NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Baasdo Alla Gido et o Dunya
Moyenne:
Clics:96872
Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:5186
Poular 5
Moyenne:
Clics:3644
Pulaar film : LE VOLCAN
Moyenne:
Clics:2499
King Ibu (Gorko Podoor)
Moyenne:
Clics:11362

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CIIFTI E TINNDI: "Ñamlel ko joɓel" (ngol Rugi SOH) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 20-09-2009 )
 

Ecrit par RUGI SOH, le 20-09-2009 14:23

Pages vues : 23947    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageÑalawma gooto e ñalawmaaji ñaldi alla ena keewi limotaako, saqqa heɓi gorko gooto saqqa jippaade ndaɗɗudi nattugol ngoraagu.  Gorko oo ko desɗo rewɓe tato sukaaɓe tee o jibidinii e gooto heen fof. Nde saqqa oo juuti e makko o renndini rewɓe ɓee o haalani ɓe ko heɓtii-mo koo. O holli ɓe joɗnde alanaa-mo ko o jahoowo safroyaade haa ɗo dañoyi jam fof. Ɗuum noon o waawaa happande ɓe nde o artata ɓayri ko noon dum siforii, o naamnii ɓe heen miijo maɓɓe. Kamɓe rewɓe ɓee fof ɓe mbaɗti konngol ngol e jeewo oo; jeewo oo heɓɓitii wi'i nde a aldaa e saqqa ndee alaa ko kollu-ɗaa min so wonaa jam e newaare dum noon minen ne min mbaawata tan ko muñande ma cafroyo-ɗaa haa ndañaa jam.

Ndeen gorko oo, heblii yuɓɓini joɗnde maɓɓe gila e ñaamdu haa e koltu fotde duuɓi ɗidi. O fewji njooɓaari, o waynii moƴƴuɓe wuro omo juroyoo. Wuro ngo fof renndi seedtii moƴƴeere makko: ɓe nduwii yoo Alla humtu haaju makko waɗa jaaƴnde!
Gorko oo wakkii sasa mum dawi ñalli yahde haa naange darii e hoore. O ɗomɗi sabu ko e ceeɗu ŋeeleelu wonaa omo lemoo haa o sooynii ɓunndu o fa'i e mayru haa o ƴooga ndiyam ko o yari. O jolni baagal, o jumpi ngal, o safi boy yalti wi'i mo "yoo alla yoɓ ñamaande neddo gonɗo nder oo woto yaltin nimsitaa"! O joltini baagal o safi ƴeeŋi e baagal hee ko waandu! Ndu diwi ndu darii ɗaa, ndu wi'i mo "yoo alla yoɓ ñamaande, neddo gonɗo nder oo woto yaltin nimsitaa". Ndu dogi ndu sokkii e buruure!

Gorko oo moosi wi'i e ɓernde mum "hol fof no boy e waandu njoɓirta mi ñamaande am?" O safi godngol o yaltini mboddi. Ndi laylayti ndi heɓi ɗaa, ndi wi'i mo "yo alla yoɓ ñamaande neddo gondo nder oo woto yaltin nimsitaa!" Ndi sokki e dulndu... Gorko oo e ɗomka mum joltini baagal ngal, safi, mbaroodi taktakiri yalti. Ndi darii daa ndi wi'i mo "hol ko adinooɓe ɓee mbi'i maa? Gorko oo wi'i "ɓe kaalii konngudi didi go'o "yo alla yoɓ ñamaande"; didi "won ko woni to nder woyndu too wi'etee ko neddo woto mi yaltin mo mi nimsitaa ngool neddo so mi yaltinaani neddo banndu am hol mo njaltintu-mi so duum ɓennii ɗaminii-mi waawi yoɓde mi golle am ko neddo wanaa onon kullon ladde. mbaroodi ndii wi'i mo nan ko ɓe kaali koo so wonaa duum maa a ŋat feɗeendu maa piccaa! Miin ne mbido wi'a ma "yo alla yoɓ ñamaande". Mbaroodi ullii e ladde! gorko joltini baagal safi murlo ko'el hono neddo yalti fokkiti o ƴeeƴaaki mo saka wi'a mo a jaraama. Gorko joltini baagal, safi ndiyam yari haa ɗomditi fokkiti jokki danngal mum. Image

Fotde balde joyi o yettaaki e wuro. O tampii yahdu, o heyɗii te o yiyaani wuro ngo. O heɓi les lekki ɓuuɓki omo fooftoo. Ɗoyngol jaggi mo o ɗaanii haa naange ari e debdebinde. O feerti gite makko o yi'i boy ena darii ena ndaara mo. Boy oo heɓtini mo wi'i mo "a heɓtinii kam?" Gorko oo wi'i "alaa mi heɓtinaani ma". Boy oo wi'i mo "ko miin woni boy mo njaltinno-ɗaa e woyndu mbiɗo anndi ko ummin maa saqqa mo ngondu-daa tee mbido waawi safrude ma jooni. fad am ɗoo"! Boy oo naati e ladde addi toon kaakooli ledde wi'i mo "monñu haako koo jooni jooni e ndiyam moomo-daa, so alla jaɓii ma a dañ jam". Gorko oo wadi ko wi'aa koo, dañi jam. O yeeƴii boy oo wi'i mo "a jaraama". Boy oo wi'i mo "alaa woto yettu am, ñamlel ko joɓel ".

