NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA LISLAAM: Njuulee mowuuri, koorka maayi hannde e baawɗe Alla! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-09-2009 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 19-09-2009 18:40

Pages vues : 16960    

Publié dans : Les News, Diina


ImageLewru men teddundu nduu arii ha yettiima ɗo weytaare e duwaawu lomtotoo heege, ɗomka e tampere! Ko hannde 19 Siilto 2009 lewru Koorka maayi. Ko jooni e kikiiɗe hee Fedde UOIF renndinnde pelle Lislaam e nder leydi Farayse kala mbayyini wowlaandu wonde ko jaŋngo woni Aid El Fitr, juulde koorka. En ngartii kadi hikka e jaarde joomiraaɗo Joom baawɗe oo nde o hokki en fartaŋŋe tawtoreede juulde!

Ko adii fof miɗo duwoo nde ngol kuɗol artata e mon kadi mo-wuuri ngam toraade nde Geno ɓeydata balɗe, cellal, kisal e ɓamtaare e kala e mon arooɓe e lowre men, teeŋti e goomu lewlewal. Ena jeyaa e duwawuuji am, yoo Alla addan en softeende, pellital e semmbe no ɓamtir-ɗen kadi pulaagu haa heɓa dow. Wonii hannde lebbi ko eɗen pooftii seeɗa e binndugol, kono tawde koorka maayii, so Alla jaɓii en ɓamtat kadi golle men.
Mi waawaa joofnude mi miijaaki debbo juulɗo, jiɗɗo pulaagu e ɗemngal men, naatnuɗo e am giɗli fuutaŋkaagal e ɗemngal pulaar, oon woni neene am Sinnaa baydi Ñaŋ. Ko go'o hannde juulde koorka kao tawaaka, o hooraani, ko o rewaani Alla omo jokki enɗam. Yoo Alla yurmo-mo yaafoo-mo. Yoo Alla haarnu-mo aljanna, kadi ɓooyna ɗoon jinnaaɓe heddiiɓe ɓee. Haa jooni ko e konngol makko keddii-mi: "neɗɗo ñametaake, yaretaake, ko golle mum tan mbaawi nafde banndum en". Miɗo toroo Geno nde o juutnata nafoore hakkunde am e fulɓe, juutna gollotiral hakkunde men enen kala!
Yoo wuur pulaar, yo en mbaɗtu nih mo-wuuri!!

Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Aid, koorka, korité, Eid mubarak, njuulee mowuuri


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 14 de 14 commentaires

yoo geno rokko en taw toreede mbowuuri

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 19-09-2009 21:09

banndi raa6e ful6e mi salmi nii on mbodo wad on juulmbo wuuri e ndeedoo juulde korka yoo geno wadana en korko ja6aado mbodo wadmaa aan ibraahiima sarr mbo pulaagu com en mbadii ibraahima lih baru bah umara bah mo balti mor mammadou lih ibraahima kan katante lenyon kan e denndaangal naatoo6e e nder lowre dee on mbadaama juulmbo wuuri hay gooto e ngoppaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JUULMO WUURI

Ecrit par: MOUHAMADOU LY (Invit ) le 20-09-2009 00:29

CAGGAL YETTUDE ALLAH E NULAAZO MUM BANNDIRAAVE MUSIVVE TEDDUVE NJUULE MO WUURII YOO ALLAH ROKKU EN WATTUDE NII MO WUURI E NEN KALA E JUULVE TAWA GOOTO E MEN ALLAH INA HUMTANI ZUM HAJUUJI MUM DAGIIZI AMIIN ..MIN NYAAGIIMA ALLAH MOXXO TOOWZO OO NDE O ROKKATA SERENVE MEN VE E NGNNDIYANKOO MEN CELLAL EJUUDE BALZE E MOXXUDE BATTANDE MOXXE AMIIN ...ON NJARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULEE MO WUURI!!!

