɓe ngardi ko ɗiɗo e ɗiɗo, eɓe ɓoornii ko wutteeji goobaaɗi goobu "Maali" laaɓtuɗi, eɓe njogii ɓirduɗe e buruɗe maɓɓe! Ɓe njiilii e diŋiral ngal haa yiɓe mbeltii, ɓe muti kadi caggal ridooji geewu oo! Ɗoo kadi ko jaɓɓal kesal ɓe ngaddi, jaɓɓal debbo pullo giɗo na'i, pullo joom kosam! Ena yooɗi sanne! Ko woni ko ɓee rewɓe fulɓe cilii, ko woni ko kamɓe njooɗi, en kaawtaaki!
Jamma oo fuɗɗiima woɗɗoyde kono hiirde ndee naywaani tawo. Hedii ko yontaaɓe ɓee ena ngarda gooto gooto ngam haaldude e dental ngal, ngam wowlude huunde seeɗa e pulaar sabu ena jeyaa e ko waɗɗii fooɗantooɓe raayi ɓee waawde haalde ɗemngal men, waawde wowlude e maggal miijooji nefooji, jiyanɗe moƴƴe toɗɗiiɗe ngonka renndo fulɓe e nder winndere. haa teeŋti e wonɓe e Farayse. Gooto e maɓɓe fof ari huccini haala mum e amen, ɓee pulaar laaɓtuɗo, ɓeya maa mbiyaa tan ko ko kuñii konnguɗi keeriiɗi haa ... mbaasi ɗiggude, e pulaar mo a ɗeɓataa faamde! Kono ɓe tiiɗniima kamɓe fof, mo wuuri ɓura.

Ndeen kamɓe fof ɓe ɓennii, heddii haŋkadi ko yoo njaltudi ndii bayyine. Kamɓe miisuuji ɗii ɓe ɓoornoyii comci ɗi ɓe ngaynrta hiirde ndee ha ɓe kebii. Ɓe leeli saaɗa artude e geewu oo haa fuɗɗaa faayeede. Ndeke won caeɗeele ngoodi: sujaaɓe waɗooɓe rap noddanooɓe yoo ngar njima kaɗaama ƴeeŋde e diŋiral sabu hiirde ndee leeltude. Waɗi hono duko seeɗa. Mi laaɓaako ko dukaa koo sabu miɗo woɗɗunoo seeɗa. Wiyaa ko sukaaɓe ɓee kadi miisuuji ɗii ƴeeŋde e diŋiral ngal sabu ɓe mbiyaa ko ɓe njimataa, etee ɓe njoɓetaake! Mi laaɓtindaaki kaan haala so ena woodi walla woodaani. Kono ena wayi hono masaalahaa roŋkaama heɓeede, laawaali ngoni ko e ɓurtaade doole. Yoga e arnooɓe ngummii e jooɗorɗe mum'en, huundi fuɗɗii jiiɓaade. Duko heewii, palee-palee jolii, sukaaɓe mbaɗtii e hare. A anndaa hol kaɓeteeɗo, hol ceerndoowo, sukaaɓe rewɓe puɗɗii yaltude saal oo e kulol, mawɓe ndewi heen. Ko ndeen musidɓe ɗiɗo ngari e am mbiyi ena mballa-mi taggude wejorde Pulaagu.com ndee gila woodaani ko yani heen. Mbiy-mi yo ɓe cabbo haa anndee ko woni. Mi gaynaani haalde tawi ɓe ndoondiima fof ɓe mbaɗti e sasaaji. Ko noon taggir-mi. Oon sahaa tawi saal oo deeƴtii, sukaaɓe ɓee njaltii... Min keddii e saal oo amin njeewtida e najoore nde min ceedii ndee, haa woni waktu 5:30 subaka. Ko ndeen mbaynii-mi diɗɗal Jam Min Tekki en, kuɓɓu-mi werlaa am, njayii-mi a laawol fayde Le Havre!

Heewɓe kootii nganndaani hol toɗɗaaɗo paɗɗuɗo fulɓe Farayse! Hiirde ndee gasirii aayaare kono nde ayodaaki e kuuɓal. Fijaama, jalaama, weltaama sanne haa heddii hoƴomaaji joy ena wowlee innde kawɗo oo... Kalaas! Hoddiro Alla ena woodi tigi. Ko ɗum tekii-mi heen. En njyi taccuɓe maaje, ena lummboo haa ɓadoo pokpokalam, njooloo... Kono kadi yuɓɓinɓe hiirde ndee won ɗo njuumi e miijo am, so waasde darnude goomu ndeenka tiiɗnngu tawa ko heeroriiɓe kisal kiirɗeeli bayɗi hono nih. Ɗum ena waawnoo falaade won e sukaaɓe wiyde ena kaɓa. Won kiirɗeeli tawaa-mi ɗoo e Farayse, haa naange fuɗa, hay gooto ɗippataa sabu reenooɓe, ena ngonndi e dawaaɗi ena ɗoon...
Hay so hiirde gasiri ko jiiɓru, haɗaani faandaare mayre yettiima haa timmi: ko toɗɗaade paɗɗuɗo fulɓe! Farayse heɓii hannde "miis" jontaaɗo paarnorteeɗo: Rugi Wele, koɗɗo to Mantu-Laa-Jolii. Woni sukkuɓe makko ɗiɗo ko Binta Jallo (dewo 1) e Jaari Aan (dewo 2). Mi heɓaani jokkondirde e maɓɓe sabu tampere jolande tawanooɓe hiirde ndee fof, kono miɗo laaɓaa  weltaare e mette koɗdi e nder ɓerɗe maɓɓe hannde; weltaare suɓeede e nder yontaaɓe, mette yiyde ko weli ena gasira nih!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

Image
Abuu Bah...