Gorko oo jokki e ɗanngal mum.. Boy oo jokki e murde mureteede mum. Gorko oo ena yaha e nder sutu mawɗo haa barooɗe taktake pirlii mo. Mawndi ndii darii ndaarimo wi'i mo: "a heɓtinii kam? Gorko oo wi'i "alaa". Ndi wi'i mo "ko miin njaltinno-daa e woyndu ar njahen ɗo hodorde am ɗoo mbaalaa haa weeta, mi duusmaa haa paando-ɗaa wuro so wonaa ɗuum a sonngete". Gorko oo yettii e hoɗorde mbaroodi. O jippinaa leelaani mbaroodi ndii jaggoyi lella addani mo. Gorko oo hirsi lella baa hutti judi o waali ƴakkude. Nde weetnoo ndi naamnii mo hoore laawol makko, o humpiti ndi saqqa mo o wonndunoo e no o dacciri galle makko e no boy safriri dum. Mbaroodi wi'i mo "ɗuum noon fad am ɗoo ha mi dañan maa njooɓaari e ko nawtu-daa galle maa". Mbaroodi ndii hippoyii e laawol haa alla addi kuurtungu ɓiyi laamɗo ene nawee to gorko mum. Mbaroodi laawi ɓe, wari heen ko heewi wari ɓiy laamɗo oo mbaroodi ndii itti kaŋŋe e cuɗaari ɓiy laamɗo e yahdiiɓe mum fof e koltuuji mumen ndi addani gorko ndi duusi dum haa sooynii jubuli cuudi o waynondiri e mayri.

Gorko oo naati wuro o naamnii galle joom wuro ngoo o hollaa. O jippii doon ndeke joom wuro ngoo ko neddo mo o yaltinnoo e woyndu oo. Gorko oo jootii so oon heɓtinii mo maa teddin mo ko ɓuri kullon kon. Njaatigi oo salmini mo salminaango maayngo kodo oo dantikinaakaa kono habri laawol mum wonde ko o julanke te ena jogii ko o yidi firlitde. O yaltini kaŋŋe e kaalis daneejo mo o heɓnoo e mbaroodi o holli mo. Ɗoon e ɗoon reedu njaatigi makko ena seekoo ena ñootoo haa o yettii e laamɗo gondudo e sunu yimɓe kurtungu bajjo mum waraaɓe ɓee. Njaatigi oo wi'i laamɗo oo mi yi'tii bardo ɓiye e yahdiiɓe mum. Laamdo ena lelinoo haftii: "hol to o woni haa mi waɗamo ko ɓuri bonde ko o wadi ɓesnguuji men di". O wi'i omo na galle am. Ɗoon e doon kurkaali pinngal laamɗo ndewi e joom wuro haa njettii e galle mum. Ɓe kaɓɓi kodo, ɓe ngaddi e yeeso laamɗo oo marngilaa e lekki ki o hakkunde galle haa tiidi keŋ, hade makko wareede!

Tawi lekki ki o marngilaa kii noon waandu ena to dow makki gorko wallinaa doon. Nde yahi haa gaabilleyli hakkude jamma, yimɓe lelii waandu jippii ari e gorko oo. Ndu wi'i mo: "ko miin woni waandu ndu ƴeeŋnuuno-daa e woyndu. Njoɓdi am e maa, ma mi yah jooni ladde mi addoya mboddi ndi paabino-daa to woyndu too. Kayri ne ndi yoɓ maa golle maa moyye sabu so neddo waawaa ñamlude ko moyyi kam yo waaw yoɓde! Waandu nduu yahi addoyi mboddi ndii haa e galle laamɗo oo. Mboddi ndii takkii e gorko oo ndi wi'i mo: "maa mi soppoy jooni laamɗo oo te tooke am so cammitaaka ko barooje, ɗuum noon so mi soppii mo maa mi wi' mo yo o ar e maa ko aan gooto waawi sammitde mo. Oon saanga mbi'aa safrata mo ko Ngaandi joom wuro waɗdee e lekki hee. Mboddi ndii totti mo kaakooli ledde, ndi ɓenni suudu laamɗo ndi soppi laamɗo oo ndi turii e nofru laamɗo hee ndi habri ɗum no o sammitortoo. Laamɗo oo nde soppaaa ndee wulli, reenooɓe mum mbaɗdi e mum adaa. Ɓe ƴeewi kono alaa ko ɓe nji'i; ɓe naamnii laamɗo oo ko dum woni, laamɗo oo wi'i ɓe: "ko mboddi soppi mi keño-ɗee ngaddanoyee kam sammitooɓe jooni jooni gila mi maayaani". Yimɓe ɓee carii. Sammitooɓe arnooɓe ɓee fof ndonki. Gorko kaɓɓaado oo wi'i: "miin mbiɗo waawi sammitde mo".

Leelaani gorko oo haɓɓitaa... O naati suudu laamɗo oo o yaltini basel makko, o wi'i aa lekki kii waɗdetee ko e ngaandi joom wuro. Joom wuro oo ena darinoo ɗoon, wi'i ena doga, tawi feraama hoore e daande ceertii. Ko ɓooyi hoore joom wuro fusaa ngaandi ndii jiiɓdaa e kaakooli ɗi mboddi ndii addannoomo koo. O wi'i: "jooni njoɓdi am so a sellii ko peccen laamateeri maa mi nawa heen feccere". Laamɗo oo wi'i "mi jaɓii sabu siftorde ko mboddi ndii wi'no mo koo: "so a jamfiima cafroowo oo a maayat".
Goorko oo safri mo ha o selli. laamɗo oo fecci laamu mum; gorko oo ƴetti geɗal mum, nelani galle mum, joƴƴini peŋgal mum. Ɓooytaani laamɗo oo hawri e lajal; gorko oo rentini geɗe ɗee didi fof joodtii e jappeere laamu. Ko hono nii tinndol ñamlel ko joɓel gasiri...
Ɗuum doo tinndini ko neɗɗo yoo ñalu ko moƴƴi: leeli juuti maa o yoɓe moƴƴere. so wonaani to ɓe o moyyani ɓee wona to woɗɓe sabu ko joom men tagɗo en oo wi'i: "yeebotaako njoɓdi moƴƴinɓe moƴƴu moƴƴanaa moƴƴine-daa moƴƴane-daa... Yo Allahu wadan en jam.

