NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL - Kaddingol sukaaɓe: “Min ndiraani, min ɓosaani, ko diine Alla o tan min ngonani ɗoo" Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-05-2009 )
 

Ecrit par USMAAN MAKKA LIH, le 17-05-2009 19:36

Pages vues : 13500    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageCeerno Mammadu Lamiin Lih hooreejo diɗɗal Seernaaɓe : Fuuta “Min ndiraani, min ɓosaani, ko diine Alla o tan min ngonani ɗoo”
Lewlewal- 17/05/09--Ñalawma hannde o won ko dooki Fuuta. Dooki Fuuta ko diɗɗal Seernaaɓe e Almameeɓe saliiɓe kaddingol sukaaɓe. E o sahaa, galle keytanaaɓe mo Wurosoogi nana e juuɗe laamu. Caggal ɗuum Seernaaɓe Fuuta e gardagol Ceerno Mammadu Lamiin Lih, Kaliif, Duumga Wuro Alfaa, hollitii pellital mumen, e waasde yahrude caggal; so wonaa yo diine Lislaam heɓ fotde mum.

Alkamiisa ɓennuɗo ɗoo, potnoo wonde ñaawoore Binta Bah neene mum suka kaddinaaɗo oo. Ñaawoore ndee riiwtaama haa alkamiisa 28 Me. Kono haa jooni Binta Bah, baaba makko, Alasan Keytaa e ɗiɗo woɗɓe nana e juuɗe laamu. Ɗuum fof e wayde noon, seernaaɓe Fuuta, njahraani caggal. Hanki laamu leydi Senegaal nelii jaagorgal kalfinaangal jade, hono Kaliidu Jallo. Nde o ari Duumga Wuro Alfaa to Ceerno Mammadu Lammin Lih, Kaaliidu Jallo hollirii ko laamɗo leyɗi neli ɗum.
“E min nganndi kuule e doosɗe leydi Senegaal. E ɗee kuule diine ene jogii heen geɗal mum. Alaa e sago, moni fof diine mum hormee. Minen ko Diine Lislaam joƴƴini min ɗoo. Min kulaani, min ɗaminaaki, etee goonga o, min kaalat. Min ndoggaani, min njahraani caggal ». Ko ɗii konnfuɗi Ceernaajo o yaltini e yeeso jaagorɗo oo. Hannde o galle Keytannaɓe nani e kasoo. E wiyde Ceerno Mammadu Lamiin Lih, Kaaliidu Jallo arii toon, kono ɓe nduttaaki caggal. « Lislaam salaaki kaddingol. Wadde minen ko e lislaam min jowii. Hannde tuggi Ndar haa Bakkel fof ko sogo gooto. Ko diine Lislaam e Sunna Mohammed (SAS) min ndewi. Min naamndii ko yo ɗee kuule ngitte e doosɗe Senegaal”

E jokkude Ceerno Mamamdu Lamiin Lih wii “min ngostataako aduna amen oo laakara amen. Wonaa ko ɓe cokaa koo, alaa ko muujiiba mo ɓe cokiraa koo. Ko Diine oo tan woni nguurdam amen, faaro amen. Yo laamu nguu anndu ɗuum”


Jooni, diɗɗal seernaaɓe e Halifaaɓe Fuuta (diwaan Ndar e Maatam) ene anniyii ruttaade Maatam ñande 28 Me ngam tawtoreede ñaawoore ndee. E siftinde, ɗiɗɗal ko e dow gardangol Ceerno Mamadu Lamiin Lih, Ceerno Abuu Lih (Wuro Soogi), Ceerno Mohamadu Saamasa (Maatam), to Tooro e Halayɓe e Laaw jeeri e waalo ko Ceerno Aamadu Lamin Jiggo, imaam raatib wuro Demet e Ceerno Haamiidu Wele imaam raatib Siwre Caamɓe. « Alkamiisa ñaawoore oo, minen fof, seernaaɓe e halifaaɓe e moƴƴuɓeFuuta maa kawru Maatam. Hay gooto to ŋakku. Kono kadi,  hoto hay gooto ardu e njogitaar. Ko kurus tan soklaa”, e haala Ceerno Mammadu Lamiin Lih. Ko ngol ɗoo waɗi laabi ɗiɗi na riiwtee !
Tonngol eeraango jaayndeeji
Usmaan Makka LIH


