NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MAMMADU SAMMBA JOOP: Sayku Umar BAH, ne siftora Murtuɗo Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-06-2009 )
 

Ecrit par SAYKU UMAR BAH, le 17-06-2009 18:22

Pages vues : 21741    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
(Natal Cridem)
Holi ko mbaawmi haalde e Murtuɗo, ko haalaaka. Walla  ko mbaawmi anndude e winndude e Murtuɗo, ko winndaaka, walla ko haalaaka. Ko kaalatmi e makko, ko haalooɓe ɓe fof kaalaani, njaaynaaani. Waɗde maa taw potmi ko deƴƴude, kadi haalde ko haalanoo, tampintu heɗotooɓe, kono ɓeydataa ganndal. Kono tan, mi waawaa waasde jaalde Murtuɗo e waɗde e mum winndannde. 

Kadi wiyde moƴƴo ko moƴƴo, ko layde goonga, kono wonaa ko ɓeydanta anndunooɓe moƴƴere moƴƴo, kaalateeɗo o. Ko selli ko, ko Murtuɗo jeyaa ko e maale hare pulaar e yonta muuɗum. Kadi o jeyaa ko e seeɗa e yimɓe jannguɓe ɗemngal farayse faarnoriiɓe haalde Pulaar e yonta makko, tawa tinaani heen ustaare.
Kadi, o daraaki tan e haalde e winndude, kono kadi, o daraniima sarde ɗum e suusnude janŋde e janngin’de ngal ɗemnngal.

 

 

So mi wiyi won’de : « mbeɗe anndi Murtuɗo, ko ɓuri ko woɗɓe nganndi e mum ko, mi goonŋɗaani. Kono kala ɗo njiyno-moo-mi, walla ɗo njooɗodinoo-mi e makko wonani mi ko ɓeydaare.

E ngurndam makko, min njooɗodiimi laabi limtilimtinɗi. Ɓuri e majji waɗde e am finnde e batte  ko nde niymoo mi laawol gadanol, ndeen ko o sagata gorko,  ɓaleejo kurum, joom ɓanndu yuumɗundu, joom darnde, joom mbaadi, joom konngol juumtungol.  Tawi duuɓi ko adii ɗum, mbeɗe nanannoomo, nananno jime makko e leppi, walla e haalirde Moritani.

Ɗuum wonnoo ko e Nuwaasoot e hiirde pen’gal Yurmeende, hitaande 1981, ene tawtoranoo ndeen hiirde, Tafsiiru Jigoo, Paate Bah, Suleymaani KAN e Saydu KAN.
Ndakaaru  e hitaand 1992 e hojomaaji seeɗa, galle Mammadu DEM Rufisŋue, hojomaaji seeɗa kadi e galle njaatige am Keesi BUSO. Kono e ɗee kawrale tati, alaa heen fof nde min kabrondiraani, ko fayti e  nafoore lenyol ngol.

Min njooɗodiima kadi laabi goɗɗi e Farayse ; gootol e Sarcelles, min ndenndii hiirde galle Mammadu Bookara BAH.
Caggal ɗuum e innde FLAM, miin e Aamadu Alfaa BAH e Buubakara JAGANA, min nelanooma e makko, min tawoyimo Mantes-La-Jolie. Wade, so mi wiyii mi anndaa Murtuɗo nannaaki.
Ko wonaa ɗum ko jonnde am, miin e makko e Abuu NDONNGO e Hapsa BANNOOR e Abdullaay KEBE e ndeeɗo jonnde miin, mi anndii e Murtuɗo ko heewɓe nganndaani e mum. Miin tan e makko noon, min njooɗodiima e innde FLAM, ɗo métro Saint Michel ɗo, fotde waktuuji joy, minen tan ɗiɗo, imin canya emin pirta. Ɗoon, min kaawrii e ko heewi e peeje potɗe sakkaade, ngam danndude lenyol ngol.
 

