NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KOORKA - Farayse taƴii ñalnde Mawbaare 30 Siilto: Njuulen mo wuuri! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 30-09-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 30-09-2008 20:16

Pages vues : 19857    

Publié dans : Les News, Diina


Image
Oɗon ɗacca hakke!

Musidɓe fulɓe, banndiraaɓe arooɓe e lowre men Pulaagu.com, juulɓe kala ɗo ngoni, mi salminii-on e dow innde am heeriinde, yanti e innde Pulaagu.com e goomu mum. En ngarii haa e maayirde lewru teddundu nduu, yoo Geno sellin doole, hokka-on kadi nguurdam njuutɗam haa mbaawen kadi haaltude ko ɓenni.

Ko rewaa Alla e lewru aaɓndu maayndu nduu, yoo taw jaɓaama. Eɗen torii Geno nde O njaɓanta en kadi duwawuuji e ñaagule ɗe peewnu-ɗen e Kaŋko Bajjo oo.

Pulaagu.com juuli koorka mum ngadanka ko e hitaande 2007; hannde eɗen njuula koorka men ɗiɗaɓa. Ko yettude Alla ko gollaa gila cosal, toraade-Mo nde o ɓeydanta-en semmbe, coftal e mbaawka no golle ƴellitiraa haa diwa ɗoo. Miin noon, mi waawaa yoɓde onon kala arooɓe ɗoo e Pulaagu.com sabu ko Alla e mon lowre ndee darii; ko Alla e mon, subaka kala mo pin-mi, mi yetta Alla e darnde nde Pulaar daranaa hannde.

So mi innii yetteteeɓe ɓee kala e yaafneteɓe, miɗo sikki juutat no feewi. Kono mi waawaa waasde limtude ceerno Mammadu Lih, cawndiiɗo-mi kala sahaa ena adda ballal mum e wasiyaaji mum e nder goomu men. Miɗo yetta-mo fota, miɗo addina-mo kadi golle makko njawaaka, njawnaaki. So mi ummiima ɗo MBooyo ɗoo, alaa e sago mi ƴaaŋora Saadel e gele noodi gele coccaaka laaɓi, duɓɓi toowi jiimti e ŋore maayo! Hol mo tawat-mi toon? Ceerno geelel Kontee. Geelel jeyaa ko e yetteteeɓe sabu gollondiral amen fuɗɗii ko gila e cate Kawtal. Sinno kuɗol ko hoɗdu wonnoo, saɗat ɓuroowo-mo segene! Mi yejjitaani musidɗo am, ganndo fulfulde, hono Saajo Bah, gonɗo toon to Holannda. Miɗo wiy-maa yo a juul mo-wuuri ann e wonndiiɓe maa e yiɗɓe ma.

Mi weltiima kadi e kala e mon addooɓe jowe e binndanɗe jaltooje e lowre ndee haa teeŋti e Galguumel'en, Abdul Kelli'en, Demmba Wan'en, Jibi Kebe'en e kala e mon mo heɓaani limteede e ɓee-ɗoo.
Onon kala oɗon njarloo, oɗon njaafoo. Oɗon ɗacca hakke! Yoo Alla hawridin-en e juulde mo-wuuri tawa kadi ɓeydaare men ɓuri ko ustii e men. Yoo Geno jaɓan-en duwaawu. Aaamiin

kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : aid el fitr, korité, fête musulmane, ramadan


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 20 de 20 commentaires

Yoo a juul mo wuuro

Ecrit par: almaami (Membre ) le 30-09-2008 21:48

an e pulaagu.com e banndiraa6e fof on njettaama on ngittii leñol e yeeweende hay sinno haaDiino Doo tan welii saka noon ko yeru damal golle  
seydi saar gooto waawaa won'de leñol kono ina waawi won'de yaakaare maggol hakke alaa e maa. 
Duwaawu fayde e Nennee e Sinnaa'en so lowre jaajii e6e mbelaa...........

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: sarr souleymane (Invit ) le 30-09-2008 22:05

ko adii fof goomu ngatamaare ene wiya on juule mo wuuri yo en njuul kewde enen kala e juulbe yo en mbattu ni mo wuuri aan ibrahiima saar noon mbodo wiima a jaraama sabu ma taggi ful6e waawde humtondirde haajuuji ene ndokondira kadi hakkillaaji yo ful6e pulaagu jaaru yeeso onon fof on jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJUULEN MO WUURI!!