Ecrit par: Bah Samba Tubak (Invit ) le 20-09-2009 00:59

Njuulee mo wuuri Banndiraave genndiyankoove fulve, yoo jam he kisal duumo he men aamiin.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuuleemo wuuri

Ecrit par: Aamadu bookar sih jowol gonzo (Invit ) le 20-09-2009 12:11

banndiraa6e juul6e ozon njarloo ozon njaafoo yoo allaahu rokku en taweede oo sahaa mo wuuri enen kala e juul6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

juulmo wuuri

Ecrit par: oumar sy (Invit ) le 20-09-2009 12:51

njuulen mo wuuri bandiraabe yo geno newnan wattuude nih mo wuuri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

julmo wuuri

Ecrit par: amadoudiawo (Invit ) le 20-09-2009 12:54

bandiraabe njuulen mo wuuri wo geno hokku en wattude nih mo wuuri 
ummoraade e amadou dia gorko mo wulluuraame

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yurmeende

Ecrit par: Aliw konte (Invit ) le 20-09-2009 13:21

Onon juulbe rewo e worgo,funnaange e hirnaange,kala do mbaawdon won'de,mbido wiya on,yo on njuulmo wuuri,odon njarloo ododn njaafo,yoo geno hokku en taweede oo sahaa mo wuuri,tawa eden beydii e diine men,eden beydii e daranaade leñol men,en ngustaaki heen,yoo ALLA wadan en dum koorka jabaado,yoo Alla yaafo mawbe men adiibe,yoo Alla yoban en moyyere e jiknaabe men e seernaabe men,yoo Alla beydan en mbaawka,yoo Alla beydan en cellal duumingal,yo en booy daranaade leñol men,yoo Alla wad barke e besnguuji men,yoo Alla juutnu balde men,o moyyina battande men,yo en booy waawan'de koye men,yoo Alla yurmo ngenndiyaŋkoobe meeden ruttiibe e joomum en,yoo Alla semmbin ngenndiyaŋkoobe men hannda e janngo,daraniibe bamtude leñol meeden,e demngal meeden pulaar fulfulde,yoo ALLA hokku en poolgu ko yaawi,onon ngendiyaŋkoobe daraniibe e bamtaare leñol ngol, yoo Alla yob on moyyere.Ibirahiima saar,e katante leñol kan,e sayku umar Bah,e Habii jakariyaa kontee,e denndaangal ngenndiyaŋkoobe leñol fulbe,mbido wiya on, yo en mbadtunii mo wuuri,sabu darnde mon e golle mon,ina nawri leñol ngol yeeso,bibbe fulbe fof ina ceedii duum,njokkee golle,ko ALLA woni baawdo badoowo,yoo wadan en jam e cellal,ko Alla woni bamtiido bamtoowo,yoo bamtan en leñol meeden,yoo Alla hadan en pergitte palotoode, yahdu bamtaare leñol meeden,sabu barke nelaado makko teddudo,Aamiin,ko Almudel mon, Aliw mamadu konte mo saadel,njokkee golle; on njaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

julmo wuuri

Ecrit par: rougui sow (Invit ) le 20-09-2009 14:10

ko adii fof en calmini denndangal banndiraa6e men jul6e onon fof oon mbadaama juulmo wuuri yo allahu laamdo oo wadan en koorka nja6aaka kala ko duwano e lewru ndu yo allahu wadan en duwawuuji ja6aadi mi yarliima mi yafiima odon jarlo odon jafoo yo allahu rokku en tawtereede o saha mo wuuri tawa eden 6eydi en ustaaki yo allahu wadan en koorka ja6aaka ya barke muhammaadu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULEN MO WUURI

