NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GAACI MEN: Hoodere pulaagu feeñii e kammu Amerik Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 16-05-2010 )
 

Ecrit par HADY ANNE, le 16-05-2010 01:04

Pages vues : 37521    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image O wiyetee ko Madiina Bah, debbo mo Bagodin, falnde Mbaañ, Fuuta-Tooro. Madiina jibinaa ko Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani. Ko e goon wuro o mawni. O wuurtaama e jimol gila omo woni kurka. Ngati o yimii law, e nder galle walla so omo fijda e sehilaaɓe makko, kono o fuɗɗii yimde e digiral ko nde o anndondiri e Yaasin Wuld Nana e Aliyuun Kase, gaaciyaŋkooɓe anndanooɓe e wuro Nawaasot ngoo.
Ñalde o yimdi e Baaba Maal ngam mawninde manditaare jibinannde Daande Leñol to Ndakaaru, leydi Senegaal, Madiina woppi jaŋde, o tiindii Dowlaaji Denduɗi Amerik yiɗde wontude naalaŋke tawa ko e mbaadi karallaagal.
Madiina, heɓiino caɗeele keewɗe nde o fuɗɗotoo ndee, sabu jiknaaɓe makko meeɗaani jaɓde o wona jimoowo. Baaba makko woni ngoƴa mum ko yo sukaaɓe mum njaŋgu, ndaña no nguurdi, tawa ɓe lorlaani kono njimri kam, ɓe caɗtaani ɓe tawaani. O teŋtinii hay sehilaaɓe makko njaɓɓaano sembinde mo e ndiin mbaadi.
Madiina wiyi : ko Haadii Koddooy gooto wiyatnoo kam, woto joggo heen sikke, aɗa waawi wontude jimoowo ŋanaajo so aɗa googɗini, mi wona e yimde omo honganami taasa, walla o wona e foɓɓande-mi. Ko kanko winndani-mi jimɗi keewɗi, ko kanko kadi waɗi-mi faamde e jogaade humpito e gede keewde paatuɗe e leñol ngol mbiɗo yiɗnoo hannde yettude mo e wiyde mo haa bada mi yejjittaa". Image 
Hannde Madiina hoɗi ko Niw York, nokku mo o woni ko e heblude lefol makko gadanol. Won jime ɗiɗi puɗɗii yaltude, gootol heen noon ko pulaagu o yimi heen: o wiyi "teddungal dasetaake, roondete puɗɗortoomi ko jeyi am nde mi fawa heen goɗɗum, mbidɗo yima ɗemɗe goɗɗe ko wayino wamaraŋkoore, jolfe, farayseere, engeleere e arabeere kono ko pulaar woni ɗemngal ngal ɓur-mi waawde huutoraade".
Ko ɗiin giɗli ɗemngal pulaar waɗi Madiina hollitde yooɗeede mum lowre Pulaagu.com. Gila o anndondiri e Ibraahiima Saar, o seeraani e mantude golle mum e leñol ngol, haa teeŋti e naatnude ɗemngal men e gannde kese. Nde wonnoo Madiina ko pinɗo, ko paamɗo, o wiyi alaa e sago o adda ballal makko e Pulaagu.com. Ibraahiima Saar fof e waasde wonde yimiyaŋke wiyi kañum ne maa ɓam kuɗol mum, winndana-mo jimol ngol omo mawninira Pulaagu. Ko kuɗol Ibraahiima Saar e daande Madiina Bah njibini ngol gaacol jooɗngol, mooƴnowol ɓalli sanne!
E kongol makko battiniingol, Leŋgoowel wiy: "miɗo yetta Pulaagu.com e golle teskinɗe ɗe waɗanta leñol ngol sabu so pulaar woɗɗoyii hannde e gannde kese ko Allah e Pulaagu.com e hatanteeɓe woɗɓe dadiiɓe. Ko kamɓe fof njimat-mi e ngol leeɓol ngol innir-mi "Eeraango".
"Yoo gooto e men kala daro ɗo foti daraade ɗoo; ko anndi fof waɗta ɗum e pulaar, leñol ngol huutoroo, yahra yeeso. Gannde ɗee fof ena keƴa e ɗemngal men. Yo yuur pulaar e pulaagu".