Ecrit par: Abdul Amadu kelli (Invit ) le 30-09-2008 22:39

min njettii Allah min njettii ma,Ibraahiima!so min kaalii e so min ndeyyii,ko Geno wad maa wirngo Ñiiwa suddaare Leñol ngol!!!!!yoo hebbinan en hono maa en!yoo Allah hokku en taweede oo sahaa mo wuuri tawa eden beydii en ustaaki e dewe men e golle men,yoo yettinan en paandoole,o diwnana en besnguuji men,min mbiyii ma Saar-ngelem!e Fuuta hanki ko heewi mon ko wartnoobe Daneeji,ngaaftoo Paddi e Beesooji...hannde doo kadi ko mawdum be ngonii mutoobe lugge Elternet ebe tafana en,be cenanaen kanne Mbuure,be mbadana en ñibe e nder geese Elternet ngam bataare men(Leñol men)...!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulen mo wuuri!!!!!!!!!!!!!!!

Ecrit par: toure (Invit ) le 30-09-2008 23:32

mi neeldi-on duuwaw, yo allah aduu djaam. 
djuul mo wuuri à tous les peulh et tous les musulmans du monde :grin :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo Geno hokku en wattude nih mo wuuri.

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 01-10-2008 01:00

Lewru njurum e peewal wayniima saatu nde ndu hodii en 30 balde : E nguu mbayniigu enen fof en ndentinii berde men e laabal en kuccinii e GENO toowdo bajjo oo eden nyaagoomo yurmeende makko e yahfua makko wonan'de en e juulbe rewoobe mo jokkoobe en'dam to mbaawi won'de fof e winndere makko. 
Gooto e mon kala mi wiyii dum yoo juul mo wuri mi nyaagiima dum yahfuya ko feenyi e ko suudii.Miin bannge mi yahfiima. 
Lutti enen fof en ndendii anniya mojjo faade e Geno eden nyaagiimo nde o yobata bee worbe e rewbe daraniibe ndee lowre haa mbaaw'den anndondirde: Teenqti noon e ceerno Ibrahima Sarr.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

beydaari

Ecrit par: www.peeral.com (Invit ) le 01-10-2008 01:23

yo alla tawnu en mawuuri tawa hiden beydii en uytaaki. lowe fuflfulde hino bamtoo bamtoda e leñol men, haa holla leñol fulbe ko manngol, ngol yoolotaako haa darngal daroo. 
gila hiirnaange, hakkunde haa funnaange duungal afrika. 
on njettaama masin, 
Goomu Peeral

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulmo wuuri

Ecrit par: baru ba (Invit ) le 01-10-2008 02:15

yo en mbattunii mo wuuri tawa eɗen ɓeydi en ustaaki ko geno anndi ko moƴƴi e men yo waɗan en

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla rokku en taweede mbo buuri

Ecrit par: woromadiw (Invit ) le 01-10-2008 02:55

yo en mbattunii mo wuuri eden 6eydi en ustaaki ko geno anndi ko nafata en yoo wadan en dum ibirahiima sarr yoo alla sellin doole maa moyyin battan maa sabu min mbaawa halde ko min kamin ke6e e nder lowre dee min nganndi ndi rii hew6e ender lowre nde min nganndaa ma e nder low re ndee duum fof ko saabaabu maa on njaara ma abuu jaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulee mo wuuri

Ecrit par: ibraahiima lih(yaakaare.com) (Invit ) le 01-10-2008 05:58

banndiraave,njuulee mo wuuri tawa ezen veydii e diine men en ustaaki.yoo Geno rokku en cellal,coftal,nanondiral haa vamtoo pulaar.yoo alla rokku en baraaji gonzi e lewru nduu 
kuzol:goomu www.yaakaare.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulen mo wuuri

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 01-10-2008 06:48

seydi saar. yoo alla 6eydu bade e baawde, aan. alaana lenyol ngol hakke,  
sabu, lenyol ngol naftoriima nganndal ngal alla rokkuma ngal,hay huunde a hadaani lenyol, yoo alla 6eydu mbaawka,,, yoo mbatt nii o sahaa mo wuuri, yoo alla 6amtu lenyol ngoll , yoo alla juunu nguurndam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njuulee mo wuuri

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 01-10-2008 07:30

denndaangal ful6e dowlaaji dentudi wii on juulmo wuuri, 
haa teenti e fedde pulaar Speakin: 
 
ko wonaa duum koo ceerno Ibraahiima mido yidi anndude hol senngo neldirtedon kabaruuji sabu mi yiyliima e geese hee kono mi yiyaani 
on njaaraama 
 
Aamdu Deh Boobo Ngenndi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njuulee mo wuuri

Ecrit par: abdulaaye mamadou ly (Invit ) le 01-10-2008 09:26

koorka njavaaka, duwaawu jaabaazo,enen e juulva kala, njuulen mo wuuri kadi aamiini, geno min gnaagiima kawral verze fulve, toowal dow dow pulaar e vamtoove zum aamiini, denzi saar seydi saar aan, e kaliifa maaza mamadu ly, goomu pulaagu e kuuval, sembe allah e mon, fulve asie fof njuurima on. 
on njaaraama 
abdulaay lih 
bangkok thailand

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo geno rokkuen taweede mo wuuri