Kono kadi jeydeede mi e yonta e  sukaaɓe MEEN, ɓe ndenndunoo-mi miijo, addanii kam anndude Murtuɗo, ɓeen liggodtonoomi e oon yonta, wayɓe no Aamel YAAL, Amar BAH, Baru, Ceernel, Muusaa KEBE, Mustafaa Ngayde e Abuu Ndonngo, mo mbaɗtindiimi anndude e ɓeeɗoo fof, kono kadi, mo ɓurmi liggodaade e hare lenyol.
Mi anndirii kadi Murtuɗo Ibraahiima Abuu SAL, gannduɗo Murtuɗo ko ɓuri ko hewwɓe nganndi e mum ko. Mo hakkunde mum e Murtuɗo wonaa ko yiyaa e Internet ko foti heen teskeede. Abdullaay KEBE, Abuu NDONNGO e Hapsa BANNOR ene mbaawi ɗum seedtaade, ko ɗum Murtuɗo wiyiyi min e ndeeɗoo jonnde, nde min mbaɗdi mum. 

Kono kadi, so mi wiyi mi anndaa Murtuɗo, mi haalaani goonga, sabu, hannde mbeɗe yahra e duuɓe 53, etee gila mbeɗe yahra e hedda duuɓe 16, mbeɗe nannoo daande makko e haalirde Moritani. Maa en ngartoy heen.
E oon yonta pulaariyankooɓe keewaani, no hannde nii. Ɓurnoo heen lollude ko nanetenooɓe e rajo; ko ko wayi no Jibi Hammee LIH, Aamadu Umar JAH e ko nanndi heen, to bannge rewo maayo.

E ɗiin yontaaji, won jimannooɗo belnooɗo kuɗol, mo jootaani balɗe, hono Mohammed Elgaali BAH, mawnum Saydunuuru BAH, mo Paate Galo,mo jime mum njaltanno e rajo Moritani, kono, oon ne juutaani balɗe, kadi jibi Hammee LIH jime mum na nanetenoo, kono hay ɓeen, mi sikkaani so ene mbaawi adaade Murtuɗo yimde pulaar, jime pentaaɗe.

Mi gaynira ndeeɗoo jubbannde wiyde ngadiimi yiyde ene yima e dingiral penycu ko Aamadu Umar JAH, Umar Alasan JAH(Ɓidal) e TAMBURA, mo njejjitmi innde mum, ciftormi ta ko yettoode mum, ɗuum ko e hitaande 1977, e tiyaataar Tulde Dubbaango, to Halayɓe. Kono, mi sikkaani so tawii ɓeeɗoo fof, na mbaawi adaade Gawlo Miskineeɓe yimde. Kono ngal naamndal Aamadu Umar JAH, na waawi ɗum jaabaade.

Eɗen njogii yimooɓe mawɓe; haalpulaareeɓe, yimooɓe e ɗemngal Farayse hono Jibiriiru Sal, mo Haayre Mbaare, jimɗo Fuuta, yimi Pulaar, manti ɓaleejo debbo e gorko, yimi ndewaagu debbo ɓaleejo e cuuɗiindi mum, kono ko e ɗemngal Farayse.

Kadi, jamma jenngi, koode nyaari, njoogu fooynii, jimateeɗo o, wiyaama ko Yuusuf Gey fenti ɗum e ɗemngal Pulaar, hedde hitaande 1945. Ko wonaa ɗum ko, ko yimooɓe men, winndooɓe mbinndannoo tan ko e ɗemgal farayse e ɗemngal Arab.
Tafsiiru Jiggo nganndanmi ɗum ko yimre wootere Waalo, yimaande e Pulaar, ko ɓooyi e nden e deftere Sammba e Kummba.

So en ittitinii ɗeeɗoo jime seeɗa, mi anndaa gadiiɗo Murtude yimre Pulaar, haa itta e hakkillaji yimɓe, won’de wonaa e Arab tan, walla e Farayse, jimol winndatee.
Ko selli tan ko , njimri Pulaar e pentugol jime e ndiiɗoo mbaadi; ndi ngannduɗen hannde, so won gadiiɗo mo heen ne, alaa pot e makko lollude heen e lollinde ɗum e oon sahaa.
Sabu Alla e am heɗaade mo law cekkannoomi ko, ko jime pulaar mbiyatee Murtuɗo.
E jime makko ɓurɗe lollude ko:

Murtuɓe:

Min ngonaa ɓurtuɓee
Ko min murtuɓe,
Goonga ko min haalooɓe,
Fenaande ko min firtooɓe…………
Ko ndeeɗoo yimre addani Murtuɗo wiyeede Murtuɗo.