Roɓti konnguɗi Madiina Bah ko Haadii Aan


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : madina bah, plaagu, musique pulaar, eeraango, new york, bagodine,


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 34 de 34 commentaires

bettere welde

Ecrit par: aliou bassoum (Invit ) le 16-05-2010 03:37

Gollantobhe pulaagu.com go gollobhe tiggi me kewani dille. Gnade kala odhon ndokkami dol ngam gollanade pulaagu. ko o, gnembatbhe. Ibrahima, Haady & Maadina Bah ko Geno jogi moyyere yo Geno yob on golle mon e darnde mon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pullo

Ecrit par: Haadii Aan (Membre ) le 16-05-2010 08:39

ALIW ko Aan woni tiiɗniiɗo sibu golle maa ina teskaa e kala ɗo leñol ngol noddi mbiɗo ñaagoo Geno ko maa ko yo juut hol to bon law: 
Pulaagu noon hol dillooɓe ɗoo tan kono ko jey men; enen fof so en ndaraaki ɗo poɗen daraade ɗo ma sukaaɓe men njal en a jaraama Basum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Golle maa peewii Madiina Bah

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 16-05-2010 09:31

Aliw Basum, a haalii njooɗka tigi. Ko welemma, ko bettere welnde sabu hay miin miɗo wonndi e haaweede no Madiina gollorii ngol jimol. A jaaraama sabu miijo maa ko tesketeengo e renndo men! 
 
Ceerno Haadii, a yiyi deh haa jooni miɗo heɗoo jimol ngol laabi sappo e waktu kala! En njiyi finnde ngenndiyaŋke ena wona kadi debbo jayduɗo e jamaanu, gonɗo e reedu Amerik, leydi gannde, leydi doole e karallaagal. 
Yoo juut...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo Geno hebbin hono mon en!

Ecrit par: mathiam (Membre ) le 16-05-2010 09:43

Sikke alaa jimol ngol ina weli, ina sañi, ina waɗi kaadi maana. Njettoor ruttiima he baniraagel dewel ngel e kala dariinooɓe he lefol ngol, yoo Geno won ballo. Amin padi CDeeji makko, ɗuum maa won ballal amen. On njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welemma!!!

Ecrit par: Aamadu Siley Gey (Invit ) le 16-05-2010 11:32

Eskey o suka debbo! jimol ngol ina yubbi, ina lelii, ina weli. Yo Allah beydu balde e baawde haa pulaar laatoo e kala fannu. Yo wuur pulaar, yo wuur daraniibe bamtude pulaar. Madiina jaaraama, Haadi yettaama e Ibrahiima juuraama e darnde mon seedaande e seedtinnde ngam tammbaade demngal pulaar.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

So Alla en mbeltiima!!!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 16-05-2010 11:57

Mathiam, Aamdu Siley Gey, miɗo rennda e mon weltaare e ngol jimol. Ngoo eeraango maa woɗɗu ɗo nanaa sanne sabu ko ngo yooɗngo, kadi ko jontaaɗo eerii fulɓe! 
On njaaraama kadi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Min nanii eeraango mon

Ecrit par: MbaayoGalo (Invit ) le 16-05-2010 12:02

Min nanii eeraango mon ngenndiyankooɓe leñol; Seydi Saar, Seydi Bah on njaaraama! Njokkee golle e kala fannu ngam ɓamtude ngal ɗemngal dimal.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

KELLE ALLAH !

Ecrit par: Abdurahiimu Ñaan (Invit ) le 16-05-2010 13:16

Kelle Allah naamndetaake so ine mbeli ! Allah foɓɓanii PULAAGU. 
Curee baali mon, kumee ɓoti mon, pooɗee labale mon, ndartinee dimaaɗi mon, ñippee jinaaɗi mon, njoƴƴinee kore aawdi mon, ndartinee unuɗe mon, ndooƴee kaatane mon, ƴeeŋtinee baale mon, nguddee ɓulli mon, ndartinee awƴirɗe mon, kumee laaɗe mon, ndartinee bifirɗe mon, nguddee mbaylaaji mon, ndartinee ɗalduɗe mon, taggee geeseeji mon, ndartinee seremeeji mon, ɓaggee lehe mon, ndartinee messelle mon, cowee guri mon, ndartinee kuɗi mon, njippinee almuɓɓe mon, cokee jeeyirɗe mon, nguddee jeereeji mon, ngudditee gite mon, njappee noppi mon kettoɗee HOODERE PULAAGU jibinaama ene foti, jibinaama nde foti, jibinaama ɗo foti jibinaama no fotiri ene foti fuɗde fuɗii yoo wuur ƴellitoo innde MADIINA BAH. 
 