Ecrit par: aamadu bookar sih jowol (Invit ) le 01-10-2008 11:16

banndiraabe musibbe banndiraabe pulaagu.com yoen njuulmo wuuri enen kala e juulbe yoo en mbadtunii kadi mo wuuri tawi geno ina newnana en 
ko cadtira den enen kala e juulbe yoo alla nawru bibbe fulbe yeeso ekala jiddo dumen kadi en naagiima bajjo gooto e aduna jom laamu to sahre goonga ndewo jabanta en liggayaaji lewru makko yurmeendu ndu 
KO MUSIDDO MON AAMADU BOOKARA SIH JEYAADO TO JOWOL GON DO TO LEYDI ITALIA ON NJAARAAMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YOO EN NJUULMO WUURI

Ecrit par: JEYNABA BOOKAR SIH MO JOWOL (Invit ) le 01-10-2008 11:43

MI SALMINII BANNDIRAABE BIBBE FULBE MBODO WIYA ON YO EN NJUULMO WUURMI 
YOO ALLA ROKKU EN TAWEEDE OO SAHAAMO WUU RI ENEN KALA E JUULBE  
MI SAMINII PULAAGU.COM MI WIYI ON JUULMO WUURI 
KO jeynaba bookar sih jeyaado to jowol gondo to italia on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yen battu ni mo wuuri

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 01-10-2008 15:29

mbodo salmina banndiraabe fof yo battu ni mo wuuri ina beydi ustaaki yo e innde fedde fulbe itali ina nelda on duwaawuuji yen battu ni mo wuuri.yo alla rokku e cellal e coftal e nanondiiral ko ina banta lenyol fulbe.o itta cadeele o adda kawral hakkunde besngu mgu.o huccina en janngude e janngide o rokka en gaalu kewngu taw ina waada barke.mi yanti e wiibe ibrahiima saar be yo alla sellin doole sabu tinnaare makko e lenyol fulbe 
mi winndino kaalmi ko rokku no lenyol mgol gila hakki mi haaldani sabu yeddi ibrahiima saar ala ko alla kaalduni o fewniino alkuule nay o rokki 
fulbe.belltiima.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njuulee mo wuuri

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 01-10-2008 19:34

Njuulee mo wuuri ɓiɓɓe njuulɓe kala to mbaawɗon wonde e wonirde, mboɗo juulmo wuuri onon ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam.Eɗen ñaago geno tedduɗo toowɗo nde waɗanta kaa koorka, koorka njaɓaaka, o yaafoo en kala ko taataa, eɗen ñaagoo jom hattan nde ɓeydanta en mbaawka ,no dewru ɗen mo.pulaagu.com,e mbiimi.com, e yaakaare.com ina neldee duwawuuji keeriiɗi.Sabu yarlitaare mum en e leñol ngol,e kala meeɗo jiŋngande pulaar noon hay so ko e miijo.haa teenŋti ɓeen miijantooɓe leñol e ɓamtaare, yoo geno won baɗlo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njulee mo wuuri

Ecrit par: Njuddu jéeri (Invit ) le 01-10-2008 21:26

A jaraama Ceerno Ibrahiima, njulee mo wuuri!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

juulmo wuuri

Ecrit par: Issa Mbaye Diary Sow (Invit ) le 02-10-2008 13:41

Ibrahima sarr juulmowuuri nguura a kaaba ndanna duubu 170 hitaande tawa hadajogu sebmbesuuka sarr  
nguurndamma no wadinafoore gorko to jubalellaw 
a jaaraama Issa Mbaye Diary Sow

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njulleen mo wuuri

Ecrit par: Mamadu TUURE (Invit ) le 02-10-2008 18:23

Caggal yettude Geno ,mbodo wiya juulmo wuuri e denndaagal biyoowo mbiimi ko aldaa e paltor ,haa teegti noon e gooto sagataabe lenol ngol hono Ceerno SAAR. Yoo Alla beydu coftal ,mbaawka ,e katantaagal ,o rokkumaa wune e golle de ngollantaa lenol ngol dee  
 
ko rewaa ALLA ko yoo jabe ,ko taatako yoo yaafe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina haawni

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 02-10-2008 19:27

mi sikkano lihduube e saar saarbe ejaah jaahbe e soh soobe e denndembe e caam caambe e barinaabe e sumarenaabe fof ina keppuno nde korka gasaata wadde e leydi itali kanbe fof be mbaadi saali mawdo mi waawa haalde son nanndaaka sabu ina jalni nofeewi.mbodo wiy on juleno wuuri yen boy tonyodirde.mbodo nanndo nate aminata jaah ko butaado sabu mi wayri yiide binndi makko

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 20 de 20 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
1N6     J6A   
B E  8  R   TP7
4 C  IFA  R96   
M 2  S  X G  I4T
O57     X5S   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