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : marabouts du fouta, excision, procès, mutilations sexuelles, tradidtion, islam


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

yoo alla hokku fuuta poolgu

Ecrit par: babasall (Invit ) le 18-05-2009 16:49

fuutanke kala do waawi wonnde ene nyaaga duwaaw hay siino kaddingol ala e diine ene jeya e fina tawa men emijam bonngo kala ko fuutankoo6e mbdata hay so fewaani tawitan ene metta tubakoo6e e abdulaay wadda yo en mbad si bu kala ko boni tubako6e e abdulaay nana ngadda e leydihe mi jikku kaddingo 6uri gorko e gork ondesondira senegaal laamu ngu ene jogi ko haali haa heewi ko foti to6pitaade tawo wona kaddingol sukaa6e leydi sukaa6e nana nyande fof maaya e laddeeji dum fof gi8nol mum ko laamu abdulaay wadda yoo hoy kal a jiddo hoynude futankoo6ee on njaraama ..... mammadu sal endowen oland

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on jettaama

Ecrit par: souleymane b r m (Invit ) le 18-05-2009 20:28

cagal yettude allah e rasuulu (sam) ndum do ko yawaare diine tan sabu juul6e fot6e ni gara emon fdde laabi didi odon diirtina ko almuudo mon souleymane r... bassoum to thilogne gondo hannde nuwaksoot wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

nanndinde aada e diine ko majjere

Ecrit par: edou (Invit ) le 19-05-2009 13:25

Allah wonanaani doo fulbe mehbe. Haawi kam e fuutangkoobe ko yidde dumen uddaade e fiitaade becce no so tawii ko kambe Alla halfini diine o e senegaal fof.  
Kaddungal ko aada booydo e aduna he wonaa tan fuuta walla senegaal wonaa tan ne kay juulbe mbdata dum. Ko dum aada mo wadaaka barka. Ene haaloobe doo be fof ko buri heen heewde ko worbe be ngandaa hay dara e ko rewbe wadaabe dum bee nguurii. Mo miijotaako fof wiya gila dawaa dawi yimbe ina kaddoo kono hay gooto beedaa yiide heen cadeele; cadeele meedaani waasde wonde heen heddi kay ko annda nooka no rafiiji keewdi e boneeji konirnoo e aduna tawi njitanaaka hay hay safaara. Aduna nan bosa wonaa jamaanu kaaye kecce yimbe ngoni. Tee mami haalan on ko heewi e serenbe fiitatoobe becce ina mbiya ko kanum en alla ardini doo diine ko islam be ngonani, ko faati e tobbe baaane nih ko buri heewde e mabbe kaaldata ko haa tama yimbe be tan. Yeru tabitdo ko e nder galleji mabbe sukaabe mabbe walla taaniraabe mabbe kaddinaaka.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor e duwaaw

Ecrit par: oumar hamady (Invit ) le 19-05-2009 14:56

asalamu aleykum onon banndirabe juule rewoobe alla jokkoobe endam yoo 
alla rokku mon sagooji mon ,hadana mon sagooji anbe aamin,yoo alla  
rokku serenbe fuuta joofnude ko ngoni e dow mum ko sibu ko laamuji di ngoni e dow mum koo ko huunde hawninde sanne sibu gila dawa dawi 
ine wade waraani hay gooto bonnaani hay huunde ,ko hande tan bonnata huunde ndaw ko haawni,mbede yetta  
 
ummorade e musiddo mon jbi hammady mbooc 
walla mammadu aysata to ngorel muritani 
 
 
ceerno mammadu lamin lih e serembe fuuta kala.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mo wii yoo seleeji taƴe, mo mum alaa hee

