NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GAACI MEN: Pennda Budal Saar, debbo mo Doondu e Cammalle Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-05-2009 )
 

Ecrit par AAMADU MALAL GEY (FƁ), le 17-05-2009 17:36

Pages vues : 28549    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


ImageE nder nduu lewuru Abiril 2009, Fooyre Ɓamtaare jokkondirii e suka debbo naalaŋke ŋanaa, ganndaaɗo nder leydi Senegaal e Muritani, haa e caggal duunde Afrik to Farayse e Almaan e Engelteer e Beljik… Oo suka debbo woni Pennda Budal Saar. Fooyre Ɓamtaare yeewtidii e makko gila e nguurndam naalaŋkaagal haa e ngonka debbo nder renndo men.

- Fooyre Ɓamtaare : Jam nalli Pennda ! Janngiyaŋkooɓe Fooyre Ɓamtaare ina katojini e anndude holi aan ?
- Pennda Budal : Mbiyetee-mi ko Pennda Budal, njettetee-mi ko Saar, njeyaa-mi ko Doondu e Cammalle, nder Ndenndaandi Senegaal, nder diiwaan Maatam, nder tunndu Maatam.

- Fooyre Ɓamtaare : Holi nde naat-ɗaa e naalaŋkaagal ?
- Pennda Budal : Naalaŋkaagal ? Mi anndaa nii nde naat-mi heen. Mbeɗe anndi tan mbeɗe yima gila ko mi ngejem, nde miin e fedde am min naati dingiral. E oon tuma, jamma fof min peŋat hiirde nder gootal e leeɗe Doondu : dingiral Sintaan, leegal Galoyaaɓe, leegal Doondunaaɓe, leegal hakkunde. E oon tuma ko miin fuɗɗata jimɗi, giƴi am en ina njaabonoo mi. Eɗen mbaawi wiyde ko ndeen naalaŋkaagal naati e am, ko ndeen puɗɗii-mi yiɗde naalaŋkaagal…
- Fooyre Ɓamtaare : A wonaa gawlo. Holi no jibnaaɓe maa njiyrunoo naalaŋkaagal maa ?
- Pennda Budal : Hee ! Ɗoon ko kaɗaa. neene am e baaba am fof njiɗaano ko njimatnoo- mi ko. Nde daande am waɗti ummoraade dignire, naata nder noppi mawɓe, jibnaaɓe am mbaɗti hartaade mi heen. Neene am meeɗii wiyde mi “aan, sabu naalaŋkaagal, ma a yaroy ngoɗɗuɗam”. Ɗum laatiima goonga.
 - Fooyre Ɓamtaare : Mate a tawaani jibnaaɓe maa ina njima ?
- Pennda Budal : Alaa ! Neene am ko pullo, yettetee ko Bah, ko o Uurooro. Baaba am ko cuballo, dawi ko Tufnde Ganɗe. Ɓe kaɗii kam yimde haa ɓe tampi. Kono ɓe teskii hay so mi ɗaaniima, mbeɗe hoyɗa mi wona e yimde, so mbeɗe una ngonatmi ko e yimde, so mbeɗe ƴooga walla mbeɗe teenoya, ko noon. Hakkille am fof wonnoo ko e njimri… So mi wondii e giƴiraaɓe am, ngonat-mi ko e yimde aɓe njaabonoo mi. Nde ɓooynoo, jibnaaɓe ɓe ngoppi mi yo mi yim, kono ɓe njiɗaa mi watta ɗum meccal.
- Fooyre Ɓamtaare : No mbaɗ-ɗaa haa ɗum wontan-maa meccal ? Sibu hannde naalaŋkaagal ko meccal maa, walla alaa?
- Pennda Budal : Ahaa kay ! Hannde naalaŋkaagal ko meccal am. Nde naat-mi dewgal, jom galle am ne yiɗaano mi yima… Kono aɗum jeyanoo e nanondire hakkunde amen. O woppiri mi naalaŋkaagal am.
- Fooyre Ɓamtaare : Sukaaɓe rewɓe Fuutaŋkooɓe fof njimii, ngamii e cukaagu mum en, kono ɗuum waɗtaani ɗum en naalaŋkooɓe. Aan holi nde naatan-ɗaa meccal naalaŋkaagal ?
- Pennda Budal : Mbaɗtu-mi naalaŋkaagal meccal ko e kitaale 89-90. Waɗi mi ɗum teskaade ko ngati mum hawrunoode e caɗeele jolnooɗe hakkunde Muritani e Senegaal. Mi yejjittaa ɗee kitaale bonɗe bonnuɗe. Mbaɗtu-mi yuɓɓinde kiirɗe nder diiwaan amen. Nde ngar-mi Ndakaaru, mbaɗtu-mi bismeede e kiirɗe e jeewte e pijirlooji. Ko nii naalaŋkaagal wontiri meccal am.
- Fooyre Ɓamtaare : A fiilii leppi walla a suwaa ?
- Pennda Budal : Ahaa kay. Mi fiilii leppi ɗiɗi. Gadanol ngol, tiitoonde mum ko “Doondu”, ngati yiɗande hoore mum wonaa anande banndum. Ngadorii-mi ko wuro am, ɗo njibinaa mi, ɗo mawnu mi, ɗo nganndaa mi ngoowaa mi. Tiitoonde lefol ɗiɗmol ngol, ko “Soh Pullo Jeeri”. Mbeɗe sifoo heen ngonka debbo e caɗeele mum e ɓiɗtere ɓe ngoni, waylooji potɗi wallude ɓe nder dewle… Ina heen jimol niŋowol sukaaɓe rewɓe ɗoofotooɓe e dewle mum en ndewa e worɓe tuubakiri ngam jawdi, njaha mbonnoya koye mum en to njurum alaa, suuraare alaa, ballo alaa…
- Fooyre Ɓamtaare : Aɗa anniyii fiilde lefol goɗngol, tataɓol ?
- Pennda Budal : Eey ! So Alla jaɓii ɗo e darorɗe lewru Mee.
- Fooyre Ɓamtaare : Holi no njiyru-ɗaa naalaŋkaagal kesal ngal sukaaɓe men ummanii hannde ngal, hono “rap” ?
- Pennda Budal : Fof kono joom mum yiyri. Aduna ko ko waylotoo, alaa-e-sago renndo waylodoo heen. Miin noon ɓur-mi yahrude ko jimɗi e ngamri gaadanteeji, ko ɗuum kadi mawnintu-mi. Ɗo toɓo iwri fof noon yo yuus… ko ɗuum mawninta naalaŋkaagal, mo woni fof adda ballal mum ngati eɗen mbiya “maa juuɗe ɗiɗi cooɗondira nde laaɓa”, walla kadi “junngo wooto foɓɓataa”. Mbeɗe heɓii nii liggodaade e maɓɓe so tawii kay aɗum henanii ɓe.
- Fooyre Ɓamtaare : Aɗa jogii diɗɗal maa, walla ko a gooto ?
- Pennda Budal : Mi alaa diɗɗal ngal keerorii- mi. Heewi yahdude e am ko gaaciyaŋkooɓe Daande Lenol, diɗɗal Baaba Maal… haa teeŋti noon e Baru Sal e Mammaa Gay.
 - Fooyre Ɓamtaare : Won ɓe liggodtoɗaa wonɓe ?
- Pennda Budal : Mbeɗe liggodoo kadi e Ummu Sih mo nganndu-ɗon. Ko debbo kabbaaro ko feewti e nootol comci rewɓe e worɓe. Kala nde omo waɗa wejo nooti makko, omo heewi noddude mi, mi ɗofta mo… Ko kaŋko nii njahdunoo-mi Angelteer e Almaan e Farayse. Omo walli min no feewi.
- Fooyre Ɓamtaare : Ko an wallifotoo jimɗi maa ɗii, walla aɗa jogii winndanooɓe ma?
- Pennda Budal : Ko miin tan fentanta hoore am jimɗi am. Mi fuɗɗinooma jaŋngude e winndude e Pulaar kono noon yahraani yeeso. Aɗum ɗeɓi teddirde mi, kadi faru rokkaani mi ɗum toppitaade. Ko wonaa koo ina heewi. Kono noon, so mi danii winndanooɓe mi jimɗi, mbeɗe yiɗi. Onon haaliyaŋkooɓe, winndiyaŋkooɓe, mballee min heen, ɗum ko noddaango feewde e mon.
- Fooyre Ɓamtaare : Aɗa dana wuurde e naalaŋkaagal maa ?