Kuɗol RUgi Soh (Almuudo pulaar, mo Kanel)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 18 de 18 commentaires

Firo ngaandi

Ecrit par: Oumar (Invit ) le 21-09-2009 00:14

Mi sikaa e ngol tinndol ɗoo ngaandi ko "ordinateur" firi :) 
Hiɗon foti waylude ngoo firo wota yimɓe faamu huunde go’o.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Firo Ngaandi

Ecrit par: HamaYerowel (Invit ) le 21-09-2009 10:36

Tinndol gnol ina welli, ina heewi nafoore. A Jaaraama Sokno Rugi Soh. 
Kono hono musiDo Omar no wi'i ni firo "Ordinateur" hono ngaandi ina waawi andude juumre. E miijo am "Ordinateur ina waawi firoreede "Kiisorgal". 
 
On Jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Firo ngaanndi....

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 21-09-2009 14:38

On njaaraama e leƴƴannde mon e fii firo "ngaanndi. Kono paamee wonaa e winndannde ndee firo ngoo woni. Ko lowre ndee firata won e konnguɗi. Mi ɓeydii "cerveau" e firooji "ngaanndi" ngam ɓeydoo laaɓde! 
On njaaraama. 
 
Aan Rugi SOH, a yettaama e tinndol maa belngol e binndol maa peewngol. Ko a almuudo jogorɗo daɗde ceerno maa!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kiisorgal...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 21-09-2009 14:41

Mi sikkuno "kiisorgal" (hiisorgal) ko "calculatrice"??? Sabu nganndi wonaa tan hiisaade heerorii... Ndii kelmeedi waɗaama gila 1996 to Mantu-laa-Joli, maa en ngartu heen...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

LAVNDAL GENNDIYANKE?

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 21-09-2009 21:36

ko faati he ngol zoo tinndol, miin dey mi tarii ngol e deftere Abuubakri Dem (Tinndi e Pulareeje) muulaande Ndakaaru, hitaande 2001.mizo yiznoo humpitaade mbe ko aan adii ngol winndude walla ko waanyjito tan. a jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hompitde

Ecrit par: rougui sow (Invit ) le 21-09-2009 22:16

a jaraama seydi bah mi no mbirudani ko noon winndannde nde koy defteere abubakri dem ko heen mbajjitiimi ha 6i66e pul6e 6e mbawa anndude ko woni tinndi e pulareeje ina wadi annduu6e ina wadi 6e ngannda ko wayno jibinande e leydi ndi mbele mbaawa anndude pinal mum ko wayno tinndi e cifti e daari e pulareeje ko dum woni ko nehirteeno sukaa6e hanki mbaawa anndu iwdi mum de tawno neddo so annda iwdi mum waawa anndude fotde mum saha fodanaade bural mum yo allahu laamdo oo wadan en moyyeere ha njettinen fandaare men e lenyol ngol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaaraama

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 21-09-2009 22:39

A jaaraama soŋna Rugi soh,sabu ballal ma timmungal faade e leñol ma,kala e sahaa,hamin njidi yiide darnde banndiraabeb men rewbebe,e darnde leñol ngol,winndannde ma sellii,moyyii,wadii faayiida famminii,ngol tinndol wonii waaju kala neddo jom hakkille,kadi no mbinndirdaa tinndol ngol ni,ko noon tigi ngol lelorii,a beydaani a ustaani,ngol tinndol koko firi hoore mum,aan fuutaŋkaŋke saa wiyaama ñamlu ko moyyi,njobedaa ko moyyi,ngoon firo hay huunde makkaani.yeewtoden koye men,sabu waandu e boy,bura neddo jogaade hakkille,dum ko tinndol Aduna woni doon,sabu heewi lamlaado moyyere yobi bonan'de,heewii ñamlaado teddungal yobi koyeera,sikkumi saa faamii tinndol ngol tan,a faamii firo ngo.ina wela min yiide tinndi baadi nii yubbude e nder lowehe,sabu tinndi e ciifti e daari,jeyaa koko buri mawnude e jeewte fulbe fuutaŋkoobe. Rugi soh a weltanaama jokku golle,Rugi ko pellitdo ruggan'de en,majjere besngu leñol men,Rugi ko dariido e winndude e wittude, e kala aadaaji moyyi,jaadooji e nguurndam men.Rugi ko dadiido e ruggan'de en,miijooji añbe bonzi paazi e leñol men.Rugi a salminaama a juuraam,a duwanaama yoo ALLA beydu mbaawka,sabu a siiftinii min,saanga coñâl jeeri,ndemin min kubbannoo duze hamin voolta follele,maamiraave amen ina tinndana min,tinndi baazi nii welde,e faamnaade.Rugi mbido wiy maa yaa juul mo wuuri,tawa eden beydii en ngustaaki e diine men,e ngustaaki e darnde fahde e leñol men,yoo geno sellin doole.Aamiini,njokke golle on njahraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi soh pullo pereejo