Ecrit par: Pennda Madam Kane (Invit ) le 19-05-2009 17:31

Banndiraaɓe, taƴgol seleeji ko aadi gummiiɗo e laamu fira-awna sabu mum yiɗnoode dartin’gol jibinegol sukaaɓe worɓe sabu makko sikkude so sele debbo taƴƴaama, joom mum dañataa mbelamma lelnde sabu leloo ko heewi. Nde leƴƴi palji toon, ɗi njahdi e oon aadi haa diine Islaam ari jokkii heen sabu heewɓe cikkata ko debbo kaddinaaɗo yiɗaa fijirde; kono noon alaa e mon fof mo sorbanaani debbo janano, etee hannde e Fuuta, kala gorko baalɗo caggal debbo, waalata ko dimmbinde, ruttoo wiya yoo sele joom mum taƴe. Eskey! Mate on nganndaa no ɗum wayi muusde e mettude. Mbaalaa lelaade tawa a alaa heen hay mbelamma seeɗa ellee ko a wowru. Worɓe yoo kaɓane cinndaaɗe mum en, ngaccee min kaɓee e reende seleeji amen kañum e haɓaade nawliigu mon mbonngu karmungo sabu ko Alla wii ko nawliigu alaa e mon baawɗo ɗum. So tawii ko to bannge diine, ɗaccee jinaa e naafigaacal hakkunde jamaa hade mon wide yoo seleeji amen taƴe. Holi mon hol ɗuum, etee alaa e ceerno mbo alaa rewɓe 3. 
Miin e mon ɗo haa yowmal qiyam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

a haali goonga pennda

Ecrit par: diary barry (Invit ) le 19-05-2009 17:56

:( so wi-anoo kala jahdo julde juma, ngerdi mum na tajee, wodat gadiido toon ko wona elimane jama de.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

REWBE KAALEE BONE PAWAADO E MON O

Ecrit par: edou (Invit ) le 19-05-2009 20:05

yontii onon rewbe kaalon ko wullatee ko fof ko muusalla mon. Minen worbe haa teengti e sikkoobe ko kanum en Alla wadi doo ngam reende aduna ene cikka ko fuuta buri Senegaal fof ina ndiiwta kala ko iwi bannge goddo ngam beydoo tiidtinde njiimaandi mumen e renndo ngo alaa heen fof ganndudoo no muusalla mon tonnii. Yeew tan mo alaa ko miijotoo so wonaa hay sinno moyyaani haade ina mette tuubakoobe yoo fuuta wad. duum alaa ko firti so en mbadiri sabu yoo mettu tubaako maa lorlu tayanaabe be tawa aan a tinataa. ko fawtii heen leydi ko kuule fuuta tan buraani yimbe leydi ndi kala woto pawden wiide ko senegaal fof jabii edn caloo. Kaddungal ko musiiba ko jooni haralleebe nganndi dun. e mon mo doktoor wi woto hoor fof wontaa hoor hol sabaabu so oon wii kaddungal ina wadii cadeele odon njedda. Woto mbaree min haala e mon jiddo tayan de biyum fof yoo muddit kono dalee faambe cadeele dee mbada do njidiri. Serenbe wolloobe doo be fof ina njogii bibbe be kaddaaki mi woondi e kaamiilu teddudo o.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Aada ko hol duum

Ecrit par: edou (Invit ) le 19-05-2009 22:12

:cry Banndiraabe ngaree teeyen buri ko jiibaten koye men e kaddungal koo. Wiide ina nantoo e aadaa sabu ko aada tan yahdaani e miiccatagol. Sabu lenol kala in a jogii aaddji moyyi e bondi. Wonaa sabu aada mooyi tan ina moyyi.  
Hol ceerno beeddo daraade doo haa habii kollirgol gudel jommbaajo no wadiirtenoo duubi seeda tan caggal; hol ko burnoo dum wonnde aada hol sabaabu duum natti? Tuppo ne kay ko aada wonnoo ko seerndi men heen? Wonaa sabu yimbe be ngaddaano cadeele ne e kaddugal gila ko booyi tan hannde haralleebe cellal kaala mbiyen eden ndiiwta.  
Neddo fotaa yiide e ndee tobbere wonnde ko fuutankoobe njoobaa heen ngati wonaa kambe burbe juuldude be tan ngoni wadoobe dum. Miin ndonkumi nih faamde hol ko jeyi sabaabu won e yimbe ina poootta dum e diine.ko goonga lislaam hadaani dum kono kadi waawnaani dum hay gooto. tee ciiftoree alla wi fawaani aadee ko lorli dum yoo ganndal yiile, jooni noon so yimbe janngi teskiniima cadeele de a annda to pawdaa reewtude dum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaddungal e diine

