NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Hirii (Demmba Njaay)
Moyenne:
Clics:8101
fac alliance
Moyenne:
Clics:2398
Pular 2
Moyenne:
Clics:3822
Babba Saadu Fulbhe, Fulbe
Moyenne:
Clics:2942
Wanngaade yontii
Moyenne:
Clics:4268

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KATANTE LEÑOL KAN: Ndonu Ceerno Murtuɗo Joop Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 26-06-2009 )
 

Ecrit par KATANTE LEÑOL KAN, le 26-06-2009 09:53

Pages vues : 16464    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Murtuɗo (nano) e Katante (teŋngaade)

Caggal jaltugol Ceerno Murtuo aduna fotde balɗe 23, mi etoo hannde hollirde seeɗa he ko Geno anndini mi he makko fotde duuɓi 20 nanɗe e  9 ganndondiral am en. Nde duttagol ceerno naati noppi ɓesngu mum, heewɓe mugaama haa ndoŋki haalde. Miin noon ko he ɓeen njeyaa mi. Mi jaarii kala dillunooɗo he ndee ustaare nde leñol ngol kala renndi, kadi mi duwiima nde Geno moƴƴinta jaaƴnde makko kaŋko e maayɓe Fulɓe e maayɓe juulɓe kala. Yoo Geno heddu karke maɓɓe he winndere. Ko adii nde njumpaten he maayo ñalaaɗe oo basorɗo, njubben tawo he faayiida innde makko Murtuɗo ndee.

Nelaaɗo Geno baɗtindiiɗo oo innde mum ko Ahmadu, kono ko waccoore makko Muhammadu ndee o lolliri haa Geno noddiri mo nde he Qur’aana mum tedduɗo. Innde Murtuɗo ndee ko noon wayi haa inɗe ngenndiyaŋkooɓe heewɓe ñemmbi ɗum. Innde Ceerno Murtuɗo njawdiire (deftere) ko Mammadu Sammba Joob, kono o ɓurnoo lollirde to wuro maɓɓe ko Mamma Berel. Ko caggal ɗuum o rokkaa innde Murtuɗo nde o anndiraa he ñalaaɗe teddungal aadee.

Ko adinoo peeñgol ceerno men he leñol ngol, kala biyanooɗo ko murtuɗo mettinat, ngati ɗum firdatenoo ko neɗɗo kaɓateeɗo, bonɗo mo rewaani laawol. Nde o yiytondiri e Aamadu Maalik Gay e wayɓe noon, ɓe pelliti daranaade Afrik to bannge ɗemɗe e dawrugol, ɓe nginniri goomu maɓɓe      “MURTUƁE ” ndeen gooto he maɓɓe kala ena noddirtenoo innde Murtuɗo ndee. Ko nde darnde makko teskaa he ɗeen golle, o woni coftuɗo, cuusɗo, ganndo, baawɗo konngol haa o heerorii  innde Murtuɗo ndee. Ngam golle jooɗɗe, innde murtuɗo ndee jogitiima firo moƴƴo he hare ndimaagu e teddungal yontaaɓe aduna.

Aɗen nganndi tokaraaɓe makko hannde limotaako, kono mi rokka yeru he Murtuɗo Saydu Kan, Murtuɗo Sammba Cooyel Bah, Murtuɗo Aamadu Sammba Demmbele e Murtuɗo Katante leñol Kan. Nde nginnir mi ɓiyngel am Ceerno Murtuɗo, mi ñaagiima mo yoo wood ko o winndi, ɗum waɗee he soomdu mooɓtateendu haa tokara makko waawa janngan’de hoyre mum Pulaar.

En kolliriino he winndannde seedorde to pulaagu nde ceerno Sayku Umar Bah waɗnoo. Mbiyɗen wiyde ana haala golle  ceerno men Murtuɗo wayi ko no wiyde ena dawra horsude maayo tawa woni kaɓirgal mum ko wujo. Kono aɗen ciftora konngol Tijjaani Aan (Mo haali fof, bonnii, mo deƴƴi fof kadi bonnii. Aduna noon ko haalee heen, deƴƴee heen). ndeke waasde mi haalde seeɗa ka nganndu-mi he ceerno oo wonata ko ɗawre geɗal wonan’de hooynaniiɓe ƴellitaade he golle oon mo Geno yeɗnoo leñol men.

