NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
96 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Yerel
Moyenne:
Clics:4245
ousmane hammadi
Moyenne:
Clics:30442
Daby Balde - Kaye Waxma
Moyenne:
Clics:3809
Babba Saadu
Moyenne:
Clics:2182

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


RENNDO MEN: TEDDUNGAL SAYDU KAN (MUSTAFA BOOLI) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-10-2009 )
 

Ecrit par KATANTE LEÑOL KAN, le 04-10-2009 23:15

Pages vues : 14225    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageGoomu enɗam Elimaan Bubakar Kan to leydi Farayse yuɓɓinii pottital mawngal ñalnde 03/10/2009  he gardagol Mariyam Kan.  Caggal nde ceerno Saydu Kan yalti aduna ñalnde 28/09/2009  ɓesngu Muritani fof hattiima oon jaambaaro mo waɗaano ganndal mum ɓellel gajjal. Birnagol Saydu Kan barminii kala ngenndiyaŋke , dawriyaŋke e kala jiɗɗo goonga e ɓamtaare aadee he winndere ndee haa teeŋti he enɗam Afrik.   Nguu ñalngu waɗii teskuyaaji keewɗi ngati  en nganndii  nguurndam Saydu Kan nafii , kono kadi maayde makko addanii ɓesngu Muritani e renndaaɓe fayndaare huunde heewnde faayiida : Kaa  ñalawma siftinii kam aafngo Ceerno Murtuɗo fedde wiyateende  dental e kaaldigal leƴƴi Muritani. Nootiima he nguu ñalngu lanndaaji keewɗi ɗi Muritani, pelle pine , leƴƴi ceertuɗi , ngenndiyaŋkooɓe heeriiɓe , naalaŋkooɓe , seernaaɓe , e hoolaaɓe laamuuji Afrik. 

Pelle keewɗe e lanndaaji jehondirnooɗi kawrii he ngal dingiral etee gooto kala ardii no yooɗi , gollorii hakilantaagal haa gooto fof hootdi e weltaare : Pelle leydi Farayse , Belsik , Holannd Amerik  e ko nanndi heen kala nootiima. Yiili golle ɗee ko haaliyaŋke ŋanaa mo yeewtere Faandu almuudo (seneweb rajo) , woni Mammadu Aamadu Lih. Caggal juulal tiisubaar , golle ɗee puɗɗoraa ko bilnugol kaamiilu ɓuraana e gardagol Ceerno Sauku Umar Alhajji Mammadu Muusaa Lih mo Daara halayɓe. Darnde Jaagaraf Dimat hono Aamadu Jah yooɗii he nguu ñalngu, hay deftere willnaande ndee ko kaŋko soodi. Ɓaawo duwaaw  e bottaari  Sokna Mariyam Kan e goomu mum mbismii arɓe , yeewtere ndee udditaa he yeeso sokna Aysata Kan jammirteeɗo Kummba njamndi hono joom suudu Saydu Kan e ɓiyngel mum ummoriiɓe Holannd.  Mammadu Lih huufi  ginol golle , Aadama Ndonngo heedi e njuɓɓudi joɗnde. Hasan Kan rokkaa konngol , o siimti darnde ceerno Saydu  e seedanteeje jaŋde mum he ɗemngal Farayseere haa renndo ngoo weltii. Image
Ɓooyaani tan haa Habii Jakariyaa Kontee rokkaa konngol debbo Maqaama hoofniri neɗɗaagu , o ɓaarii he jume ɗe yimre ceerno Murtuɗo « Aadee yettetaake , yennetaake ko golle mum tan cifatee …» Habii Maymuuna Mammadu Aali jokki he wukkude konngi degiiɗi he pulaar laaɓngal. O jumpi he ñalaaɗe baban Murtuɗo haa kelle e pettaali nanndi e digaali , ngonɗam laatii waame he boredaaɗe anndunooɓe oon jaambaaro. Heewɓe kaamtii ngam waasnoode yiyondirde e Jaayre Afrik.

Caggal ɗuum rokkaa konngol ko njool jom njurum e yarlitanaade faabu koon ɗawakon mbelemma e nehdi jiɗnaaɓe to leydi Muritani , oon woni Usmaan Abdul Saar.  Oon gorko seedoriima nuunɗal jaambaraagal e ganndal Mustafa Booli Kan he nder dummbirɗi ɗi uddanoo salinooɓe yawaare ngam sooynaade Muritani janngo mo potal e kisal kala ɓiɗɗo leydi ndii. Ceerno Abda woon ummii haa Amerik ngam addude fotde e ballal mum he ngal gollal.  Abda teeŋtinii ko heewi he darnde saydu kan e eɓɓooje janngin’gol ɓe njogodinoo to Amerik  o baarnii he cuusal saydu e neɗɗaagu mum, o eerii ɓesngu Muritani e Afrik he dental , o tonngiri kumpital won’de dental rewindo golle Saydu Kan wonaa ko he tafeede. Amaadu Elimaan Kan waɗii ɗoon yimre Farayseere heewnde faayiida , o siftini golle jaambareeɓe ɓennuɓe , o jumpi he maayo miijooji Saydu , kadi o seedii ko ɓamtaare tan Mustafaa hoyɗatnoo. O wukki ɗum ko he jume payɗe tonngiraaɗe ñeeñal e ganndal to senngo yimiyaŋkaagal tawi ena duusi ɗum hoɗdu Aadama Ndonngo.