Yimre makko wonnde ko:

 gawlo miskineeɓe:

Ko mi gawlo miskineeɓe
Nyoolaaɓe, ɓittaaɓe, hamƴaaɓe,
Yurminiiɓe, yunŋginiiɓe,
Ɓe pitotaako, ngullittaako.
Ndiisnetaake, ciftortaake

Ko mi gawlo almudon, kon njanngaani, njanginaaka,
Kon nehaaki nehaaka
Ndarikon e laabi, juuɗe na portii
Na njeloroo;  buur woor en
Yoo Alla jokku balɗe men
Moƴƴina battane men
E boli Ɓure darnaen
Ko mi gawlo liggotooɗo, seeɗa yoɓateeɓe
Ɓe caɗeele kaɗi  nguura e luwaas, no haaniri
………..

So en ƴeewii ɗeeɗoo jime en tawat won’de Murtuɗo wonaa tan adaade yimde, kono kadi ko loowdi jime makko seerde e ko heewnoo naneede ndeen, ko wayi no beyti e waajuuji.
Ene holla en won’de Mammadu Sammba JOOP ene daɗnoo yonta mum pinal no feewi.
Kadi jime makko ɗe wonaa tan duƴƴe belɗe, ɓetiiɗe, kono ko jime memooje ɓernde, dunyooje e murteende, kirjinooje e gollaade.

So en ƴeewii kadi yimre makko neene am, e yimre makko maayde, en tawat won’de ko o jimoowo timmuɗo, memoowo ko heewi. Omo waawi huutoraade konngol gootol o mema pittaali yimɓe serɓe duuɓi, serɓe yiɗde, serɓe yonta, ko weeɓanaani kala jimoowo ko.

Kadi Murtuɗo no kuɗol mum wayi nii, ɗemngal ngal ne ko noon wayi welde, e waawde lelnude konngol, yerwoo ɗum, fonnda; haa ɓeto wela heɗaade, weeɓa jaɓaade e jaɓɓaade e nder hakkille.

Kadi Murtuɗo wayi kono kala jimoowo, baayateeɗo, mo njimri woni nguurndam mum, gila e Antar, haa e Ɓictor Hugo, yimooɓe ko hoyɗooɓe, ko waayateeɓe, hono no nelaaɗoMohammadu, mo jam e kesal woni e mum, wiyatanii, “Nelaaɗo fof na jogii malayka na waayoo ɗum. Jimoowo fof ne na jogii seyɗaane, mo ene waayoo ɗum”. ”.

Nde ngarmi e Farayse e laawol gadanol e hitaande 1982, nde njettiimi tan, naamndiimi ko hoto Murtuɗo woni, ɓe mbiyi kam o hootii Moritani, timmitinoyde wiɗto deftere makko; gaynirde janŋde. Kono, haa kootmi o artaani.

Nde ngarumi kadi janngude e Farayse e hitaande 1985, ndeen Kawtal janngooɓe Pulaar jooɗii ko Bordoo, kalfinaami janŋde Kawtal, Muusaa SIh, mo Jolof sukki mi. Kala ɗo njahnoomi e Leydi he, mi tawii ɗoon batte Murtuɗo. Ko ɗum waɗi mbeɗe siftoroɗoo ko Ceerno Elimaan Ɓaas wiynoo ko. “ So lenyol ngol jogotono doole, Murtuɗo yahat, na hirjina,; JIGGOtafsiiru rewa e mun, na yuɓɓina.
O wiyi sabu Murtuɗo, hay so ko e kaaƴe nelaa, so haalanii ɗum en keɗoto. Kono ay haame men, hono Tafsiiru wodaaka rewa e makko, na yuɓɓina. Dille Pulaar e Farayse Fof, baɗte Murtuɗo na heen, Ɗuum ko Mammadu Alasan BAH seedtii ɗum.

Kadi dokke Murtuɗo ko waawde haaldude e yimɓe fof. Omo waawi haaldude e nayeeɓe, haaldude e mawɓe, haaldude e rewɓe, haaldude e sukaaɓe. Murtuɗo na waawi haaldude e annduɓe, hono no o waawi haaldirde e humanbinneeɓe nih.
Gooɗɗum ɗum, ko Murtuɗo ɗo heɓi fof na waawi won’de, tawde tan kay hare ɗemngal, walla hare lenyol na haalee ɗoon.
Kadi ko haawnii e Murtuɗo ko, ko no o mutiri e pine tuuɓakooɓenii, ko noon kadi o mutiri e pine ɓaleeɓe. Kadi, ko o bittoowo, mo haaɓataa, tampataa.
Kala ko o danyi e heewde e famɗyde, o waɗata ko e defte
.

