NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MURITANI: Hol ko addani laamu nguu wuttude kadi e jaynge "aarabaagal"? (2) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 28-03-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 28-03-2010 16:23

Pages vues : 17513    

Publié dans : Les News, Dawrugol


ImageEɗen ngarta hannde e rogere men ɗiɗaɓere ngam yuurnitaade joljole gonndaaɗe e nder Muritani e seŋngo "naamnal ngenndiwal" kadi. E rogere men adannde ndee , en njubbii ko yoni e daartol geɗe jowitiiɗe e gonndigal leƴƴi Muritani haa teeŋti e Salaare safalɓe yoo potal ñiiɓne e leydi ndii. En kaalii haala "jaŋde waawnere", "duuɓi niɓɓere" haa yettii "peeje ngada e ɓoggol" ɗe kooniŋkooɓe kuutorii ngam haɗde laamu Siidi Wul Seek Abdallaahi ardoraade leydi ndii gardogol dimol. Ko joli hannde noon, en kaaliino, woni "aarabinde" Muritani e kuuɓal ngam ubbude ɗemɗe "kaɗooje aarabeere ɓamtaade", woni pulaar, wolof e sooninke! Hee ndaw ko haawnii! Hol no pulaar (yeru) haɗirta aarabaagal ɓamtaade e Muritani?

Ko adii fof yoo faame wonde kala ɗo teew yiyaa, won ko maayi. So laamu Muritani addii haala waɗtude leydi ndii leydi aarabeere ndi hiisaaki leƴƴi goɗɗi ɗii e sahnga nde winndere ndee kala mawnini "Ñalngu hakkundeleyɗiiwu ɗemngal neeniwal" ñalnde 21 Colte ɓennungu nguu; wonaa meere! Wonaa kadi juumere walla waasde anndude ko haalata. Hol ko addi kaa haala jooni? Alaa e sago njalten e Muritani ngam yiytude ɗaɗi caɗeele leƴƴi koɗɗi e leyɗeele biyooje ko'e mum'en "aarabeje". Ko ndeen faametee mbete ubbitgol boneeji aarabaagal ummii ko  hoɗdiiɓe men safalɓe walla ko ummitere huuftidinnde ngam haɓaade leƴƴi koɗduɗi e aaraabeeɓe.

Ko caggal leydi won e miijooji ngummotoo?

Eɗen nganndi Muritani ena maayana naattude e pelle leyɗeele aarabeeɓe ɗee gila dawaa dawi. Ko goonga ko kamɓe ɓuri-en ɓadaade aarabeeɓe sabbu ɗemngal safatoore ummii ko e aarabeere. Kono eɗen paami kadi leyɗeele aarabeeɓe ɗee ena ngonndi e ngaluuji mbayi ko hono kooce, haa teeŋti e leyɗeele Golfe Persiije: Sawuudi Arabiya, Kuwayti walla Bahreyn ekn. Ngati Muritani ena hatojini e heɓde ngaluuji gummiiɗi e ɗeen leyɗeele haa wooroo! Yoga e leyɗeele "dokooje" ɗee ɓuri waawde wallude ko leyɗeele aarabeeɓe tawo, refti heen juulɓe! Muritani ɓooyii yahde e batuuji leyɗeele aarabeeɓe kono leydi ndii horiima yoo heftine wonde ko leydi aarabeeɓe timmundi, ndi aldaa e kake! Ko falii Muritani heftineede koo, ena jeyaa heen jogaade-ndi limoore mawnde leƴƴi ɗi njiydaa e aarabeeɓe hay pos! Ɗiin leƴƴi ngoni fulɓe, soninkooɓe e jolfuɓe. Ndeke, so Muritani heɓiino wostaade ɗiin leƴƴi haa mbaɗtii huutoraade aarabeere tan, jeyeede mum e winndere "aarabaagal" waɗataa caɗeele! Yiɗde jeyeede a aarabaagal waɗi Muritani yiɗde siynude kala ko haalaa e batuuji aarabeeɓe! Ngati so Laghdaf wiyi ko "ɗemɗe goɗɗe" ɗee kaɗi aarabeere ummaade, wonaa e Muritani tan ɗiin miijooji bonɗi ngoni. To leydi Maruk, Alaseri, Sudaan, aarabaagal ko ko daranii yiɗde falaade ɗemɗe goɗɗe ɗee e ɓamtaade walla huutoreede.

