NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


poular 1
Moyenne:
Clics:3988
Becaye Aw Trio - SIBI
Moyenne:
Clics:2517
Festival de l´eau part.1
Moyenne:
Clics:2535

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA LISLAAM: Ganndingol ko woni hajju Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 25-10-2009 15:28

Pages vues : 13736    

Publié dans : Les News, Diina


Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya kañum karmingol. 
Ñaawoore hajju: 
Hajju ko farilla baɗɗiiɗo e kala kellifaaɗo kattanɗo to bannge cellal e jawdi laawol gootol e nedr nguurndam mum. 
Daliilu mum ko Joomiraaɗo tedduɗo o wiyi (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) Alla ine jogii e dow yimɓe ɓe hake yo kajjoy suudu kaaba wonande kattanɗo laawol fayde e mayru. 
E konngol Annabi biyngol : Islaam mahaa ko e dow doosɗe joyi :seedaade deweteeɗo e goonga alaa so wonaa Alla,Muhammadu ko Nulaaɗo Alla e ñiiɓnude njuulu e tottude asakal e hoorde koorka e hajjoyde suudu Kaaba wonande kattanɗo laawol fayde e mayru.

So kajjoyoowo o arii haa e miiqa nokkuyaŋkeejo ko ɗoon harminta.( miiqa ko nokku keeriiɗo mo kajjoowo naatirta e hurum makka; so tawii ko maghribnaaɓe /hiir-naange Afrik e misra e chaam karminta ko ɗo Juhfa sara powle maayo woɗeewo:بحر الأحمر’ hakkunde juhfa e Makka ko 178 km ;walla so a arii haa Raabigha aɗa waawi harminde ɗoon hakkunde mum e juhfa ko 26 km; hakkunde mum e Makka ko 204 km. 
O anniyoo renndinde hajju e umra (qiraan) walla o anniyoo hajjude tan (ifraad) walla so tawii ko o baɗnooɗo umra ko adii lewru hajju ko ɗo tolnii ɗoo tan o anniytoo o waɗta heen hajju ( tamattu’u) . 
O lootoo, o juula darɗe ɗiɗi, o muurta hoore makko, o ɓoorta kalacomci ñootaaɗi piiltotooɗi ɓanndu,o ɓoornoo comci makko hajju daneeji : ko sekkaareإِزَارٌ: nde o haddotooe wudereرِدَاءٌ: nde o fawata e dow balabe makko o ɓoornoo paɗe pettuuje. 
Karmingol debbo noon nanndaani e ngol gorko to bannge comci , o foti tan ko muurtude yeeso makko e newe juuɗe makko, hay gooto e maɓɓe memataa lati, hooltotaako cegeneeji femmbotaako so wonaa ara e daktaade. 
So kajjoowo o harminii wonata ko nootaade ine wiya ( Labbaykallaahumma labbayka, labbayka laa chariika laka labbayka, innal hamda wanni’ amata laka wal mulku laa chariika laka) :لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ’لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ’ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ firti ko : (Joom am, mi nootimaama, mi nootimaama, a alaa denndidiiɗo, jettooɗe e neema ngoodaniima, e laamu denndidiiɗo alanaa ma) kala nde o ŋabbi walla o tellii ko noon o wiyata. 
 
So o yettiima Makkal mukarramata tan yo yah to jumaa Alla tedduka ka, o wanngoo kaaba ka wanngaango jettogol,banngaɗe jeeɗiɗi deggondirɗe, o fuɗɗortoo ko ɗo hajarul aswad ɗo, o ɓuucoo ɗum e kala wanngaango, o ɓuucoo bannge yamaanii o e kala wanngaango kadi, caggal nde o gasni wanngaade o juula darɗe ɗiɗi ɗo Maqaama Annabi Ibraahiima ɗo , o yara e ndiyam Jamjam مَاءُزَمْزَمَ o duwoo ko haaji. 
Caggal ɗuum o yahaa hakkunde safaa e marwa bannganɗe jeeɗiɗi dewondirɗe, o fuɗɗortoo ko Safaa o timminirta ko Marwa wondude noon e duwaawso o ŋabbii dow safaa e marwa fof ko aldaa e dottoode. 
E ñalawma jeeɗiɓiijo lewru taaski, yo ummo Makka o tiindoo Minaمِنًى caggal jawaal/naange-e-hoore, fotde ko omo waawa juulloyde toon Waktu Tisbaar, o waala toon. 
O dawa Mina o ñaltoya Arafaat :عَرَفَاتٌ , o juula to arafaat tisbaar e takkusaan tawa ko o denndinɗo renndinde gardingol, ene yiɗaa o daroo les jabalur rahma banngae fuɗ-naange arafaat, o wonda e yimɓe ɓe mbele yurmeende nde ene ɓuer heewde (Alla wondi ko e dental), yo o wondu e sallige , o wona e duwaaade e yankinanaade Alla ko heddii e ñalawma arafaat hee ko fof haa caggal mutgol naange seeɗa ; sabau daraade to arafaat alaa e sago nawora huunde e jamma juulde taaski o. 
O yaha Muzdalifa : مُزْدَلِفَةٌ e jofnde juulde he, o o renndina toon juulde futuro e geeƴe, renndinde neeɓnugol, ɓuri moƴƴude ko o waala to Muzdalifa, o juula toon subaka, daroyoo Jumaa Mach-aril haraam :مَشْعَرُ الْحَرَامُ ngam wirdude e duwaade haa naange nge ndaara fuɗde, o yaha fayde Minaa : مِنًى , o weddoyoo jamratul aqaba: جَمْرَةُ الْعَقَبَةَ kaaƴe jeeɗiɗi ñande juulde taaski, o wona e wiyde Allaahu akbar : اللهُ أَكْبَرُ ko Alla tan woni mawɗo, sannga nde o ari e weddaade kala haaƴre jamra, o reftina heen laɓde hoore makko walla o usta ɗum, o hirsa hadya makko so tawii ene waɗɗinoo mo. 
Caggal ɗuum o ruttoo Makka, o wanngoo e suudu Kaaba wanngaango waanjorngo laabi jeeɗiɗ, ngolɗoo banngogol ko doosgal e doosɗe hajju. 
Caggal ɗuum, o ruttoo Minaa, o waala toon jammaaji beddogol kaaƴe jamraaji ɗ, jammaaji tat iso o heñaaki, jammaaji ɗiɗi so tawii ko o keñiiɗo.joomiraaɗo wiyi :(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) ñalawma fof caggal ñalawma gadano o weddotoo ko jamraaji tati ɗii fof e dow deggondiral hono nii henne : 1-jamratul kubraa,2-jamratul wusɗaa,3- jamratul aqaba.Kala heen beddogol ko kaaƴe jeeɗiɗi wonande kala heen jamra.  
 
