NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA LISLAAM: Ganndingol ko woni hajju Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-10-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA AAMADU LIH, le 25-10-2009 15:28

Pages vues : 22828    

Publié dans : Les News, Diina


ImageHajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya kañum karmingol. 
Ñaawoore hajju: 
Hajju ko farilla baɗɗiiɗo e kala kellifaaɗo kattanɗo to bannge cellal e jawdi laawol gootol e nedr nguurndam mum. 
Daliilu mum ko Joomiraaɗo tedduɗo o wiyi (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) Alla ine jogii e dow yimɓe ɓe hake yo kajjoy suudu kaaba wonande kattanɗo laawol fayde e mayru. 
E konngol Annabi biyngol : Islaam mahaa ko e dow doosɗe joyi :seedaade deweteeɗo e goonga alaa so wonaa Alla,Muhammadu ko Nulaaɗo Alla e ñiiɓnude njuulu e tottude asakal e hoorde koorka e hajjoyde suudu Kaaba wonande kattanɗo laawol fayde e mayru.

So kajjoyoowo o arii haa e miiqa nokkuyaŋkeejo ko ɗoon harminta.( miiqa ko nokku keeriiɗo mo kajjoowo naatirta e hurum makka; so tawii ko maghribnaaɓe /hiir-naange Afrik e misra e chaam karminta ko ɗo Juhfa sara powle maayo woɗeewo:بحر الأحمر’ hakkunde juhfa e Makka ko 178 km ;walla so a arii haa Raabigha aɗa waawi harminde ɗoon hakkunde mum e juhfa ko 26 km; hakkunde mum e Makka ko 204 km. 
O anniyoo renndinde hajju e umra (qiraan) walla o anniyoo hajjude tan (ifraad) walla so tawii ko o baɗnooɗo umra ko adii lewru hajju ko ɗo tolnii ɗoo tan o anniytoo o waɗta heen hajju ( tamattu’u) . 
O lootoo, o juula darɗe ɗiɗi, o muurta hoore makko, o ɓoorta kalacomci ñootaaɗi piiltotooɗi ɓanndu,o ɓoornoo comci makko hajju daneeji : ko sekkaareإِزَارٌ: nde o haddotooe wudereرِدَاءٌ: nde o fawata e dow balabe makko o ɓoornoo paɗe pettuuje. 
Karmingol debbo noon nanndaani e ngol gorko to bannge comci , o foti tan ko muurtude yeeso makko e newe juuɗe makko, hay gooto e maɓɓe memataa lati, hooltotaako cegeneeji femmbotaako so wonaa ara e daktaade. 
So kajjoowo o harminii wonata ko nootaade ine wiya ( Labbaykallaahumma labbayka, labbayka laa chariika laka labbayka, innal hamda wanni’ amata laka wal mulku laa chariika laka) :لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ’لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ’ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ firti ko : (Joom am, mi nootimaama, mi nootimaama, a alaa denndidiiɗo, jettooɗe e neema ngoodaniima, e laamu denndidiiɗo alanaa ma) kala nde o ŋabbi walla o tellii ko noon o wiyata. 
 