Image
yumma mum ceerno Murtuɗo

Ceerno Murtuɗo jibinaa ko hitaande 1942. Baaba makko wiyatee ko Sammba, kono o lollirnoo ko Sammbulel Joob. Yumma makko wiyatee ko Berel Sakayre Bookar Elimaan Siree Njaak. Murtuɗo ɗalii sukaaɓe ɗiɗo rewɓe: woni Aysata Murtuɗo e Jeynaba Murtuɗo. O ɗalii miñiraaɓe: Kayyaa Joob, Maamuudu Joob, Aysata Joob e Demmba Joon(oon demmba noon ko debbo). Ɓe o jiydi baaba ɓee ko: Baaba Joob, Seyni Joob, Muusaa Joob, Aamadu Joob, Yaayaa Joob, Faati Joob, Kajjaa Joob e Aminata Joob. Ɓeen jibini ɗum en ko biyateeɗo Gaysiri ena jeyaa Daawalel Omo joginoo kadi mo o jiydi yumma ena wiyee Faati Berel. Ko oon woni afo yumma makko to bannge rewɓe.

Ceerno Murtuɗo jeyaa ko to wuro wiyateengo Mbaañ he leydi Muritani, falnde yirlaaɓe e hebbiyaaɓe.  So wiyaama Mbaañ, kala gannduɗo, ɓernde mum dogat he Hammadi Kundo, Demmba Kundo, Paate Kundo, Ɓooy Kundo e Siley ndikku, kono aɗen mbaawi feccude ngo he pecce 3 mawɗe ko adii calsaltiri e arɓe koɗi haa paayodini. Ɗeen ngoni: Suudu Jasaknaaɓe, suudu Jaaltaaɓe Poongel e suudu Jaaltaaɓe Siñcu. Wuro ngoo ena heewi jettooɗe kono ena maantinii heen Joob, Saar, Sih, Mbooc, Sek e Manngaan. Lawakooɓe Mbaañ ko Joobɓe woni suudu ndu Murtuɗo jeyaa nduu.
Elimaan en ko Sek-sekɓe e Sih-siiɓe.  Sek-sekɓe ɓee ko taaniraaɓe Elimaan Siree Njaak. Sih-siiɓe ɓee ko iwdi Tallakoronaaɓe Siñcu bamammbe. Wuro ngoo ena waɗi  Awluɓe tawi iwdi mum en ko Mboolo Biraan e ko nanndi heen. Rewo wuro maggo ko wuro wiyateengo Haymedaat, fuɗnaange ko Daawalel, fuɗnaange rewo ko Feerella, hiirnaange ko wiyteengo Dabbe, woni yeeso mum ko Dabbaano. So a taƴii maayo ngoo to Fuuta Senegaal, woni worgo ko Mboolo Biraan e takko mum.
  
Mbaañ Sammba noon ena haan’di e jibin’de hono murtuɗo en, ngati en majjaani Pellital e teddungal: Idi Saydu Kummba Elimaan, Muusaa Saydu Kummba Elimaan, Siley Ceerno, Bookar Hamja e Mammadu Gamoo mawɗo. Ɓeen worɓe Ko jaambareeɓe jeyanooɓe he konu Alhajji Sayku Umar Taal mo winndere
anndirnoo Sayku Umar Fuutaŋke.

Mbaañ Sammba ɓooydii e jibin’de yontaaɓe, jogiiɓe geɗe to joomiraaɗo, ngati Elimaan Siree Njaak maama mur Murtuɗo oo wonnoo ko waliiw moƴƴo. O wirnaa ko to baamuule gaɗa maayo biyateeɗe MBUULMA. Nguun nokku ena siftina mi njillu am to Mbaañ hitaande 1979 ngam nootitaade e ɓaarle almudɓe ceerno Kodda. Ko ndeen njooɗaa mi golle e teddungal sahre Mammadu Saar  mo catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse jogii hoolaare haa resndi ɗum gollal cukko hoyreejo to korbey Eson. Mbele ɓuron faamde, oon ko Mammadu Amma Joobel, taan Alhajji Saabaydi Aminata Jeynaba Idi. Oon ko iwdi Kummba Elimaan Siree Njaak mo kaalaten oo.