Image
... e Aawdi Leñol (Orliyaa)

Image
Abuu bah, Aamadu Njaac, Iissa Dikel Cubbu

Image
Binta Jallo (Dewo 1)

Image
Ñaaƴo wutteeji (Binta Jallo)

Image
Aamadu Sakke (Sawtawol) e Faati Feƴoor

Image
Faati Fƴoor (Hooreejo ACPF)

Image
Geelel Kontee yilliima wejorde Pulaagu.com

Image
Geelel, Ibraahiima Saar e Tijjani Bari (Peeral)

Image
Goomu heedooɓe

Image
Jam Min Tekki en ngulnii haa saasi...

Image
Jam Min Tekki en (Muritani) bismaaɓe rowrowɓe hiirde ndee

Image
Kajjaa Lih, yonteede e hellifeede!

Image
Miis Gine Frarayse (bismaaɗo)

Image
Miis Maali Farayse (Bismaaɗo)

Image
Miisuuji (Gine e Maali)

Image
Miis Soninke Farayse

Image
Jubbannde e arnooɓe

Image
Sawtooɓe (Mikoroo santraal)

Image
IIsaa Dikel Cubbu e Aamadu NJaac

Image
Jubbannde e ñaaƴo ngoo

Image
Jubbannde e ñaaƴp ngoo

Image
Jubbannde e ñaaƴp ngoo

Image
Jubbannde e ñaaƴp ngoo

Image
Jubbannde e ñaaƴp ngoo

Image
Jubbannde e ñaaƴp ngoo

Image
Jubbannde tawtoraaɓe

Image

Image
Skorpa e satiiɓe ɗum to wejorde Pulaagu.com

Image
Skorpa ena jaɓɓoo seedantaagal Pulaagu e juuɗe Ibraahiima SAAR

Image
Fuutaŋke Joop ena heɓa seedantagal e juuɗe Ibraahiima SAAR

Image
Skorpa e wonndiiɓe mum (Papis Kontee bannge ñaamo)

Image
Skorpa ena faarnoroo T-shirt Pulaagu.com

Image
Skorpa ena wonni e Hanna mo Jam min Tekki

Image
Skorpa e Hanna (Jam min Tekki)

Image
Ibraahiima SAAR to wejorde Pulaagu.com

Image
Aamadu Jum, wejorde Pulaagu.

Image
Ibraahiima SAAR

Image
Wooz, suka Pullo mo rap degiiɗo.

Image
Wooz, eeriima fulɓe!

Image
Aamdu Jum yeeso beywal Pulaagu.com

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : élection miss peul 2010, acpf, pulaagu, pulaar, mannequiins peuls, association culturelle des peuls de france


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 7 de 7 commentaires

on ngolli

Ecrit par: Baru ba (Invit ) le 16-06-2010 16:46

yadhi fayiida, ha teeŋti e wudere pulaagu nde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Junngo Pulaagu.com fuuzaama!

Ecrit par: MbaayoGalo (Invit ) le 16-06-2010 17:17

Junngo Pulaagu.com fuuzaama! Kono en njettii hettuve ngal zoo javval wejo pine men. Ko nyaagaade Allah tan nde yahrata yeeso e dow njuvvudi e nanondiral. Ko wasiyaade yuvvinoove dente vee yo ve kimmir njuvvudi no feewi sabu ko njuuvvudi nawrata lenyol yeeso. On njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A jaaraama.

Ecrit par: Fati Fedior (Invit ) le 17-06-2010 16:26

Un seul mot pour toi Ibrahiima. 
A jaaraama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haayo pulaalaagu,

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 17-06-2010 19:26

en njetti,6i66e wiimi e wimaami,en njetti pulaagu.com,so tawii ko alla dey, golle mon njooɗi peewi baŋnge mo keeɗɗo o dey mbaɗi,heddi mbele leñol maa wallit on, ko ɗuum roŋka e leñol he,yoo alla won ballo, mi salminiima kaattudi ceerno am ceerno ibrahiima saar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tesko

Ecrit par: jss (Invit ) le 18-06-2010 20:52

Waɗii faayiida sanne, ellee ko ko hooynantenoo, foti ko hocceede, teddinee, hormee, gollee haa ɓura ɗoo ŋarɗude. Kono ceerno mi yiyaani heen natal nawtuɗo beege ɗe (woni paɗɗuɗo o natal mum mi yiyaani) 
jss

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu.com

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 18-06-2010 22:41

ajaaraama sanne ngam nde min mbaasi zaweede oo ñalawma so tawiiko goonga min tawaaka oo ñalawma kono alaako min kumpa heen sabu 6ee jaambaree6e darii6e dadii6e jogii6e himme 6e cooynaani jikke yarritii6e 6e ngaldaaye yedditaare golle mon mbazi ngartam ngam leñol ngol seere kumpa ko goonga so wonaano golle haaloo6e ndexxat kono kadi so wonaano haaloo6e ma aduna oo humpanno sabu ko golle ngadoto haala haala wattindo haaleede ceerno ibraahiima saar so goonga mbiza wela alla mbiza welema sabu nju66ude golle ma yoo geno rokke mbaawka e cellal duumingal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bamtaare fulbe

Ecrit par: dj mamzo (Invit ) le 15-11-2010 13:25

min ndji guollemone nin mbeltiima heen no feewi.minen none ko thigual leydi min ngoni ko to afeique du sud. darnde amen ko yo pulaar yaru yeesso.kadi ko min ngendiankoobe music rap pulaar . reprezen senegal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 7 de 7 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 L     KTT   
DT   5  R M  3ST
 U  CNE  T L   
 D   Y  E T  NUO
XAB     DET   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