So o yettiima Makkal mukarramata tan yo yah to jumaa Alla tedduka ka, o wanngoo kaaba ka wanngaango jettogol,banngaɗe jeeɗiɗi deggondirɗe, o fuɗɗortoo ko ɗo hajarul aswad ɗo, o ɓuucoo ɗum e kala wanngaango, o ɓuucoo bannge yamaanii o e kala wanngaango kadi, caggal nde o gasni wanngaade o juula darɗe ɗiɗi ɗo Maqaama Annabi Ibraahiima ɗo , o yara e ndiyam Jamjam مَاءُزَمْزَمَ o duwoo ko haaji. 
Caggal ɗuum o yahaa hakkunde safaa e marwa bannganɗe jeeɗiɗi dewondirɗe, o fuɗɗortoo ko Safaa o timminirta ko Marwa wondude noon e duwaawso o ŋabbii dow safaa e marwa fof ko aldaa e dottoode. 
E ñalawma jeeɗiɓiijo lewru taaski, yo ummo Makka o tiindoo Minaمِنًى caggal jawaal/naange-e-hoore, fotde ko omo waawa juulloyde toon Waktu Tisbaar, o waala toon. 
O dawa Mina o ñaltoya Arafaat :عَرَفَاتٌ , o juula to arafaat tisbaar e takkusaan tawa ko o denndinɗo renndinde gardingol, ene yiɗaa o daroo les jabalur rahma banngae fuɗ-naange arafaat, o wonda e yimɓe ɓe mbele yurmeende nde ene ɓuer heewde (Alla wondi ko e dental), yo o wondu e sallige , o wona e duwaaade e yankinanaade Alla ko heddii e ñalawma arafaat hee ko fof haa caggal mutgol naange seeɗa ; sabau daraade to arafaat alaa e sago nawora huunde e jamma juulde taaski o. 
O yaha Muzdalifa : مُزْدَلِفَةٌ e jofnde juulde he, o o renndina toon juulde futuro e geeƴe, renndinde neeɓnugol, ɓuri moƴƴude ko o waala to Muzdalifa, o juula toon subaka, daroyoo Jumaa Mach-aril haraam :مَشْعَرُ الْحَرَامُ ngam wirdude e duwaade haa naange nge ndaara fuɗde, o yaha fayde Minaa : مِنًى , o weddoyoo jamratul aqaba: جَمْرَةُ الْعَقَبَةَ kaaƴe jeeɗiɗi ñande juulde taaski, o wona e wiyde Allaahu akbar : اللهُ أَكْبَرُ ko Alla tan woni mawɗo, sannga nde o ari e weddaade kala haaƴre jamra, o reftina heen laɓde hoore makko walla o usta ɗum, o hirsa hadya makko so tawii ene waɗɗinoo mo. 
Caggal ɗuum o ruttoo Makka, o wanngoo e suudu Kaaba wanngaango waanjorngo laabi jeeɗiɗ, ngolɗoo banngogol ko doosgal e doosɗe hajju. 
Caggal ɗuum, o ruttoo Minaa, o waala toon jammaaji beddogol kaaƴe jamraaji ɗ, jammaaji tat iso o heñaaki, jammaaji ɗiɗi so tawii ko o keñiiɗo.joomiraaɗo wiyi :(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) ñalawma fof caggal ñalawma gadano o weddotoo ko jamraaji tati ɗii fof e dow deggondiral hono nii henne : 1-jamratul kubraa,2-jamratul wusɗaa,3- jamratul aqaba.Kala heen beddogol ko kaaƴe jeeɗiɗi wonande kala heen jamra.  
 
 
 
 
 
 
Sarɗiiji baɗɗogol hajju: 
Sarɗiiji baɗɗogol hajju ko tati : 1-Hellifeede, 2-Hakkilde 3-Hattande 
Sarɗiiji cellugol hajju: 
Sarɗiiji cellugol hajju ko ɗiɗi: 1-Wonde juulɗo 2-Jontugol waktu hajju. 
 
Doosɗe hajju: Doosgal walla jookdu hajju woni ko nganndu-ɗaa ko so waɗaaka hajju cellataa etee heɓɓitortaake rufde ƴiiƴam, alaa e sago jom mum hajjita hitaande woɗnde.Doosɗe hajju ko nayi: 
 