Yeru mum ko sehilaaɓe makko heewɓe luɓotono mo defte, so o jaɓaani cuuɗoo, ƴetta.
O waɗti kala garɗo suudu makko, o reenat ɗum, woto nawde defte makko.
Ko ɗum waɗi, won sehilaaɓe makko arnooɓe salmin’de mo, mbaali suudu makko, o yahi ɓutoyaade tan, ɓe ƴetti defte makko, ɓe mbaɗi e saak. O arti, o wiyi ɓe maa ɓe ɓuftoyoo, ɓe calii, o waawni ɓe, haa ɓe njahi, tan o udditi saak o, o tawi toon defte makko, o itti.
O ƴetti kaayitaaji, haa keewi, o lomyini ɗum defte ɗe, haa waya no difte ɗe ittaaka nih. O arti, ojooɗii.
Ndeen ɓeen ngartii tan, o doosi ɗum en kooti, nde njettoyinoo tan , ƴetti saak udditi, tawi toon kaayitaaji, tan, ɓe leƴƴitii jaleeɗe, ɓe mbiyi, Alla bonni murtuɗo, a ƴoƴi.

Hakkunde makko e sehil makko saydu Kan,  so saydu, yarham mum, luɓinomoo-mo deftere, nde ɓe ngoni Nuwaasoot nde, o wiyata ko maa Saydu tottamo kartal mum dantitee, o nawa to mawniiko mooftannoɗo mo wakannde makko defte o, o ƴetta deftere nde, ɗo nde wonnoo ɗo, o waɗta ɗoon kartal dantitee ngal, haa nde deftere makko arti fof.

Ɗum ɗoo fof firti ko ko  Ceerno Muntagaa Taal haali ko O wiyi “Mi annda hakkunde luɓɗo deftere e luɓaaɗo deftere artiri, holi e mum en ɓurɗo anyde deftere”. Nde won’de ngalu murtuɗo ko defte, omo teddini deftere, haa ko foti alaa, ɗum kam yimɓe fof na ceedii ɗum. 

Banndiraaɓe, Murtuɗo ko jimannooɗo, etee, jimoowo ko neɗɗo jiɗɗo haɓaade huunde, mo waawaa haɓoraade ɗum so wonaa miijooji e konngol.
Fetel jimoowo ko kuɗol mum, kural muuɗum ko binndol mum, bannannde muuɗum ko konngol mum, yiɗɓe mum ko renndo mum, anyɓe mum ko renndo mum.
Jimoowo ko neɗɗo koyɗoowo, dewoowo e koyɗi mum, haa ɗaaya e gite  lenyol mum.
Gila e Murtuɗo, katante Lenyol, Saydu Aamadu, haa telli e sukaaɓe, yimooɓe, hono Habii Jakaruyaa walla Taahji BAH, minen yimooɓe fof, min ɗesata wayde kono nyenngaaɓe ni. E miijo am waɗi ɗum ko yiɗde waylude ko alanaa doole. Kadi, ko jimoowo yahata ko, na tiiɗi ɗum, haa alaa ko yiyata. Nde won’de noon ko tiiɗmaa ko tiiɗaani yimɓe ɓe, ko yooɗmaa ko, yooɗaani ɗum en, tesketeɗaa ko a ɗaayao, ko a ɗaalde, ko a ɓuccoonde.

Jimoowo ngenndiyanke, hono Murtuɗo alaa ko weli ɗum, alaa ko safi ɗum, alaa ko yooɗi ɗum so wonaa ko yiyata ko. Murtuɗo yittinooma e ceɓtam, njimri e ceɓtam hare, haa yejjitino hoore mum.
Murtuɗo ene jogiinoo galle Mbany mahaaɗo, kono mbeɗe yananaa so wonaa tawi ko goɗɗo feewni reeni, kanko o haajanooka ɗum. Murtuɗo resaano ko ɓadii duuɓe capanɗe tati, ɓiɓɓe mum nehaano. O wuurii baasɗo tedduɗo, kono o maaydii e teddungal, teddungal, ngal hay laamɗo, walla hay galo heewaani danyde e ooɗoo yonta;

Heddii ko Murtuɗo waɗii golle mum abbiima haɓdetenooɓe, hono mum; Alfaa Ibraahiima SOH, Tafsiiru JIGGO, Yero dooro JALLO, Tijjaane AAN e Abuubakri DEM, Mohammad Elgaali BAH, njaafoɗee kam. Jaambareeɓe men na keewi, haa limdotaako.

