NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


YONTERE AMG: Njettor fayde e renndo ngoo caggal nde uddu-ɗen yontere ndee Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-05-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 03-06-2010 18:41

Pages vues : 14187    

Publié dans : Les News, Amadou Malick Gaye


Image

Yontere Aamadu Maalik Gay uddii, kono hello ngo uddit-ɗen ngoo uddataa haa aduna gasa! Hitaande kala nde Alla addi, so nguurndam ena woodi, cellal ena duumii e weleede Alla, ko en waɗooɓe kadi ko ɓuri ɗoo mawnude! Ko adii fof, miɗo wiya-en wonde yontere ndee addanii-en ko en ɗaminanooki, ko nootital timmungal ummingal e mon, e men, e fulɓe! Aamadu Maalik foti ko anndeede, o mawninee e fulɓe, o faarnoree e leƴƴi goɗɗi sabu won ɓe ndañaani hono makko. Ngati nootitaade e noddaango Pulaagu.com wayi tan ko hono wiyde "naa'eey" so pulaar noddii. Ko ɗum waɗi mi wiyde golle men njuɓɓii haa wooroo Alla e renndo ngoo jaɓde daraade, sawndoo Pulaagu.com e maninde oo gorko mo hono mum weeɓaani.

Fedde gollotooɓe to PIP, wuro Njum (Fuuta-Tooro) addanii-en humpito pattamlamiijo e nguurndam e golle Aamadu Maalik. E kuɗol ceerno Geɗaa Sillaa mo MBummba Jeeri. Haa jooni miɗo aani hol no njettirtu-mi Geɗaa Sillaa e golle mum keeriiɗe ɗe waɗani Pulaagu.com caggal nde min noddi PIP yoo yantu e amen ngam mawninde Aamadu Maalik. Miɗo wiya ten: Geɗaa, a gollii, min njaɓii... Yoo Alla yoɓ-ma moƴƴere haa heewa, hafaa renndo ngoo kadi ko ɓuri ɗoo. Sabu kadi waɗi sabaabu, ko Muusaa Abuu Ñaŋ waɗi hakkunde Pulaagu.com e Geɗaa. Muusaa Abuu, gorko mo Cempeŋ, njettor ɓaaɓataa e kunuɗe amen fayde e maa sabu kala nde min noddi, alaa gadotooɗo-ma wiyde "miɗoni". Ɗum ko huunde nde weeɓaani hannde, seydi Ñaŋ a jaaraama tigi.
Miɗo seeɗtoo e yeeso renndo ngoo darnde lowe Pulaar ɗee e yontere ndee. Kamɓe ardiiɓe lowe ɓee kala ɓe mbaɗii heen golle ɗe njawnaaki. Miɗo huccina e maɓɓe ɗii konnguɗi njettoor e duwaawuuji nde moƴƴere artata e maɓɓe. Ko ɓee ngoni Bookar Bah (Pulaagu.org), Hammee Lih (Lewlewal), Kaaw Tuure (Flamnet), Saajo Bah (Peeral), Baru Bah (Lewlewal), Avomm, doggol ngol joofaani... En njiyi kadi darnde rajooji men hono rajo Haayre Laaw, rajo Fonndu e rajo Renndo. Miɗo yetta musidɓe am Kaasum Lih e darnde nde o darii ngam yeewtere Aamadu Maalik waawi yuɓɓineede. Kono ko denndaangal terɗe rajo Haayre Laaw renndi e makko njettoor. Rajo Fonndu e rajo Renndo njokkondiraama, ngaddii heen balle mum'en, njaajnii ganndal e faamamuuya mo woni Aamadu maalik Gay. Njettoor ena huccinaa e maɓɓe sanne. Yoo juut hakkunde men...
Mi waawaa wortaade binndol am mi jaaraani gollodiiɗo men Haadii Koddooy Aan, kalfinaaɗo kumpital Pulaagu.com. Ko heewi e jokkondire ko darnde makko e wakkaade-mo cinndel makko jamma e ñalawma omo nodda renndo ngoo e yontere men. Miɗo woya yoo o ɓooy daranaade saaktude golle pulaagu e renndo men, miin fof e anndude no o goongɗiniri Pulaagu!
Musidɓe arɓe e lowre men, mbiindi, njanngi, kumpitii e Aamadu Maalik Gay hay gooto waawaa limtude ɗum'en. E ndaɓɓe, miɗo wiya-ɓe: ko onon nawi raay sabu ko darnde mon woni koyɗe lewre men Pulaagu.com. Miɗo wiya yoo Alla hokku-en taweede sahaa oo mo-wuuri haa mbaawen kadi toownude innde Ammadu Maalik Gay, sabu makko toownude hoore makko, ɗemngal makko e leñol makko!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : use, centre ahmadou malick gaye, bopp, solidarité, entr'aide, cimade, peeral, lewlewal, pulaar.org, flamnet


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 6 de 6 commentaires

Taaree ngenndiyankooɓe leñol am!

