NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


NDiarou
Moyenne:
Clics:5382
Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:4504
Wanngaade yontii
Moyenne:
Clics:4264
Mali - Hawa Pullo - Pulaku
Moyenne:
Clics:7787

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DD Amerik: Mbildi safaara e cellal: Maa a taw won ko haalaaka? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 25-08-2009 )
 

Ecrit par OUMAR TOKOSEL BAH, le 25-08-2009 15:22

Pages vues : 19295    

Publié dans : Les News, Cellal


 Lewlewal- 25/08/2009 E ndeer ɗee jonte fof, jeewte e dille jamaanu leydi Amerik seeraani e hilñitde ngonka mbildi cellal e safaara e mahngo mayri. Gila laamu Barack Obama jooɗii, ina wonnoo e anniya maggu lawƴude kaatoote ñabbuuji sañngo geece gollorɗe leydi ndii gila e faggudu, laamorɗe, mbeelu cagggal leydi, ndeenka e kisal mayri kono kadi ñooŋtaade mbildi cellal mayri. E ndeer lebbi jeegom ɗi laamu nguu jooɗii e jappeere, ina wayi no yoga e ɗee doge kooltaama no ina sellirana leydi e ngonka mayri hannde haa heddii cellal e ɗanniyankaagal hoɗuru. Hay sinno ɗanniyankaagal hoɗuru nana yowee sahaa e sahaa fof sabu huleede ɗum finndin’de fitina, maale kollitii yiɗde hoybin’de laabi e sarɗiiji hoɗuru e ndeer leydi ndii wonan’de ɗanniyankooɓe ɗooftiiɓe laabi. Hannde woni gaay gaay pooɗee nduuree hakkunde won e laamu nguu kañum e won e laamaaɓe ɓee ko rogere cellal nde. Hol fooɗondirteeɓe? Hol ko ɓe luurdi e dow mum?

Ko adii fof, assurance cellal e ndeer dowlaaji Amerik ina seerti e won e leyɗeele no feewi. E ndeer Amerik, so tawii a ɗa jogii assurance, so tawii ñawu heɓtiima, assurance heewi yoɓde ko buuɗi 80 e ndeer 100 (90/10 wolla 75/25 ekn) fof hay sinno e ɓe njogii kadi hattan salaade yoɓde e won e safaaraaji wolla nih ɓeydude assurance maa so tawii ko a ñam-ñawto wolla nih a feññinii ñawu sattungu safaara. E ndeer ndiin mbaadi pelle assurance leydi ndii ina njogii ngartam kulɓiniiɗam. Yeru: e ndeer hitaande 2008, ɗo mo woni fof ina woya rafi mum ngalu, pelle joyi assurance ɓurɗe jogaade semmbe ɗee ngaddii buuɗi 35 e ndeer 100 fof. Ko ɗuum addani ɓe ko ɓuri 404 Milliyaar dollars ngañaari. 

Hol ko addi ɗaam ngartam?

Laabi e sarɗiiji Amerik ina ndokki ɗeen pelle siiwde yoɓooɓe selluɓe ɓe njaakoraaka ñawde tan ngam ɓeydude yaakaar maɓɓe dañde ngartam keewɗam. Yeru: Fedde assurance huufnde sagataaɓe 9 e nayeejo gooto ɓurata ngartam e dow huufnde sagataaɓe 3 e nayeeɓe 7.To bannge sarɗiiji, pelle lotori mbaawaa diwde buuɗi 25 e ndeer teemedere kala kono pelle assurance ina mbaawi yahde haa 35 etee ɓe ŋakkinaani heen hay gennewalla gooto. 

Hol ko saabi ɗii laabi?

Amerik ko leydi Lobbying: joom jawdi ina waawi ɓuƴde juuɗe senateer en haa laabi ceheteeɗi ɗi ɓuƴanoo ɗum tawa woofaani laawol. Sehooɓe laabi ɓee (senateer en) ndokki ko’e mum en kaam mbaawka. Alaa ko waawa ko baaba muuɗoowo ndoondi so wonaa ɓattinaa mo mata kaata kojoli. 

Ngonka assurance hannde?

Ko adii kok, paamen won’de kala e men mo yoɓaani ndewaandi (facture) mum, ko laamu Amerik roondotoo sabu hay so joom alaa assurance safaara, haɗataa ɗum safraade. Ko ɗuum saabi haa hannde faggudu nduu ina murɓitii sabu safaara ina jokki e nokkude e booto laamu. So tawii ɗum dartaaki, faggudu nduu sattat ɓamtude. 

Hol miijo Barrack Obama?

Obama ina sikki waawi sellin’de ngonka safaara ka tan ko laamu jogaade mbaawka hokkude renndo ngoo assurance beeɓɗo tawa gooto fof ina jogii hattan soodde kañum e safrude hoore mum tawa aybaani etee yowitaaki e laamu. So tawii joom mum saliima soodde, laamu waawna ɗum sabu so wonaa ɗuum ko laamu yoɓoyta ndewaandi mum so o ñawoyiii. E ndeer ndiin mbaadi kadi, pelle assurance ɗee maa ngustu coggu assurance mbela jawdi ina heddoo e jaybaaji ngoon renndo soodoowo.  

Hol fooɗondirtooɓe e hol njiyki maɓɓe?

Ko moɓe nayi ngoni ɗo: moɓere republicain en anniyiinde ɓorlude junngo Barack sabu maɓɓe yananeede ko ngol wolla jogoraani won’de; moɓere pelle assurance daraniinde ndeenka bataaji mum en; moɓere ligginooɓe huutortooɓe assurance ngam jarbude won e liggotooɓe; yoɓooɓe aan’duɓe e ko’e mum e won e bannge. 