Kono banndiraaɓe, won ko mi waawaa yejjitan’de Murtuɗo. Maa won jooni duuɓi ɗiɗi nde Murtuɗo ari Ɓoggee, yimɓe fof ndewi e mum, mo woni fof ene yiɗi ɗum jippin’de, Kono o dog, yimɓe ene ndewi e makko, omo wiya “ mi alaa heen njippoytoomi ko galle Sayku Umar BAH, habbay am” tan, haa o tawi neene am ene jooɗii. O wiyi ɗum neene ko aan woni yummum  Sayku Umar BAH, neene am wiyi mo eey. Owiyi ko miin woni Murtuɗo, ko onon  njippotoomi.
Ko nii galle amen wontiri jippunde makko e Ɓoggee. O fodani neene am artidde ɗoon e banndiiko debbo, haa anndondira e neene am, njotondira, kadi o waɗi ɗum. Ko nii o anndiri galle amen fof,  ko ɗum woni enɗam pulaariyankooɓe, finɓe.

Kono keewmi wiyde nii, en keewaani, kadi en paamaaka, eɗen keewi saliiɓe en tawi caloraaki en so wonaa majjere. Ɗum noon, hakkunde min kam foti won’de ko enɗam, jaggondiral e laaɓondiral deedi.

Mi duwaniima afriknaaɓe fof, mi duwaniima Fulɓe fof, mi duwaniima fuutankooɓe fof.  Kono kadi, mi duwaniima kala pulaariyanke ɗo woni e duunde baaba Aadama he. Yimɓe heewɓe noddi kam, na nduwanoomi e maayde Murtuɗo, ɗum firti ko Murtuɗo ko Mbaany jibini ɗum, kono Fulɓe fof ndenndi ɗum. Mo woni fof na waawi duwaneede.

Mi gaynira nde min kawri galle Umar Muusaa BAH e Cléon, Normandie, imin kaala politigi, o fayi taarodde, omo salliginoo, ndarii mi e damal, imin lottondira daɗe, o wiyimi, aan kam sayku Umaur, mbiiɗaa njeyaɗaa ko Ɓoggee, ɓum na hoolnii; Ɓoggeenaajo mo wonaa deemoodu.
(MND). Min njali, hawri o gaynii salliginaade. Umar Muusaa wiyi njuulen, tan, o wiyi “woy heeeegeyoooo.
Min mbiyi ko woni. O wiyi mi salligaani koyngal am nanal ngal, mi waɗii sallige subalɓe”.

Heddi ko murtuɗo yahii, yiɗde ɗum wonaa woyde ɗum, ko jokkude golle e haɓaade fenaande.
Yoo Alla yurmo Murtuɗo, yaafoo ɗum. Seydi JOOP.

Minye Sayku Umar BAH


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Mamadou samba diop, mourtudo, murtuɗo, mbagne, dekalem, mauritanie, deportés


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 15 de 15 commentaires

Jaaraama seyku umaar bah

Ecrit par: kodoye (Membre ) le 17-06-2009 23:15

A jaaraama seydi Bah, yo allah yurmo murtudo yaafoomo heddii ko enen yon6e hande e digiral aduna ngal hol ko poden wade ha jettinen dongal Murtudo ngal. 
Mi duwaniima lenol ngol fof sibu Murtudo wono Baaba mum lenol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: aamadu giro (Invit ) le 18-06-2009 00:01

mi duwanii ma kala pulla kono mbizo duwono ma aan sayku umar bah edenndaangal waave no moozon so zuum venni a wi²ii kala daraniizo lenyol ina heewi zaayneede miin mi jokka heen haa zaayora walla zeva kono so en nattii yiide zum ezen keewi sunaade enen fof ko wazi enen fof en keewaani wallude zum keewzen biskidde zum ezum teska e lenyol ngol no feewi ina jeyaa e ko leentinta walla ko leetini ngol kadi fulve wonve e laamu keewaani wallude mbele ko pinal men sali zuum sabu daraniive pulaaku ina keewi kona eve cari sanne mbele wazi wum k kooto fof na yizi yiyeede walla holko wazi zum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NDAW KO WEEƁI HAALDE