Ndeen mi anndaano Murtuɗo, kono mi yiyii miñi makko ana wiyee Demmba Joob jeyanooɗo he goomu jaɓɓatoongu hoɓɓe. Min nduusaa haa fonngo maayo, min ndarii ngam waynondireede; tan haa duusatnooɓe ɓee tiwlii he maayo, min njuuwdi e maɓɓe haa les ɓuuɓri barkeewi ena takko fonngo worgo, bannge ñaamo laawol ngol.Ɓe mbyi ko ɗoo woni aadi duusondiral men. Peɗtu mi beremrefol he barkeewi kii, ciftin-mi ɓe ɗoon konngol pulaar (so duuso lollii haaɗata ko he maayo), ngool konngol noon firtiima hannde he Mbaañ.

Hakkunde kiin barkeewi e fooftorde Elimaan Siree Njaak ndee ko hedde 600 meeteer. Nde njiyondir mi e Ceerno Murtuɗo gadanol ñande 26/05/2000 to Ndakaaru, ngadii mi fof ko siftorde aadi teddungal hakkunde am e Mbaañ Sammba. Seede ndeen ñalnde ko Aamadu Muktaar Caam, Boobo ngenndi, Ɓiyngel yumma, Aysata Sih, Abdul Katante e Abda Kudi e Maariyata Banna. Ngaal jiyondiral haawniima no feewi, ngati happu nguu hawritii  e puɗɗagol am winndude jime Pulaar. Miin puɗɗorii mi binndugol jime pulaar ko wiyateende DIINE POLOTIK ena hawri e ñalnde 26/05/1983 to wuro am en Aañam Yeroyaaɓe. Ko adii jiyondiral am en, miɗo mawninatnoo ñalngu nguu, mi innira ɗum juulde jime he kala duuɓi 10. Ko ɗoon pellit mi waɗtude juulde jime ndee  ñalnde 26/05/ he kala hitaande wooda mo innir mi ɗum e yontaaɓe aduna kaa.

Ceerno Murtuɗo waɗanii leñol ngol ko tiiɗi, kono ngol haɗaani mo wune e teddungal. Duuɓi o wirnii ɗii, alaa fof mo dillaani. Nde o feeñi, yimɓe kala mbeltiima. Nde o rafaa noppi, pelle pulaar kala ndariima he safaara makko. Nde o naati Farayse hitaande 2001, Fedde KAWTAL sosani mo ko goomu safaara: Sammba Cooyel Bah, Aliw Bah, Jaalo Sek e Katante leñol Kan. Fedde ndee joganii mo nguura, hoɗorde, koltu, jolngo, safaara e geɗe keeriiɗe.

O safratonoo ko to wuro wiyateengo Tuur. Ko werlaa Sammba Cooyel, Aliw Bah e Kadiija Bookar min taƴiratnoo ɗeen jolɗe. Ɓesngu leñol ngol to Farayse e Itali e leyɗe godɗe mbaɗii heen jawɗeele e darnde tiiɗnde yanti e darnde ceerno e ballal Geno haa noppi ɗii cukkitii, o natti haaldireede binndi. Habii Jakariyaa Kontee mo Maqaama nde tawnoo ko ngenndiyaŋke, paamɗo darnde ndee heeranaaki tan worɓe kadi jeyaaɗo he ɓurɓe anndude holi Murtuɗo, nde o naati he leydi Farayse, o woor enɗam makko fof, o jippii galle njaatigo ceerno biyateeɗo Saydu Bah ngam jaggude Ceerno ko jiɗnaaɗo. Ɗuum hollii en so koɗo jippinii hono mum; oon jaasaani.

Ceerno Murtuɗo ko maayo welngo ngo gooto kala joginoo he mum tufnde heeriinde. So a innii Murtuɗo, wooda biyɗo ma ko o Pulaaryaŋke, wooda biyɗo ko o dawriyaŋko, godɗo wiya ko o daartiyaŋko, wooda kadi biyɗo ko o diineyaŋko kono miin mbiyat-mi ko o ganndo, ngenndiyaŋke, biyaaɗo Murtuɗo tawi ana nootii innde mum haa yoni. Murtuɗo ko deftere nde dame ceerɗe: To bannge diine o sifortee ko waliiw suufiyaŋke. Woni waliiw  ko mo Geno lonnginta geɗe keewɗe he mbirniindi. Suufiyaŋke ko: neɗɗo jooliiɗo he diine Islaam haa felliti joñaade geɗe keewɗe ngam dogde lorde aadee hono mum.  So en njiɗii haalde oo jahɗo mo nawaani heewndu laakara, ena haani njubben he ngonka e jikkuuji makko.

