NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


NIJERIYAA: Gorko mo suddiiɓe 86 e ɓiɓɓe 170 wiyaama yoo seer heen 82! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-08-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 23-08-2008 12:48

Pages vues : 18263    

Publié dans : Les News, Diina


Image

Ena haawnii, haawaani Alla, Muhammadu Bello Abuubakar, gorko jeyaaɗo e dowla Niseer (e nder leydi Nijeriyaa) ena wonndi e galla mawɗo, moolanaaɗo moolee! Hannde, omo yahra e rewɓe 86 e sulaaɓe 170. Hay gooto anndaa hol no o wuurnirta galle potɗo nih, kono kaŋko o wiyi ko Alla wuurnata galle oo. Hay gooto kadi yayaani omo golla walla gooto e suddiiɓe makko ena golla. Subaka kala pinaaɗo, ko kilooji 36 maaro defetee bottaari. So a ɓeydii heen kala ko yahdata heen, yanti e kacitaari e hiraande, fere nguura galle oo ena abboo e ujunnaaji cappanɗe! Gooto rewɓe makko wiyi (ko BBC haali) o wiyata ko yoo sukaaɓe makko njeloyo, so gooto kala artirii huunde ɓe ndenndina. Kono haa jooni ɗum waawaa wuurnude galle potɗo hono nih. Kaŋko so o naamndaama, o jaabotoo tan ko "baawɗe Alla wuurni galle oo".

Image
Alla jogii-ɓe?
Howhowɓe diine dowla oo umminii laawol feewde e makko. E wiyde maɓɓe, neɗɗo waawaa resde rewɓe fotɓe nih heewde kadi tawa kamɓe kala poti e makko. Ɗum noon, laawol ena falni-mo kuwgal yoo seer kamɓe kala haa heddoo nayo, so ɗum alaa ñaawoore warngo waɗee e makko. Kaŋko Muhammadu Bello, o wiyi laawol lislaam taƴaani happo e dewle ɗe juulɗo waawi waɗde. Tiiɗi tan ko yoo joom mum waaw jogaade-ɓe jogogal moƴƴal. O wiyi: "gorko jogiiɗo rewɓe sappo tan, fukkoto e leydi maaya, kono miin, ko Alla yamiri-mi yo mi res ɓeeɗoo rewɓe kala". Heewɓe e rewɓe makko ngardata ko safraade sabu wiyaa ko o ganndo no feewi. Gooto e maɓɓe, Sharifat
Image
Hafsatu Bello
Bello Abuubakar wiyi: "nde njettimoo-mi tan, hoore muusoore am natti. Oon sahaa miɗo yahra e duuɓi 25. Ko ndeen Alla wiyi-mi ko oo foti wonde jom galle maa, miɗo yetti Alla hannde ko kaŋko woni jom galle am". Jom suudu makko goɗɗo ena wiyee Gañaat Muhammadu Bello wiyi arnoo ko safraade ena ardi e yumma mum, waɗii duuɓi noogaas. Ndeen o yettiima, Bello wiyi ena yiɗi resde-mo. O wiyi "mi waawaa resondirde e mawɗo sabu ko mi suka". Bello wiyi-mo ko Alla yamiri. Kono suka debbo oo jaɓaani. Caggal ɗum o wiyi "gorko goɗɗo resi-mi, kono min ceeri. O ruttii to Bello kisa. hannde, e wiyde makko, debbo ɓurɗo-mo neemaade alaa. O wiyi so aɗa resondira e gorko jogiiɗo ɓee rewɓe, aɗa anndi e jaati omo waawi jogaade-ɓe.
Image
Omo waawi jogaade...

Muhammadu Bello jaɓataa safaara tuubakooɓe, o wiyi so a yettiima tan, o yiyat ñawu maa, o itta ɗoon e ɗoon. Kono wonaa ñawu fof waawi safreede. Gooto e rewɓe makko maayraama sukaaɓe ɗiɗo. O wiyi tan ko balɗe maɓɓe so ngasii, alaa ko o waawi heen. Hannde, alaa ko o wiyaa so wonaa o seerta e maɓɓe haa heddo nayo. O wiyi Alla meeɗaa wiyde yoo kuwgal fawe de desɗo ko ɓuri nayo. Haa jooni ko e cooɗrumaa-mi cooɗtumaa-mi ɓe ngoni. E dowla maɓɓe, howhowɓe Lislaam njaɓaani dewle makko ɗee. Ena haawnii hol ko waɗi-ɓe fadde haa hannde sabu ɓooyii ko e fuɗɗii heewde rewɓe. Ena sikkaa ko tele Aŋngalteer biyeteeɗo BBC yaltini e makko lefol; ko ndeen haala yaaji haa howhowɓe ɓee naati heen. Eɗen cabbii e ko habretee e ko fayi arde. Kono ngoƴa galle oo ena wayi hono hay gooto yiɗaa seereede e rewɓe ɓee. So wonaa ngaanumma ne, ena nanndi heen...