Katante leñol Kan seediima darnde Saydu darodinoo he Kawtal , o siftini aadi Saydu  waɗdunoo e Murtuɗo e Ibraahiima Saar he daande maayo won’de hay gooto  he maɓɓe jamfotaako leñol Fulɓe e ndimaagu ɓesngu Muritani. O ɓaarni haala makko ko Lislaam, o waggini yoo renndo ngoo rewindo golle wayɓe no saydu en kadi wuurduɓe ɓee njaɓa gollodaade he kala ko nafata en.                               Sammba Cooyel Bah seediima jaambaraagal e nuunɗal Saydu Kan to senngo ngenndiyaŋkaagal , dawrugol e neɗɗaagu pulaagu. O artirii ɗoon eɓɓoore makko mbele goomu ndentinoowu sirŋinaniiɓe wellitaare aadee e rewindaade golle jaambareeɓe men wooda. Nguun goomu yoo won ngu terɗe ittaaɗe he kala dental tawa ko nguun yuɓɓinta , ɗowata kala ko renndaa he nuunɗal haa gooto kala  yiytoo heen hoyre mum ko aldaa e heedi heedanaa , o tonngiri yimre o waɗnoo he duttagol Ceerno Saydu Kan.     

Usmaan Gannge weddiima ɗoon konngi juumtuɗi e daaɗe bajjamaaje , o holliti ko ngenndiyaŋke men jiɗɗo ɓamtaare leñol ngol e pinal mum hono Usmaan Kebe tintini mo ñalngu nguu ana ummorii leydi Belsiks , o jokkii heen ngati ko kaŋko jeyi.  Daawuuda Sammba Jeey  yerwiima ɓoggol taaraa , o jubbi he golle Alhajji Umar Fuutaŋke e Elimaan Buubakar Kan , o holliti ndeke ko nii tan Saydu haani wayde.   Mammadu Dem “ meer ” Golleere haalii ko waɗi faayiida , o teeŋtini ko Fulɓe fof ndenndi Saydu etee maayo wonah keerol.         
 
Aysata Taal Sal nde fayndii rokkeede konngol ; ko bammbaaɗo pulaagu mo renndo ngoo seedii darnde mum mbaawka mum hozdu , anndude fotde e ko yonta kaa laaɓndii  hono Alhajji Buubu Bah .  O  bismorii mo gaaci belɗi e daande fantaŋ haa ƴiiƴe kala peɗɗi , gooto fof faarnorii jeyi suudu baaba. Aysata Taal Sal naatiri ko Yano e cañu yeewtere soomnde ganndal e nehdi pulaagu , ƴoogaandi he tewru maayo ngo tinndi maama to enɗam tafiraa renndo nguurndam. Aysata anndinii dental ngal ndeke neɗɗo ana waawi janngude e golloraade gannde adunayaŋkooje  tawa yejjitaani ɗo daasnoo mbootu e to fijirnoo ɓiɓɓe takaɓe. O seedoriima Saydu jeewte maɓɓe keeriiɗe tuugniiɗe he ganndal e mahngo renndo ɓamtaare haa ñalnde o fawi he ndii ngaari yiytere mbayniigu. Ko ɗoon o wiyi sinno ena aaɓnatonoo maa min ngittu Ngaandi Saydu ndii , min mbaɗta he hoyre cukalel mbele gannhal ngal  ena waasa yahdeede laakara. O hollitii dawrugol laaɓndii ko jaambaraagal no Saydu nii ngati ko ɗum galle ɗe cuuɗi 3 : suudu dummbirdu , suudu maayde e suudu laamu. Aysata memii jookli kala etee haa o joofni o haastaaka. Miɗo anndi tan hannde so Habii Jakariyaa Kontee leliima o ɗaanoto ngam yananeede o teelaani he renndo haɗdoro nano.