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh Keer (Invit ) le 22-09-2009 14:13

mi yettirii bandam debbo Rugi soh gede didi : gadnal ngal ko tinndol ngol, dimmal ngal ko lowe e jaayde pulaar ina keewi;kono heewaani to njiyataa winndannde debbo!! wadde Rugi soh yettaama, eden padi binndande wandiraabe men rewbe. so en njuurnitiima huunde ndee noon maa en taw ina haawni, to men too (muritani e senegaal) janngirde pulaar ngardaa fof ko rewbe buri heewde hol ko wadi be mbinndatah?! hay deftere wootere nde debbo winndi mi yiyaani tawo so ina woodi neldee kam. so tawii ko ordinateer min mbiyata dum doo e keer ko "kabnorgalhiiso" kono ngaani kadi ina faamni. Rui soh a jaarnaama gonngol jokku golle mbele maa saarbe ebarinaabe e dendiraabe bee fof nyemmbu. njuulee bo wuuri onon piiw

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Banndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Membre ) le 23-09-2009 15:50

Banndam en on njaaraama ; mi salmonii on mi yettii on mi ñaagiima joomiraaɗo jom baawɗe e kattanɗe nde jaɓanta en golle men nde yaafotoo kala pergitte men yo en njuul mo mo wuuri enen kala juulɓe rewooɓe Alla e jokkooɓe enɗam. 
Mi weltiima e tinndol cohsoho he no feewi o addii ballal mum e lowre he, nde wonnoo mi heewaani yiide mbinndanɗe rewɓe e nder lowre he . 
On njaaraama njokkee golle....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: ndiaye (Invit ) le 23-09-2009 18:23

faade erugi soh a weltanaama nofeewisanne sabu ngol tinndolbadngol faayidayoo alla juutnubalde ebaawde jokku golle onnjaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tindol rugi soh

Ecrit par: sow oumou (Invit ) le 23-09-2009 19:00

mi weltiima no feewi e ngol tindol belngol. 
ko hande jiimi o6o "site internet"andude hina wadi yiimbe wad bee haajuuji maabe bamtere pulaagu e andinde fulbee gedee ngurndam hina weltina berngelam ngel. 
a jaraama rugi soh,e kala dental pulaagu to waawi wonde fof.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: mammadu m'bodj (Invit ) le 27-09-2009 12:44

ardii fof ko vcalminaali am burdi teddude yoogaadi e nder luggere fittandu  
am faade e mon onon ngenndiyankoode,yoo alla jutnu balde moyyina battande, 
a jaraama aan rugi soh sibu tinndol ngol in heehi fayiida e yi yannadam ko 
nde waajuya moyyo wonande kala biyoowo ko dimo,yoo alla hebbin hono maa en haa heewa saro e lenol ngal kala,njaafodon mi janngaani mbinndin pulaar no 
feewi. 
ummorade e musiddo mon jibi hammadi m'booc 
walla mammadu maymuuna m'booc to ngorel

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor ɓiɓɓe puulɓe

Ecrit par: sy mamadou (Invit ) le 04-10-2009 21:01

miɗo wiyaa on njokke golle 
jam jam acca ceeɗu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Daarol pulaar

Ecrit par: Aminata Dia (Membre ) le 29-10-2009 12:06

Ko ronaako tiiɗaani (Sammbayel ɓiy gujjo taani mum penoowo ) 
 
 
 
Meeɗii waɗde e sahaaji jawtuɗi, gorko gooto ganndo, ko gujjo, ko tiiɗɗo, ko bonɗo so wujjaniima sa haalii o warmaa, ndeen falnde fof ina anndimo ina huli mo no feewi, e oon sahaa alaa fof ko wujjaani e aduno, hombo resi debbo Alla waɗi debbo o woni cowiiɗo haa fuɗɗii teddude, gujjo o rafaa cellal haa o tampi, omo joginoo sehil makko gooto o noddi ɗum o wiyi ɗum miin mi sikkaani tawo mami ummo e o rafi, jooni noon tiinno mi halfoniima jom suudu am haa Alla rokkumo jam (jibinde) toppitoɗaaɓe haa ɓiɗɗo o daña duuɓi jeeɗiɗi e oon sahaa a jaaraama, sehil makko o wiyi mi jaɓii ko ñaagiɗaami ko somi wuuri haa ndeen. 
 
Balɗe seeɗa pawtii heen gujjo o ruttii e joomiiko, sehil makko o toppitii debbo o haa Alla rokki ɗum jam o dañi ɓiɗɗo gorko o inniri ɗum Sammba.  
 
Yimɓe wuro ngo hakke no mbayi añde baabiraaɗo o e huldemo ɓe mbiyata cukalel ngel ko Sammbayel ɓiy gujjo taani mum penoowo, innde ndee lolli no feewi e ndeen falnde haa o dañi duuɓi jeeɗiɗi, sehil baaba makko o wiyi mo jooni ndee aadi hakkunde am e baaba ma timmi tawde a dañii duuɓi jeetiti, Sammba wiyi mo a jaaraama. 
 
Ndeen Sammba wuuri haa dañi duuɓi sappo e jeeɗiɗi alaa fof ko meeɗi wujjude, yummiraaɗo o watti dukde nganndumi a artaani baaba ma jibiniigu dee wonaa ngartiigu ndeke, sahaa sahaa fof ko malloowo Sammba, e dow omo haalana sammba no baaba mum wujjiratnoo eno waɗiratnoo geɗe kaawniiɓe, ɓe ngoori noon haa sammba mawni e ngaan ngonka. 
 