Ecrit par: edou (Invit ) le 20-05-2009 00:04

Diine alaa ko sadtinaa heen hay huunde. E defter kaamilu nde alaa do helmer kaddungal arii heen; ndeen noon en kawrii enen fof dum wonaa farilla. Wadde ko sunna sabu nulaado hadaani kadi o wii ko dum teddungal debbo? Eey en njabii. Kono en kollittu kadi no hadiraani ko noon woni no yamiriraani ko fawtii heen ko wonno teddungal so wonti lor hol ko fotaa wadeede..., E Risaala to kaddungal ari too naatnaa ko e lowre ustugol mustaas , hooltaade cegeneeji, ekn ; duum firti tan ko teengtaani. kadi mbada jogii naamde: mbele ko sunnaaji dii fof ndewaa? Hol ko jeyi sabaabu won e juulbe e won ebe ngonaa ina mbada dum? Debbo mo haddaaki mbele dewal makko alla timmaani no be mbiyat no so jomum rokkima ndiyam juulaani? Mbele juuldo waawa resde debbo mo haddaaki? mbedle e farillaji tuubaabuya kaddugal ina heen jeyaa? 
majjudo mo jabaani wittude wiya hol ko saabi ngal gorko ngal haalaaka; terde tayeteede de ngonaa goote hetto haralleebe witto ko adii salaade. ko ni fuuta wino mo jangini biyum farayse

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

debbo kaddido e mo haddaaki

Ecrit par: edou (Invit ) le 20-05-2009 00:20

Ina jeyaa e dalillaaji kaddungal kiram. Sabu ko heyi e debbo koo ko toon tan alla heyni dum. Gorko ndeen e hareeji mum daaydi joodaaki do goootel omo anndi ne kay tergal debbo tayeteengal ngal ko ngaal wonii coornowal welam timmudo e debbo. Jooni noon heewde mo doole o miiji ustirde oon weluyya tayde tuuyo usto. hannde o 57 e nder rewbe haddinaa be kambe fof e meedde seeda e mbelemma ngena ko muusalla ngoddigal e worbe be mbaaldata haa weeta, won heen leldotoo tan ko sabu ko fotde. Be mbiyi mo haddinaaka waawa jaggude hoore mum; ndeen ne dey ndeysaan pijirlooji keewdi e fuuta di mbadaten di kaddungal ina wallita dum sabu rewbe ngonata tan ko yiilaade hoto welemma nanateedo o woni. Hay nawligaaji di ko buri heen heewde duum ina sabobina dum ngati debbo dohaddaaki ina tawtu maa e ngena kaa kadi ina heewi no weltin maa haa timma sabu ina tina no haanirta nih. A talataa yeewde koddum. haddaade hanataa fijirde waasde haddade ne addataa fijirde fof fawii tan ko e neesu joomum. ko humpito

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaabtawol Pennda Madam Kane

Ecrit par: edou (Invit ) le 20-05-2009 09:22

Soknaajo a jaaraama nde njogi daa cuusal haalde muuseeki kaddungal addata e debbo e wonde dum aada gila jamaanu firaauuna en. alaa e sago kaalon mbele yimbe be ina ngoondida cadeele nan heen. 
To bannge nawliigu bonngu karmungu no mbiru daa nih noon miin njiyannde men ina ceerti. Miin mbadmi ko rewbe be e koye mumen nawlirta sabu so miin mi resii mi arii e maa tee ada anndi komi desdo a jabii mi resma; jeewoo o ne jabii joodiima tawadum gorko alaa ko wadi heen. Aaan so nawliigu henanaakima salo; jeewo so yidaa dum yoo naago daande mum.  
Nawliigu kam Pendooyam ko e mon fawii. Miicto heen :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ousmane

Ecrit par: sall (Invit ) le 10-06-2009 00:32

:grin ; holko neddo sékata é yewtéré

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

holtide miijo mum

Ecrit par: saydou (Invit ) le 11-06-2009 20:18

:?  
yeewtere nde ina aldi mi faamaani to seksekru woni Usmaan  
Miin mbada yahdi e miijo Penda ngo e miijo edou ngo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
DE5     L6L   
P   9   5  R3D
4R2  DXE  XS9   
S 1  2  P   LN4
KCB     6PN   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