Maruk ena jogii leƴƴi Tamazigh en (berber'en) saliiɓe wontude aarabeeɓe! Kono caɗeele fof eɓe njiya ñalnde kala ɗo laamu ɗoo sabu maggu salaade heftinde ɗemngal maɓɓe e finaa-tawaa maɓɓe. So a yahii e leydi Alaseri, tawaa toon leñol goɗngol ena wiyee "kabiil'en", haalooɓe ɗemngal kabii ngal jiydaa e aarabeere hay ndiga! Foti ko e Maruk, walla Alaseri, pelle cosaama ngam haɓanaade fotdeeji ɗemɗe ɗe ngonaa aarabeeje ɗee. Ɗeen pelle ena e geese, kadi eɗe ndilla no feewi ngam hirjinde renndooji majje e ummanaade ɗemɗe maɓɓe ɗe aarabeere wiyata ena yoola ɗee. So en nanii Laghdaf ena wiya "ɗemkon kaaleteekon kon " kaɗi aarabaagal ɓamtaade, wonaa tan pulaar, wolof walla sooninke o toɗɗii. Ngati ko konnguɗi ɗi o nani e tillisaaji leyɗeele aarabeeje bayɗe hono Maruk, Alaseri. Ɗemɗe joopaaɗe ɗee ko ɗemngal tamazigh e Kabiil en e nder Alaseri e Maruk. Ndeke kala ko safalɓe nani to batuuji aarabeeɓe, ɓe mbiya so ɓe kootii maa ɓe mbaɗ ɗum e Muritani ngam hollitde wonde kamɓe ne ko joyanɗe aarabaagal ɓe njogii.

Juumre Laghdaf  walla dawrugol Asiis miijtangol?

En paamii yiɗde jeyeede e aarabeeɓe addani Muritani salaade kala ko wonaa aarabeere. Kono so a yahii Alaseri, Maruk, kadi leƴƴi ena toon ɗe ngonaa aarabeeji, calanaaɗi hakkeeji mum'en e potal. Ko addi ɗee balɗe ɓennude, haala aarabaagal ena ubbitee e Muritani? Ko dawrugol ɓamangol caggal leydi ngam haɓaade ɗemɗe ɗe ngonaa aaraabeere. Ngati so ena haɓee, ena felee, wonaa mawɗo Jaagorɗe Muritani Laghdaf foti joopeede! Hol mo Laghdaf gollantoo, siynata eɓɓooji mum mo wonaa General Abdel Asiis? Ɗokko alla mo alaa yiytere! Ndeke Asiis ko e ngol dawrugol woni e dow mum gila omo fooɗanoo jaɓnude renndo ngoo kefugol laamu e siwil en. Mbar Asiis jaŋfaaki? Hay gooto nanaani omo haalaa haala aarabinde leydi ndii e nde kampaañ toɗɗe laamɗoyaŋkooje 2009 ɗee. Ngati so o nananooma omo haala ko wayi nih, hay gooto e leƴƴi diiwaan maayo wootantaa-mo! Ko Asiis laamii leydi ndii hannde, goɗɗo alaa. Ko kaŋko foti jaabaade naamnde jaakɗe renndo ngoo hannde: hol sabaabu leƴƴi ɗi ngonaa aarabeeji ɗii ena ngambee e nguurndam leydi Muritani?

Ngaanumma fulɓe? Holi ɓeen fulɓe?