Kuɗol Ibraahiima SAAR


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Mohamed Bello Abubakar, polygamie, nigeria, loi musulmane, droit musulman


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 27 de 27 commentaires

Wooro! wooroo!

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 23-08-2008 15:36

Ko woni ko ɗuum hulɓinii, muusi, metti; haaɓnii, njalnii,haawnii kono haawaani geno.Mbete laamu kam tinaani ɗum law; so a nanii nawliigu ko ɗum woni nawliigu;kono dey kam o haaɗnii lamɗam no feewi dey!Pahmen kam e nder hitaande gooto kala yontetee ko laabi nayi,miin noon ko mi ƴeewoyowo ndee ñaawoore to nde hempata;so ɓe ceeraama noon woodat ɓe ndokku mi.Kono mi suusaa innude inɗe maɓɓe ,mbele kam ndaña lemmbel.Ko dey ɓooyii nande ko waɗaa koo yo allah feewni...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaawise

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 24-08-2008 02:27

So tawii ko goo'nga bee hoohoobe diine mbadaani fodde mumem.In haan'no be kajoomo gila o yottaaki doo;Be dacca haa haalee e rajooji yaltinee e jayndeeji be mbiyamo yo o seer suddiibe makko. 
Loppet makko o seeraani omo yidi'be e be njidimo etee GENO ina wadanibe suturo e cuudndi mum e be ndeeji : Ceerno yo o dacceh o deeja e galle makko e besngu makko. 
Jooni so o wellitii hakke 82 debbo holno nguurdata ko kanko suurnoo dum en ? Ete rewbe ko miskineebe ko moofteteebe. 
Diine lislaam ko goonga wiyi ko haa nayo ,kono wiyaani so burii noon ina harmi.Odon cikki oo jiyaado alla wonaa e goonga woni?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Doole potaani , baawal yerondiraani

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 24-08-2008 02:39

Pulaar wiyii :" Worbe ngona basi , saka mawngu labee". 
Aan noon ceerno Ibraahiima Saar hay mo janngi win'ndannde maa e oo gorko ndee ina anndi ko a kuldo to ngon'daa doo,sabu mbido anndi cikkataa ko ina raaba. 
Sikke alaa mbido anndi tan kam oodo gorko wonaa Saarsaaro, Jahjaho maa Barinaajo: Bee kam mbido yananaa alaa e mabbe enndoowo dido saka capande njeetato e njeegomo hadoro-nano.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko dum hadi noppi mawnude

Ecrit par: Mamadou TOURE (Invit ) le 24-08-2008 14:28

min kam di am dii ustima nih ,mbodo anndi soosoobe do ngoni kala nana jakka pedeeli mun en,ina mbiya haaniino ko miin,kanko kam safaara makko ka kori wonaa heen sirlu makko woni,ndeen noon yoo worbe ndeeno safroyaade toon.Nayo yamiraabe be ko tampere alaa ko haali 80 debbo,mbodo anndi kam o waawa andiddebe kambe kala,yoo Alla faabo oo gorko aamin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Galguumel

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 24-08-2008 14:53

Lamɗam waɗetee ko seeɗa, nde safa! Debbo wayi ko hono lamɗam nih, so a ɓurtinii, wiyata ko tot! Miin kam mi fooɗondiraaka, yo sohsohɓe e lihduɓe ɓam! 
Waaji oo wonndi ko dokke Alla e wakkilaare. So wonaa dokke, tawtnoo ko feccere e rewɓe ɓee cuwtiima gila subaka!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Maayde maayi saka baadi mum

Ecrit par: Galguumel (Invit ) le 24-08-2008 17:05

Ceerno Ibrahiima Seydi Saar: Aan daccu hakke ndeke aan a hulii nih kono ada hedditorii hakkille no foti fof. 
Kono aan kam alla holliima oo gorko Tuurenaajo o no gumiraa tan naji felemere Wayi no kuldo ronnki hay dogde.Mbido anndi kam hay ko Saarsaaro o suusi heen seeda koo Tuure kam suusaa sabu feenyii e binndol hee. 
Duum noon den'di Seydi Tuure dejju hoto woy artir hakille maa hay so oodo jiyaado alla seerii heen huunde hay gooto wiyaani ma yo a hum'tan heen gooto.Diw'be caroto kono aan kam a dawaama.Kono kadi ko goonga ah sabu ko sattaaka tawaaka fotaani suuseede:  
Tuure Den'de Salminiima

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina hawni

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 24-08-2008 17:48

ina hawni nofeewi e oodo gorko jom rewbe 86 debbe ala serndi o e abuu lih walla sammba soh

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina hawni

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 24-08-2008 17:48

ina hawni nofeewi e oodo gorko jom rewbe 86 debbe ala serndi o e abuu lih walla sammba soh

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina hawni

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 24-08-2008 17:48

ina hawni nofeewi e oodo gorko jom rewbe 86 debbe ala serndi o e abuu lih walla sammba soh

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi wan

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 24-08-2008 18:08

Seydi wan aan dey a jaccii no feewi mate a wonaa oo gorko ?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kebo-ɗee ɓamtude seereteeɓe ɓee