Laamɗo wuro ngo ina nehi ndaw, ndaw o wattii bonnude o tampinii wuro ngo no feewi ñande fof mbo bonnonat yimɓe wuro ngo, kono hay gooto suusa waɗde ndaw o huunde, haa waɗi sahaa gooto ndaw o naati galle Sammba en tan Sammba nanngi ndaw o hisri ɓe ñaami teew o, ɓe kayni ɓellere nde ɓe mbaɗi e looɗe maɓɓe heɓe ñaama kam e yumma mum, yummiraaɗo o wiyi sammba a wujjii de kono a heptaaki tawa baaba ma. 
 
Ndeen ndaw o majjii laamɗo o waɗi jeeyngal ina laaknaa ndaw mum, alaa fof to jiilaaki kono o yiitaani hay batte, haa nayeejo gooto debbo ari e laamɗo o wiyi ɗum miin de so a yeeni kam mami anndanma hombo wari ndaw ma, laamɗo o wiyi mi yeeniima muudo kaŋŋe, debbo o saawi muudo mum kaŋŋe soorii wuro ngo, galle to ari fof o wiya miin de miɗo jogii taaniraagel am ngel sellaani hengel tampi jooni noon wiyaa ko ɓellere ndaw tan waawi ngel safrude, o ñalli yirlaade e wuro he haa o tampi alaa fof ɗo dañi mbiiɗo ina jogii, o felliti ruttaade to laamɗo to, haa miijo arani ɗum yo yah to galle sammba en, o yottii o tawi yumma mum sammba ina jooɗii o wiyi ɗum miin dee ko jam addimme ɗo njiɗnoomi ko so tawii aɗa jogii ɓellere ndaw ndokkaami heen, miɗo jogii taaniraagel am sellaani ina tampi wiyaama ko ɓellere ndaw tan waawi ɗum safrude, yumma mum sammba wiyi miɗo jogii kay, sammba am mo njiiɗa o to baaba makko woppirnoo guyka ko ɗoon kanko ne o ƴettiri ko kam nanngunoo ndawyal laamɗo o hirsi min ñaami min kayni ɓellere nde min ndañii heen looɗe nebbam, addu korel maa mi rokkumaa heen, yumma mum Sammba fay nder faawru nokki nebbam rokkimo, omo yalta galle o tan o hawri e Sammba ina teenoynoo o wiyi ɗum neene kaari jam weeti oon wiyi yaa wuur Sammbam o haalani Sammba ko woni daliilu garaangal mum e galle he tan Sammba wiyi fadam, o wiyi neene aan de ndeke a wonaa moƴƴo mi wara ndawyal laamɗo a rokkaani heen neene kaari teew hay dara o ara kadi o ñaagonaa nebbam kadi ndokkaaɗum o seeɗa fadam haami rooto leɗɗe am ngaraa mi rokkumaa loonde heewnde nebbam cafriraa heen taaniraagel maa ko heddii heen ko ñaamon, najeeyo debbo o wiyi ndeen dee ma dañ baraaji , o fadi mo, sammba naati nder faawru to o wiyi neene kaari ar ndah, nayeejo debbo o naati nder faawru tan Sammba sorti laɓi mum taƴi leggal ndaande nayeejo debbo o, o haɓɓiti muudo kaŋŋe ngo o rokki yumma makko yo moftu, o wiyi maa woon kaaltanɗo laamɗo mo wonaa aan, yummiraaɗo o wiyi Sammba a fuɗɗiima wujjude ndee kono a heptaaki tawa baaba ma. 
 
Ndaw o e muudo kaŋŋe e debbo najeeyo fof majjii horaama anndeede to naati yiilaama haa tampaa yiitaaka, laamɗo o fellitii yiilaade hol baɗoowo ɗe golle bonɗe, o yamiri yo kaŋŋe sare e mbeddaaji wuro hee o waɗi soldateeɓe yoo ndeen kaŋŋe o, o wiyi kala jiyaaɗo ina turii ina hocca kaŋŋe o yo ɓe mbar ɗum. 
 
Yumma mum sammba nani ɗum o wiyi ganndumi ɗum woni anndude baaba mum sammba yaltii aduno kaŋŋe sardeene ni e nder wuro, nde wonnoo ina anndaa o woppani dono e aduno, tan Sammba jali o wiyi neene aan kam baaba am ko meeɗi ko wujjude o meeɗii wujjude paɗe o wii aahaa a yiyi ndu faawru ko paɗe ngoni heen Sammba yaltini paɗe ɗe, o wiyi neene aan baaba am ko ɓami ko wujjude o meeɗi wujjude kaañeeri, yummiraaɗo o wiyi aahaa ngal barigal ko kaañeeri mehri woni heen, sammba huɓɓi jayngol taayni kaañeeri haa taayi o takki e paɗe he haa heewi o ƴettat peer paɗe tan o sooroo mbeddaaji omo yaha tan kaŋŋe o wona e takkaaade e paɗe mum haa ɗeen paɗe tedda kadi o joƴƴina o ƴetta goɗɗe, o woori noon haa kaŋŋe o fof gasi haa laaɓi, o renndini kaŋŋe o fof o mofti, soldateeɓe ko dariiɓe ina ndeeni yiyde neɗɗo ina turii ina hocca kaŋŋe o haa mbadda e balɗe mum adaa, ndeen yehi haa naange muti laamɗo naamndi kaŋŋe mum horaa anndeede to kaŋŋe naati wonti kadi saqqa ngoɗɗo, wuro ngo najii, laawɗo o aandi e peeje mum. 
 
