NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
239 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Becaye Aw Trio - SIBI
Moyenne:
Clics:2498
abu juba
Moyenne:
Clics:8736
Music video: Stop Sida!
Moyenne:
Clics:4982
Rougaya, haala
Moyenne:
Clics:2400

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


RENNDO FULƁE- Aamadu Deh: Hol Ko woni Dental? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-10-2008 )
 

Ecrit par Amadou Deh (Boobo Ngenndi), le 02-10-2008 17:14

Pages vues : 19414    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Natal Aamadu Deh
Mi sikkiino woni dental ko mooɓondiral gooto fof waasa teelde bannge mum, kono kadi so tawii ko ɗuum woni dental hol ko saabii senngo e leñol fulɓe ene vafa to gooteel ene ronkaa yoo vamto.

Hannde dente keewɗe ina tawee e leñol ngol, pelle keewde cosaama, Pelle jokkere enɗam, pelle diine, pelle gure ekn. Ɗee pelle fof ene tawee e fulbe kono won e senngooji eden beydii yahrude caggal. Wadde laaɓii-en wonaa dental terɗe tan woni ɓamtaare, soko ko dental verde woni ngooroondi ɓamtaare.

So tawii noon fulɓe cosat pedle ngaadana leñol ngol, woni faandaare mavve e ɗeen pedle ko bamtude leñol ngol kono kala garɗo nootaade batu ardata ko e maw maw, e haasidaagal, e añde banndum, e yidɗde yiyeede,
kala feere lobbere fewjaande wooda luutndiiɓe ngam woy saa yoo wonaa kañum fewji. Mbele ko nii leñol jogorngol vamtaade sifortoo?
Haannoo wonde ko so tawii ko moƴƴi fewjaama, ko ɓamtata so fewjaama, mbelto-ɗaa heen, ndarano-ɗaa no ndeen feere duumorii haa nafta leñol ngol. Kono wonaa sabu a welaaka joomum tan ngonaa e bonnitde e seyfitde haa peccaa yimve, ngaddaa caru, ngaawaa ngañgu e nder verɗe fulɓe!
Banndiraave eɗen poti yuurnitaade no feewi to dente men,  so tawii a wonii Jaagorgal, walla a wonii gootal e jaale vamtaare so gollal leñol ngol yontii woppu ko wonnoo hakkunde maa e goɗɗo fof pewjidon, liggondiron e teeyre, e newaare haa joofnoyon gollal ngal, e onn sa'aa  so on njiɗii ngarton to ngonnoɗon tawde ko ɗuum cuɓiɗon, woni faaro mon.
Ena heen sahaaji, woni bone men ko en njidaa Jontaado, en njidaa gonɗo. Hay gooto en tontataa haa sooynee alaa, ko toowɗo haa sooynaa fof nanngen e gude tuuba mum eɗen pooɗa. Paamen noon ko yahata e Aduna fof ene jogii hoyre; huunde fof ene jogii ko ardotoo! Foti ko Dowla walla ko Diiwaan walla ko galle, hay so en nduttiima to ganni ma en taw hay pelle sukaabe ene njogii mawdo fedde, hay aga baali na jogii njawdi ardatoondi so ena ƴaro!
Jooni noon so en eewniima dental kadi en njidaa mo ina ardoo en hol no duum gasirta?
Kala nde kaal-mi dental, miijo am durat e yimre nde gooto e yontaave leñol ngol winndunoo, hono Ibraahiima Kan (Katante Leñol) ko fayti e pinal batu, o wiy:

yooɗnata batu ko nehdi e ganndal
wuurnata ɗum ko muñal e pinal
reenirtee ko nuunɗal e potal
kala kaaldo heɗee jaabee e newal
joom goonga jabanee siynee e beldal
kala feere ooñiinde follee e beldal
batu laaɓndaaki duubi e lawakaagal
wondaaka asko e cehilaagal
peewnoowo batu fiytotaako beccal
 
so maw maw wertanaama dental
e dow goonga e human-binnaagal
nguun batu weeɓataa kawral
hay so ngu hawrii ne wonataa e beldal
 
welelele, welelele, ittataa luural
kono ɓugginaade caggal feewntaa dental
jonaaɗo miijo mum serindiima pinal
wontude baagal wonaa neɗɗaagal
won leeso kono hoto won gural
leñol am yontii mooɓondiral
rentinde miijooji jande e pinal
haygooto hoto jab woorde dental

.
 