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 21-09-2009 18:49

Adii tawo ko seedaade darnde e ballal ngal ndee lowre joganii leñol ngol. Hannde azen mbaawi haalde golle peeñze he lowre ndee , kono golle Ceerno Ibraahiima Saar peeñiino ko adii hannde. Nde jehre alkule pulaar zannantenoo haa siwis ndee , ko Ibraahiima Saar faabii fedde Kawtal e kala jinndirnoozo mbinndiin pulaar he leydi Farayse. Nde hatanteeve coodi ñige tawi ngalanaa zum ganndal , ko kanqko ñawndi joote haa heewve kumtii. Nde Kawtal naatani rogere zizavere e gannde kese , ko kanqko e hono makko en peri laawol haa heewve ndewi heen. Nde yarlitiive mbazi etaare mum en he njuvvudi jaaynde Konngol kawtal , ko kanqko addani jaaynde ndee mbaydi kesiri haa nde nanndi e jaayze winndere. Nde lowe geese puzzii he Tuddunde yiir-yiirnde , ko kanqko adii yooznirde ganndal e ñeeñal haa wonti hannde suvo welnde ma. So gannde e jillondiral aduna dawraama ; Ibraahiima ko jaakoraazo kono so pinal e golle pulaagu ndawraama ; cikkataa ko o meezaani yaltude Fuuta e anndude ko wonah Pulaar. Tokara am , mi wiyii ma njuulen mo wuuri he innde leñol ngol kala. Yoo Geno hebbin hono maa en he Pulaagu winndere. Min njaafnike kadi min nduwanike kala leewtortoozo binndol walla targol binndanze Pulaagu.com e jumpiroove kala lowe ngam humpitde e humpitaade jol-jole aduna. Ngannden lewe zee ko duze janngateeze jikkuuji , ganndinooje nezzo no wodve njiyiri nguurndam mum.Kaalden goonga, njaaren golliive , ñinqen bonnoove tawa azen ngollorii hakkillaaji fotde no ngonka guurdigal yonta men addiri. Miijo yoo jaabore hono mum. Hay gooto hoto golloro hare terze walla konngi nefniize he lowe men. Geno addanii en kuwtorze kumpital winndere , naftorozen zum he mbaydi vurndi teddude e senaade. Yoo Geno yurmo yahve o moxxana heddiive. Njokkee golle , yoo Geno won ballo. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuule mo wuuri

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 21-09-2009 22:38

njuule mo wuuri eɗen 6eydi en ustaaki,6eydaare to baŋnge alla,ustaare to bannge seyɗaane,en njetti ngenndiyaŋkoo6e,men fof en ceraani e duwanaade,seren6e men pulaar 6e tawaaka hikka, ko wayno baaba leñol MURTUDO e wod6e 6e en mbaawa limtudu innɗe mumen,Yoo alla rokku en waawde daranaade pulaar,haa 6amto,ceerno ibrahiima saar, walli leñol ngol,o itti mette magol to baŋnge internet ha laa6i yoo alla,yettin paa-ndaale men ,mawdo men katante leñol,tigi tigi,yoo alla juun nu balde,on njaraama yoo alla 6amtu pulaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jul mo wuri

Ecrit par: jontado (Membre ) le 26-09-2009 13:30

bandirabe yenn wtuni mo wuri eden beydi en ousstaki. 
yo ko rewa lalah diabee

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuule.mo.wuuri.denndangol.vive.fulve.

Ecrit par: mariem.ndiaye (Invit ) le 18-11-2009 17:33

calminaali.tedduzi.fa! yde.mon.vive.ngendiyangkoobe.a miina.ya.rabba.almiini.on.njaa raam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo allah roku bawwal

Ecrit par: samba kane to jookee (Invit ) le 15-08-2010 19:36

banndirabe mbatten hakillaji dinne wona korkatan ko e sahaji burdi tedude jeyya e nder lisslam kono tinnoden ndewen allah ndekala

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnade e bullagu wonde leñol ngol

Ecrit par: omar dia (Invit ) le 08-07-2011 19:47

bandirabe sehilabe pulaagu ko ngandal ko kissal tinnoden sabu neddo fof ene foti yidde hoore mum ? miin komi haal pulaar hay gooto wawa voostaademi juldo ko onon ngando ko onon jom jawdi ko onon jambaaro ko onon cerno ko enen mballen koyemen senega heewi ko wonti ngolwa leñol donnat leñol wontude jolfo huunde buraami dum harmude ngone eleñol he wasalam omar dia????????????

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 14 de 14 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
2ND     38U   
F   I  C M  QS4
8IF  WIB  MP5   
 5  9   L  BHK
K9U     SUI   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