- Pennda Budal : Alla ko moƴƴo, ko mawɗum… Njeeygu jimɗi ɗi heewaani nafoore ngati nguykaaji ina keewi heen. Mbeɗe winndii e ɗokku dowla toppitiiɗo hakkeeji naalaŋkooɓe (BSDA), kono yeeyooɓe ɓe ɓuri heewde doole. Seeɗa mo min ndanata ummortoo ko e sehilaaɓe e yiɗɓe. Min mbaɗdat heen tan.
- Fooyre Ɓamtaare : Won njilluuji mbaɗɗaa gaagaa Ndakaaru e Doondu ?
- Pennda Budal : Mi yilliima yoga e diiwannuji Senegaal, teeŋti e Kaasamaas. Mi yahii Gammbi e Muritani… Caggal Duunde Afirik, mi yilliima Almaan e Belsik e Farayse e Italiya e Angelteer… Mi suwaa yillaade Amerik kono so Alla jaɓii ma, ma ɗum ar.
- Fooyre Ɓamtaare : A yahaani tawo njillu leyɗe ɗo Fulɓe ngoni, hono Mali e Gine e Niijeer e Kameruun, ekn…
- Pennda Budal : Mbeɗe yiɗi dey kono mi suwaa tawo bismeede toon.
- Fooyre Ɓamtaare : Pennda Budal, Fooyre Ɓamtaare ina duwoo yo Alla nawru ko mbaɗataa koo yeeso. Pulaar ina wiya “wiyeede ‘mo wuuri ɓura’, ɓuri wiyeede ‘so mawnii maa nattu’”.
- Pennda Budal : Mbeɗe yetta Fooyre Ɓamtaare… Njokkee golle, jaaynde mon ina heewi namiri… Yo Alla sellin doole. On njaaraama