Yoo ɓamto PULAAGU e ɓamtooɓe ɗum. 
Jaaraama: Haadii Koddooy e Haadii Aan 
Njettoor keeriiɗo feewde e Ibraahiima SAAR jom laana kaŋŋe awƴirgal kaalis

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Abdurahiimu Ñaan ...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 16-05-2010 13:20

Haala maa ena yooɗi! Ɓalli fof mooƴii sanne! Ko goonga jimol ngol ena weli, ena yooɗi. Madiina hollii en ko Fuutaŋkaagal daranii. 
A jaaraama Ñaan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Maayo a yiyi deh

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 16-05-2010 13:21

MBaayoGalo a yettama! Enen fof en nanii, en nootiima. A jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

6amtoo pular

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 16-05-2010 15:32

min calmi nii banndi raa6e 6e nat6e e nder winndan nde min 6oyii waltaae kon kadi hannde ko hen jeyaa sabu oo debbo pullo kanko ne o adii balla makko e lonyol ngol hamin mbii ko kanko anndi ko yidi yoo geno wadan mbodum cerno haadi aan anne ajaaraama e darnde maa e nder lenyol ko nii lenyol 6amtir too goo kalo bagge mbo waw ri oo yoo addu hen ballal mum en mbaawa rowde haalo men taw en njaaraani cerno men ibraahiima sar mbo pulaagu .com sabu naddemi e nder lowre ndee wasde mi way koni julde haa gasna taw wadaa salaatul faati duun noom cerno ibraahiima mi sal mi niima

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

IBRAAHIIMA SARR/SALAATUL FAATIHA

Ecrit par: Abdurahiimu Ñaan (Invit ) le 16-05-2010 15:56

Mo juuli kala waɗa SALAATUL FAATIHA 
Mo yillii PULAAGU.COM kala juuroo waliyyu Allah laaɓɗo oo: woni IBRAAHIIMA SAAR 
 
Hah goree am, Abu Jaañ wii ko maa o juuroo Ceerno IBRAAHIMA SAAR nde o daña jam 
 
IBRAAHIIMA SARR/SALAATUL FAATIHA 
;) :) 8) ;) ;) ;)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Pulaar so noddii alaa e sago daree!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 16-05-2010 16:13

Ceerno Abuu Jaañ e ceerno Ñaan, enen fof ko en almudɓe pulaar. Ɓeyden duwaawu nde golle men ɓurata ɗoo toowde! 
On njaaraama sanne e koŋnguɗi mon jooɗɗi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Gaaci men

Ecrit par: Umaar Lih (Invit ) le 16-05-2010 16:40

Mboni fof so waɗii ko haqqe baawɗe mum e fannu mo heedi o; en ndenndinii maa wood ko heɓaa e njeeñcudi. Saar; Bah e Aan e hono mon en yo GENO sellin doole sembina on.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare

Ecrit par: amadou sarr (Invit ) le 16-05-2010 22:02

ceerno ibirahima a jaraama miyetti bandimen debbo madina bah 
pullo min nani minpamine min mbelti yoo alla won ballo pulaar yeso yeso

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

woyyoo geno

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 16-05-2010 22:56

mballe ngel mo geno fo66ani eskey jibinannde fuuta sikke alaa kala ko dilli tawata ko dillini zum ko 6uri zum doole ful6e ndilli nde tawno pulaagu.com ina dadii no doole mum ponno ngam weltin nde ngol dimol e lexxi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

aminata

Ecrit par: rella ba (Invit ) le 16-05-2010 23:47

thx hadi mawname!!! on voi bien ke a yédjtani & a opani madina migné hay gotole... yidéma é dian wadi ke tu ns adore tous!!! on tadore oci 
yo allah dionou baldéma modjna batané, diounano hankoundéma é madine.  
franchement elle ne manke pas de gd frere grace a toi, l'ainé de la mifa pr tjr. 
on est tous fier de vs et vs soutienne everyday!!! 
je vs aime mawnirakoname ( madina et hady) 
Rella houdou votre preferée!!! kissssssss

