NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


NGENNDIYAŊKOOƁE MEN: Jokkondiral lowre Pulaagu.com e Lih Jibriil Hammee Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 21-04-2010 )
 

Ecrit par MAAMUUDU MAMMADU GISE, le 05-04-2010 23:15

Pages vues : 22618    

Publié dans : Les News, Jeewtitte


Image Caggal yettude Alla e juulde e nabi Muhammed (S-A-W) Sikke alaa loowre men pulaagu.com ena jooɗii hannde ɗo e Nuwaasot ena huccondiri e gooto e seeremɓe renndo menl; jinnaaɗo  tawi kadi ko jaalal e nder leñol ngol booyɗo tampande ngol, oon woni  Lih Jibriil Hammee. Lih Jibriil Hammee  jibinaa ko hitaande 1946 to Lobbudu Ibraahiima Lih (Daarel Barka) to leydi Muritani. Tonngude ngurrdam makko e ɗerewol aamnotaako! Kono Pulaagu. com, anndude martaba makko, goongɗinde golle makko e darnde makko e pulaar  laaɓtunde, yooɗnde, yuɓɓunde ena yettina-on yeewtere lowre men e makko.

Pulaagu.com : Hol ko wonnoo darnde maa hannki e ɗemngal pulaar e hol to njahrataa hannde e ndeen darnde?

Lih J Hammee: A jaaraama mboɗo fuɗɗoroo yettude Alla e jaarde nulaaɗo. Yettude jinnaaɓe am, yettude leñol ngol e woodde jogo geɗe cuɓtaaɗe dime. Njibinaa-mi e ngol leñol ndañ-mi mi gollude heen seeda haa mboɗo teskee heen. Kala jeyaaɗo e ngol leñol  foti ko yettude joomiraaɗo yetta leñol ngol; yettira joomiraaɗo goodal leñol ngol sabi waɗde ngol no ngol wayi nih, jogaade ngol ko ngol jogii ko; oon daña waɗde heen ko waɗi heen koo  haa teskee, haaenahaalee. Ɗo puɗɗortoo-mi. Yettere Alla mi woodii leñol, mi jeyaama e maggol. Leñol ngol rokkii-kam fartaŋŋe gila duuɗi booyɗi ɗi ngonaa joonii ƴellitaade e geɗe maggol, waawde gollude heen  ko aldaa e nimsa , gollude  heen ko ganndudaa ena softina-mi, ena finndina-mi ñalnde fof haa ñalnde mboɗo daña heen geɗe kese de mboɗo golla.

Puddii-mi anndude ɗemngal ngal to batte binndi ko e hitaande 1964 maa taw fuɗɗi tan Alla hawridini-mi e binndi ɗii. Mi alaa ceerno walla mbiyat-mi ko leñol ngol woni ceerno am. Mi yan e deftere ena waɗaa binndi kaawniidi seeda; mboɗo fadndoo mobel (werlaa), njiy-mi deftere ena waɗi binndi leƴƴi tati (3). Ena waɗi alkule ena wadi kelme gori 4. Heen  gorol ko alkule, gori tati keddiidi ɗii ko kelme. Arab mboɗo yiya, Farayse mboɗo yiya. Gorol keddingol ngol mi yiyataa... Ƴeew-mi tan tawmi ndeke  ko Pulaar. Mbiy-mi: hii-jam pulaar ndeka ena winndee? (ko hedde Stade Liksaar ɗoo ɗum wadnoo) haa werlaa yettii njoɗɗin-mi deftere nde. Mi seerataa e binndirgal, mi seertataa e dereeji. Njolmi e mobel ɗoo e Rooso mboɗo winnda  ngam ñiiɓnude ko nganndunoo-mi heen koo. Ɗo fuddii... Puddii-mi jannginde e hitaande 1967. Haa mbaɗ-mi heen deftere am arwaniire. Hawri e nder leydi ndii haa arti e wuro ngoo ummitannde hesere ena woodi:dartaade laamu e ƴeewde baɗaate mum. Min naatiri heen doole. Musidɓe min ngonndunoo tawi ko demɗe goɗɗe kaalata ena mbaɗa jime mum'en. So tawii yimɓe kawrii e dente ena kaala safatoore e Arab. Minen ne yoga e amen so puɗɗima tan mbiya mbaawaa jokkude, kaalee e farayse. Mbiy-mi ko jam ne! Hol sabaabu ɓee jannguɓe hono men nih ena kaala e ɗemngal mum'en, enen caggen? Ngooɗoo miijo ndenndu-mi ɗum e yoga heen. Min pelliti: min ngontaa haalde e batu haala kuccitka ko e leñol ngol walla nanoobe ɗemngal ngal  tawa wonaa e maggal min kaali. Min mbaɗti haalde ɗiin haalaluji, min naati e pelle dawriyankooje min mbaɗi jaayndeeji. Kala hankadi to min mbaɗti e ɓeya hakkille; so kaalii ɗemɗe mum'en min kaala e ɗemngal pulaar. Ko nih dey haa mbattu-ɗen firde won e ballife. Mbattu-ɗen winndude jimɗi, mbattu-den waɗde jeewte e wittooji to bannge celluka haa nde duɗal ɗemɗe ngenndiije sosoytee haa golle gollaade heen ɗee. Haa e nder  ɗum mbirdu ko gollaa heen ko. Haa nde yaltaa  ɗum mbirdu ko jokkaa heen koo. Njid-mi wiyde tan e raɓɓikinaare e jaaɓtaade naamndal maaɗa e kuubal, darnde men hanki  ndee ko ɗum woni darnde men hannde. So daranaade ɗemngal ngal, maa taw nih ko hannde miijooji ɗii buri laabtude! Finnde ndee buri tiiɗde ko hannde. Ko hannde ɓur-ɗen kadi feertande ɗum sabu en ngandii wonaa tan to bannge coñce kono ko bannge gannde guurɗe ɗe aduna fof huutortoo ɗee. Ɗe nganndu-ɗaa so pottitte mawɗi mbaɗii ko ɗeen kuutortee, ko ɗum ɓur-ɗen huccande hannde.