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 18-06-2009 05:00

Leñol so maayraama mo wonah moƴƴo, ngol aanat: Hay gooto suusaa fepindaade fenaande ena takka maayɗo oo, etee gooto kala ena hersa wiyde bonɗo dey maayii ɗoo hannde! 
 
Oo jaambaaro noon aannaani heddiiɓe caggal mum, ngati golle makko ena mbeli siimtude e heɗaade. 
Haalde caggal Ceerno Sayku Umar Bah weeɓaani, kono kadi waasde mi addude he ndee lowre winndannde heeraniinde Murtuɗo wonata ko ɗawre walla feloore lomtoo fotde. Hannde ko jaarde Sayku Umar roƴni mi he ndee lowre kono maa mi addu winndannde heeriinde hay so mi rewtat he haalnooɓe. 
Miɗo yaakorii maa Pulaagu.com wallondir e kala jom lowru fulfulde haa dentaangal ko siimtoo he golle Murtuɗo mbaɗoyee janngo defere nde leñol ngol tiimtatoo ngam naftoraade e ñemmbude oo birniiɗo mo maayatah, majjatah haa cay,Sayku Umar, a jaaraama. Yoo Geno jaabo duwaaw.So Geno haajii, winndannde am maa ar ko ɓooyatah. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

DUWAAW FULbE FOF

Ecrit par: ELHADJI KOOSA (Invit ) le 18-06-2009 08:49

SAYKU UMAR BAH JAARAAMA HAALAMA FEEWE FULBE FOF DUWIIMA YO GENO YAAFOO AMIIN

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A fensitii a labbinii

Ecrit par: saajo bahkaikai (Invit ) le 18-06-2009 14:27

ceerno sayku umar bah, a jaaraam sanne e ndee winndannde fensitunde no weliri e no laabiri ko yowitii e nguurndam murtudo. 
yimbe hono am hay si meediino nande ko yowtitii e murtudo malla yi'ii defte makko hono"mboolumbal", men waawataano hebude e makko ko luggi si hono maa winnaali e makko, wadi mi wii maa a jaaraama ko lannataa. 
si mi faayaali ko aan woni winndudo yimre inneteende "njiyaagu", si ko non tiidno wad fehre humpondiren ngam nde meedaama addeede e am ngam firude nde faade e enngeleere...jokkorde am email ko: peeralmen@gmail.com, ko leydi nederland mi joodii. 
yo geno yurmo yaafoo murtudo, yo geno naadoy mo njarnere makko burnde toowude e yaajude, yo geno lomtinan en sugu makko haa heewa, heewa haa yonana en yok... 
enen kadi gollen, ngam golle siwaa gasude. wakkilaare ko kaafa alla ka mettataa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

puunti!

Ecrit par: Jibi Kan (Invit ) le 18-06-2009 18:25

Mi duwaniima Mbaañ e saraaji mum.Fuuta waasii mbaroodi mbajjiri. 
Kno Sayku Umar ustee haala.Amin nganndi gilli ma e Murtudo yahaani hay nokku.Penaale mehe Hannde murtudo e Ceerno Saydu ina mbaawi won sehil maa tawde bhe maayii kono ko gacce so tawii ko maa bhe maaya nde jime mbadhee.Nde Murtudo ari Amerik fof min nganndii ! Sehilaabhe maabhe murtudo ina anndaa hakkunde mon ina anndaa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haala addata