Murtuɗo ko dar-daro, ɓaleejo, jom semmbe, tedduɗo ƴiiƴam, baawɗo konngol, eeltanaaɗo tafngo gowlaali he ɗemngal pulaar. Ko o muñɗo tampere, jaawɗo kuɗol, mo yooɗaani junngo. Ko o jom daande toownde, laaɓtunde, diirnde.  ko o gorko tiiɗɗo, coftuɗo, jaawɗo laawaade mo mooftataa tikkere. Ko o baawɗo Yano, moƴƴo ɓernde, keewɗo njalniika, keewɗo jaleeɗe, ganndo mbirniindi, cuusɗo reedu, belɗo hakkille,  jiɗɗo sukaaɓe, mawninɗo pinal, goongɗinɗo nafoore naalaŋkaagal, jaɓɗo ganndal mbirniindi to lekɗe e to binndi e fasinnaaji. ko o baawɗo firo, ceeɓɗo gite, celluɗo jaɓɓal, pamaro ɗoyngol, tampoowo mo woytotaako, karoowo he seeɗa ɗaanaaka. Ko cakalo, jaawɗo woowde, kaayanaaɗo njimri mo welaani daande, wiɗtoyaŋke, ganngo Aduna e leƴƴi mum. Ko o baara he ngonka leñol makko.

Ko o ganndo Pulaar to haala, binndi, coñce, jikkuuji e ganni. Ceerno ko jogiiɗo ganndal njuumri, kadi jiɗɗo ɗum. Ko jiɗɗo caakri e ruy, subaka fof o soodat jaaynde wiyateende “lo moonnd” o jannga ɗum, haa o waɗti innirde nde kacitaari. Ko o paamɗo nafoore kinɗe, o salii ɗe kuwtoree he mbaydi peccugol ɓiɓɓe leñol ngol. Kaŋko noon o jaggirono pulaagu ko hin’de  o goongɗini ko yoo leñol ngol innire Haal-pulaar en. Ndeen, yiyannde noon o hawraano ɗum e musidɓe makko heewɓe. Miin ko heen njeyanoo mi. Ko ɗuum saabii omo heewnoo yanoraade mi (Ƴeewee hay Katante leñol no wayi won’de goral moƴƴal nii, nani waɗi peggal ɓuttal he feɗeendu mum ena winndi heen  Pullo). O jala haa gite makko ngadda gonɗi.  Ceerno ko malaaɗo ngam waawde haaldude e kala neɗɗo, keewɗo njurum haa yottii ndiwri: Omo heewnoo soodde gawri walla maaro o sarana pooli. Ko o beeɓɗo junngo, moƴƴirɗo ñamri, baawɗo haɓanaade miijo mum. Ko o jaawɗo faamde haara. Ko kaŋko yaajtini Fedde Kawtal hitaande 1981. Kaŋko naatni jaŋde Pulaar he Madiina gunaas. Omo jogodii e ceerno Aamadu tijjaani Bah mo Senegaal e aduna kala anndi darnde e yiɗde mum he Islaam e ɗemngal mum Pulaar. O huɓɓii duɗe keewɗe he leydi Muritani, Senegaal, Orop, Amerik e nokkuuje godɗe. Sammba Cooyel Bah meeɗii wiyde Ceerno, aan ko a nelaaɗo no heddiiɓe ɓee nii. Ceerno jaabii ( Wooroo, kowoni ko tokara baaba suusi reedu! ) O jali kadi haa o ɗojji. Murtuɗo dariima he leydi Senegaal haa laamu waɗani pulaar seedanteeje keɓtinaaɗe he yonta Mammadu Ndooy. Murtuɗo wallii heewɓe haa njaɓanaa moolayru to Orop e Amerik. O artirii heewɓe he diine Islaam. O tawii mawɓe he galleeji mum en seernaaɓe o janngini ɗum en haa mbaawi winndude e janngude Pulaar. Ceerno Aamadu Sammba Ɓan mo Lelekon ko heen jeyaa.