 
 
 
 
 
Sarɗiiji baɗɗogol hajju: 
Sarɗiiji baɗɗogol hajju ko tati : 1-Hellifeede, 2-Hakkilde 3-Hattande 
Sarɗiiji cellugol hajju: 
Sarɗiiji cellugol hajju ko ɗiɗi: 1-Wonde juulɗo 2-Jontugol waktu hajju. 
 
Doosɗe hajju: Doosgal walla jookdu hajju woni ko nganndu-ɗaa ko so waɗaaka hajju cellataa etee heɓɓitortaake rufde ƴiiƴam, alaa e sago jom mum hajjita hitaande woɗnde.Doosɗe hajju ko nayi: 
 
DOOSGAL GADANAL  
karmingol:ɗuum woni anniyaade hajjude fuɗɗoraade e miiqa sahaayaŋkeejo e miiqa nokkuyaŋkeej, so neɗɗo ine harmina ine waawi harminade hajju tan (ko ɗuum wiyetee ifraadإِفْرَادٌ : teelɗinde) walla o renndina hajju e umra fof ( ko ɗuum wiyetee qiraanقِرَانٌ : sinndondirde) walla kadi o waɗa umra makko haa gasa o daktoo fuɗɗoo naatande hajju tawa fof ko e hitaande wootere he(ko ɗuum woni ko wiyetee tamattu’uتَمَتُّعُ:woni dakmitaade) 
Tesko no moƴƴi rufde ƴiiƴam ina waɗɗii e waɗɗo qiraan e tamattu’u o kono waɗɗaaki e baɗɗo ifraad o. 
Baɗɗiiɗi karmingol: 
ɓoortude kala ko ñootaa wonande worɓe e wiyde: ( Labbaykallaahumma labbayka, labbayka laa chariika laka labbayka, innal hamda wanni’ amata laka wal mulku laa chariika laka) e jokkondirde ɗum e muurtugol gorko hoore mum e debbo waasa muurde yeeso mum e newe juuɗe mum ɗiɗi ɗe so ɗuum addataa fitina; so ine adda fitina muurde nde waɗɗoto e makko. 
Sunnaaji karmingol: 1- lootngal jokkondirngal e karmingol ngal, 2- haddaade sekkaare e waɗde wudere e dow balabe mum e ɓoornaade paɗe pettuuje . 3- Juulde darɗe ɗiɗi caggal lootngal ngal e ko adii karmingol(janngetee e darnde adannde ko faatiha e qulyaa ayyuhal kaafiruuna; ɗiɗmere nde janngetee heen ko faatiha e qulhuwal laahu ahad)  
 
DOOSGAL ƊIMMAL:  
Yahde hakkunde safaa e marwa bannganɗe (yah-ngartaaji) jeeɗiɗi. Sarɗi cellugol mum: ko reggondirde bannganɗe ɗe haa ɗe ngana jeeɗiɗi; kadi banngogol cellungol ardoo ɗe. 
 
Baɗɗiiɗi jahgol hakkunde safaa e marwa: wonata ko ko adii daroyogol to arafa tawde banngogol yettaade ko ko waɗɗii mo e yahde ɗum wonande kattanɗo. 
 