DOOSGAL GADANAL  
karmingol:ɗuum woni anniyaade hajjude fuɗɗoraade e miiqa sahaayaŋkeejo e miiqa nokkuyaŋkeej, so neɗɗo ine harmina ine waawi harminade hajju tan (ko ɗuum wiyetee ifraadإِفْرَادٌ : teelɗinde) walla o renndina hajju e umra fof ( ko ɗuum wiyetee qiraanقِرَانٌ : sinndondirde) walla kadi o waɗa umra makko haa gasa o daktoo fuɗɗoo naatande hajju tawa fof ko e hitaande wootere he(ko ɗuum woni ko wiyetee tamattu’uتَمَتُّعُ:woni dakmitaade) 
Tesko no moƴƴi rufde ƴiiƴam ina waɗɗii e waɗɗo qiraan e tamattu’u o kono waɗɗaaki e baɗɗo ifraad o. 
Baɗɗiiɗi karmingol: 
ɓoortude kala ko ñootaa wonande worɓe e wiyde: ( Labbaykallaahumma labbayka, labbayka laa chariika laka labbayka, innal hamda wanni’ amata laka wal mulku laa chariika laka) e jokkondirde ɗum e muurtugol gorko hoore mum e debbo waasa muurde yeeso mum e newe juuɗe mum ɗiɗi ɗe so ɗuum addataa fitina; so ine adda fitina muurde nde waɗɗoto e makko. 
Sunnaaji karmingol: 1- lootngal jokkondirngal e karmingol ngal, 2- haddaade sekkaare e waɗde wudere e dow balabe mum e ɓoornaade paɗe pettuuje . 3- Juulde darɗe ɗiɗi caggal lootngal ngal e ko adii karmingol(janngetee e darnde adannde ko faatiha e qulyaa ayyuhal kaafiruuna; ɗiɗmere nde janngetee heen ko faatiha e qulhuwal laahu ahad)  
 
DOOSGAL ƊIMMAL:  
Yahde hakkunde safaa e marwa bannganɗe (yah-ngartaaji) jeeɗiɗi. Sarɗi cellugol mum: ko reggondirde bannganɗe ɗe haa ɗe ngana jeeɗiɗi; kadi banngogol cellungol ardoo ɗe. 
 
Baɗɗiiɗi jahgol hakkunde safaa e marwa: wonata ko ko adii daroyogol to arafa tawde banngogol yettaade ko ko waɗɗii mo e yahde ɗum wonande kattanɗo. 
 
 
Sunnaaji jahgol hakkunde safaa e marwa: 
Sunnaaji mum ko yo jokkondir e e banngogol kaaba ngol, e ñakkude wonande gorko e ɓuucaade hajarul aswad ( haaƴre ɓaleere nde ) ko adii jaltugol ngam yahde hakkunde safaa e marwatawa kadi ko caggal juulde darɗe ɗiɗi banngogol kaaba ɗe, e ŋabbude e dow haaƴre safaa e marwa e duwaade ɗoon o fuɗɗoroo safaa, e kala nde o ari e yahde yo duwoko aldaa e dottoode, so tawii ko worɓe yo keno hakkunde ɓooli ɗiɗi wertaaji ɗi jahol e gartol fof. 
 
DOOSGAL TATAƁAL: 
Wanngaango waanjorngo: ɗuum woni taaraade kaaba laabi jeeɗiɗi caggal ƴellitogol fajiri ñandde juulde taaski. 
Sarɗiiji cellugol mum ko : laaɓal e suurde awra e heettinde kaaba bannge maa nano e jaltugolɓanndu maa e ngooroondi asli kaaba ka, wona banngaɗe jeeɗiɗi dewondirɗe e nder jumaa he.  
Baɗɗiiɗi wanngaango waanjongo:  
Moylude wonande kattanɗo e fuɗɗoraade ɗo hajarul aswad ɗo e juulde darɗe ɗiɗi caggal ɗuum. 
Sunnaaji wanngaango waanjongo:  
Moylude wonande gorko,e bannganɗe tati gadane ɗe so tawii o harmini ko miiqaat to , so ɗuum alaa ko ko yiɗaa tan, e duwaade ko aldaa e dottoode.e ɓuucaade ruknul yamaanii ( bannge yamaan) sahaa wanngaango adanngo ngo. 
 
DOOSGAL NAYAƁAL: 
Daroyaade arafaat:ɗuum firti ko tawtoreede arafa e jofnde juulde taaski. Jookli mum ɗiɗi: 1- ko ganndugol kajjoowo wonde dariima e nder arfa, 2- efiɓde mo anniya daraade ɗoon. 
Baɗɗiiɗiarafa ko ɗiɗi:1- Hiɓindaade, 2- e daraade ñalawma caggal jawaal. 
 