Ecrit par: mawndu (Invit ) le 18-06-2009 21:56

Winndande sayku umar ina waDi faayiida, ko o haali e Murtudo ko, ko diidol ko goonga. Jibi kan aan koa taYoowo enDam, a wona nyotoowo. hay gooto anndaama. kono Sayku Umar darnde mum ina annda won´de mo sehil murtudo walla goddum ustaani ko o haali ko. Sayku Umar ko tergal FLAM, Murtudo yimBe fof ceedtiima winndande makko sakkitiinde o yaltini dum ko e flamnet. haa jooni soa yahii flamnet ma yiy yeewtere makko e jaayndiyankoobe Flam. Alaa ko o haalaani to bannge moyyere feewde e Flam.ko binndol gila amo wuuri. kanko wiyi e tuubannkoore""Les Flamistes sont mes meilleurs collègues. Ils ne sont pas hypocrites, ni corrompus, ni influençables" dum ko murtudo diop haali dum e jaaynde LE RENOVATEUR(le 19/5/2009). So ina waDi hannde hersooBe haalde haala Murtudo wonaa Sayku Umar. WonnooBe sehilaaBe murtudo njamfii Dum Been ina ngannda. Tinno Jibi woppu bonannde e fenaande Dum mawninaani hay gooto.ko flamnaabe tan nde o sannkii nde mbaDi sunaare hakke balDe tati taw haaletaake so onaa Murtudo e haala mum. Kaya Joob en ina nganndi Dum,ina mbeltii heen no feewi.Hakkunde Sayku Umar e Murtudo wonaa kunungel ma ngel taYata Dum.aDa famDi nehdi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yo tokkindir endam men

Ecrit par: saajo bahkaikai (Invit ) le 19-06-2009 14:39

Won e dewtooɓe jowe tawa yidde maɓɓe ko ɓeydude caɗeele men, taƴa enɗam men, bonna gilli e korsa ko mooɓindiri en, hono ɓen hino haani miijitaade fota, annda wonde wonaa haalaaji fow haaletee e jeere. So tawii hino toon ko yani hakkunde yimɓe ko foti feewniteede ɗum haanaali kadi jaraali addeede e fottirde men, hono lowe men internet, teeŋtii non so tawii ko wonuɗen e mum hannde kon, ko sunaare mawnde, nde lenyol men waasunoo ngal ɗoo tugalal. Murtudo, ko baasal lenyol Fulbe no ngol diidori non...hay gooto waawa ɗum yeddude... 
Sayku Umar Bah, mi meeɗaali mo yiide, kono golle makko hino ɓanngi e nder winndere ndee. Mi rokka heen yeru: Yimre makko meeɗii neldeede haa e am ngam nde firee e enngeleere walla faransiire immorde e portooɓe, ɓe wonaa Fulɓe, tawi kadi gila nden kala mo mi holli yimre nden, wi'ata lam wonde ko meeɗii nande nde...ɗum ko jubbannde tun... 
fiyakuuji politigi, e kala geɗe ɗe hino adda ceergal hakkunde men, hino haani woɗɗiteede...jowe hollooje nganyngu e konnaaku fow kadi hino haani kaleede saaktugol mum’en e lowe men. Kala jogiiɓe hawre e galdigal hakkunde mum'en, yo ɓe tiiɗno be ɗaɓɓa feere no ɗum nyawndiree. Jaraali fes addude ɗum e internet...ngam geɗe waaɗe non, ko ceergal tun ɓeydanta lenyol ngol... 
Yo Alla nyippu ɗii fitinaaji wonɗi hakkunde Fulɓe! 
Mi yettii... 
Saajo Bah (www.peeral.com)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

PILITIGI e PENETIGI !!!

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 22-06-2009 00:58

Ceerno Sayku Umar Bah e jom en ɓeydanɗe ɓee kala njaaraama.Murtuɗo ko nafɗo he nguurndam kadi nani nafa he maayde: 
Ko yahdu makko jibini winndannde Sayku Umar ndee. Ko winndannde ndee ɓesni miijooji jiyanɗe ceerɗe ɗee. Waɗde on njaaraama.So wontii kaalaten ko ustoreede ceerno men Murtuɗo, aɗen mbaawi huwtoraade konnguɗi makko mbele ɗi ngonana en teppitale he tiifaaɗe nguurndam men. Neɗɗo ana waawnoo seerde e Murtuɗo yiyannde leñol walla dawrugol,kono kam wiyde Murtuɗo darananooki ɗeen geɗe wayi ko no wiyde wonah Geno tagi winndere ndee nii. 
Sayku Umar kam haalii haala mum, hedii ko gooto kala adda heen no yiyri tawa en kaɓaani, en mbonondiraani he koye men. Ena jeyaa he nuunɗal seedaade goonga hay so ko he kaɓdiiɗo mum.Sayku noon alaa ɗoo jaabawol, ko leñol ngol tan jaabondirta he jiyanɗe mum en.Neɗɗo noon yoo haaldu tan nuunaɗal e yiɗde moƴƴin'de hono mum mbele nafa ɗum aduna e laakara.Ngollen tan, ko ɗeen ngonata seedeeji men he kala nokku e tuma.Ceernden dawrugol e enɗam, so laaɓii en paamii konngol Ceerno(politigi e penetigi). Sayku Umar, a jaaraama. Njokkee golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