Hocindii, waanjitii ko Aamadu Malal Gey (Fooyre Ɓamtaare, Nuwaasoot Muritani)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : musique pulaar, penda boudal sarr, pulaagu, dondou, fouta, sénégal, mauritanie


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 11 de 11 commentaires

mi, sal mi n ii on

Ecrit par: mohamadou sow (Invit ) le 17-05-2009 18:19

mii do welti e odoo site puulagu yoo allah nawru dum yesoo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jettoor

Ecrit par: kaccunkuti (Invit ) le 17-05-2009 22:07

Nallankoo6e men ina poti walleede no feewi.A min mbiyamo yo 6eydu tinnare.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

PENNDA JAARAAMA!

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 22-05-2009 02:03

Mi weltoriima janngude ko yowitii he darnde naalaŋke men Pennda Budal Saar.Gila nde Pennda Madam wirnii haa nde pulaagu waasi Kajjaa Joob; ko Accaa Wele haɗnoo min yeeweede he naalaŋkaagu Pulaar to senngo rewɓe. 
Hannde noon, min njiyii Pennda Gise e Pennda Budal ena ndarii he ñawndude ɗeen joote. Naalaŋkaagal pulaagu ena saɗi waɗde haa teeŋti he rewɓe, ngati ndewaagu ena heewi reeno-reeno he renndo men. Kono kadi mi teskiima ko maa rewɓe njilla he dingire ɗee nde jonɗe yeeɓooɓe ɗee kiɓɓa.Pennda hollirii he jimɗi mum bagginaali naftooji. O taƴii yolnde hakkunde jiɗnaaɓe, jom galle e yonta, kono ɗuum firaani canndallaagal, ko renndo men wayi noon. Mi weltiima he golle maa. Miin ko mi binndoowo jime e jimɗi Pulaar etee miɗo bismii jokkondiral men ngam cuɓoɓoɗaa heen ko yahdata e golle maaɗa, so a yawaani aan e kala naalaŋke Pullu. Mbiyatee mi ko Katante leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe.Nod: 00336-35509091 walla 00331-71638059 
Njokkee golle, yoo Geno wallu. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo allah wurnu pulaagu.com

Ecrit par: mamadou diop (Invit ) le 22-09-2009 17:29

On njarama e kabaru ji di ndoka ton min ngam findin de fulbe e pinal mumen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MISALMINI ON NO FE WI

Ecrit par: MAMOUDOU BA (Invit ) le 03-10-2009 22:11

SALAMU MON

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

farance

Ecrit par: alassne soh (Invit ) le 31-10-2009 21:07

yoo alla waallu fuulbe njaara yeso

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

PAABO DEE KAM

Ecrit par: Bah (Invit ) le 05-01-2010 16:57

mbido tidi anndu dé holto leppi makko mbaawata hetteede

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NAMNAL

Ecrit par: SAMBA KAN (Invit ) le 26-04-2010 12:35

ON CALMINAMA 6I6E FUUL6E NGANDEN NEDDO KO TEWU TAN E YIYE SO HUUTANI E NGURNDAM SO MAYI TAN YEJITTE MBIDA NAM NI HOLKO ADANI FUUL6E WIYEDE HAPUULAR EN SO DUM 6ENNI MBIDA JARA FEDDE TABITA PUULAGU CATAL GABON 6E MBADI GOLLE MAWUDE E DEBALDE HONO ADDUDE HOREJO FEDDE PUULAGU WINNDER E DEBO LEMBO MO MALI TO GINNE EKOTORIYAL DO E LBV AJARAMA SIRE SOW KO AN WONI KATANTE LENOL

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

datt

Ecrit par: ibrahima (Invit ) le 07-12-2010 15:37

yoo allah nawru dum yesoo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

dffkl

Ecrit par: djfo (Invit ) le 19-07-2016 02:11

url: http://www.iub.edu.pk/ about_me.php - Cheap Pandora 
url: http://www.iub.edu.pk/ Events.php - Wholesale Pandora charms 
url: http://www.iub.edu.pk/ fashion.php - cheap Pandora Charms 
url: http://www.iub.edu.pk/help.php - Pandora Charms cheap 
url: http://www.iub.edu.pk/info.php - Pandora Jewelry 
url: http://www.iub.edu.pk/ iubdns.php - Wholesale Pandora 
url: http:// www.cheapjewe11erystore.com/ - Cheap Pandora Store 
url: http:// www.cheapjewe11erystore.com/ sitemap.php - Sitemap 
url: http:// www.cheapshoesfreeshipping.com / - Best Shoes news Website 
url: http:// www.cheapshoesfreeshipping.com /sitemap.php - Sitemap-Shoes City SiteMap

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

remerciement

Ecrit par: samba woulloum (Invit ) le 30-10-2016 09:37

on calminaama yo Alla juutnu nguurndam ɓamtooɓe leñol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 11 de 11 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
3      YUW   
8 A  2  D G  4QW
U3M  D2A  W 1   
 B  W  P N  UMT
 G     MPX   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