Pulaagu.com: Ko ɗum Pulaagu.com sooyninoo e maa haa summbani jokkondiral e maaɗa. So en teskiima e nguurndam maaɗa ena heen ko aan ardinoo Heblo,Yuɓɓo e Ɓeto pulaagu ena muuyaa anndude hol to golle Heblo,Yuɓɓo e Ɓeto njahrata e nder leydi ndii?

Lih Jibriil Hammee: Mbiyen ɗum ko huunde nde ngardinoo-mi e duɗal ɗemɗe ngenndiije. Ko huunde nde kalfinanoo-mi e duɗal ɗemɗe ngenndiije. Ko ndeen ndañ-mi heblude jannginooɓe. Kadi ko e ngaal catal min ndañnoo waɗde defte. Ko ngaal catal heɓnoo waɓde duɗe ƴeewndorde e betooji, ekn.
Heblo,Yuɓɓo e Ɓeto wonande ngaal-ɗoon duɗal ɗemɗe ngenndiije naftii haa yoga e musidɓe wonɓe to Senegaal  hannde ko ngartam maa nafoore ngaal duɗal duusi  ɗum'en e ko ngollotoo hannde koo. Ɗoo ɗo ngon-ɗen do pelle ena ngoodi tawi ko pelle pinal leñol ngol. Ena heblee koy. Yoga e duɗe maa ko ɓuri heewde e dude keblat jannginooɓe mumen. En mbaawaa wiyde e ñalawma hannde oo ena woodi njuɓɓudi ndi nganndu-ɗaa ena halfinaa ɗum. Fedde fof e nder ko gollata koo ena golla ko mbiyden koo. Maa taw ko ɗum  tan mbaaw-den wiyde kono kam alaa njuɓɓudi tan woodi njogitiindi golle Heblo,Yuɓɓo e Ɓeto e nder leydi ndii.
Naamnal ngal ena ari e sahaa mo  ɗum  jojji. En keblii enen tan. Yimɓe ngara e men e teelal tan keblen ɗum'en e nder juɓɓule no njogori jannginirɗe. So ɗum alaa kalfina-den golle ko wayi no eɓɓooje liggondirooɗe e laamu liggondirooje  e bankeeji. Ɓooyaani ko njoofnu-ɗen heen  golle. Ko ena wona jooni lebbi 18 heblo wadaama heddii ko daawal gonngal.
So yaltii ɗemngal ngal noon ko caɗeele e leydi ndii. Heblo ko caɗeele leydi ndii. So a yiyi jaŋde ndee wayliima, njubbudi jaŋde Murutani yolbii. Ɗum-ɗoo ena jeyaa e caɗeele mum. Ŋakkere heblo, ŋakkere yuɓɓo e ŋakkere ɓeto ko ɗum  caɗeele. Ina jeyaa e ko yolbini jaŋde Muritani hannde.

Pulaagu.com:  Maa addan en naatde jooni e ngonka leydi Muritani. Hol yiyande maadɗa e haala ka gardiiɗo jaagorɗe leydi ndii e jaagorgal kalfinaangal ko  fayti e pinal kaali e ñalawma mawningol aarabaagal?