Bubakar Jagana haalii sooniŋkoore e pulaar , o teeŋtini darnde Saydu e hoolaare nde  Ibraahiima Muktaar Saar joninoo he makko.  Usmaan Jagana  haalanii renndo ngoo ko heewi faayiida.  Baaba wuldu Jiddu haalii pulaar e safaroore , o seedii ko yooɗi , o holliti won’de Saydu ko mo yimɓe fof , o heeranaaki leñol gootol, Mammadu Soh e  Mammadu Jallo mbeltinirii joɗnde ndee seedantaagal jooɗngal e bagginaali juumtuɗi . Daawuuda Jeey e Katante leñol njubbii he njimri leele ngam ittude yimɓe e sunaare , bojji kora , golle njokkira no haaniri. Sayku Buso seediima won’de Saydu reentiniino mawɓe leñol ngol fenaande  , ngati ko juuti koo fof ko ko feeñata. Habsa Bannoor seedii Saydu ko jokkoowo enɗam etee ko o donɗo ndeen moƴƴere. Baaɗiraagel ceerno Saydu haalii toon njurminiika he Saydu , o yetti goggo makko Aysata Kan kadi o duwanii ɓesngu mum.

Ñalngu nguu uddiraa ko konngol Demmbel Sal : O ɓanngini batu goomu haɓotooɓe miijo Sammba Juulde Caam won’de yoo ɓesngu Senegaal fof njanngine ɗemngal wolof tawa ko he waawnere  njogorngu waɗeede ñalnde 17/10/2009 waktu 13 he dingiral AGORA to Mantu laa jolii he leydi Farayse. O uddiri yimre makko , yimɓe mbaynondiri he weltaare.
Mi jaarii Mayram Kan , Umahaani Kan , Mammadu Aamadu Lih e Sayku Umar Lih ngam noddaango maɓɓe yoo min mballondir he ngal gollal ngal  gooto kala waawi yiytaade heen hoyre mum no haaniri. Yoo Geno yurmo , yaafoo Saydu Kan e maayɓe juulɓe kala.
 
Kuɗol Katante Leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 7 de 7 commentaires

yoo geno yoɓ

Ecrit par: geelel (Invit ) le 05-10-2009 19:00

Ko geno woni joɓoowo yo yoɓ on e ndee ndarnde nde mbaɗ ɗon o jaaboo duwawuuji baɗaaɗi ɗi. Saydu kan a yahii kono e ɓerɗe a wonaa jaltoowo ceerno Katante leñol ngol ciimtol ina weli mo tawaaka haa sikka ina tawaa waɗi noon ciimtol ngol ina regii no feewi yo geno yoɓ on e ɗee golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare

Ecrit par: Demmba jeewo wan mo jowol (Invit ) le 05-10-2009 21:03

yo alla seylin doole adda kawral e nanondiral hakkunde besngu fulbe 
sabu o nyalawna moyyi nofeewi addi dum ko hawruude e miijo wooto. 
so gooto fof wiy ina haala ko anndi esaydu kan ko anndi e makko e tinnaare e yidde bantaare lenyol jamma gooto gasnata dum heddi ko saydu kan wirniima yo yimbe be tinno e liggade mbele so wirniima ina cettene ko moyyi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ndaw ko yurminii e o ngenndiyanke jaazo

Ecrit par: Aamadu bookar sih jowol gonzo (Invit ) le 06-10-2009 11:54

allahumma akfirlahu worhamhuu yoo allaahu yurmomo yaafoomo kanko mustafa booli kan yurmoo maaybe juulbe kana

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydu yehii kono golle mum ina keddii

Ecrit par: abuu jaan woromadiw (Invit ) le 06-10-2009 16:31

banndi raa6e ful6e naatoo6e e,lowedee oncal minaama banndi raa6e darinoo6e ngam tawto reedenoo6e ekaldi faatu e ganndo men ceerno men saydu kan enen nyaagoo geno ko duwaaton hewde faddu yoo geno jaabo saydu noon ko seydu ful6e kala enen nyyagonoombo yoo geno yurmo6e yaafoo6e yaafoo kala maay6e juul6e katant lenol kan anne ajaaraama e winndan nde maa sahaa kala ada wada binnde elowe dee an abdul amadou kelli yoo geno suuru on jokkee golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Foulbe kaedi

Ecrit par: Saikou Salif (Invit ) le 01-01-2010 19:48

E min belti e golle fulbe, e aduna he. Saydu Kan e mamadou samba Diop golle mabbe manjata majata. :). Fulbe fof mancabe. ay Mauritanie. kambe hedibebe yo giokku golle.min cialminibe kala pullo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jam e cellal

Ecrit par: Mahamadou (Invit ) le 12-03-2010 18:35

yo allah addu kawral e windere he fof he kala do biddo pullo woni

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

1

Ecrit par: -1' (Invit ) le 07-08-2014 02:25

1

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 7 de 7 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
9EJ     TIM   
 F  L  K R  XKR
JEA  KRU  4E2   
 L  8  K Q  L7M
6X8     RGS   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