 
 
BAƊƊIIƊI HAJJU: 
Baɗɗiiɗi hajju woni ko jiidaa jookli ko ; kanji eɗi keɓɓitoree rude ƴiiƴam; ko sappo: 1- teelɗinde hajju( waɗde hajju ɓolo), 2- karmingol ngol won to miiqaaji nokkuyaŋkeejo to. 3- e wiyde labbayka 4- wanngaango jettogol, 5- e jippoyaade to muzdalifajofnde juulde taaskifotde ko dimɗe ine fukkee, 6-e juulde toon geeƴe meeɗde toon ñaamde e yarde. 7- e weddaade jamraaji 8- e laɓaade walla ustude sukundu maa, 9- e darɗe ɗiɗi banngogol ɗe. 10- e waalde to Minaa jammaaji beddogol jamraaji ɗi.  
 
PIRTOOJI HAJJU: 
Bonnata hajju ko renndeede to bannge dewgal (hay so tawii jom mum ko baawnaaɗo walla ko jejjitɗo) e noddikinaade maniyyu e ndaarannde walla e miijo caggal karmingole ko adii ñalawma juulde taaski, e woppude doosgal e doosɗe hajju. 
 
ƁURE HAJJU: 
Ɓure hajju woni ko nganndu-ɗaa ko waɗɗintaa e neɗɗo rufde ƴiiƴam, so neɗɗo woppii ɗum bakkodintaa eɗe keewi noon eɗen mbaawi limed heen seeɗa: 1- ɓoornaade daneeji saanga karmingol, 2- Lootanaade karmingol, 3- Lootanaade wanngaango jettogol ; 4- Lootanaade Arafaat , 5- Lootanaade wanngaango waanjorngo, 6- Juulde darɗe ɗiɗi ko adii karmingol; 7- Ɓuucaade hajarul aswad 8- Ɓuucaade ruknul yamaanii ; 9- Ñakkude e banngaɗe tati gadane ɗe e jahde e nayi keddiiɗe ɗe; 10- Moylude hakkunde ɓooli ɗiɗi wertaaji ɗi saanga jahgol safaa e marwa; 11- Heñaade so a tolniima e waadii Muhassir(waadii firti ko caaɗngol) 12- Ummitaade to Jumaa Mach’aril haraami subakajuulde ; 13- Wanngaango waynorngo; 14-E dartaade caggal beddogol jamdraaji ɗiɗi gadani ɗi ngam duwaade ; 15- Fuɗɗoraade beddogol jamratul aqaba; 16-Caggal ɗuum o hirsa dammuwol;o femmboo walla o usta sukundu makko.  
alet 25 lewru 
yarkomaa 
oktoobro  
2009 
On njaaraama 
Banndiraaɓe fulɓe juulɓe


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 14 de 14 commentaires

SELLII

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 26-10-2009 13:17

Winndannde maa sellii,wadii faayiida famminii,sikke alaa kala tardo winndanndende ko aldaa e keñe maa joomum faam tigigi no hajju sellirta e yamiroore joomiraado noo wiyri-ni,noon tigi winndannde ma nde yelorii.hay dara a accaani eko moyyinta hajju;kala kadi ko bonnata hajju fof a haalii.yoo geno yob moyyere.ko woni tan mi yiyaani heen,ko yahde madiina juula toon 40 waktu;so tawii duum ina jeyaa e jookli hajju,mbele ko adaade madiina buri moyyude ko adii nde njahtaa makka? WALLA KO sakkitoraade madiina buri moyyude?. Ajaaraama seydi lih.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaabowol

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 29-10-2009 22:52

En njettii Alla en njuulii e Nulaaɗo makko Muhammadu (s.a.w) 
Ceerno ALIW KONTEE mi yettiima kaaɗdi njettoor nde wonnoo diine ko huunde njiɗ-ɗaa korsin-ɗaa; aɗa watti hakkile no feewi. 
 
