NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
168 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Aby Ndour Fouta.mp4
Moyenne:
Clics:4165
Piilngal jaaltaaɓe Wenndiŋ
Moyenne:
Clics:4849
King Ibu (Gorko Podoor)
Moyenne:
Clics:11228
Binta Laly
Moyenne:
Clics:2272

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL - Pooɗee nduure e njeyngu maaro: Hol njiɗɗo soraade Bookar Sammba Jeey? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 01-06-2009 )
 

Ecrit par USMAAN MAKKA LIH, le 01-06-2009 08:45

Pages vues : 16013    

Publié dans : Les News, Faggudu


ImageLewlewal -30/05/09 - Hoɓɓe wonɓe e Senegaal e woɗɓe e leyɗeele goɗɗe, nana mbaɗi maalɗe ngam haɓaade Bookar Sammba Jeey ko faati e njeygu maaro. Ndee maalde ummii ko dow, e dow kagguuji laamu. Ɗuum waɗi Bookar ɗefii bonireede e oo fannu, sibu hay sinno laamu hay dara halaani heen, kadi haɗaani oo jamfa gonnooɗo e fewjeede. Jamfa e nder cehilaagal bonii. Kono Alla wopaani balloowo ɓesngu leydi mum.

 

Mbete wonaa ko Geno rokkata! Heewɓe pamaani ɗuum. Alla e Bookar Sammba Jeey heewde juuɗe e  nder njeygu maaro, ɗuum jibinii gañngu e nder yesooɓe Senegaal, Afrik, malla e nder adunya hee. Sibu e ɗee balɗe, e kabaruuji ɗi min njiilanii on, min tawii won hoɓɓe e nder Senegaal (arani en) e Senegaal-naaɓe wonɓe e fewjande Bookar Sammba Jeey ko faati e njeygu maaro. Mbe njiɗi ko dampude mon e ngoo seŋnngo.
Eɗen naamɗoo hol njiɗɗo fewjande Bookar Sammba Jeey galo mawɗo njeyoowo maaro, nebbam ekn? Lamu kañum e hoore mum ena ndaara nde hare tawo hay dara halaani.
Ndee maalde fuɗɗiima ko ɓooyi, sabu gila hitaande 2008, e nder caɗeele nguura, laamu Senegaal noddiino Bookar yo wallu ɗumen e oon fannu; waɗa feere haa maaro koo usto e nder leuydi hee. E oon sahaa, remooɓe, yeeyooɓe e jiggotooɓe maaro kala ene ngoni e faayre, e Senegaal ɓeyde mbaɗii, mo woni kala ena huli. Goornomaa kañum ena huli! Ene huli hade maaro beydeede ( oɗon nganndi senegaal-naaɓe ko maaro tan ɓuri wuurde) E ɗiin kulkuli, laamu Senegaal neli yimɓe to Bookar Sammba Jeey yo hakkit ɗum, tiɗnoo waasa ɓeydude maaro koo.
No naane, ngonooɗo elimaan jaagorɗe hono, Seek Ajiibu Sumaare jooɗodi e Ceerno Jeey; ɓe njewtidi. Hono Sumaare holliri kulol laamu Senegaal e beydogol maaro e tampere jogornde arde so ɗuum waɗi. Caggal nde Bookar heɗiimo, jaabii, wiyi hay caɗeele goote mbaɗataa so omo wuuri. Ɗoon e ɗoon, o siifi kaayit, o kumanii batooje maaro ko foti no 160 ujunere Ton maaro, e toŋngoode capanɗe nay e jeegom (46) miliyaar buuɗi CFA. Gorko!
Hol ko o ɓesdi heen? Bookar wiyi kañum hay dara ɓesdataa e coggu maaro koo, kiloo ko capanɗe nay e joy 225 CFA o yeyataɗum. Ndeen o felliti gaddaade ɗum tawo o naamndaaki laamu hay dara yo besdu malla yo dallin; wooda ko naani. Ko ɗuum woni yidde leydi mum!
Laamu Afrik : Ŋata wutta…
Alla e oon kabaaru welde, ɗoon e ɗoon goornoma mo Senegaal noosi ɗuum, waɗi e rajooji, jaayndeeji e ayawuuji, mbate hay gooto hoto faay; yo yimɓe kala mbelto e " golle mum "
Ndeen Senegaal e ɓesgu mum cowaama, yeeyooɓe (komersaa en), mbeltaaki e ballal Bookar Sammba Jeey waɗi ngal. E oon sahaa oɗon ciftora, won jeyoowo mawɗo wiyno ɗuum hay dara nafataa, sibu hay so Bookar walli, Senegaal waawa ruuɗaade caɗeele garooje, ɗum haaɗaani ɗoon, o yehi to jaayndeeji o haalti ɗum toon.