 
Sunnaaji jahgol hakkunde safaa e marwa: 
Sunnaaji mum ko yo jokkondir e e banngogol kaaba ngol, e ñakkude wonande gorko e ɓuucaade hajarul aswad ( haaƴre ɓaleere nde ) ko adii jaltugol ngam yahde hakkunde safaa e marwatawa kadi ko caggal juulde darɗe ɗiɗi banngogol kaaba ɗe, e ŋabbude e dow haaƴre safaa e marwa e duwaade ɗoon o fuɗɗoroo safaa, e kala nde o ari e yahde yo duwoko aldaa e dottoode, so tawii ko worɓe yo keno hakkunde ɓooli ɗiɗi wertaaji ɗi jahol e gartol fof. 
 
DOOSGAL TATAƁAL: 
Wanngaango waanjorngo: ɗuum woni taaraade kaaba laabi jeeɗiɗi caggal ƴellitogol fajiri ñandde juulde taaski. 
Sarɗiiji cellugol mum ko : laaɓal e suurde awra e heettinde kaaba bannge maa nano e jaltugolɓanndu maa e ngooroondi asli kaaba ka, wona banngaɗe jeeɗiɗi dewondirɗe e nder jumaa he.  
Baɗɗiiɗi wanngaango waanjongo:  
Moylude wonande kattanɗo e fuɗɗoraade ɗo hajarul aswad ɗo e juulde darɗe ɗiɗi caggal ɗuum. 
Sunnaaji wanngaango waanjongo:  
Moylude wonande gorko,e bannganɗe tati gadane ɗe so tawii o harmini ko miiqaat to , so ɗuum alaa ko ko yiɗaa tan, e duwaade ko aldaa e dottoode.e ɓuucaade ruknul yamaanii ( bannge yamaan) sahaa wanngaango adanngo ngo. 
 
DOOSGAL NAYAƁAL: 
Daroyaade arafaat:ɗuum firti ko tawtoreede arafa e jofnde juulde taaski. Jookli mum ɗiɗi: 1- ko ganndugol kajjoowo wonde dariima e nder arfa, 2- efiɓde mo anniya daraade ɗoon. 
Baɗɗiiɗiarafa ko ɗiɗi:1- Hiɓindaade, 2- e daraade ñalawma caggal jawaal. 
 
 
 
BAƊƊIIƊI HAJJU: 
Baɗɗiiɗi hajju woni ko jiidaa jookli ko ; kanji eɗi keɓɓitoree rude ƴiiƴam; ko sappo: 1- teelɗinde hajju( waɗde hajju ɓolo), 2- karmingol ngol won to miiqaaji nokkuyaŋkeejo to. 3- e wiyde labbayka 4- wanngaango jettogol, 5- e jippoyaade to muzdalifajofnde juulde taaskifotde ko dimɗe ine fukkee, 6-e juulde toon geeƴe meeɗde toon ñaamde e yarde. 7- e weddaade jamraaji 8- e laɓaade walla ustude sukundu maa, 9- e darɗe ɗiɗi banngogol ɗe. 10- e waalde to Minaa jammaaji beddogol jamraaji ɗi.  
 
PIRTOOJI HAJJU: 
Bonnata hajju ko renndeede to bannge dewgal (hay so tawii jom mum ko baawnaaɗo walla ko jejjitɗo) e noddikinaade maniyyu e ndaarannde walla e miijo caggal karmingole ko adii ñalawma juulde taaski, e woppude doosgal e doosɗe hajju. 
 
ƁURE HAJJU: 
Ɓure hajju woni ko nganndu-ɗaa ko waɗɗintaa e neɗɗo rufde ƴiiƴam, so neɗɗo woppii ɗum bakkodintaa eɗe keewi noon eɗen mbaawi limed heen seeɗa: 1- ɓoornaade daneeji saanga karmingol, 2- Lootanaade karmingol, 3- Lootanaade wanngaango jettogol ; 4- Lootanaade Arafaat , 5- Lootanaade wanngaango waanjorngo, 6- Juulde darɗe ɗiɗi ko adii karmingol; 7- Ɓuucaade hajarul aswad 8- Ɓuucaade ruknul yamaanii ; 9- Ñakkude e banngaɗe tati gadane ɗe e jahde e nayi keddiiɗe ɗe; 10- Moylude hakkunde ɓooli ɗiɗi wertaaji ɗi saanga jahgol safaa e marwa; 11- Heñaade so a tolniima e waadii Muhassir(waadii firti ko caaɗngol) 12- Ummitaade to Jumaa Mach’aril haraami subakajuulde ; 13- Wanngaango waynorngo; 14-E dartaade caggal beddogol jamdraaji ɗiɗi gadani ɗi ngam duwaade ; 15- Fuɗɗoraade beddogol jamratul aqaba; 16-Caggal ɗuum o hirsa dammuwol;o femmboo walla o usta sukundu makko.  
alet 25 lewru 
yarkomaa 
oktoobro  
2009 
On njaaraama 
Banndiraaɓe fulɓe juulɓe


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
ORR     FOB   
B   O  T E  5BY
1MO  IJI  F M   
2 W  J  5 P  YPF
1OU     JDN   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