Min meeɗi luurdude ko nde njaltin mi ciimtol garal makko he leydi Farayse he jaaynde Konngol Kawtal, mbaɗ-mi heen garal Ceerno ko nafoore Fulɓe kala. O yiyi ɗum tan o eewnii mi. Ñalnde heen o waɗi no jiɗnaaɗo waɗata ɓiyngel mum nii: o duki, o yenni, o holliti tigi ko mi tooñɗo mo haa kul-mi no ndillinir mi ɓernde jiɗnaaɗo leñol nii. Njaafnii mi haa mbiy mi maa mi waɗ winndannde ɗiɗaɓere mbele mi wayla ngool konngol. O haaldi ɗum e Ceerno Saydu Kan e Ceerno Aamadu Ɓan e wodɓe. Ɓeen woodi no kaalirani mo; tan o eewnitii mi omo jala, o wiyi: Katante miñi am, yaafo mi, mi haaldii e heewɓe
haala maa, ɓe mbiyi ko a moƴƴo e tee ko a jiɗɗo daraniiɗo leñol ngol. Ndeke ko miin tooñi. Hoto tefto mi, ko mi mawɗo, ko mi ñawɗo kadi sahaa fof

Miɗo jogoo jikku cubballo, kono miin ko mi cuy ballo. Njokken golle. O gasniri jaleeɗe. Ɗoon ɓernde am boni haa gite am mbeddii gonɗi. Ñalnde Murtuɗo nani maayde Ceerno Saydu Kŋan, o suniima no feewi haa o wiyi: Sinno fof lislaam harminaano bartagol, hannde ko miin e Saydu Kan mbaalditoyatnoo laakara. Kono o siftorii ɗoon Ibraahiima Saar, Jibi Hammee Lih, Mammadu Alasan Bah, Alhajji Abuubakri Dem e ngenndiyaŋkooɓe wodɓe, o yaafnii Geno, o duwanii Saydu Kan, o du wii yoo juut darnde woppaaɓe he ndee darnde ndimaagu. Hannde ndee, Murtuɗo nani mooftaa he baamuule Poongel to jatti baaba makko wiyateengo Mbaañ Sammba.

Tawaaɓe duttagol ceerno ñalnde 11/06/2009 to Nuwaasoot e mooftegol makko ñalnde Mawnde 12/06/2009 to Mbaañ ɓee kabrii en won’de toɓo e ɓuuɓol mbaɗii heen haa yimɓe ɓee teskii ko ɗum yurmeende Geno nde o jaɓɓorii gooto he jiyaaɓe makko suɗnooɓe nguurndam e koɗdigal aduna. Ngaal teddungal ena haani, ngati ceerno Murtuɗo ko jom geɗal etee maama makko  Elimaan Siree Njaak ko waliiw Geno laaɓɗo wonnoo. Kala nde hokkere waɗi he falnde Mbaañ, yimɓe ɓee njaggatno gootel e taaniraaɓe makko ɓe ngana he daasde ɗum aɓe njima Baaynaa-baaynaa. Kala nde ɗuum waɗanoo, ko ngonɗam cukalel ngel e baade ɓuuɓɗe mbaɗdata adaa he lesdi jatti baaba leñol mo golle mum mettaani siimtude he kala nokku e kala yonta.
Hakkunde am e Ceerno Murtuɗo Joob: Waɗiino duuɓi, so mi heɗiima Murtuɗo ena yima Gawlo miskineeɓe he haalirde ngenndi Muritani, cikkatnoo mi ko ɓe adduɓe ɗoon neɗɗo ŋakkuɗo mbele ena jalna yimɓe. miin e sehilaaɓe am min piyondira kelle, min njoora jaleeɗe. Nde naat mi jaŋde Pulaar hitaande 1980 to wuro wiateengo Cilon haa mbaɗtu mi winndude jime e jimɗi Pulaar ñalnde 26/05/1983 ngadii mi nimsude fof ko no njaggirnoo mi golle ceerno oo, tawi saabinoo ɗum tan ko majjere.

Nde ceerno wirnii leñol mum fotde duuɓi 6; mi winndii he makko yimre wiyateende LAAKNGAL MURTUƊO. Nde o feeñi, mbinndu mi wiyateende MAJJUDE ƁURI MAAYDE nde min njiyondiri hitaande 2000, mbinndu mi wiyateende GITE AM PEERDII YIYDE MURTUƊO. Nde o ari Farayse ngam safraade, mbinndu mi wiyateende JAMMA JUULDE. Ɗeen jime kala ko ceedatooɗe darnde makko he leñol ngol.