Laamɗo o fellitii kadi ƴettude feere wonnde mbele maa o anndu hol baɗoowo ɗe golle bonɗe, omo jogii ɓiɗɗo debbo jooɗɗo no feewi, o waɗi jeeyngal kala jiɗɗo ɓiɗɗo o yo ar ƴama debbo kono o yooɓni ɓiɗɗo o konngol o wiyi kala ngarɗo a wiyat ɗum yo haalanmo ñalaaɗe tiiɗɗe e njaambaraagal meeɗi waɗde e aduno, sagataaɓe falnde nde fof mbaɗdi toon idaa kala ngarɗo haala ñalaaɗe mum e njaambaraangal e paykooji haa tampa kadi goɗɗo ara, woori noon haa falnde nde fof hawri, kono alaa fof kaalɗo haala ndaw, wollo debbo nayeejo wollo kaŋŋe, haa juuti tan Sammba ne felliti yahde ƴamoyde, nde o ari e debbo he heddii yimɓe ina njala ina mbiya mate o jogori haalde toon ko baaba makko ko gujjo wonnoo gilo yontaaɓe e ɓiɓɓe galleeji mawɗi fof ndonkii, saka ɓiy gujjo taani mum penoowo, ndeen Sammba yottiima, o wiyi miin ko mbaɗmi ko hay gooto waɗaani ɗum e yonta men hannde o, o haalii no wardi ndaw o e no wardi debbo nayeejo e no wujjiri kaŋŋe o fof, tan debbo o wiyi Sammba ko aan njiɗmi, so weeti kumaneɗen, Sammba wiyi njiɗmi ko mbaɗden finnde woto faaydeede e gooto e yontaaɓe wuro he wollo woto a wul, debbo o itti feggere baaba mum rokki Sammba, Sammba ne itti feggere mum weeɗi debbo o, Sammba hooti galle maɓɓe o wiyi neene aan kam baaba am o meeɗi wujjude coktirɗe o wiyi aaha, Sammba fadi haa jemma jenngi ƴetti coktirɗe mum fayi galle laamɗo o yottii o wuurti e yimɓe galle o fof ɗoyngol o naati e nder galle o sokti suudu laamɗo o yiili feggere makko haa o yiiti e nder sikaare laamɗo o, o itti feggere makko nde o waɗi e feɗeendu mum, o itti feggere nde debbo o rokkunoomo nde o waɗti e nder sikaare laamɗo to, o arti galle maɓɓe o leli. 
 
Ndeen weeti debbo o wiyi baaba mi anndii baɗnooɗo ɗe geɗe fof o wiyi ko Sammbayel ɓiy gujjo taani mum penoono, laamɗo waɗi sagataaɓe yoo nganndoy Sammba, jeeyngal waɗaama yimɓe fof noototiima, Sammba roondaama addaama hakkunde batu, laamɗo o wiyi aan kuɗaaɗo Alla o hol ko addan maa waɗde ko mbaɗɗaa ko, Sammba wiyi hol ko mbaɗmi, o wiyi ko kaalɗaa nde njahɗaa to ɓiyam too ko mbiiɗaa ɗum, o wiyi laamɗo a wiyi yo yimɓe fof njah minne mi yehii toon, ɓe ngartii minne mi arti, o wiyi kono wonko kaalɗaa ko aan tan gooto waɗi ɗum, laamɗo o wiyi ko aan wari ndawyal am ko aan wari debbo najeejo ko aan wujji kaŋŋe am e muudo kaŋŋe najeeyo o jeenono fof, Sammba wiyi laamɗo wonaa goongo woto tooñam, tan ɓiɗɗo debbo o dari wiyi Sammba ko aan wiyi noon woni finnde komi weeɗiinoma feggere am anne mbeeɗɗaami feggere ma miɗoni mofti e nder sikaare baaba am, debbo o sifii feggere baaba mum, sifii kadi feggere sammba nde, sammba wiyi wonaa ngoonga miin ko jibinaami ko ko nde feggere wootere meeɗmi jogaade endeni, sikaare laamɗo addaa tawaa heen feggere ɓiy laamɗo o, feɗeendu Sammba ƴeewa tawaa heen feggere Sammba, batu o fof naji huunde ɓesdii jaaknude wuro ngo, laamɗo o wiyi Sammba yah ka gorko kono maa laaɓ.  
 
Weeti kadi laawɗo waɗi jeeyngal yo yontaaɓe falnde nde njah ƴamorde ɓiyiiko e dow kala ɓurɗo wonde jaambaaro jontaaɗo e jom golle paayodinɗe humanto debbo o, ndeen sagataaɓe fof ngartii to debbo to gooto fof kadi haali ñaam golluuje mum e jaambaraagal mum haa tampi alaa ko gasi tan Sammba ummii fayi to debbo to, wiyi ñande kaaldaten ndee ko miin acci haa jemma jenngi ngarmi nguurtumi e yimɓe galle mon fof ɗoyngol, coktumi suudu baaba maa ngittumi feggere am nawni ngoppumi ɗoon feggere maa e nder sikaare baaba ma, debbo o wiyi Sammba miin ko aan tan njiɗmi kono e ngol woto firtu aadi woto wul, Sammba wiyi mi wulataa ar mbaɗden finnde debbo o wiyi mi jaɓii jooni ar mi laɓmaa e bannge hoore wona finnde hakkunde men, Sammba wiyi mi jaɓii.  
 