Lih Jibriil Hammee: Miin mboɗo wiya geɗe ɗiɗi walla heen gootel haa e  geɗee tati: majjere ena heen, maa anniyaaji bonɗi maa tawa ko yawaare!
Maa wood heen ko woodi deh . So geɗe tati ɗee fof tawtondiraani ne maa wood heen ko woodi.Sabu wiyde wonde mi fuɗɗoroo mo les oo hono jaagorgal kalfinaangal ko faayti e pinal. Ko wiyde wonde ngaddinaaji ɗemɗe (dialecte) ɗum nattiino huutoreede kanko noon ɗum iwde e hunuko makko walla wiyde ko ɗum addani ɗemngal Arab ngal leeltude ko majjere maa ɗum ko jogaade anniyaaji bondi; so ɗum alaa ko yawde maa yawaade leƴƴi ɗi nganndudaa ko kañum en toddaa heen ɗii.
Gardiido jaagorɗe oo; majjere makko ene heewi. So majjere tawanooka haade doosgal ngenndi ena girrii ko ɗum ɗemɗe ngenndiije, o fotaani rewde ɗo o rewiɗoo.Kadi ko majjere nih to bannge sariyya ekn… Yimbe ena poti wullitaade ɗum. Won leyɗeele so neddo haalii ko wayi nih ko yimɓe ndarotoo kaala mbiya emin nangumaa sarriyya. Mawɗo jaagorɗe hol no anndirta ko woni e doosgal ngenndi haa gasna haalaa  kaa-ɗooo haala? Ñalngu arab ena mawninee yoo mawnine kono e dow ɗoowtaade doosgal ngenndi leydi Muritani. O annda, o hormoo, o dowtoo yimɓe wuurɓe e leydi ndii ɓe nganndudaa hay gooto heen waawaa fiɗɗaade leƴƴi keddiiɗi ɗii. O hormoo ceertugol e timmutirgol leƴƴi ɗii. Hol ko ɗum firti ?  ɗum  firti ko leñol fof ena seerti e keddingol ngol kono leñol fof ena timmita keddingol ngol. So tawii gardiiɗo jaagorɗe leydi potnooɗo wonde daartorgal laamu dariima, haalii haala mbaayka nih soofde, o fergitiima fergitere bonnde. Haanno tan ko oo ittee! O etiima caggal ɗum dallikinaade, wonaa kam dallinaade, wiyde wonde o mawnintuno  ɗum  tan. Alaa ! ɗum yonaani! Haannoo dey ko so joomum haalii haala mbayka nih, haala ka ko mbonnoowa, ko ka piirtoowa ngootaagu, kañum fotnoo ko yanndineede. Kono eɗen nganndi kadi won ko woni caggal mum haa heewi. Won pelle ena ɗoo ko ŋatde ko maa taya. Kala garɗo, kala gardiiɗo, hayso ena jogii anniyaaji moƴƴi, ma keed -ɗum  e hakkille mum, ɓe keeda ɗum e miijooji mum, be ɗowa ɗum ha ɓe naatna ɗum ɗo be njidi ɗoo. Pelle dee ena ɗo ko de juɓɓuɗe haa alaa ko foti. Ko ɗe ŋatnoo hanki koo ko ɗum ɗe ŋati haa hannde. Ɗum ena moƴƴi ngannden ɗum enen, njooɗtoro-ɗen ɗum kadi keblano-den ɗum. So tawii en ngaccii tan dukaama seeɗa tan gasii alaa, ko darnde lang  ɗum  naamndii. Yimɓe bee njoofanee wonde ko kaaldon ko ko boni ko ɗum-ɗoo foti waɗeede.

Pulaagu.com: Laabtanii banndiraabe nde tawnoo so en teskiimi e dii  ɗum unnaaji  kala, Musiɗɗo Ibraahiima Saar ena wada binndanɗe e loowre Pulaagu.com  paaytude e aarabaagal Muritani maa  ɗum  ɓeydo laɓɓitinande banndiraabe ɗiin fannuuji. Ko wonaa ɗum, Pulaagu.com naniino dille batnooɗe Ndakaaru e batu lelngo golle Goomu fulfulde ngu ngootaagu Afrik. A waawiino jeyeede e ndeen jooɗnde. Hol ko wonnoo faandaare nguun batu e hol ko ngartir-don toon?

