NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SUƁNGOOJI SENEGAAL: Kaaliidu Jallo e Abdurahiimu Añ, hol ko waɗi ɓe njuwdaani e laana Sopi? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-03-2009 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 23-03-2009 20:38

Pages vues : 11431    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
A Añ e K Jallo

Sahnga de kawtital Sopi ena lummboo e gonɗi mette, ena yara kore nimsa e haame, Abdurahiimu Añ e Kaaliidu Jallo keɓii yahtude haa njottii tufnde caggal nde laana Sopi debbi e nder diƴƴe Benno Siggil Senegaal. Goonga hay gooto waawaa wulde kaɓtagol ɓee Fuutaŋkooɓe sabu maɓɓe wonde saɗtuɓe humbuɓe e waame luunndiiɓe Senegaal. Woorti Balde to Ziguinchor, walla baŋnge Keedugu, hay gooto fiɗɗaani nofuru e seŋngo laamu nguu so wonaa Jaagorgal Jaŋde e Nehdi, Kaaliidu Jallo mo Dañtaaɗi. E nder wuro makko ngo diiwaan Maatam, doŋre Oogo, kawtital Sopi 2009 heɓii 461 daande nde Benno Siggil Senegaal heɓi so wonaa 119 daande. Abdurahiimu

Añ heɓii ɗoon daaɗe 28. Ko noon kadi njaltam suɓngo ngoo wayi to Caankon Ɓoggel.
Haa jooni e nder reedu Fuuta, Siincu Garba yantii e jeyi Benno Siggil Senegaal, yanti heen wuru Hasan Bah, gooto e howhowɓe satiiɓe Karim Waadd. Hay so Nabbaaji Siiwol heddii ko e Sopi 2009, haa jooni njomu Sopi ko muusngu.
So diiwaan Maatam oo yawtii, Fuuta yahdi ko e waame kawgu luunniiɓe Benno Siggil Senegaal haa eɗen naamndoo hol ko waɗi ko Maatam tan haɓtii, darii salii haweede? Ko adii kala, yo en paam so jaagorɗe fuutaŋkooje ɗee nawii raay e Fuuta, wonaa noon wayi to nokkuuji jaagorɗe ɗowgu Hajiibu Sumaare kala. Kaŋko mawɗo jaagorɗe oo, o fiyaama e nokku makko, kaŋko e Seek Tijjaani Sih, Usmaan Masek Njaay, Usmaan Ngom e woɗɓe. Ndeke wonaa tan sabu Añ e Jallo ko howhowɓe wonɓe e laamu waɗi-ɓe daɗde poolgu Benno Siggil Senegaal. So eɗen njɗi faamde hol ko waɗi ko kamɓe tan njalti toowɓe e ɗii suɓngooji, maa laaren to baŋnge wootooɓe fuutaŋkooɓe ɓee sabu ko toon sirlu oo woni.

Image
Hasan Bah, mo Boynaaji

Ko adii kala, eɗen ceedtii wonde Abalaay Waadd ɓadinii fuutaŋkooɓe heewɓe gila toɗɗe ɗee ena eɓɓee. Sabu eɗen nganndi toɗɗe ɗee ndiiwtaama laabi keewɗi caggal nde Anoci horii yuɓɓinde kawral toowngal OCI (leyɗeele Islaamyaŋkooje). Wonnoo e miijo Waadd ko hollude mbaawka Karim fawiide e hokkude-mo doole ɗe o golliri tawa ko doole laamu. Caggal ɗum, Karim Waadd yalta e higgu, yaltira baawɗo golle haa yimɓe kala cuɓoroo-ɗum ngaal baawal. Kono tan hay fus e peeje Waadd gasaani sabu golle juɓɓingol kawral OCI ngal alaa ko gasi heen, teeŋti e otelaaji biyanooɗi ena mahee, waɗtindaa ko hoɗnoyde hoɓɓe e laana luwraaka miliyŋaaji keewɗi. Kono haŋkadi Waadd waawaa ruttaade caggal sabu ko ɓiyi makko tan o hiisii nde heɓata semmbe haa towoo e hoore leydi ndii. Hol ko waɗi Waadd toɗɗaade jaagorɗe Fuutaŋkooje haa keewi (jeetati)e nder ɗowgu Hajiibu Sumaare?