Bacca hujjii laɓaa bannge hoore, fokkiti fayti galle mum en, nde o yottii nde o wiyi neene aan kam baaba am meeɗi wujjude laysetaaji, yumma mum wiyi aahaa kay ndu saawdu ko laysetaaji ngoni heen, ndeen jemma arii tan sammba ƴetti laysetaaji mum soorii wuro kala to anndi mawɗo kellifaaɗo jom konngol ina woni o ara o wuurta e mum ɗoyngol o laɓa ɗum bannge hoore o yawta kadi galle goɗɗo o woori noon haa weetndoogo, o arti galle maɓɓe o findini yumma makko o wiyi neene foogam hoore am haa laaɓa, yummiraaɗo o foogi mo haa laaɓi, Sammba ƴetti ɓellere nirki e hoore mum haa jalbi fiili heen tagga mum lelii. 
 
Ndeen weeti laamɗo o noddi ɓiyiiko debbo o ngam naamndaade ko haaldi e ƴamooɓe mum, o wiyi baaba ko Sammbayel o haalani baabiraaɗo o no Sammba wiirunoomo fof haa gasi, tan laamɗo neli yo soldateeɓe ganndoy Sammba, ɓe njottii ɓe tonngi Saammba ɓe ngaddi omo wulla omo luuka ko mbiimi ko mbaɗmi haa o yottii e junngo laamɗo, buuba fiyaa yimɓe fof ngari, Sammba tonngitaa jooɗi, laamɗo o wiyi aan kuɗaaɗo Alla o ko mbiiɗaa ɓiyam o hanki, sammba wiyi hol ko mbiimi kadi, laamɗo o jaŋtii haala ka haa joofi tan sammba wiyi wonaa ngoongo, debbo o ummii dari hakkunde batu o wiyi sammba hannde kam wulii alaa heen ko aan tigi haali fof, woni finnde komi laɓiiinoma bannge hoore, sammba giddi darii wiyi miin ko nguurmi ko mi meeɗaa fuɗde leeɓol hoore e aduno tan o itti tagga mum hoore ina jalbi ellee meeɗaa fudde hay leeɓol, tawonooɓe fof naji, sammba wiyi laamɗo woto tooñam ƴeew baaba kaari ena laɓii bannge hoore, baaba kaari ne kay, ƴeewa tawaa ko haali ko ina woodi ɓeen baabiraaɓe fof ko laɓiiɓe bannge hoore, gaanumma o jokkii kadi wuro ngo naji e ɗe golle bonɗe. 
 
Yumma mum sammba wiyi sammbam a gollii de kono a yottaaki tawo baaba maa. 
 
Sammba wiyi neene hannde jemma ko laamɗo o e hoore mum ngujjatmi, yumma mum wiyi baaba maa nde ko gujjo kono kam o meeɗaa wujjude laamɗo, o wiyi sammba wallam mi yalto ɗo gilo a boomaanimi sabu ɗum ɓurtii, sammba wiyi neene jooɗo ko jam tan wontata, sammba fayi nder ladde omo jogii saak so yiyii haayre o hucca so hawrii e ɓooɗde tiinnde o hocca haa saak makko heewi o ari haa nder baamuule o ŋabbi dow lekki o haɓɓi toon saak o haa tiiɗi o acci haa jemma jenngi o ari galle laamɗo o wuurti e mum ɗoyngol o roondi ɗum o nawi ɗum haa nder baamuule o leli ɗum toon, o ŋabbi dow lekki to, o ittimo e ɗoyngol, o naatni junngo mum nder saak tan o hocci haayre o fetti laamɗo o e hoore tan laamɗo o feerti tan o yiyi hombo lelii hakkunde genaale tan o wulli o luuki , kadi sammba addi haayre wonnde o lappimo, laamɗo o wiyi ee joomam joom baawɗe eko addimi gaay e ɗe baamuule jooni, sammba jaabii dow lekki o wiyi ko miin Alla joome adduma gaay jooni, sammba fetti mo kadi haayre wonnde, laamɗo o wiyi Alla mi jaɓii golle maa, sammba wiyi heɗo mi haalanmaa o wiyi sammba mbo tooñataa o jemma e ñalawma accuɗum, laamɗo o wiyi sammbayel ɓiy gujjo taanum penoowo tan kadi sammba fettimo haayre wonnde o wiyi ndee innde harminnde woto hay gooto wonto haaldende, kadi o addi haayre wonnde, laamɗo o wiyi Alla mi huliima gilo en yiyaanima saka nde njiiduɗen mi jaɓii golle maa mi saltotaako haa bada, sammba wiyi kadi ɓiyo debbo o rokku sammba resa ɗum, laamu ma ngu feccu e hakkunde ndokkaa heen sammba feccere laamoo, laamɗo o wiyi mi jaɓii fof, sammba wiyi jooni heddii ko muumnoɗaa haami nawtu maa miin Alla sa yii kam aduno ma bonat laakara maa bona, sammba tellii roondi laamɗo nawti haa nder galle mum naatni nder suudu uddi yalti. 
 
Tan laamɗo o giddi tawi jom suudu mum ina ɗaani ina hara tan fiyi ɗum womre o wiyi umma wola hawlo maa a heewi ɗoyngol Alla aranammi ɗo nawamme haa baamuule aan a finaani, debbo o wiyi aan kam mbaar aɗa jeydi eko woni, o wiyi deƴƴu kadi gilo o nanaani o artanami. 
 