Lih Jibriil Hammee: A jaaraama. Ngootaagu Afrik ena jogii fedde ganndal wiyeteende  Académie Africaine des Langues. Mi ruttanoo daartol seeɗa. En meeɗiino ummaade ɗo e leydi hee mbiy-den yo en cos ɗoo ko wayi noon. Eɗen njeyaa e adiiɓe miijaade  yo en mbaɗan ɗemngal men ko fayti e  ɗum. Alfaa Ummar Konaare nde wonno ko ganndo wonaa tan dawriyanke jogii miijo waɗde ko wayi noon. Sabu Afrik ena jojjidi e jogaade gollorgal bayngal noon tawa ko yellitoowal ɗemɗe Afrik. Ɗum ko nde o ardinoo nde kanko. O sañi ɗum,o laawɗini ɗum. O taƴani  ɗum  yimɓe e galle laamorgo oo, o rokki ɗoon nokku, yimɓe ngoni e gollaade. O holliti  ɗum  laambe Afrik heddiɓe ɓee, ɓeen njaɓi wonti gollorgal afrik fof. Ganniyiingal gollanaade denndaangal ɗemɗe afrik gila burngal heewde haaloobe burngal saraade haa burngal famdude haaloobe  burngal waasde saraade. Be mbaɗi heen semmbe maɓɓe. Haa jooni ko ɗo Bamako gollorgal Afrik ngal woni. Gollotoobe be cuɓtaama ko anndube. Be miijii noon foti ardineede ko ɗemɗe burde heewde yimɓe haaloobe, burɗe saraade. Fulfulde ena jeyaa heen.

 Enen gaa mbiyat-en ko pulaar kono ko helmere fulfulde nde jogori fooltaade. Alaa maw maw alaa haydara ko nanondiral tan so a wiyi fulfulde walla a wiyi pullar, a wiy fulani, ɓaayde fof joofi ko gedel gootel ngel tan njaben ɗum. Be pecci Afrik pecce  pecce ɓe mbiyi Afrik bannge rewo ardotoo toon ko ɗemngal burngal waawde haalaade ko ɗemngal arab e ɗemngal berbeer. Banngeeji ɗii fof woodi ko subtaa. Ɗo bannge hirnaange be cubtii ko fulfulde, hawsankoore e wamarankoore so mi juumaani. Ko dee ɗemɗe tati cuɓtaa. Demngal fulfulde ngal ena haalee e leydeele 11. Ena famɗi ɗemngal bayngal nih saraade so ena woodi kay! Ɗo ko ɗo ngal woodi tan tawa leñol ngol ena laabti ɗoon jiydaa noon ena famdi ɗo ngarataa e Afrik tawa ngal haaletaake ɗoon. Ɗuum noon wiyaa ena moƴƴi wonande ngal-ɗoo ɗemngal yimɓe pottita njubbina nder duubi tati ko fotata golleede. To bannge ɗemngal ngal, cañu muum, ekn...Ɗum nawnoo-min Dakaar.

Ko ɗuum yeewtaa toon. Hol ko waawi waɗeede to bannge mbinndiin haa battina tawa no mbinndirtu-mi nih, no mbinndirtaa nih, e no goɗɗo winndirta nih tawa yeddondiraani tawa luurdaani? Goɗɗum  kadi ko kelmeendi ndii. Kelme gannde ɗee ɗe nganndu-ɗaa ena poti huutoreede tawa ko pecce ɗiɗi: haala ñalnde fof e haala ganndal. Haala ñalnde fof ko kañum ɓuri sadtude woodtoɗinde e haala ganndal; nde wonnoo haala ganndal fayi ko e defte kadi ko ɗum jogori janngineede. Ndokken semmbe hakkillaaji men fof kuccana kelmeendi ganndal e karallaagal. Ɗuum waɗee e defte woodtiɗa. Kelmeendi dawrugol kadi ekn...gede jonntude jooni ɗee ko heen njeyaa. No mbiyratmi jooni "nay kibbal"; so mi wiyi wonde potiwal tawi aan ne aɗa faama heen (carré e rectangle) no winndiraa nih ɗoo e Muritani tawa ko noon winndiraa to Senegaal e to njahdaa fof. Ɗum ena ɓattondira yimɓe. So anndube pottitii ena mbaawa yeewtude, paamondira tawa alaa luural. Haala keddiika kaa ne ko noon; mbinndiin oo ne ko noon. Waɗde feere renndina denndaangal humpitooji. Yimɓe kumpitoo ngam mbaawa huutoraade mbele ɓattondiral ngal, goodondiral ngal ena ɓeydoo. Ko ɗum nawnoo-min ndakaaru.

Pulaagu.com: Alaa e sago noon so Pulaagu.com haalaama ciftinen ko kañum woni "yuman lowe". Nde tawnoo Pulaaagu ena moofti ko wayno Ibraahiima Saar mo nganndu-ɗon ko kañum waɗi alkule pulaar e Windows gila e hitaande 1998 kadi haa hannde seeraani e huutoreede. Hol yiyande maaɗa e loowre ndee e hol wasiya maaɗa  fayde e goomu Pulaagu.com?