Image
Saada Njaay, resndaa golle tufnuɗe!

Haa jooni ndiyam hootata tan ko maayo, ko ɗo Karim Waadd ɗoo tan artetee! E laawol hoore laamu nguu, Karim Waadd ena hawra e mbaroodi ɗi moɗotaako, yerƴotaako, hono Makki Sal. Alaa e sago Makki ummoo e laawol ngal sabu ko kaŋko woni dewɗo e Ablaay Waadd e nder lannda PDS hade makko yerƴeede o natti wonde hoore ɗiɗaɓere lannda oo. Haa jooni, Waadd ena anndi Makki ko jullaare mawnde e laawol Karim fayde Galle Laamu. Ngati alaa e sago Makki fewjanee mbele ena iwa e laawol ko yaawi. Waadd ena anndi so o memii fuutaŋke, fulɓe ngummoo caloo, kaɓtoo! O yiɗaa fulɓe ngonta añɓe Karim sabu omo anndi ko tiiɗaaɓe leñol mum'en kadi ena njogii daaɗe keewɗe baawɗe haɗde Karim laamaade! Hol no Makki haɓortoo tawa fuutaŋkooɓe tuumaani wonde laamu Waadd woni ko e haɓaade ɗum'en? Feere moƴƴere ko huwtoraade Fuutaŋkooɓe ngam ittude Makki e laawol.
Ko adii so Waadd toɗɗiima jaagorɗe fuutaŋkooje keewɗe, ko martaba Fuuta, enen fof e añde heedneede sara! Kono mbele ɗeen jaagorɗe ena njogii mbaawka salaade yoo Waadd enndu warde gummiiɗo e Fuuta, ɓiyi Fuuta bayɗo hono Makki Sal? Kala toɗɗaaɗo jaagorgal, ena waɗɗii-ɗum yantude e miijo laamɗo oo, wallude-ɗum siynude eɓɓooji mum moƴƴi e Fuuta e bonɗi e Fuuta kala! Ena jeyaa e ɗii eɓɓooji Ablaay Waadd, waɗde feere haa Makki Sal natta ŋuurde ɓiyi makko e dow laawol feewde e hoore laamu Senegaal. Ngati Waadd muumii kunuɗe baawnooɗe salaade ɓiyi Fuuta ena hoynee! Ɗum yonaani, ko Saada Njaay o toɗɗii ngam waɗana-mo golle tufnuɗe ɗe e eɓɓani Makki Sal. Hol ko ɓuri Saada Njaay ɓadaade Makki? So kodde e kosam ena kaɓa, kaŋko Waadd, ko o ɓooɗel bunaa, hay gooto tuumataa ko kaŋko woni caggal omo urɓa ɓiyɓe Fuuta yoo mbar banndi mum'en!

Image
Waadd, ƴoƴe e politik ndawu!