So Alla, wonande kajjoowo e ooɗoo sahaa mo ngon-ɗen; ɓuri moƴƴude e mum ko adoraade Madiina ngam o waawa juulde toon waktuuji 40, o waɗa toon hay sinno ko yontere. 
Giɗo men habiibu men Muhammadu (s.a.w)wiyii e hadiis celluɗo: juulde e jumaa am ka foti ko e waktuuji 1000 so yerondiraama e jamaaji keddiiɗi ɗi, haaa heddii jumaa makka , kaan ine sowoo baraaji jumaa am ka laabi 100. 
 
Ndeke seydi kontee juulde e jumaa Madiina ine faayodini; kono juulde e ka Makka ka ine sowoo jamaaji keddiiɗi ɗi laabi 100*1000=100000. 
ko waktu mo mbinndatnoo-mi o faaɗi, kono kay Madiina fotnoo ko waɗaneede damal keeringal to bannge hol no juurortee e kadi hol martaba wuro ngo jogii e diine Lislaam.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Neldu am imeel maa walla noddirde

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 30-10-2009 10:33

Ceerno Ibraahiima Aamadu lih, a jaaraama e ndee winndannde faayodinnde. Miɗo yiɗi jokkondirde e maa. Aɗa waawi neldude mi imeel walla noddirde to imeel am (admin("a" piccuɗo)pulaagu.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaarnaade

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 30-10-2009 13:54

Ibiraahiima Aamadu lih,a salminaama a juuraama a ñaagaama duwaaw,hamin mbeltii no feewi e ndee winndannde nde nelduda faa'de e luulbe fof, haa teeŋti,e bibbe fulbe,mi weltiima,mi faamii e jaabowol maa e naamndal am,so dañaama ñaawooje diine ina mbadtee e binndi pulaar,ko huunde moyyere,wadnde faayiida,sabu ina heewi e men be njiyataa binndi arab.mbido wiy'ma yaa jokku golle.A jaaraama. eden njaarnoo jom lowre o,Ibiraahiima saar,haal pulaar en mbiy, kala ko maayi e raddo, ko jaawngal roondii.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Fayde e tokara am ibraahiima saar

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 30-10-2009 23:15

E mail am ko (pinalmen@yahoo.fr) 
 
Noddirgel am ko 00221775706905 walla fix: 00221339734001 
 
skype am ko (pinalmen) 
Seydi saar golle maa ene njooɗi ene peewi paamee tan ngon-ɗon ko e jihaadi mawɗo; yo Alla joom baɗe ebaawɗe o reen on cellina on!  
sabu ɗuum ko caractères spéciaux keewnoo mi huutoraade kono gila njiytu-mi clavier mo mbaɗ-ɗaa o pooftii-mi yo Alla juutnu balɗe maa sellin maa uddit maa, suur maa aan e juulɓe fof. 
ko miin ɓuri yiɗde jokkondirde e maa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Musiɗɗo Aliw kontee

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 31-10-2009 22:22

Yo Alla joom baɗe e baawɗe o juutnu balɗe; humta haajuuji e ngoƴaaji maa aan juulɓe fof, mi nanii ko kaal-ɗaa ko so Alla haajii, ma waɗ ko njiɗ-ɗaa ko so firde yaga e gannde diine fayde e ɗemngal men Pulaar dimal no dolaar. 
won defte keewɗe ɗe mbinndu-mi kono mi dañaani muuldeɗe tawo, ko fayti e diine e celluuka pulaar e mbinndiin mum e comce mum fof. 
 