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo jogoro jam

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 17-05-2010 10:33

OOɗo miñiraaɗo debbo,woni madiina bah,eɗen nduwanoomo,nde geno sembintamo,geno semmbina gollal ngal o ƴetti ngal,sikke alaa daranaade leñol mum,koy fellude jihaadi jeyaa,e baŋnge mo joomum heedi fof,kadi kaŋko madiina bannge moo heedi o,ko huunde mawnde e leñol-nawrooro pinal muuɗum yeeso,faandaare nde o jogii e naalaŋkaagal,e yiɗde nde o jogii e ngol ɗoo leñol fulɓe,yoo geno semmbinanmo fof.eɗen mbiya leñol ngol;yoo mbaɗte makko hakkillaaji,eka dariiɗo darnde nde o darii nde,nde wonnoo naalaŋkaagal wonaa sara e leñol.ɗen mbasiyoo jiknaaɓe sukaaɓeɓe,nde ngaccata haɗde sukaaɓeɓe,waɗde loowdi geno-ndi loowi ɗumen ndi,ngam ko Allah waɗata naalaŋke,o hokka ɗum hakkille timmuɗo,e waawde miijaade ko ina nafta renndo ngo.woni yiɗde ɓiyum,ko njiyaa omo wuurtaa e waɗde huunde o moƴƴi,walla fijirde ko nafata,gila koo cukalel,so tawii ko ɗuum woni loowdi ndi geno loowimo tan;a yiyan o mawnida heen,ɗum noon ko ɓuri moƴƴude e cukalel ngel,e aan jiknaaɗo o,ko mballaamo-e ko Allah wuurtimo ko;noo timminiri ɗum e nguurndam maakko,saa waawaa walludemo,hoto haɗmo waɗde loowdi geno-ndi loowimo ndi,ngam neɗɗo fof wonɗo geno waɗi arsugu mum.aan jiknaaɗo-saa nawii ɓiye ɗo wonaa arsugu mum;a tampat-tampinaa ɗum.kadi naalaŋkaagal;ko huunde moƴƴere dagiinde-nde harmaani,so tawii ko njimri ndi,alaa ɗo yimaaka e nokkuuji Aduna kaa fof,so tawii ko ngamri-ndi;alaa ɗo amaaka e jooklu winndere ndee kala;ndeen noon so tawii ina dagii-fof ina dagii,so tawii ina harmi-fof ina harmi,mbiɗo sikki faamooɓeɓe paami.ko nafata naalaŋke e leñol mum,so waɗii hiirde nootoyo ɗen-enen e ɓesnguuji men,so fiilii leppi cooden;wallitoroo e naalaŋkaagu mum.mbiɗo wiya madiina yoo jogoro-jam.Haadii aan A jaaraama.goomu pulaagu.com,on mbeltanaama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Madame Ba

Ecrit par: Kadiata THIAM (Invit ) le 17-05-2010 11:24

ko waybe no be naalaankoobe fulbe poti walleede. sabu be njahdini ko pinaal men(to bannge loowdi ndi)et pinal adunayeewal (to bannge sawtu e to bannge koltu)! Ina waawi yidde sawtu o kala kediido kono kadi faamde loowdi ndi kala nanoowo pulaar! 
Madiina min beltaniimama. Mbede wasiyoma hedaade/jokkondirde e Malik paate SOW!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weytaare

Ecrit par: guisse mamadou (Invit ) le 17-05-2010 11:51

ko weltaare mawnde jaggal jiliimi odo siit 
kono pamen ngesa mba ko mawba ina sokkla jom jale en ,jom luwde en,jom jinndaadi en ,wekkoobe,awoobe ect

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoodi feewi

Ecrit par: jontado (Membre ) le 17-05-2010 12:34

vrement c tres beau cette chanson. 
madina tte mes felicitations et hommages. 
diokou gollee seydi ba. 
kissssssssssssssssss

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Pulaagu

Ecrit par: Abass (Invit ) le 19-05-2010 00:24

j'adorrr énormément ton originalité!!! 
bonne continuation et biens de choses!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Fall (Invit ) le 19-05-2010 14:42