>Caggal nde Makki tuuɗaa e jappeere mum, yalti PDS, laawol Karim Waadd ɓeydiima laayde e miijo Waadd! So toɗɗe ndawanaama, omo jogii wallidiiɓe e nder reedu Fuuta jogorɓe haɗde Makki jiŋnganeede sabu omo anndi Fuutaŋkooɓe ko jiŋnganooɓe ɓiyɓe leñol, haa teeŋti e tooñaaɗo! Ndeke so jaagorɗe fiitaŋkooje keewi e ɗowngu nguu, wone ko ɓe ndeenata ɗoon! Ɓe njoƴƴiniraa ɗoon ko waɗde tuppe e laawol Makki Sal, ɓe ndasana Karim e nder Fuuta haa waawa fiyde Makki. Alaa doole ɗe ɓe ndokkaaka ngam rewde e yamiroore nde ɓe ndokkaa: waɗde feere kala haa Karim Waadd anndee e nder Fuuta, haa o wonta ɓiyi Fuuta, mo Fuuta semmbini, towi haa yottoo e hoore laamu.
Hannde so Abdurahiima e Kaaliidu keɓii haɓtaade haa ndaɗi fiyeede, ko Alla e Fuutaŋkooɓe jaɓɓe rewde e maɓɓe. Kono kadi ko darnde nde ɓe ndarii ngam hollude won nafoore wonani diiwaan Maatam e golle ɗe ɓe ndesndaa ɗee. Kono mbar so koyɗe Karim coƴƴaama, Waadd ena sokla-ɓe haa jooni? Ko ɗoon woni ko daɗaani tawo gite!

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Kalidou Diallo, Abdourahim Agne, colaition Sopi 2009, Ourossogui, Matam, danthiadi, politique sénégalaise, Macky Sall, Sada Ndiaye, Karim wade


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

laamɗo yo won ..;

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 23-03-2009 22:37

laamɗo yo won jam yamo deeƴa deeƴna ɓesngu mum kono woto won caroowo ɓesngu , sikke alaa haŋkadi miskineeɓe pinii,nganndii ko nafata ɗum en kala piilaaɗo yo anndu ko ɓesngu lammini ɗum, kono wadda ellee ko ko yejjiti ɗum, saka kadi ina ennda fiilde ɓiyum.O anndii ɓiyiiko timmani muudo saka diwa mbaɗludi, haŋki gacce njanii e PDS tawa ko huunde nde ɓe mbaɗiri juuɗe maɓɓe :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mbisnilla ma

Ecrit par: demmba wan ekkiyakke binndo (Invit ) le 23-03-2009 23:09

seydi saar mi nanndinooma to ibrahiima saar heedi wiy ko seneegal kedda  
fulbe fof neldiima calminaali kadi ina mbiyma yo alla winndaane baraaji.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla sellin doole maa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 24-03-2009 12:24

seyde saar min njew niinoma e lowre dee sabu min mbaydi he6de ko hesdi kadi mbodo naam ndoo maa winndan noo6e hew6e e lowre ndee nattii nattii addan de kabruuji e lowre ndee holko saabii dum mammadu lih geelel abdul amadou kelle ewaa6e nom

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko yeewnude tan

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 25-03-2009 11:23

:grin)emin mbima ya jokku golle pol tikkh ko huunde haawniinde ko huunde haawnii nde ko huundehaawniide soduum yawti emin namndo kaba ruuji komin mo thilogne hayi dara alah komin nani heen hajooni kadi e anndin dema min mbayiri hebde kaba ruuji on jaraama ko al muudo mon souleymane bassoum to thilogne gondo dakar wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wadda hersataa maataw

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 26-03-2009 07:39

wadd, wonaa jom gacce, cikkumi so tawii laamɗo laamiima haa watti kala yehi e nder leydi mum, ko kaaƴe werlatee, oon laamɗo kam wattinii battane bonɗe, kala ko wadda e kariim ndñi ine kaanndi heen, Aamina tawo fuutaŋkooɓe pinii haŋkandi , nganndii holko woni polotick,natta jogaade ngoowka 6urtuka e polotick haanaani,......ko wonaa ɗuum seydi saar , a yeewnanooma, no feewi, a duwanaama gonngol e jiknaaɗo men jaado o, yoo alla winndane baraaji, yurmo kadi jiknaado o,Aamina,,,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
OL1     C6U   
C 6  T  3   XD2
EFS  NCU  3NX   
O Y  B   E  HMH
QYJ     TN5   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