No mbiyru-ɗaa nii ine selli Ibraahiima Saar ko potɗo duwaneede juutde balɗe e moƴƴude battane, hay aan ne kay ne yo Alla sellin doole! 
won Aliw kontee mo nganndunoo-mi to leegal 6eme nuwaaksoot mi anndaa hol jotondiral mon?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndanɗe LAKDRIYYU : ngardiika ka

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 01-11-2009 20:45

بسم الله الرحمن الرحيم 
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ. اَلْحَمْدُ للهِ َرِّب الْعَالَمينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِـيـئِينَ وَإمَامِ الْمُرْسَلِينَ. .  
أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ كَأَحْكَامِ الصَّلاَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصِّيَامِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَيَتُوبَ إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ. . وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ: النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالنِّيَّةُ أَلاَّ يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وَأَنْ يَتْرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا إِنْ كَانَ مُتَلَبِّساً بِهَا. وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ، وَلاَ يَقُولَ حَتَّى يَهْدِيَنِي اللهُ، فَإِنَّهُ مِنْ عَلاَمَةِ الشَّقَاءِ وَالْخِذْلاَنِ وَطَمْسِ الْبَصِيرَةِ. . وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِه مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْكَلاَمِ الْقَبِيحِ وَأَيْمَانِ الطَّلاَقِ وَانْتِهَارِ الْمُسْلِمِ وَإِهَانَتِهِ وَسَبِّهِ وَتَخْوِيفِهِ فِي غَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ. وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُسْلِمٍ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَاسِقاً، فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ. وَيجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعُ جَوَارِحِهِ مَا اسْتَطَاعَ وَأَنْ يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لَهُ وَيرْضَى لَهُ وَيَغْضَبَ لَهُ وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.  
 
 
En puɗɗoriima innde Alla jurumdeero jurmotooɗo o 
Yo Alla yurmo koohoowo men Muhammadu kañum e koreeji mum e wondiiɓe mum, o hisnaɓe haa ɓe kisa. Denndaangal jettooɗe ngoodanii Alla joom binnde ɗe, yurmeende e kisal yo ngon e koohoowo men Muhammadu timmoode annabaaɓe, almaami nulaaɓe. 
Ko adii fof waɗɗaade e kellifaaɗo o, ko saattaade goongɗingol mum Alla, refti heen ko anndude ko moƴƴinanta mo farillaaji toɗɗiiɗi mo, ko wayi no ñaawooje njuulu e laaɓal e koorka. Ene waɗɗoo e makko kadi reende keeri Alla, o daroo e yamiroore Alla e kaɗe mum; o ruttoo e Alla mo senaande woodani o, ko adii nde Alla sannjata mo.  
Sarɗiiji tuubgol ko: nimsude e ko yawti ko, e fiɓde o wontaa ruttaade e bakkaat ko heddii ko e nguurndam makko, o woppa goofol ngol ɗoon e ɗoon so tawii ko jiiɓinooɗo heen. 
Dagantaako mo neeɓnude tuubgol, woto o wiy haa nde Alla feewni mi fof, wiyde noon nde jeyaa ko maale malkiseede e wemmbeede (woppideede e hoore mum) e melsiteede ndaarɗe ɓernde. 
Ene waɗɗii e kellifaaɗo reende ɗemngal mum e paŋkare e haala mbonka e goondirɗe ceergal e gufde juulɗo e hoynude ɗum e ƴettaade ɗum e hulɓinde ɗum ko aldaa e hakke sariyaŋkeejo (hakke mo charii-a laawɗini). Ina waɗɗoo e makko reende ndaarki makko o waasa ndaarde ko harmi (patti). Dagantaako mo ƴeewde juulɗo ƴeewgol ngol ine lorla ɗum, so wonaa tawa oon ko jaltuɗo e ɗooftaare Alla, e ngaan saanga ene waɗɗii hiiɗaade oon, ene waɗɗii e makko reende denndaangal terɗe kaaɗdi ko hattani, o yiɗira sabu Alla, o añira sabu Alla, o welee sabu Alla, o tikkira sabu Alla. O yamira ko moƴƴi, o haɗa ko boni. 
 