Mi duwaniima leñol ngol fof he ndee ustaare, teeŋti e Ceerno Kayyaa Joob, Mammadu Saar, Mammadu Aamadu Lih, musidɗo am, giɗo leñol ngol hono sokna Sala Maamuudu Jaaltaaɓe mo Mbaañ e joom galle mum Muusaa Elimaan Joob wonɓe Tuluus.

Ngenndiyaŋkooɓe tedduɓe, ngannden ndonu men he Murtuɗo ko rewindaade jaɓɓal makko e siynude miijooji makko ko adii nde tawoyten mo to guurɗo jaasah. Njokken golle, yoo Geno won Ballo.


Kuɗol Ibraahiima Umar Kan Katante leñol, hoyreejo Tbital Pulaaku / Catal Tijjaani Aan to Farayse.


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 10 de 10 commentaires

yoo Geno jaabo duwaawu !

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 26-06-2009 13:09

aamiin , yoo GEno jaabo duwaawu ! so tawii lenyol ngol ina waawi aadi, engol foti wadde janngirde witto e ganndal ko faati e lenyol ngol tawa ko e innde makko . maayde oo ceerno ko baasal mawngal wonan'd lenyol ngol, kono haa jooni won heddiibe , hay sinno daraade hono darnde makko ndee ina sadi .njokken golle .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: mammadu sih (Invit ) le 26-06-2009 17:11

yo geno yurmo yaafoomo toon wona toon wona fooftorde makko :cry :cry :cry :cry :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

a wadii ko haani

Ecrit par: Aamadu Deh (Boobo Ngenndi) (Invit ) le 26-06-2009 22:25

mawnam Katante Leñol a waɗii ko haani, so yuɓɓinde ngol daartol he oo Ceernaajo,ko heewi ko kaalɗaa he makko koo mi seediima ɗum e seeɗa mo min ngondi he njillu makko he nder Amerik, omo sooda mburu he gawri o nawa dum park o hokkayaa ndiwri, miin e hoyre am o wagginiinomi-ɗum, saanga nde min njeewtidta ko yowiitii e ganndal mbirniindi, min meedii bismaademo to galle Seek mo New York ngam o wada yeewtere faatunde hi diine Islaam, kono nde yahnoo haa sahaa oo yonti yoga e ardiibe nokku nguu, eewniimi wiy odon ngadda oo he nder galle Seek min ngaddaa jeewte makko ko njofotoo, tee khilfeeɓe nanɗoon njippii ɗuum yooɗaani, nde wonnoo goranam heewɓ he e diiniyankoobe leñol ngol njaggiri ngennyankaagal ko huyweraagal, kono nde oo juumo ɓaleejo doori yeewtere mum!! bahe ndimmbiima, wonnoo tiitoonde yeewtere ndee ko, (ALLAAHU NUURUSSAMAA WAATI WAL ARDI) o rippii heen fotde wktuuji nay, no mbiiruɗaa nii o jaggirnoo pullp ko hinnde omo wiyannoomi Boobo ngenndi kaa cukalel moƴƴel kono tinno so a wonii haalirde pulaar Speaking huutoro kongol haal pulaar en a nanii? kon min kawraano he ngaal banngal, miɗo siftora nde min ngari wayno ndir de he makko to galle galle koreeji saydu kane en biyeteedo mamadu kan mo Dimat, nde min kollimo ko lenol ngol rendinannoomo o haali haala nurminiika, o yeedi ko juuti ndaarmoomi tawmi ndeke gonɗi ina caama, o wii omo bamta haala tan o hiiwtii o woy, o wyni, konngol amen cakitiingol ndemi nduusatamo ko Boobo ngenndi kaliif mon Alaa lenol ngol, caggal nde o hoolimo o oornii hoyream o wii mballaami no kaake am dee ngardi, nde wonnoo omo heenoo bagaas ko ma o hehi nawmi dum feret o neldaa, sabu too yii alluwal fof o soodat o wiya wooroo ko ngal alluwal weli jannginirde tan o sooda walaa goddo sooda, ngoo maayo weebaani lummbaade sabu he ngo luggidi he ngo yaaji, yoo geno won ballo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hamin tijji noo winndan de maa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 27-06-2009 03:06

katan lenyol ajaraama e winndan nde maa hamin naago geno yoo wadton foftor de makko onon ne njokkon ngolle yoo geno won ballo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwawu haa abada faade e baba lenyol