Lih Jibriil Hammee: So a naamndanooki min ne mi haalatno. Haani ko kala ɗo ko moƴƴi wadaa, yoo weejne, yaajnee, aduna annada. Ena moƴƴi kadi so neɗɗo gollii ko moƴƴi, wiyee a golli ko moƴƴi. Kañum maa anndu gollii ko moƴƴi jokka; ena softina. Alaa ko ndokku-ɗaa ɗum hay dara kono maa anndu kam ko waɗi koo ena teskaa. Goɗɗo kadi nana ɗum Alla e wonde moƴƴo yaama ñemmba. Miin mi yahatno tan haa njanmi heen. Maa ɗum mbiyen mboɗo winndondiratnoo e musidɗo gooto o wiymi ñalnde fof yeewat Pulaagu.com. Naatmi e loowre nde mbiymi oo caar-Saaro dey soodtii saarsaarbe. Denndaagal ko gollatee heen ena tawee e loowre ndee ɗum ena softina ena suusna kala kulnooɗo. Ena addana woɗbe jogaade miijooji baayɗi hono nih hay so wonaa udditde lowe jogoo miijo: "aahaa miin ne kay won ko mbaaw-mi waɗande leñol ngol". Seydi Saar Golle makko njoodii.

Ko faayti noon e alkule ɗee walla e karallaagal ngal e kuubal (a yiyi leƴƴi ndadondirta ko to gannde karallaagal). yontii hankadi nde mbiyat-en yoo yimɓe kuccan ganndal e karallaagal. Goonga nih jime ɗee e conce ɗee fof ko huunde moƴƴere nde tawnoo ko kanje ñaantata leñol ngol kono dey nguurdu-den ko e leƴƴi goɗɗi e denɗe godde e renndoji goɗɗi ko jaarudi yeeso nawrudi yeeso ganndal e karallaagal. Yontii nde yimɓe paamata wonde ɗemngal ngal ena waawi roondaade ganndal kam e karallaagal. Ɗum-ɗoo ko yeru. kala balliftoodo deftere e ko fayi, kala bittowo e ko fayi (mi wiyaani woto wittu ko heddii:celluka ekn... kono yoo wittuu to bannge  gannde e karAllaagal). Kala janngudɗo haa woodi do toolnii to bannge karallaagal e ganndal yoo waɗ golle tawa ko nawrooje leñol ngol yeeso; nawra ɗemngal ngal yeeso wada no ibraahiima Saar wadi nih. Nde min pottiti too to FULCOM haala mbaaka noon haalaama yo en nduttano alkule Mbaañ de mbiymi alaa ɗum diwtaama hankadi. Sabu ndeen uure sellii. Been kumpitaaki ngandaa nde kaalanaa tan ŋaabi kunude nganndi ndekete sodorde ena woodi.

Pulaagu.com: ko ɗo pulaagu haaddata e Lih Jibriil Hammee. E innde am e innde loowre Pulaagu.com amin mbiy-maa Alla jaaraama, a jaaraama.

Lih Jibriil Hammee: On njaaraama.

Image
Lih Jibriil Hammee to batu FULCOM

Roɓti konnguɗi Lih Jibriil Hammee ko  Gise Maamuudu Mammadu

 Nuwaasot ñalnde 02-04-2010.

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


  

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Ly Djibril Hamet, pulaar, mauritani, institut des langues nationales, école diamly, fulcom, acalan