E kabaaru jaaynde "La Gazette" wonnoo kañum ne, hollirii Bookar yehii to musiɓɓe mum ɓe leydi Siwiis (Suisse) hono " Ascot " ɓe o gollodiratnoo ko foti no duuɓi 15, nde ɓeen cafrananta-mo ndee ñawannde. E nde jaaynde ha jooni, kamɓe ɗiɗo ɓee kala ɓe cifii kaayit ngam wiyɗe jaŋngo e jam so luural waɗi ko e suudu ñaawoore ndu Paris dowla Farayse ɓe ñaawdoyta.
Ko e ngool siifol, Ascot (askot), totti, Bookar Sammaba Jeey ko foti no batooje (laaɗe) sapo e joy ( 15), fotde 158 ujunere Ton maaro; wona 46 miliyaar buuɗi CFA. Maaro arii haa heewi. Jooni goornomaa weltiima, Senegaal-naaɓe kisii.
Caggal nde maaro ko ari, Bookar yoɓa. O adii yoɓde ko 29 miliyaar CFA. Kono e nder kawisa mawɗo, Bookar heɓi kaayit kolliroowo yoo yoɓ ko heddii ko; ko foti no 17 miliyaar buuɗi CFA, sibu e wiyde Ascot, baŋkeeji ene ngoni e caɗeele. E ndaw ko haawnii!
Cehilaagal bonantaa ɗo jamfa tawaaka…
Nde wonnoo musiɗɗo Bookar oo waylii jaɓɓal, Bookar  kañum ne wiyi-mo : “mbiɗo jogii maaro ko suwa yeyeede tawo. Kala nde njeymi maa heeɓ kaalis maa; seeɗa-seeɗa no jeere wayii”.  Kono Ascot naniraani ɗuum jam. Wonnoo, yeyooɓe mawɓe Senegaal njiindi e oo jeyoowo, ngam liɓde Bookar Sammba Jeey, oon ne wiyi yo Bookar yoɓ ɗum ko yaawi, 17 miliyaaruuji mum. Wadde jamfa jolii! Ɗuum betti Boookar Sammba Jeey no feewi.
Ndekete ko bone o ŋeñantee. Alla e ɗuum haawde Bookar, go'o oon tottaani daliilu laaɓɗo, o famaani ko addi ndogen saka ndartoɗen; o famaani kadi hol ko saabi yeyooɓe ɓe Senegaal e koye mumen njaganaanimo koyngal. Ɓuri haawde-mo kadi ko sahaa nde Ascot felliti yahde to suudu ñawooru ndu Senegaal ngam kalmisaade-mo, e salaade yoɓde e wuurtude coggu. Kono Bookar e hoore mum hollirii e ko siifnoo, ko suudu ñawooru ndu Paris tan foti ñaawde-ɓe.
E oon sahaa, hono Basiiru Sey gooto e ñawooɓe to ndakaaru, yamiri kala ko Bookar Sammba Jeey joginoo yo teette, gila e magasinaaji maaro, haa e galleeji ekn. Bookar kañum ne salii liɓeede, ruttini tumaamuya  e suudu ñawooru ndu Ndakaaru; yo laab! Yo nde yamiroore iw!
Ñalnde 6 Duujal Bennunɗe ndee, suudu ñawoore nduu liɓi Bookar Sammba Jeey yo yoɓ kaalis janano. Sosiyetee mo “Thocomar Shipping Agency", jamiranooɗo to teettu jawɗeele Bookar ngam yoɓnitaade ñamaaleɗee, fuɗɗinooma golle. Kono, leeɓol yanii e kosam maɓɓe! Hol ko hesɗi kadi? Ascot e hoore mum yahri caggal, sibu fellitii waɗdude maslahaa e Bookar Sammba Jeey, yo teettugol jawɗeele makko ngol dartine. Ee ndaw ko haawnii! Jooni Ko ɗoon ɓe njahrata. Kono haa jooni laamu Senegaal wiyaani saaɗi, malla leppii!

Kuɗol Usmaan (Makka) Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : bocar Samba Dièye, sénégal, riz, importation, denrées de première nécessité, crise alimentaire, hausse des prix


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

goonga tan wattin ta

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 01-06-2009 18:34

bookar sammba jew yoo alla rokke wuni edow any6e maa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
CY5     1KH   
 T  T  Y E  OW2
 A  6NJ  Y F   
 2  T  4 C  8SK
 G     UT6   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