On njaaraama
kudol Aamadu Deh (Boobo ngenndi)
to dowlaaji dentudi amerik
 
mi ɓiɗtorora heen wiyde on yo on njuulmo wuuri; njarloɗon, njaafoɗon, yo en vooy felondirde e geɗe luutndiiɗe leñol ngol


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : dental, renndo, leñol fulɓe, ɓamtaare, haasidaagal


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 20 de 20 commentaires

googa haala ma

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 02-10-2008 18:07

ceerno amadu a haali nyaw lenyol fulbe ina fandi liggantoodo lenyol heewi ko liggortoobe lenyol fulbe sinno ina selli e men tawno ko pulaar buriido hannde.kono so mi fewjaani tan moyyaani walla soni ardaki tan tinmaani sinno gooto fof yidde mun ko yo moyyu ala yidde tineede cadeele garata kadi ina hawni e anndube e alduube ko heewi e mabbe ina kersira winndude walla haalde pulaar.mi haaldani yennuude walla malluude.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A jaaraama

Ecrit par: Mammadu TUURE (Invit ) le 02-10-2008 18:15

ko ardii fof juulmo wuuri  
so tawi dum yawtii ,winndande maada ina wadi faayiida sanne ,pellon ,pellon ina keewi no feewi e lenol ,dum fof e wayde noon so tawii koon pellon fof payndaale mum en ko ina bamta demngal e lenol ngol e kala fannuuji e dow kadi nanondiral e beldal yoo Geno wallu  
Pulaar noon ina wiya "dawaadi ko luurdi kala ,yoo ndenndu ngofa fowru " e nen luure kala mbaawde wonnde hakkunde pelle men de ,so ko nafata lenol ngol arii ,potden ko renndude e sirginaade haa dum yotta ,fuda e nder maggol  
 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Goonga wa'i ko hono laalo nih!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 02-10-2008 22:02

Ceerno Aamadu Deh winndii ɗoo ko selli. Neɗɗo mo anndaa ñawu mum, yaawataa sellude sabu safrotaako. Ko o haali e men koo ena woodi tigi sabu eɗen ceedoo ɗum sahaa kala e dente men. Miin, ena jaaki-mi hol ko saabii haasidaagal molɓoltal ena leeltina ɓamtaare men. Mbele ɗum ko ñawu walla ko jaasre tan? Mi roŋkii faamde hol no neɗɗo añirta yoo banndi mum fewju walla feewna ko moƴƴi! Mi roŋkii faamde yol no neɗɗo añirta yoo banndi mum mah suudu ndu enen fof eɗen koɗa! 
Goonga kala mo fewjaani walla feewnaani, wiyata ko yoo bon, hay so tawii nafoore mum ena heen! 
Mi jaaki, mi najii! Paabee-kam!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: sarr souleymane to diongto gon (Invit ) le 02-10-2008 23:59

ko adii fof mi wii on njuule mo wuuri so ndum benni mi jangi winndannde musiddo o mi weltiima nde tawno o haali koko woni e ful6e e leyyi goddi di fof sabu moni fof ene yidi yiyeede walla haaleede kono yim6e fof potataa darde ko njoluuji e ndabon mbodo yidno namnaademo? haalamakko ka way kono njoofiika ni mbodo yiddno anndude hol joofaado walla jofaabe on njaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hono maa ennii ina cohlaa e lowre de

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 03-10-2008 01:57

ceer no amadou deh min mbadiima julmbo wuuri mi weltii ma hannde no feewi sabu haalamaa kaa alaa ko watte tee heen sabu ko dum doo woni ello lenyol ngol ha min nyaagoo alla yoo alla rokku en faam de waaju maa oo rokko en renndudi on jaaraama woromadiw

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla sellin doole maa boobo genndi

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 03-10-2008 04:26

ko adii fof mi sal minii mbanndi raa6e naatoo6e,e.low,rende ngam yoor naade ko daw,wi toon.walla ko nyalli toon sammi naango herriingo faadee onon winndoo6e ngam hum.pitde lenyol,ngol mbanndi raado ,o haalii ello men elee rogkaama annde holko dumum woni ellee mbii 6eydudi pelle ko 6eydudi jii6ru.mate duum enel dami nee jeeyeede.eden.de jogorde dadde janngo walla njogorden jeyeede edadaade banndi raa6e rentudi yontii

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

So goonga haalaama tan bahe ndimmboto!