 ·          Adan’de nde wayi ko no haldu nih: yiilotoo ko ko dekki sabu laamu solii e juuɗe maɓɓe ndeke kala e maɓɓe jiilotooɗo woote ina haani ruttaade e won e pelle sabu ko ɓeen njogii jawdi haa ina mbaawa yoɓde Kampaañ. Ndeke noon awooɓe hujjaaji ko’e mum en. Tawde wonii laamu Bush solii, Alla e sago wooda balluɗo ɓe e kaalis kampaañ Senateer so yontii: ko ɓeen hannde ngoni e faggeede wolla faggiteede.

 ·          Moɓere ɗimmere ndee haalii hoore mum. Mo woni fof woyata ko ngal mum. Pelle assurance ɗee e ko’e mum en njeddaani won’de ngartam mum en diwii hoore e laaci etee ɓe peññinii won’de ngoƴa mum en meeɗaani won’de hay huunde ko wonaa julankaagal. Julanke malaaɗo noon somotaako woroore ɗaasnde. E ndeer gooŋɗin’de ɓe won’de kuuñoyaagal maɓɓe ina tabiti tawa ko e yananeede Alla e sago mbildi safaara e cellal leydi ndii ko maa ñawndee, e ɓe njokki e salaade haa hannde laamu nguu wakkitaade hattan dottude pawe lewru fof ngam soodde mbildi safaara. Ko ɗeen pelle hannde ngoni e urɓude won e seɓɓitɓe wolla ɓe nofel gootel yoo calo feere Obama nde. Won heen nih e pelle yahɓe haa mbiyii liggotooɓe mum en yoo njaltu ceppoya sabu maa ɓe mbaas liggeyaaji mum en so feere ndee ɓenni. Won heen kadi mbinndi kala kiliyaan maɓɓe ngam wiyde ɗum en Obama yiilotoo ko mbela e ɓe mbaasa assurance mo ɓe njogii hannde oo. Hol sabaabu mum? Yiɗde duumaade e mooɗngo jawdi ngo ɓe ngoni e hannde ngoo e dow keeceeje ɓeen kiliyaneeɓe bammiɗɓe seppooɓe hannde ɓe. 

·          Tataɓere ndee ina suuɗii kono ina heewi doole: yoga e liggeyaaji Amerik njarbiraani yimɓe sabu mum yoɓde ko heewi kono sabu mum jogaade maalde no hokkiri assurance camorɗo. Ndeke so gooto fof waawii dañde assurance mum beeɓɗo bannge tawa rewaani e ligginoowo, ndeke ɗeen pelle nattat dañde liggotooɓe weeɓɓe. Ko ɓeen ngoni wullooɓe e denke ngam wiyde loppet njaɓaani feere Obama nde. 

·          Moɓere nayaɓere ndee ko renndo ngoo. Ko dente ɗiɗi ngoni heen: alɗuɓe woɗeeɓe ko ɓuri heewde saliiɓe ndee feere sabu so nde tabiti, maa ɓe ponnde e kala neɗɗo leydi ndii, ndeke noon ɓurndam maɓɓe e cafrorɗe maa usto kono kadi hay gooto ɓe liggin’taa sabu assurance kono kadi maa ɓe pot renku e ɓaleeɓe leydi ndi.

Renndo heddii ngo ngo, ko renndo ɓaleeɓe ko ɓuri heewde, españool en kañum e tuubakooɓe waasɓe ko ɓuri heewde ɓe Barack yiɗi yooltude e callalle maccungaagu fagguru. Mo halfu maa to bannge faggudu halfu maa to bannge gollal, ko kañum kadi halfu maa to bannge nguurndam sabu ko kañum taƴanta maa arsuku ma. So tawii feere Obama ɓennii, maa ɓaleeɓe, españool en kañum e tuubakooɓe waasɓe Amerik mbaaw safraade no haaniri, suɓaade liggeyaaji no njiɗiri tawa wonaa jarabi assurance mo ɓe njananaa ko muyndam enndu baasal, kono tawa ko happu njoɓndi liggey oo rewni ɓe heen. Ko ɗum tuubakiri ngalɗundi salii, sabu Alla e sago ndeen ligginooɓe ɓeyda njoɓdeele kañum e neetaare fayde e ligootooɓe mum en ɓe nganndu-ɗaa ko ɓuri heewde ko Moodu, Amigo, Niga e Broke Red Neck (tuubaako baasɗo).  Hare ndee, wonaa nde hare assurance kono ko nde hare taƴngo leeɓi wilde (pelol) maccungaagu fagguru hay si wonii hay gooto suusaa ɗeɗɗude cofel e ndeer ɓoccoonde. Mo suusi ooloo haa nanee, mo bammiɗiri hoore mum ñuuñaa haa hasbee. 

Kuɗol Umaar Tokosel Bah, Baltimore

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

yoo alla sellin doole mon

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 25-08-2009 18:53

ba umara min mbeltiima ewinndan nde maa ko faatee,assiranse oo ko 6uri tampin de leydi ndi, dii hamin nagii nde,mbaaso, wayru,lowre ndee. e binndan de maa badde faayiida duum noo njokkee golle o non winndi yagkoo6e lenyol ngol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 N     Y62   
UG   7   X  6A4
 Y  T2T  56C   
 5   I  5   RKM
EST     6PL   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