Jaabawol Asiis ne wonaa ko foti yonde renndo ngoo, haa teeŋti e renndo fulɓe: jaabawol ko e juuɗe men woni enen fulɓe. Hol ko waɗi-mi miijoraade noon? Hannde, alaa gaanduɗo e hoore mum e Muritani (e Senegaal nh, so en njiɗii) so wonaa fulɓe! Etee alaa gaannuɗo fulɓe hannde e renndo ngoo so wonaa... fulɓe! So mi ndaarii hannde annduɓe e laamɓe fulɓe, so seeɗa e mum'en ngooŋɗini jaŋde pulaar. Eɗen njogii jaŋnguɓe haa keɓi ɗoo duule njofata, tawa has pos ngaddaa e pulaar, wonaa binndol, wonaa taro. Kala ko ɓe nganndi, ko e ɗemngal farayseere walla heen seeɗa, ɗemngal aarabeere! Ɓeen annduɓe fulɓe, so aaraabaagal haalaama, ɓe ngirñitoo, ɓe ngona e hakkude salaare maɓɓe! Kono so ɓe njaɓaani aarabaagal hol ko ɓe njogii ko eɓe lomtina? Farayseere? Ee ndaw ko hersinii...! Hol no pullo darortoo wiya haɓantoo ko "wowli-farayseyaagal" (francophonie)? Hol no renndo ngoo faamirta eɗen caloo ɗemngal aarabeere ngal koɗdu-ɗen ngal, mbiyen ko farayseere foti huutoreede! Miin mi roŋkii faamde no ɓaleeɓe Muritani ndadortoo ena kaɓanoo farayseere, ena ngoppi ɗemɗe pulaar, wolof e sooninke caggal. Safalɓe ena keewi huutoraade ɗiin dalillaaji ngam hollitde kawjugol darnde won e men! Etee ko goonga maɓɓe!
So pullo ummaniima salaade nuskineede e aarabaagal, fotaani dogande farayseere kono foti ko haɓanaade pulaar! En njeebiima pulaar duuɓi e kitaale, en njaɓaani janngude! Ko heftii-en hannde koo ko waɗ-njiytaa, ko golle men! Ngati so wiyaama yoo pulaar jannge, yeebii tan ko jaŋnguɓe ɗemɗe goɗɗe ko wayi hono farayseere! hannde, safalɓe njogori ko foolde kala calinooɗo winndude walla janngude pulaar sabu so o wiyaama ɗemngal makko ena heftinee, hol no joom mum waɗata sabu janngaani pulaar? Miin deh miɗo wiya fulɓe ɓe njanngaani binndol e taro pulaar mbaawaa hannde daraade ena mbiya ena paloo aarabeere! Hol no colɗo ŋatirta?
Ngati caɗeele men wonaa safalɓe tan ngaddi e men: ko yeebaare addi hannde eɗen ceppa e Nuwaasot ngam yo farayseere duumo! Hol to pulaar fayi? Mbiy-mi ngaree ngoppen haala ka alaa fulla: yoo annduɓe fulɓe, jolfuɓe e sooninkooɓe njanngu, mbinnda ɗemɗe mum'en haa ɗigga! So oo sahaa yontii, ɓe ngarta ɓe caloo wontude aarabeeɓe! Kono mo waawaa e ɗemngal mum hay pos alaa ko jogitii ngam salaade aarabeere! Oon ko nuskuɗo!

Kuɗol Ibraahiima SAAR


Rogere adannde (1)

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : mauritanie, arabisation, pulaar, wolof, soninke, laghdaf, racisme, question natinale, berbères, tamazighs, kabyles


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 9 de 9 commentaires

sa wadaani ko podda mbadaa ka potaani

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 29-03-2010 17:54

cerno ibraahima sarr ajaraama ahaali heddi banndi raa6e men 6ee nana ko hal teekoo sabu wili fodnaade ko jey 6uri fondaade ko jeyaa sabu wiide yoo france jagge duum ko juumre mownde sabu pullo ena waawi jagngudi kalo demngal kono ngal maangal woto yejjit dum kono haajooni onon fammi noo6e min namin poti daraade darnaa darnaade lenyol ngol woto kulee halde kaalee so geno haajii moo waylo waylo wad?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wuufat tan!

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 29-03-2010 19:57

so tawii ko ngoonga; seydi saar haala mah kaa ko goong mbo hono mum alah,sabu hannde e muritani; teenti ful6e wiyetee ko FLAM woni tuugorgal mum en, kono lowre ma66e alaa pulaar -so mi juumaani- wadde hono yim6e men paamirta golle ma66e e hare ma66e nde 6e ngoni e dow mum jamma e naage!? KO FAATI E KO KAALZA ELEYZE AARABEE6e ko; ko LIBI e MISRA njaasi fof, ko goonga MAROK e ALAJERI e SUUDAAN paltoor na woodi toon; kono 6een ina ka6to, sabu MAROK jooni amaajiik ina jannge e duze laamu ina jogii TELE mum keeriizo. ALAJERI kadi nani e laawol . SUUDAAN kam hay gooto majjaani hareeji 6e ka6atee jamma e nyalawma zii, ezen ciftora zoo annabi JOON GARANGA!. kono LIBI ina wii tef ko wonaa aarabee6e ko noon MISRA sabu nuuba en nani zoo e siiwaa en kono hay doondotoozo saakuuji 6e ngala alaa ko haali golloowo e laamu walla baawzo yooltude hujjaaji ma66e ko heewi e ma66e perii payii orop walla amrik so ndanyii ko nyaami tan nejjita koreeji mum en , no men nii tan! MORITANI neh so en ndaraaki ko yottii6e ko ko zuum jogori en yottaade ede arii neh kay! seydi saar a jaraama e ngal kumpital, sabu minen janngoo6e arab 6ee so wonaano onon min nyenngete , sabu ko arabtan min mbaawi janngude ko nafata,winndoo6e arab 6ee noon mbinndantaa en ko laa6i. miza yetta zoo JIBRIILU JALLO mo taqdoumy.com to moritani cippirteezo jamma e nyalawma, en njettiimbo e darnde makko , kono woto o won gooto, won6e caggal leydi 6ee e won6e nder leydi 6ee yoo kumtal e jokkondiral won hakkunde mum en kala ko nyalli nder leydi to waaloyaa to won6e boowal too waasa won'de gooto fof tan ina yahra bannge mum zuum ittaani on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gido fulbe