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 03-10-2008 18:15

ko adii juulmo wuuri maa,aan baaba ngenndi mi alkulle ɗe woni oo, mi waɗii ɗoon aa, ko a baaba ngenndi ngenndoowo jam,ndoondi ɗaa jam tekku ɗaa malal pukkan ɗaa leñol yo naftoro. mawɓe men haŋki ndeenirnoo leñol ko dental wonaa ngañamtumaakuuji, ɓe mbi'i : yiɗan bannde ko njiɗan ɗaa ho're maaɗa.Ko ɗuum ɓe ndeenirno leñol ngol e njuuteendi yontaaji. Won naamniiɗo mbele ndee winndannde won ɓe joopi, kono ndee winndannde ko leñol ngol fof waaji, ko ella renndo ngoo kala, sinno mawnikinaare e fiytaade becce ina nafatnoo tawatno en ndiwii ɗoo.Gooto kala yo ƴeew ko nafi leñol wonaa ko leñol nafi ɗum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Lenyol ko yeru aadee

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 04-10-2008 00:23

Sikke alaa ko Ceerno Deh sifii e lenyol men koo ina laabi no naange e hoore nih : Kono rafi men oo ko rafi renndooji aduna dii fof wonaa enen tan. Ittataa noon kala oon latiido haaside ban'ndum , woni ngeddu'allanke ko e mum tan artata Sabu Nelaado Muhammad(SAWS)wiyii( haside hoonotaako ete haadidaagu nyaamirta golle mojje kono jeynge nyaamrata leggal joorngal nih)yoo GENO danndu en heen. 
Daraniibe wallude lenyol ngol yoo Geno won ballo bamtabe,semmbinabe; heddiibe hasideeji haawaniibe be wune e daraja bee yoo GENO nuskube , naskabe wattabe yan'be asakal Ibiliis mo kuddi Geno rewi haa darnga.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

LEÑOL FULBE!

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 05-10-2008 23:51

ko mi anndaa fof kam,Amadu Deh memii doo Uure mawnde,wordinnde haawadi saare ene lawii haa yaaji e les teppere Leñol ngol...ko dum woni rafi men gondaado,gaandaado! eden nganndi omo woodi e men,(mi yidaa pinaa,mi yidaa tinaa,mi yidaa ndañaa)teppii en ,loggii bamtaare men,lojii gite men,heedi en e bamtaare!!! :cry :cry :cry ndaw ko hersinii,mete wonaa ko Allah rokkata,ko kanko hadata,tawde eden nganndu dum,hol ko ngañondirten? Allah wiy e deftre mum teddunde ndee: ODON NGAÑA HUUNDE,TAWA KO BURAL WONANDE ON.ndeke noon citoren,Mawdo ko annda beydanee.siftineede ko yejjitnoo,yoo naf citinaado oo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

boobo ahaali ko ngoowza haalde.

Ecrit par: abdoulaye soh (Invit ) le 06-10-2008 12:36

ahmadu deh mo seeno galoyaave hina anndiraa hirande lenyol ngol gila hannde araani kala gannduzomo hina anndarimo seevde yitere e waawde yiide nafoore lenyol gol e cazeele maggol fof nde wonnoo lenyol ngol ko ngoxa makko nofeewi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Miijo am

Ecrit par: Bah Hamath (Invit ) le 06-10-2008 15:50

Jam ñallemon BanndiraaƂe FulƂe, 
woni miijo am ko yoo en cos fedde jokkere enďam so tawi kayi nde woodaani 
tawo woni darnnde mayre tanko kala caďeele garďe e leñol he walla e maggol 
nde daro haa kawral e beldal ara, Sabu wonko njiimi walla ko njiyan mi ina waďa e leñol he in hersini ina hulƂini yeru ko njanngu mi ďo hannde ko wonnde Maki sal e Saada njaayi mbeldaani eko wayi,noon,eko wayino so eďen njiďi yahrude yeeso e kala banngeeji en kawrat e feere haďi en yahrude yeeso tan ko kawral kade mbiďo ñaagi ardiiƂe leñol ngolƂe geďe 2 muñal e kawral ,leƴƴi fof njaari yeeso haa heddi ngol men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

slt

Ecrit par: moctar samba Aan (Invit ) le 07-10-2008 11:13

je voulais m'escrire au sites mais je n'ai pu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

juulmo wuuri

Ecrit par: mouhamadou lih (Invit ) le 10-10-2008 01:37

caggal yettude alla ejuulde nulaazo mum banndiraave musivvenjuule mo wuuri yaa juulkeezo yoo alla rokku en duwaade oo zo saha mo wuuri amiin ;jettor fayde e kala daraniizo lenyol men en njejjitaani fedde vamtaare pulaar muritani ennyagiima alla kisal vamtaare e nanondiral e nder lenyol men amiin on njaraama mouhamadou d lih fonndu jeeri