Ndeen weeti laamɗo o nelani sammba yo ar, nde nelaaɓe ɓee njottii sammba wiyi njehee mbiyon laamɗo yoo fad haami looto, ɓeen ngarti to laamɓo o wiyi goppeemo haa o adda hoore mum sammba ko laamɗo, sammba gasni lootaade ummiima fayi galle laamɗo, a acci yumma makko ina woya, o yottii, laamɗo o wiyi jooɗo sammba, batu noddaa laamɗo o wiyi on njiyii oo sammba mi rokkii ɗum hannde ɓiyam debbo o yoo res, tan woodi biiɗo Sammbayel ɓiy gujjo taani mum penoowo tan laamɗo o giddi o wiyi hol biiɗo nii yoo daande mum taƴe ko yaawi, nde innde kala ndewtiiɗo heen daande mum ko ko taƴetee, o jokki haala o wiyi kadi laamu am ngu mi feccii ɗum, tuggi nokku maani haa nokku maani ko Sammba laamii. 
 
Batu o fof naji haala ka jaɓaa, sammba humonaa e ɓiy laamɗo o rokkaa feccere falnde nde o laami innde Sammbayel ɓiy gujjo taani mum penoowo nde harminaa, sammba addoyi yumma mum laami feccere wuro, balɗe seeɗa pawtii heen laamɗo o sankii, samba rentini laamu ngu fof laami, yumma mum sammba wiyi ko ronaako tiiɗaani.  
 
 
 
Ɗum ɗoo ko daartol aduno, haa hannde ko yiɗde addude ballal am tan e dingiral pulaagu ngal, ina gasa tawa won heen e konnguɗi peewaani to bannge celluka pulaar, ko maa gacconon mi gantu ko ɗoon baawal am tolnii, mi ñaagiima on yaafuya e kala pergitte nde wonnoo aade tinnaami ko joomiraaɗo tan timmi, on njaaraama .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare e darol ngo

Ecrit par: rugi soh (Invit ) le 29-10-2009 13:38

oon calminaama oon juraama gooto fof innde mum e yettoode mu emin mbiya e kala saha yon jokku golle nde tawno enen fof fandaare men ko yo leñol men yaaru yeeso kadi oɗon mbeteene e kala saha mi weltiima e musiɗɗo men tedduɗo hono denndi men aminata jah a wetanaama e darol ma mbaɗngol fayiida darol ngol ina welimi no feewi nde tawno neene am nde ngonnomi cukalel nde ina heewno tinndandemi ngol ɗo darol seydi dia ballal ma waɗi fayiiɗa emin mbi'ma ya jokku golle en mbawa dañje kene ɓura ɗemngal men e pine men a adaaji men kadi ko wayno ndaari e tinndi e cifti e pulareeji ko e pijilooji men haŋki ko ɗum woni ko nehirteno sukaaɓe haŋki so jehi gese walla jamma so ari ɓe keewno ko wadde ko wayno ndaari walla tinndi walla cifti walla sorsornooru ko ɗum wonno ko pijirteno haŋki hannde ɗum fof natti en mbeltaniima denndangal genndiyaŋkoɓe men ɓe eɗen mbi'a yoɓe jokku golle oon jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko weltaare

Ecrit par: alassane sow (Invit ) le 01-11-2009 16:03

mi weltii ma darol ma belgool ja h ene nafa mi duwi m yaa jokku golle belle lenol gol yaara yeeso oon jaarm ja jaw

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELII

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 22-11-2009 14:02

Wonii tinndol Aduna de,semmbinii kadi ko ronaaka tiidaani,sokna Aminata jah golle maa mbadii faayiida,woni ballal timmungal faade e leñol ma,sabu daarol e tinndol e ciiftol e pulareeje e payka,jeyaa tigi koy tawaangal meeden,kadi so dañaama daari meeden winndeede,ehonii no mbaddon ko huunde moyyere.naane ko yette soh,jooni ko yette jah,hay huunde alaa ko kaalmi heen,sonaa yo on njokku golle,sabu golle moodon ina moyyi.seydi jah winndanndema ina selli hay huunde makkaani e mayre.sinno leñol ngol fof,waawanno ko mbaawdaa e binndol ko,yimbebee fof mbadii ko mbadaa ko,leñol meeden e demngal meeden,yaawa ko yehi yeeso, leyyi fof e demde fof. on njaaraama jokkee golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko ɓiɗɗo heɓi fof ko jinnaaɗo rokki ɗum

Ecrit par: Ibraahiima Camara (Invit ) le 03-12-2009 02:50

Goongo ina woodi,kono firti goonaga tan koko gooŋɗinaa,.so a faamaani ngol tinndol njikkataa ko sammba ɓuri baaba mum e ko woni e dow mum ko,kono so a yuurnitiima a tawad(ko fulɓe mbiyata ko, nde capatoowol toowi sooynaa fof tawad won to ŋabbi)kala nde sammba aandi e hoore mum o ruttotoo ko e faggudu baaba o fagginoo,paɗe,laysetaaji,kaa eeri,ekn.Nduttinen miijooji men caggal, mbele golleeji men njahra yeeso,won ligginooɓe haŋki haa mbaawɗen naftoraade hannde,ɗuum noon liggoɗen hannde mbele aroyooɓe jaŋngo naftoro;.Aminata Dia a jaaraama Allah yettaama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 18 de 18 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
T2Y     M    
7   S  DA  YDI
WOA  135  P    
 Y  E   6  DYC
N9I     BIL   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