Ecrit par: BAYLA JENG (Invit ) le 11-04-2010 14:46

ee ndaw ko hawni hawni hawaani alla. cikkannomi ko so tawi muritani ina wadi hayso ko gooto pamdo ko yahetee e leydi ndi ko ibarahima sarr ndekete komi joumdo. 
cedeele de ngonduden hande de wona cadeele yidde jangude farayse walla jangude pular. caddele men ko sukaabe jibinaabe guila nganda hay batte mbadaa e dude farayse, hande jangi faryase mbaawi farayse kebi seedantagal et farayse mbiya caggal hande so on mbaawani arabere guedal mon alla e leydi maritani. hay biyoowo mbiimi gooto footanaaki farayse ngam yidde farayse. min mbiybe tan ko so on pelliti wattude arab keblé bibbe leydi ndi fof mbele ha mbawa kanum en fof hutoraade arab o. so on badiri ni firti ko kala mo wawa arab hebata e leydi he ko nafata. tee odon gandi gandal gawri ko fulbe et sooninkoobe et jolfube ngoni be keblaka nehaaka et arabere  
cerno ibrahiima so a wiyi ada faami kaa do haala ngondudaa ko rabbinde hakkille ndiaafoda kam ko ann heccimi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Faamde walla waasde faamde?

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 11-04-2010 16:42

Ko adii fof, baawɗo jaabaade binndanɗe ɗee kala ena ñaagaa nde waasata yennude walla ƴattaade walla bonirde yiɓe nehdi. Ɗum ko miijooji tan ngoni e wostondireede, soklaani ko ena naatnee mette walla haala ko hawraani e teeyre.  
Jaabawol am tan, ko miɗo waawi wiyde ko aan woni mo faamaani winndannde am ndee walla a waawaa janngude hakkunde koŋngi, ko tuubakooɓe mbiyata "entre les lignes"!  
Mi waawaa ruttaade e ko kaalnoo-mi kono mo faami winndannde am ndee fof winndataa wonde miɗo "raɓɓiɗi hakkille".  
Ɗum noon miɗo toroo nde jaŋngito-ɗaa winndannde ndee e hakkille, mbaasaa tan oñtirde hakille maa.  
Miɗo haamtoo sanne ndee fayndaare winndannde am woorii hakille maa, kono fotaani addande ma haalde ko yooɗaani.  
A jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gido fulbe

Ecrit par: baila (Invit ) le 12-04-2010 10:24

ibarahima so ko tawi ko famde windande ma mi faami tee guila dow haa hebi hakkounde ko min e ma nandi miijo. kono sakket so a wiyii mi resfta e haala ma: >  
njidma paama ko hay pullo gooto medaani foodanaade farayse. njidmi paama ko farayse e aarabeere fof koko fawa e dow men. fawaama e men noon ha hebi won e nokku. sukkabe mennehhabe e faraysere be hay dara mbaddani djinaabe mabbe woni onon haa tenti e ma an ibiraahima alaa fof ko mbadaani ngam wallitde fulfulde kono wonaa haydaara ngonduden ko burrede doole. so dum benni mbodo naagima yafuya sabu mi nimsitii no feewi caggal nde demngalam taati. mbodo andi ne kaa jaajdo bernde ma yafoomi. sabu hanki kaaldumi ko bernde wona hakkille. wonaa bernde bonde non ko habde lenul fulbe ngol no nuskinira ni tan  
yaafomi no feewi sabu ada waawi wonde baaba am.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A yaafaama...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 12-04-2010 13:04