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَالرِّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ وَالْحَـسَدُ وَالْبُغْضُ وَرُؤْيَةُ الْفَضْلِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ وَالْعَبَثُ وَالسُّخْرِيَّة ُ وَالزِّنَا وَالنَّظَرُ أَوْ بِالدِّينِ وَتَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا.  
وَلاَيَحِلُّ لَهُ صُحْبَةُ فَاسِقٍ وَلاَ مُجَالَسَتُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَلاَ يَطْلُبُ رِضَاءَ الْمَخْلُوقِينَ بِسُخْطِ الْخَالِقِ. قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُّرْضُوهُ إِنْ كَـانُواْ مُؤْمِنِينَ) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:[لاَ طَـاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ]. وَلاَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَّفْعَلَ فِعْلاً حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيهِ، وَيَسْـأَلَ الْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِيَ بِـالْمُتَّبِعِ ينَ لِسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِينَ يَدُلُّونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَيُحَذِّرُونَ مِنْ إِتِّبَـاعِ الشَّيْــطَـانِ . وَلاَيَرْضَى لِنَفْـسِهِ مَـا رَضِيَـهُ الْمُفْلِسُونَ الذِينَ ضَاعَتْ أَعْـمَارُهُـمْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، فَيَا حَسْرَتَهُمْ وَيَـا طُولَ بُكَائِهِمْ يَوْمَ الْقِـيَامَةِ. نَسْـأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَنَا لإِتِّبَاعِ سُنَّةِ سَيِّدِنَـا وَنَبِيِّنَـــا وَشَفِيعِنَـــا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ene harmi makko : ñohre e mboɗikaagu e mawnikinaare e haawtaare e yeengo yeengolde e ñukkindaade e haasidaagal e tikkere ( ɓurnde balɗe tati) e yiytaade ɓural e dow tanaa (yiyde wonde ko kaŋko ɓuri kala mo wonaa mo), e ɓiiñde e ŋooɓde e fijindaade e jalkitde e fijirde ngena(jinde) e ndaarde debbo jananiŋke walla dakmitaade e haala mum, e ñaamde jawɗeele yimɓe ɓe ko aldaa e mbelemma piɗtaali mumen e ñaamirde tefoore walla diine, e neeɓnude njuulu haa waktuuji mum njawta.  
Dagantaako mo wondude e jaltuɗo ɗooftaare walla jooɗodaade e mum ko aldaa e lor. Woto o ɗaɓɓu ko ine wele tagaaɓe e tikkinde tagɗo! Joomiraaɗo ceniiɗo toowɗo o wiyi :(ɓuri jojjude e haande Ko ɓe mbelee Alla e nulaaɗo mum so tawii ko ɓe goongɗinɓe). Nelaaɗo mo kisal woni e mum o wiy: “woto rew ɗooftaade tagaaɗo haa ngooforaa heen tagɗo o”. Daganataako mo waɗde gollal haa o annda ko Alla ñaawi heen, (so o anndaa) yo laaɓndo annduɓe ɓe, o ñemtina rewnooɓe sunna Muhammadu (s.a.w) ɓeen ngoni tinndinooɓe: hollooɓe (yimɓe) ɗooftaare Alla, eɓe ndeentina ɗumen rewde chayɗaani. Hoto o welane hoyre makko ko fellisaaɓe ɓe mbelanoo ko, ɓeen nguurndameeje mumen ɓelsii ko aldaa e ɗooftaare Alla toowɗo o, suno woodaniiɓe, alaa ko ɓurata bojji maɓɓe juutde ñande ñalawma darnge. Eɗen ñaagoo Alla mo senaande woodani o nde hawridinta en e rewde Sunna kabraaɗo men tefnantooɗo en koohoowo men Muhammadu (s.a.w): yo Alla yurmo mo hisna mo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

aa miini

Ecrit par: ALIW KOTEE (Invit ) le 04-11-2009 12:53

binndande ma maajiima ko sellinta neddo e diine mum,a jeeritni a reentinii e wadde kala ko wonaa jamirooje ALLAH,a habrii nafoore juuldo e wadde jamirooje Allah.hamin mbeltii e duum sabu diine ko ballondiral,cakkitidaa ko wiy'de yoo Allah hawridin en e rewde sunna annabi men mo hammadu,ndewnudaa heen ko neldudemo duwaaw,en aamiin.laabde bernde e diine, koy fellude fihaadi jeyaa. A jaaraama seydi lih hamin mbeltii e golle ma de mbadataa de.Aliw kontee mo nganndudaa nuwaasoot o,oon ko tokara am, kono wonaa kanko.ooko Aliw kontee jiddo anndude diine mum tan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hadiis ( DIINE KO LAAƁONDIRAL DEEDI )