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

Ganndo mo alaa ceerno

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 06-04-2010 12:04

jibiriiru hammee lih a weltanaama a duwanaama,yoo geno hebbin hono maaɗe en e leñol ngol.e nder arwannde haala ma,e nii no puɗɗoriɗaa gollaade e ɗemngal pulaar,haa ngonɗaa heen ganndo ganndinoowo ko leñol nol naftortoo hannde e janngo fof,tawa hay ceerno gooto meeɗaani winndan'de ma, A, b, ɓ,miin mbiyanmi,aan ko Geno woni ceerno ma.naamndal ɗimmal ngal pulaagu.com naamndima,a halfinaama heɓlo e yuɓɓo e ɓeto,golle maa njooɗii moƴƴii,sabu doole maa e ganndal e softeende maa, fof a waɗii heen,a yuɓɓinii defte,a heɓlii jannginooɓe a ɓetii gannde toowɗe leñol ngol huutoriima,yoo geno yoɓ moƴƴƴere.naamndal tataɓal,ko faati e jaagorgal moritani ko haali ko,sikke alaa ko ɓuri heewde e waɗooɓe seppooji e Aduna o ,ko laamu lelna kuulal gal aaɓnotaako,ɓesngu leydi ndi saloo,walla jaagorgal haala ko moƴƴaani e leydi,ɓiɓɓe leydi ndaroo e laabi, mbaɗa seppooji caloo ɗuum,nde jaagorgal ngal haali kaaɗoo haala mbonka,haala leñamñemaagu,haala mbonnoowa leydi,haala ngaddoowo fitina,ɓesngu moritani fof fotnoo ko daraade caloo ngoon miijo,teeŋti noon e ɓaleeɓe moritani,ɓe kaɓɓondira,ɓe kaɓɓonoo yoo jaagorgal ngal itte e doosɗe laamu fof.batu ndakaaru,onon dañɓe tawtoreede ɓe on njaaraama,ko kaalɗol e batu he ko,ko ɗuum tigi nawrata leñol ngol e ɗemngal yeeso,so binndi ɗi e ngaddiin o e doosɗeɗe ngonta gootum,kadi enen fuutaaji titi ɗi,njaɓen ɗemngal ngal wiyetee ko fulfulde,leñol ngol ko fulɓe,.mbaason yejjitde ayaawo haɓrirde ɗo pinal ngal holliraa, tawa ina yettoo kala ɗo fulɓe ngoni.mbaɗtindiɗaa ko jaarnaade oo gorko ngenndiyaŋke,mo leñol ngol fof yeeɓata golle mum,e darnde mum;sabu gila o udditi ndeeɗo lowre,kala jiyoowo binndi pulaar humpaaka ko yahta e Aduna o,eɗen mbiyamo noon yoo jokku golle sabu leñol ngol fof ina yettamo. mmaamuudu mammadu gise a jaaraama,sabu kala ko nawi lowe ɗe yeeso ko baaɗo no mbaaɗaa ni,kadi jokkondiral maa e jaambareeji baaɗi ni, ko huundu ɓeydoor renndo e leñol.sayku umar bah wiy yoo alla ɓamtu leñol men o usta o nuska añɓe maggol aamiin,on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Aliw Kontee a jaaraama

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 06-04-2010 12:12

Ko Aan adii yowde konngol maa e ndee winndannde yooɗnde nde musidɗo men Maamuudu Gise robti e hunuko mawɗo men Lih Jibriil Hammee. Ngati darnde maa e arde yillaade e addude miijooji maa e pulaagu amin ceedii. A jaaraama kadi no feewi sanne!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Golle paayodinɗe, yankinaare haawniinde.

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Invit ) le 06-04-2010 12:22

Ceerno Lih Jibriil Hammee weltanaama haa ko ɗoon waawi haaɗde! Waɗi noon ko jooni nganndumoo-mi sabu mi ummiima Afrik gila miɗo woni surgayel! Kono ganndondiral hakkunde amen ko huunde welnde-mi no feewi sabu ko nanalla oo ɓurnoo heewde. 
Golle ɗe o waɗi haŋki, ɗe o daranii hannde ɗee ko enen fof ndenndi-ɗe! Kadi ko kamɓe njaakori-ɗen eɓe ɗowa-en haa mbaawen naftoraade gannde ɗe njogi-ɗen hannde ɗee. Miɗo eeroo nde o waasata seerde e waiyaade e wigginde goomen men sabu ko mawɗo yiyata en lelii koo, min njiyataa ɗum hay so min ŋabbii e leɗɗe! 
Ceerno lih, a salminaama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

LEÑOL AM DEE INA JOGII WASOR6E

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 06-04-2010 13:19

ko hoynan tene so saami fotiko hocceede gila yooraani nan 6ee waliyaa6e leño ko kaalata yii golle zee jaale leñol ze ngollta banndam ar naat e nderze LOWE ke6aa ganndal e humpito laamngo sabu wazi sabaabu ngam ceerno ibraahiima saar ko aan wonani min saabu nde min mbaawi humpitaade gole 6ee waliyaa6e leñol ceerno maamuudu gise ajaaram sabu ndee yeewtere rokki min ngartam 6eydimi kadi humpito yoo alla juunu ko mon ko operi laabi on njeyniima haa ni66ere dogi wozziti on njaaraama njokke golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jetoore

Ecrit par: 6uure (Invit ) le 06-04-2010 13:27

on jaaraama, o ngenndiyanke mawdo darranido leñol mum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Salmitaango