Mi sikkaani so miɗo waawi wonde baaba maa. Miɗo wiya nih mbar a faaydaani-mi e Ibraahiima Moktaar Saar (AJD/MR)??? 
Inɗe ɗee kawri etee ko min banndiraaɓe kono ko yimɓe ɗiɗo seertuɓe ngoni ɗoo. 
Yaama tawa kadi a faaydaani... 
Ko waawi wonde fof, yeewtere ndee ko enen fof ndenndi, mi jayaa, a jeyaa! 
Mi fammin-ma winndannde ndee ko ñiŋoore laamu Muritani woni heen gila dow haa les, kono miɗo ñiŋa heen yeebaare annduɓe men jaŋguɓe ɗemɗe goɗɗe nde calii jaŋngude ɗemɗe mum'en! 
Ko miin tan lañi faarni to pulaar sabu so a yuurniima jaayɗe caggal leydi fof mbiyata ko "étudiants francophones" calii aarabaagal! Ena wayi no ɓe kaɓantoo ko farayseere! Ɗum ena metti-mi no feewi sabu salaade anndude ɗemngal mum ena jeyaa e ñawu rowroɓe (élite) renndo men... 
Kono winndannde foti teskeede heen ko fayndaare mum, wona konngi ɗiɗi walla tati. Fayndaare am ko wiyde: so pulaar jaɓanaama wonde liggorgal laamu, heewɓe njaaka sabu baawaa jaŋngude walla winndude! Ngati ko eeraango feewde men nde mbaɗtaten pulaar ɗemngal ganndal, karllaagal e geɗe laamu. 
Yoo miijtere jokku... 
Yoo miijtagol jokku.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

guido fulbe

Ecrit par: baila dieng (Invit ) le 12-04-2010 14:08

ko goonga komi paydudoma e ibrahiima moktar sarr. kono ko wawi wonde heen fof neddo fotaani tondé. dum noon a jaarama saanga nde djafidaa kam sabu fulbe ina mbiya : so neddo ina boni neehdi oto hollu jama.podden ko wallondirde wona naamondirde. caggal duum mbido jogii namdal so ada andi mbodo yidi mballaakam. 
hol ko tagi pular windeede e alkule tubakoobe ma biyen latin hol ko tagui nde pinal fuddi natde en ngaddani alkule men tawi jiydaani et latin hay pos tee sa yeewi pulaar hay celluka mun djigga ko e tubankoore. mi haaldani dum yidde farayse noon kaldumi tan ko yidde beydude gandal am.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Huunde fof won ɗo fuɗɗii...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 12-04-2010 14:40

A jaaraama 
Miɗo faaynoo ko a paayduɗo-min. Kono wonaa aan tan! 
Naamnal maa ena weeɓi jaabaade. Pulaar fuɗɗoraaki alkule "latin" kono ko alkule aarab fuɗɗorii nde wonnoo jannguɓe adiiɓe e Fuuta ko seerenɓe. Caggal nde leyɗeele men keɓi jeytaare mum'en, kañje fof ɗe cuɓii ko ɗemɗe tuubakooɓe ngam wɗtude gollorɗe laamu. Hannde noon waɗi-en suɓaade "latin" tan ko kañum ɓuri yaajde e aduna hee. 
Alaa ko nafata hannde wiyde ena seerta e jamaanu haa teeŋti e enen fuɗɗotooɓe jooni. Ngati huunde fof won ɗo tuggi, ko jooni puɗɗi-ɗen naatde e geɗe karallaagal e naatnude gannde e pulaar. Won etiiɓe nih tafde alkule kese ɗe meeɗaa yiyeede kono hay gooto yiɗaa hannde ruttaade caggal. 
Alkulal ko kuutorgal tan; so ena waawi humtude haaji ɗemngal tan, ena moƴƴi. 
Wa salaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

guido fulbe

Ecrit par: baila dieng (Invit ) le 14-04-2010 11:02

a jaaraama no feewi sabu mi faami tigi. 
guila hanki komi donkudo hebde boguol. hande non alla walli. kono kadi hande mbido wondi e haabbre burtunde caggal nde ngudditme kaayitaaji tawmi heen wonde mawdo jaagoorde mauritani hono laghdaf rokki500 000 korredji been sankinoobe to elmina caggal nde naami namiri wandi posone. mbido andi a wasaani tinde e yontere bennunde toon to seeno busoobe laana youwiino haa wadi 13 ndutti to jom en. tee laamu muritani tini hay neldude duwaw neldaani.mbete enen ko nitan ngonirten e leydi ndi nganduda ardiibe mun njidaa pinen. so tawi wonko podden wadde mi yarlitiima wallitde haa do doole kaadi. a diaarama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 9 de 9 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
9CR     6DY   
4 1  5  2   1FU
QBH  DLT  6XP   
4 3  H  Q L  JEQ
TEG     HMW   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