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 05-11-2009 15:14

Fayndaare am ko wallondirde e juuɓe kala ko yowitii e diine men e Coñce men kañum e laawol men Tijjaaniyya. 
kala heen ko feewi fooccii e ko hattan Alla, kala heen ko ooñii ko miin sabu timmal woodani tan ko Alla.Ceerno Aliw kontee a jaaraama ; yo Alla suur en!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 11-11-2009 12:43

JOKKU GOLLE seydi lih,sabu golle ma ina mbadi faayiida,juulbe dfof ina weltii e binndande ma.so ada wada winndannde no famdiri fof waddum winndannde nde hoore boowal,hono winndannde ma adanndende ni,tawa wonaaa e nokku komanteer mbaddaa winndende;tawa juuldo fof kubbodo ngaandiilo mum, ina hawra e winndannde ma diine lislaamu, beyditoroo diine mum.so tawii ngantu alaa,mbido yidi paccira farillaaji e sunnaaji e jidaadi e gañaadi ko faati e njuulu.hono mbadirdaadi e hajjaare ni. Ibiraahiima Aamadu lih a juuraama a weltanaama a ñaagaama yaafuya.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

So Geno bajjo o jaɓii maa ɗum laato

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 12-11-2009 22:22

So Geno bajjo o jaɓii maa ɗum laato hono no njiɗir-ɗaa ni; sabu ɗum faandaare nde ko naftude juulɓe yiyooɓe binndi ɗemngal Pulaar e kala fannu. 
seydi kontee yo Alla yoɓe moƴƴere yaa barke Nulaaɗo ALLA mUHAMMADU.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Laaɓndal fayde Ibraahiima saar

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 12-11-2009 22:40

Mbeɗo kaalanaakam hol no winndannde waɗtirtee e binndanɗe lowre nde; tawa naatataa e komaanteeruuji ɗi. mbele mboɗo waawa waɗde ko Ceerno Aliw kontee haali ko.  
mbiɗo yiɗi neldude on ko pirtu-mi e deftere lakdari arab e Pulaar winndannde winndannde haa joofa e ballal Alla. 
ON Njaaraama banndiraaɓe juulɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JAABOWOL

Ecrit par: KONTE KONTEE (Invit ) le 22-11-2009 17:08

CEERNO Ibraahiima saar a salminaama,saa dañii so alaa ngantu,jaabaadema ceerno Ibraahiima Amadu lih ina moyyi.mbele o waawa wadde winndannde,nde hoore boowal,tawa wonaa e komanteer o wadi,sabu binndande makko ina keewi nafoore e bibbe juulbe yiyoobe binndi pulaar,tawa kala kubbudo ngaandiijo mum,naati e lowre pulaagu.com,ina hawra e winndande he.A jaaraama saar.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

O jaabtimaamo mi e Aliw konte wiyi ko

Ecrit par: Ibraahiima Aamadu lih (Invit ) le 23-11-2009 21:30

As salaamu aleykum Ceerno kontee ko kaalno-ɗaa ko fayti jolnude binndanɗe e lowre he ko; musiɗɗo men tedduɗo hooreejo lowre nde O jaabtimaamo mi, holliikam laawol ngol ndewat-mi ngam jolnude binndanɗe diine e Celluka e coñte e nder lowre pulaagu.com. 
 
Ma o yaltin ɗe so Alla jaɓii haajii; Aan Ceerno Aliw yo Alla yoɓe moƴƴere. 
mbaalen e jam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 14 de 14 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
MSP     GXE   
8 6  T  1   11E
2 A  3WB  TIE   
T M  N  M T  7QW
UEW     I9R   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