Ecrit par: Jibril Hammee Lih (Invit ) le 06-04-2010 17:29

Mi salmitiima, Saarel am!  
Hono mbiyrunoo-mi on, nde njokkondirno-Den enen e denDi men Haadi Aan, eDen joortii waawde addude ballam men, fotde haDtan men, so hawrii e weluya Geno: ko fotde nde en potaa yettireede, no woniri fotde kala BiDDo leol ngol.  
EDen piBi fuDDodaade e pulaagu.com binndanDe toDDiiDe "Wonkiyaagal suka" (Psychologie de l'enfant).Ko ganndal teskinngal no feewi e nde nehdi. Ina waawi, so en keBii Dum waDde, wooda ko nafi e faamde yoga e geDe.  
Yo en newnane yettinde fayndaare men.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

siftoorde

Ecrit par: welainde (Invit ) le 06-04-2010 21:49

E nder hitaande 1973, mi yahdiino e kaawam caggal Brigade de Constat ɗo Nuwaasoot ɗo.Taw mi ɗoon maawɓe ina njanga Pulaar ina kuɓɓi sondel.Ndeen mboɗo yahra e duuɓi sappo e joy.Ɗum noon haawimi.Kono ko oon jamma pellitmi jangude pulaar e haa jooni mboɗo wadda heen.So ALLA, Jibril Hammee Lih en mbaɗii ko haani e ko foti. 
Ha jooni yimɓe men ina mbaɗa ko hersinii to Assemble.Safalɓe kaala ɗemgal mum en.Enen yimɓe men sona kaala, kaala e farayse.Dum ko yawaade hoore mum.Mo teddinaani ɗemngal mum, oon wonaa tedduɗo. 
Mi felataa kala poɗantooɗo ɗemngal mum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 07-04-2010 13:36

So tawii ko jooni yoga emen nganndi Jibi Hammee LIH. 
Miin, ko hikka wazi duuve 31 ko nganndu-moo-mi. Mi haaliino golle makko, kanko en Aamadu Umar JAH en e nder wootere e binndanze am e Pulaagu. Mi wiyiino ko e adiive wazde jeewte Pulaar e rajo Moritani o jeyaa, e adiive wazde jeewte e magooji e zemngal Pulaar, o owoniino kadi koroowo am jande, "Inspecteur" am. kadi ko jibi Hammee LIH; adii ardaade fedde FLAM. 
Jibi Hammee LIH e wayve no mum, tampanii lenyol ngol no feewi, sabu e jeyaa ko e sokanoove WAALATAA. 
Miin Sayku Umar BAH, ko ngal seedanfaagal njizmi veydande ve nganndaa Jibi Hammee ve. Mi waawaano waasde haalde zum e ngal natal, ngal njiymi, sabu ngannduno-moo-mi ko hoore ndee na vawli kurum, hannde, nde ranwii tal, etee, o woppaani golle. Sabu cazeele Moritani, hikka wazi duuvi 28 ko min njiyondiraani.Seydi LIH, mi yejjitaani ma.  
Sayku Umar BAH

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Seedantaagal Sayku Umar Bah

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 07-04-2010 14:30

A jaaraama no feewi ceerno Sayku. Koo ceedti-ɗaa e makko koo ena yooɗi, ena haani kadi fotaani deƴƴeede. Miɗo jogii haa jooni weltaare mawnde e ganndondiral amen e jokkondiral min ɓami tuggi oo sahaa. Ndeke gollaniiɓe leñol ena keewi lomotaako, kono heewɓe e maɓɓe nanirtaake noon fof. Pulaagu.com ena ɗiɗi ittude ndee yiɗannde haaloore won, woppa won. Ko ɗum woni faayndaare cosgol rogere "Jeewtitte" (Interviews) e lowre men.  
Mi salminii...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On totii joom laaɓaaɗo konngol Pulaar.