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 27-06-2009 06:46

caggal calminaali tiiɗɗi fayde ceerno men mawɗo men,katante leñol,a waɗii ko mbiino ɗa, a duwanaama e ustaare, baaba leñol MAMMADU SAMBA JOOɓ MURTUDO, e min njoorti no ɗum e maa ,ko murtudo koo kam, ko alla waɗi e makko kawisaaji ine keewi,mo alaa haaju e aduna,fof mum ko leñol 6amto,ha alla haajaande mum,ko maayde suusi reedu so nawde MURTUDO woppa waaye6e 6e limdotaako,,,hol?bantane ngol leñol no njogori waade,yoo alla wallu en, heedana en kala ɗo daraninoo6e leñol ngol, ruttii6e e jom en, kam6efof yoo alla yurmo6e yaafoo6e, hatantee6e hedii6e e dow aduna hee waa6e katante leñol e woɗ6e hedii6e yoo alla selin doole6eyda mbaawkaka, ko  
 
ko kuɗol gorko mo dabbe, jibi kebe www.kawralful6e.blogspot.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sanza fuuta

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 27-06-2009 16:02

joomi amen vuumnu xiye mamadou samba joop, suddumo yurmeende maaza, hexnumo zo vuri toowde e aljanna aamiini, baaba leghol hooti to juulzo jaasa, afve baaba darnde makko ndaroze tiiza, njokkondiren, ndenten, ndoolnen,mbele poolen, baaba legnol fellii fiyande mum, jeeri nanii waalo nanii, wullango jamma zacciztaake gooto, mo kala zo heedi hiiwloro girgnitoro, vure makko kaaldotaako, ko maayo wujo weccataa,masing mo 1.000 k.doole pucci so weccii ne gasnataa, tiinnen tiinnozen kadi tiinnozen. 
fulve asie 
bangkok thailand

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaarnaade

Ecrit par: ALIW MAMADU KONTE (Invit ) le 28-06-2009 19:16

so katante leñol, haalii kaadaado haala,mbdka faayiida, e nelaado e leñol woni mammadu sammba joob, murtudo, o wadii ko haani, katante leñol kan, mbido ñaago yoo geno beydu mbaawka, a jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SEEDANTAAGAL

Ecrit par: CEERNO AAMADU ƁAN (Invit ) le 29-06-2009 03:17

Katante, a jaaraama ngati a haalii goonga. Miin ko mi almuudo golloowo binndi e lekɗe he leydi Farayse ko ɓuri hannde duuɓi 25. Miɗo faamnoo darnde ngenndiyaŋkooɓe ndee ko haannde, kono ko mi kuminooɗo he binndi ɗemngal am Pulaar. Ceerno Murtuɗo tawi mi ko galle Tijjaani Aan to Arwaa Golloko he wuro wiyateengo Mantu laa jolii Farayse, o laaɓndii so miɗo janngi pulaar. Ndeen mi wiyii mi janngaani tan o haawaa no ngonirtu mi sehil Katante tawa mi janngaani Pulaar. Ɗoon tan o ɓadini mi kuɗol e ɗerewol min puɗɗii. O woppaani mi haa mbaaw mi janngude e winndude. Ɗuum wonnoo ko hitaande 2001. Waɗde heddanii en tan ko duwaade e jokkude golle caggal makko. Mi duwii ma yoo toon won fooftorde makka, Geno rokka en rontude mo. Aamiina

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jarde

Ecrit par: muktar Aan to sorimalé (Invit ) le 01-07-2009 12:27

mii weltima caggal nde kalan da min o gorko monnjo min e horam mbodo wiye murtudo Aan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: joob (Invit ) le 05-07-2009 13:26

mi yattii Geno nde hokki en hono Ceerno Katante ngal seedantaagal ngal oseetii Mammadu sammba joob ina selli ko Ceerno Murtoɗo Joob ko wujo hefataa maayo laɓɓintaa ina wa i no ko mbuubu waawanaa e keewal geec 
yo Geno heɓbinan leñol ngol hono Katante en yoo Geno yurmo yaaɓe yaafoobe haanaɓe aljanna o jaabanoo en duwaawuuji  
 
Sala Maamuudu Joob to Mbaañ

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 10 de 10 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
98F     2RH   
 K  Q   M  IGO
 F  GYA  EGY   
 P  8  Q   LT4
 7     U3S   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