Ecrit par: MbaayoGalo (Invit ) le 03-06-2010 19:29

On njaaraama konunkooɓe leñol am. Onon adduɓe miiju yuɓɓinde ndee yontere ngam siftorde oo ngenndiyanke mo hono mum weeɓaani; oo ngenndiyanke udditɗo dame ƴellitaare, perɗo laabi ɓamtaare; kono kadi, jaaraama oon ciimtuɗo ngol ciimtol lobbol haa wuurtini golle oo "jaambaaro" mo golle teskini e nder golle ngenndiyankooɓe. En njettii hay adduɓe jiyanɗe mumen e ɗee golle. 
 
Banndiraaɓe! Miin dey, mi hirii ngol ciimtol dimol kono enen fof eɗen nganndi hono ngol ciimtol wonaa mo woni kala siimtantee maa haandi e siimtaneede. Siimtantee hono ngol ɗoo ko kala jeeyɗo fittaandu mum ngam soodtirde ndimaagu leñol. Taaree ngenndiyankooɓe leñol am!  
 
On njaaraama! Njokkee golle!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko pulaagu.com jeyi wune

Ecrit par: Bookar Bah (Invit ) le 04-06-2010 09:02

Jam waali 
Miɗo sikki ɓuri haandude e njettoor, gaa-gaa mawnintenooɗo o, hono oo ngenndiijo biyeteeɗo Aamadu Maalik Gay, ko Ibraahiima Saar e pulaagu.com, jogiiɗo miijo waɗde ndeeɗoo yontere. Yo Alla sellin doole. 
Gollondiral lowe ɗe kadi ina foti teeŋtineede, sibu ko maa juuɗe ɗiɗi coccondira nde laaɓa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Gorko duungel

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 04-06-2010 11:43

A jaaraama goomu pulaagu.com,ngam darnde mooɗon e yontere mawnin'de nguurndam Aamadu maalik gay,on mbaɗii heen golle jooɗɗe,leñol ngol fof weltiima.A jaaraama Ibiraahiima saar;sabu darnde ma nde ndaraniɗa leñol ngol.enen fof eɗen nduwanoo geɗaa sillaa yoo geno yoɓmo moƴƴere,ngam o ittii en kumpa e hol gonnooɗo Aamadu maalik gay,o anndinii en nguurndam oo ngenndiyaŋke gorko duungel.mbiɗo yiya yo en mbaɗtunii mo wuuri,tawa eɗen ɓeydii en ngustaaki e daranaade leñol meeɗen,yo en ɓooy haaltude golle ngenndiyaŋkooɓe meeɗen fof,ɓe haŋki,ɓe hannde,ɓe jaŋngo.ngam leñol ina ɓamtoroo e golle baaɗe nii moƴƴude,sabu neɗɗo waawi ñemmbude tan;koko yiy walla ko nani.ndeke noon haaltude golle Aamadu maalik gay en;ko huunde waɗɗiinde en,mbele sukaaɓe hannde e sukaaɓe jaŋngo ina ñemmba golle maɓɓe,leñol yahra yeeso.on njaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu.com

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 04-06-2010 20:08

on ngolli golle ze majjata maayata sabu on wuurtinnde oo gorko mo golle mum taxi keeri leszeel on nganndi ni yim6e hollo gonnoozo aamadu maalik gay hol ko golluno hannde 6erze kala maa kir ngam gollaade ko ina nafta renndo mum ngam jnngo mum so yiyaaka maa ko yoozi jante caggal mum nde tawno al barke ina6adi hunuko kono he6ortaake meere so zuum yawti ko wiide goomu pulaagu. min njeewni 6unndu ganndal walla ko miin woni mo faamaani yoo geno wallu on haa ke6on sago mon sabu mbiza anndi woni sago mon ko 6amtaare leñol ngol seydi saar mi nangi miijo mon ñoore

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ceerno Bokaar

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 06-06-2010 05:20

Ceerno Bokaar so Allah golle ma njoozii peewi, etee mbizo googzini gollondiral lowe zee ina foti teqtineede, ina moxxi ko wayi no maa ni wazana en evvo kaalden heen en fof xeewen liggondirde 
yo Allaahu vooyne e jeese amen zo, Aan e mawve men fof havanteeve yo pulaar hev gezzal, vamtoo !!!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor fayde e mon fulɓe!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 06-06-2010 09:19

Bookar Bah 
A jaaraama no feewi e ballal maa, kadi a haalii wonde wune oo ko Pulaagu.com jeyi. Wadde wiy tan ko aan jeyi sabu ko en gootum! Ceerno Haadii kadi ko haali e gollondiral koo ena woodi. Alaa e sago ɓale gonɗe hakkunde ngenndiyaŋkooɓe ɗee liɓee, ko ɓural men, ko ɓural ɗemngal pulaar. 
 
Aliw Konntee, Usmaan Gaajo 
On mbeltanaama sabu kala nde winndannde naati e pulaagu.com, oɗon ndokka heen miijooji mon. Ko e wuurnuɓe lowre ndee njeya-ɗon. Yoo Alla juutnu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 6 de 6 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
P5B     8A4   
S   4  I R  SI2
MI7  5NC  XAA   
9 X  T  6 E  8QL
CAJ     TL9   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