POLITIGI e PENETIGI !!!

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 22-06-2009 02:24

POLITIGI e PENETIGI !!! 
 
Ɗum ko saato tiitoonde ɓeydannde ndee

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Taare !

Ecrit par: Demmbel Sall (Invit ) le 22-06-2009 21:07

Nde gite Murtudo njiyi maayde, bernde mum miijaaki woyoobe, kono o miiji ko rontoobe, e been o seedi ma Sayku Umar Bah, ene huljina ene gasoo e wiyde mo foofto e dow jam seydi Joob, hare nde ene njokki etee ko min fooloobe. 
 
Kudol Demmbel Sal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw Murtudo joob

Ecrit par: Najiiru Hammee Sih (Invit ) le 26-08-2009 12:58

Sanno maayde ina jaba tefoore Murtudo joob yahataa,sabu nguurndam makko ina woodi nafoore,kono innama aadee e peeje allah e koddirooje,Murtudo jeebiido jawdi aduna lomtini doon hare lenol,wuurde bonaani,maayde bonaani boni tan ko waasde nalaande.Murtudo jahdo yahdi e aadiyankaagal gollaniido kala aadee wonaa tan pullo,koo soofa kala mo hakke mum yabba,ndeke murtudo ko mo winndere kala,sabu ko kanko wiynoo ALLAH WAYLATAA BAMTAARE NEDDO MO YIDAA BAMTAARE .KO JANDE WONI HOOYE BAMTAARE,HOORE KISAL.WONI HOORE SEMMBE.JANNGINDE GANNDAL E DEMNGAL MUM KO DUME SODORDE YAAWNDE,ETEE KO JIHAADI MAWDO MO ALLAH YAMIRI.NDEKE YOO JANDE PULAAR NDE JARAN EN HUUNDE FOF,HOTO BOTEL WONTU BOOSAARU-KO EN HAALPULAAR EN DIIDNEN KO NGONDEN KO,CALODEN NEDDAAGAL MEN ROSTEE ,LOMTINEE GONNGAL.SO EN NJABII DUM EN MBOORAAMA. KALA E MON JANNGOOWO PULAAR ENA RIIWTANA EN MUSIIBA JANDO E MEN O.KALA E MON MO JANNGATAA,O WALLITA KO ANBE MEN.  
Dum yeru e anndinde bibbe fulbe bee ,Murtudo gollii kala ko fotnoo gollude ,sabu makko ferde lawbi laabtudi ,di njenanaden so ndewaama fayndaare yedtete .Dum noon yoo allah rokku en paamotiral,haa njekkiten mahdi makko ndi.Yoo allah yurme yafo-maa aan e maaybe juulbe kala AAMIIN.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

murtuda joop

Ecrit par: yera gala soh (Invit ) le 18-04-2010 23:54

miin dee mi meeda yiide o jaambaar mawdo kona tan mida an'ndi o wadi darnde mawnde fotnde jangeede e nder daartol fulbe ;ngam dudal pulaar ngal muritani ngal battanii e dudal pulaar senegaal no feewi .ko naabnatoomi :hol meeyo politik(politique) dooni noonga to muritani? hende falnde ren'ndo ofolinoo ?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

étudiant

Ecrit par: dia abda (Invit ) le 31-01-2012 13:20

je suis un fan de murtudo je prie que l'accueille au sein du paradie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaalal lenyol men

Ecrit par: ousmane samba wouri ba (Invit ) le 31-01-2012 19:11

yo geno yurmo yaafo aan e maa6e jul6e kala :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 15 de 15 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
ODI     JIH   
 T  P  K R  2II
 W  JJI  J44   
 M  G   S  UB6
 O     54E   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