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sunaare mawnde

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 10-10-2008 21:47

banndiraabe lenyol fulbe ustoraama neddo mawdo banndaado ganndinoowo 
beldo ko yimaata ganndo alla teddindo ceernaabe hona nykka jiibi selli sakkiima hannde nyande 10.10.2008.fulbe fof neldaama duwawuuji yo alla yurmomo yafoomo ho alla harnumo aljanna fedde fulbe itali ina nelda besngu makko duwawuuji e banndiraabe seneegal e muritani baasi salndu mawndu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kisal yoowon e kaladaraniido pulaar

Ecrit par: ablaay ly to boggel beeli edi (Invit ) le 14-10-2008 01:36

ndenten edena bittee e adunahe bibbe fulbe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YOO BOOBO WUUR..........................

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 19-10-2008 22:49

Boobo ngenndi,haala maa kaa memii vernde kala mo vamtaare leñol ngol wazi ngoxa. Minen annduve ma vee, amin kumpitii miijo maa ngoo waynii ko nuunzal. 
Lamzam haala noon ko jaabeede, etee ngartam mum ko rewindeede haa joom en  
hakkillaaji mbaawa naftoraade zum he kala mbaydi... 
 
Aan noon, ko a boobo mo mawve kuwtortoo miijooji mum he vamtaare pulaagu. 
Mi yaajaaka tawo, kono maa en mballondir mbele njookten ndee lowre. 
Hade noon ko juzaa venndude, mbiyat mi ko mo woni kala yoo fuzzoro hoyre mum haa ñawu njiyzaa nguu safroo ko yaawi. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ceerno amadu deh ko salminde ma

Ecrit par: hammadi zahara kilibali mali (Invit ) le 22-10-2008 22:37

sikke ala miijo maaza ina yuvvi ina deexa e hakkille ko miijo moxxo kono mbele maa renndo ngoo anndu zun sabu hay muumun teewon alla ina kawri sabu sahre horndolde kala nde jiyza gootel a yihyatton gozngel ngel hayso nyaaku kala nde jiyza gootel a yihyat toon gozngel ngel zum non so a waawi hokkude banndiraave men yeruuji baazinii heewde fayiida koko hoynantenoo sami sabu katantelenyol wii yo dimo soppu sawru goonga so juumi fihre ndu soppi bah sammba pulal wii lenyol wahyi kono ngesa nii ala e mum kofoti dudoyde foti ayne reene nenka timmuka ko hammadi zahara kulibali mo hoorenyiiwa mali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welii laq

Ecrit par: jss (Invit ) le 27-10-2008 21:37

on njaaraama banndiraave tedduve, mi juuriima, mi salmii on

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

so guurdo ko mayoowo goonga a haali

Ecrit par: jallo jibi (Invit ) le 27-08-2009 17:36

so ko allah goonga haalaama.a haalii noon kala paamoowo kala faami e kala jiddo anndude mo anndaano no renndo men wuurdi.yoo faam enen ko nii ngollortoden.sabu nder deftere men ina wiyee ngulloori ina woodi heen yimre ina wiyee yonta hannde.wuurbe e miin miinaagu faybe yoob iibe maayka kecca.so burniibe kaala mami rentin yonta am mami humpit humam binndi e ko humatnoodum haa ndagotonoondi majjere nyiba takke.giyam bural rebii haa e lemi galle ma bamtaare fooynii haa lokitii wiinnde ma fin finndi keba ko ma.aryooltu fof hannde ina gasa e demngal ma.so dum yawti alaa ko heddii so wonaa gollal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

BJR

Ecrit par: oumar diallo (Invit ) le 25-05-2010 10:42

ON SALMIINAM FULBE WIIYOOBE MBIIMI E MBII MAAMI KALLA TO GONDON E NOGOONIRDON YO WUURE PULAAR BAMTOONE BAAWAL YO ALLAH BAMTU PULAARE WUURNE NJANGE NOOBE DEMGAL PULAAR MII OUMAR DIALLO NJEYAADO TO WURO INA WIIYE GOUDDE NDUYETBE WALLA MBIYAA GOUDDU BOYE GAL JEERI SADA DIIYAM WEEBA YAR NAM E LOODE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 20 de 20 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
G7C     12M   
W   B  P H  Q2R
ITI  1FF  1EA   
X I  G   1  XMT
AHE     6XK   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