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 07-04-2010 23:11

Jettooɗe ngoodanii Alla joom baɗe e baawɗe o, mi yettii lowre pulaagu.com e kuɗo mum pattamlamiijo ganndo kuɓɓuɗo, peertuɗo, mo annduɓe njappili e fooyre mum, mo nganndu-ɗaa o Pulaar jaranii ɗum kasoo e karwaas hono no mawɗo Mammadu Sammba joop wiyratnoo ni. Mbiy-mi On totii joom laaɓaaɗo konngol Pulaar. 
Annduɓe wayɓe nii ene poti lollineede, haa yontannde jooni nde ƴellitoo e golle mumen, mbele ine mbaawa rewindaade pele maɓɓe. 
Sikke alaa kay, wonde kebluɗo ko wayi no Aamadu Alfaa bah e Njaay Saydu Aamadu en ekn oon ko ganndo mawɗo. 
Miin lih Jibriil Hammee ko Sehil am ko banndi am e jeewtidiiɗam, diisneteeɗam laaɓ-deereejo, to bannge karallaagal janngingol e fittiyaagal. won deftere am celluka nde mbinndu-mi ko kaŋko ngadii-mi hollude ngam o adda heen miijo makko, haalii e mayre teskuyaaji paayodinɗi, o suusni mi no feewi, ko caggal ɗuum kullu-mi deftere nde mawɗo men Yero Dooro Jallo yerham mum, kañum ne weltii heen, nde fuɗɗii-mi jarribaade jannginde nde to duɗal Suleymaani kan e to duɗal Woolumneere leegal siiseem Nuwaasot Muritani 
Kadi mi jannginii Ɗemngal Arab e lycèe jalih ngal Lih Jibriil Hammee sosi sahaa nde ngon-mi Nuwaakchott nde. 
Yo Alla juutnu balɗe makko e balɗe Ibraahiima saaruuji ɗi eAliw kontee e kal daraniiɓe ɓamtude Ɗemngal Pulaar e nder winndere he. ON NJAARAAMA BANNDIRAAƁE JUULƁE FULƁE!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko enjokku 6e endartaa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 08-04-2010 14:02

banndi raa6e ful6e naatoo6e elowre nde min calminii salminaandu umniindu e der fittaa ndu am faadee mon on cettii ma e lih jibriil hammee haalo moyyo duum firti hannde oo enen kalo faandare men ko wootere mbodo ningii geno enen kalo ballo diren goppel hareeji enen jogii 6e lowdee njewti den mballo ndiren duum so wadaa enen tijji ko en fooloo6e jaafo don noo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wadii faayiida

Ecrit par: Ba (Invit ) le 10-04-2010 12:28

WAy6e hono no deedo jaale, lenol ngol ina hatojinie way6e hono ndaani sanne. Yoo Allah jootnu balde moyyina balde. Hokka lenol ngol doole e ganndal e danal e nanondiral haa teengti e Nanondiral. Yidde demngal mum koye fayiida mawdo jeya. So tawii en njeyii hannde(Neerlandophone) fooltiima (farancophone) to e (Belgique). ko yide6e koye ma66e. E6e mbaawno wiyde ah 6eedo dey 6uri en doole wadde noon njantinen, kono 6e kadaani doon tan. Yeru: Hannde gure ene nder leydi beljik so tawii a haalata demngal ma66e ngal, a he6ataa golle e nder nokkuuji ma66e dii, a he6ataa kadi hay hodande. Nuumnoon yoo Allah hoko en baawal e kawral e yidde lenol mum. on njaarama. musido mon biyateedo yaya ba do e paris laamorgo frayse.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On kaalii goonga

Ecrit par: MbaayoGalo (Invit ) le 18-04-2010 20:37

Hay so mi leelii yantude e ndee yeewtere, ko maa mi weddoo heen hay so o helmere. Sabu oo gorko haandude e ndee rogere. Ko e doosɗe maa min ndewi haa min ceerti e fergitere. Ndeke so haala maa haalaama naatanat min jinngere. (Mi haaɗna ɗoo hade yimiyankooɓe wa'ɓe no Njaay Saydu Aamdu'en njalde min, wonaa humpito men) 
 
Golle Jibiriil Hammee Lih e darnde mum humpaaka e nder Ndenndaandi Islaamiyakoori Muritani, haa teeŋti e nder duɗe pulaar; ngati kala binnduɗo konngol pulaar sellini, rewni ɗum e doosɗe celluka, yo o yettu Allah, o yetta J.H.Lih (Hay so o heeroraaki ganndal celluka pulaar, golle makko ina paayodini). Omo jeyaa e adiiɓe huɓɓude duɗe, njarlitii, potndi heen pittaali (hono no kaaldu-ɗon nii) haa pulaar yetti ɗo yettii ɗo e nder Nuwasoot (haa ender leydi). Ndee lowre hollirii o jeyaa ko e ɓe leñol heɓtini darnde mumen gila e nguurndam mumen. Ko o ganndo jankiniiɗo. 
 
En toriima joomiraaɗo nde juutnanta mo balɗe keewɗe cellal, moƴƴina baɗtane haa o yettina faandaare makko e ngol leñol. AAAAAAAAAAAAAAAAAmiiiiiiiiiiii n! Yaa barke Muhammad mo jam e kisal ngoni e mum. 
 
E innde am e innde leñol ngol, mi wi'a: A jaaraama Ceerno Lih, yo Allah yoɓe moƴƴere!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
A8F     17U   
 K  8  R X  Q1S
HCT  RQ9  NOY   
T   O   G  R3K
9LK     QTY   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