Yoo alla fewnu ha feewa, ala ko buri farnoraade demgal mum welde e yubbude

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaaraama e mon

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 19-05-2010 15:59

Banndiraaɓe kala calminaama. On nootitiima e ngoo eeraango e keewal etee ko weltaare e yaakaare wonande PULAAGU;COM. Njettoor ena huccinaa e mon kala sahaa sabu ko onon ngoni faarnorteeɓe. Madiina ko jiɗɗo leñol etee ko baawɗo golle mum. En nduwiima nde o ɓeydata tiiɗnaare haa daande makko seeka ladde, haa yettoo keeri winndere. 
Aamiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

diarama

Ecrit par: ka abdoulaye dit yombo (Invit ) le 21-05-2010 15:17

diarama Poulo Sow qui m'a permis de se retrouver dans ce site. 
Mi salmini kala bi owo bimi a bimami guila hiir nagué ha founnagué reewo a woorgo. 
on diarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo allah walle

Ecrit par: tall (Invit ) le 21-05-2010 18:32

Huund fod e aduna ardii ko fimnde so tawii fimnde maa tiidi tan ko ngonndaa e dow mum koo feewat sikke alaa yoo allah walle hokku maa ko njiddaa koo hoto yejjid noon diine maa ko duum tawo ardii a jaraamaa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare mowde faade e madina bah

Ecrit par: debbo pullo (Membre ) le 23-05-2010 13:23

ko anndi fof mi salmini fulfulde nde fof haay gooto woppaaka so dum 6enni ko weltanaade no feewi madina bah e golle makko jodde en mbeltiima e jimol makko badgol fayiida eden mbiya yo jokku golle nde tawno ko wadaata ko ina wadi fayiida kadi en njetti pulaagu.com e guumu mum fof oon jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Félicitations

Ecrit par: bougana (Invit ) le 24-05-2010 10:13

Félicitations pour cette belle chanson.Que les chemins du bon Dieu guide tes pas et qu'il te couvre de tous les bienfaits

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

la lumière

Ecrit par: sarr (Invit ) le 25-05-2010 09:40

Comme toujours la lumière nous viens de l'Amérique. 
JOKKU GOLLE FULBE NE CAGGALMA SEYDI BAH PULOOOOOO!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

teere al pulaar

Ecrit par: Abdu Xaadir Kebe (Invit ) le 25-05-2010 15:47

Salaamu alaykum man doomu senegaal laa juy yengu ci lakku wolof, ma beggoon nu ma def ngir jang alpulaar yan teere ngeen may wax ngir ma wunt ko, ndax alpulaar day lakk wu ma neex lool?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njàngum pulaar

Ecrit par: admin (Membre ) le 25-05-2010 16:04

Seriñ Kebe ma ngi la di nuyu wu tedd te dila xamal ne fii sa kër la. Ñun ñëpp bénn la ñu, itam sunu làkk yi ñoo bokk ndey a baay. Li nga xam ci olof dina la dimbale ba nga jàngee pulaar na mu waree. 
Teere yi nga mën a jàngee pulaar yëpp mën nga léen am ci Dakaar ca kër gu ñuy wax ARED 
ARED, B 10 737 Dakar-Liberté 
Email: ared@enda.sn 
Ared-ed@enda.sn 
Jara nga jëf, a jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Rabudayday (mbelamma ha wadi joowal).

Ecrit par: Jaafara baal (Invit ) le 12-06-2010 22:33

Weltaare am ko, ko uurngol piindi kooli cardon e leñolngol, YO GENO juudnu balde mon moyina battande mon, OO hada añbe sagooji-mumen e mon kam e kala biy biyoowo mbiimi ya barke kosam jinnabe men. On njarama.yo GENO wonan-en woodana en.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

etudiant a l ucad

Ecrit par: mamadou samba diallo (Invit ) le 20-06-2010 22:26

ce cool kil e des come vs pour dfendre ntr chere culture k ns tous halpuular avon en comun merci et courage pour c k vs fete pr lenol gool bone cooooooooooooooooooontinuatioo oooooooooooooooooon

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo genno bamtu pulaar

Ecrit par: samba kane to jookke (Invit ) le 07-08-2010 12:57

fuulbe ngare njaden jamanu men yimde e amde harmani so burtani njimen ngamen njaden jamanu yo geno bamtu winndobe men janginobe men e yimobe men e amobe men yo allah lislam e fulfulde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 34 de 34 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
H3I     6    
Q   7  P 5  ELC
ETU  5E9  PGA   
 4  7   R  9UY
M1N      T   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