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 24-08-2008 18:37

Jooni, gooto e mon kala yoo ɓamtu heen gooto mbele eɓe mbaasa loraade. Ko ɗum Lislaam wiyi. 
Galguumel, ɓaadi a hulaani, ko aan hokketee ɓurɓe heedtude e cukaagu ɓee. Aɗa waawi njoyo walla njeegomo? Fere ɗee noon ko miin jogii. :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Bisimilla

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 25-08-2008 00:49

Ceerno Saar mi jabii no pewjirdaa nih kono miin komi almuudo hade am feccaade ko maa seernaabe kedda mi barkinoro . 
Ete ko aan wonnoo ceerno garwaniijo o so a wultaaki.Hono wayi ? Ada lutti heen walla a saltiima ?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

feccere

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 25-08-2008 09:36

ceerno jibii a haali googa yo ceerno ibrahiima saar feccu kadi annda ko 
ceerno ardi almubbe mun.kadi mbodo nanndo ceerno ibrahima saar rewde de 
sabu fulbe ina ndokka debbo fof innde. 
debbo jeewo 
debbo lenbel 
debbo lembeyel 
debbo lempileyel 
debbo taara mbodo nanndi heddiibe be no mbiyete tawde 
ceerno addi feere ina moyyi kono yo ceerno anndu no feccirta. 
demmba wan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

feccere

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 25-08-2008 09:36

ceerno jibii a haali googa yo ceerno ibrahiima saar feccu kadi annda ko 
ceerno ardi almubbe mun.kadi mbodo nanndo ceerno ibrahima saar rewde de 
sabu fulbe ina ndokka debbo fof innde. 
debbo jeewo 
debbo lenbel 
debbo lembeyel 
debbo lempileyel 
debbo taara mbodo nanndi heddiibe be no mbiyete tawde 
ceerno addi feere ina moyyi kono yo ceerno anndu no feccirta. 
demmba wan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

deentoɗee koyi!

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 27-08-2008 10:25

tiɗno ɗee noon so oɗon pecca ɗum taccee haa ɓe ceeree, tee so ɓe ceeraama oto pecciree nih tan, sabu omo jogii almuudo gooto ina jogori heɓde heen ɗiɗo kono ko ɗoo e leydi hee o woni ,gila o nani ka nan-nalla ko o jahɗo toon ngam tawtoreede ñaawoore ndee mboɗo waawi rokkude on toŋngoode noddirgel makko,e mo toon niseeriya to;ko e ɓurɓe daraade maa dewle ɗee pirtee,ko oon woni ellee mo mbiyoton ko katante seydi kala kala....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haaala

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 27-08-2008 12:54

mbodo nandi hol to yimbe be gonno hayetti do sabu mawde leydindi ina ponno haalde heen kadi neddo so ina waada dewgal ma huune so neddo reesi rewbe 5 walla 10 ha yetto 86 debbo ina fonno haalide ko booyi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haaala

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 27-08-2008 12:54

mbodo nandi hol to yimbe be gonno hayetti do sabu mawde leydindi ina ponno haalde heen kadi neddo so ina waada dewgal ma huune so neddo reesi rewbe 5 walla 10 ha yetto 86 debbo ina fonno haalide ko booyi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yewtere

Ecrit par: Abdullay Jallo (Invit ) le 27-08-2008 22:39

Hiihi ko ngoonga ko Allah wurnata kono oo Gorko do lundike sariya islam sabu o newnanaaka jettugol buri nayo. :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mo 6ooyi wuurde kalla maayi

Ecrit par: Sammba Sih (Invit ) le 28-08-2008 16:02

Jooni ko haale danyaama wonande juulve en wiyatenoo woto Gorko 6uurnu suddii6e mun nayo woto ndii,e mum bonnde suma ko zo woni kaztudi haala wonaa njoyo 'wonaa sappo ko haa 86 cuddiizo ' maa taw won yontidde6e tawa ko tato e ndeer jamma koogo so wona zuum kam haala ka mawntte e ndeer galle he sabu debbo kam enti gezal jinnaa6e wonndu e jom Galle mum fodde lebbi tati rendaani e mum leeso ena adda haala no hay joon zizo en6e ko bone saka ko makko ko njaafozon banndi raa6e mi waawa winndu pulaare no feewi .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mo 6ooyi wuurde kalla maayi

Ecrit par: Sammba Sih (Invit ) le 28-08-2008 16:03

Jooni ko haale danyaama wonande juulve en wiyatenoo woto Gorko 6uurnu suddii6e mun nayo woto ndii,e mum bonnde suma ko zo woni kaztudi haala wonaa njoyo 'wonaa sappo ko haa 86 cuddiizo ' maa taw won yontidde6e tawa ko tato e ndeer jamma koogo so wona zuum kam haala ka mawntte e ndeer galle he sabu debbo kam enti gezal jinnaa6e wonndu e jom Galle mum fodde lebbi tati rendaani e mum leeso ena adda haala no hay joon zizo en6e ko bone saka ko makko ko njaafozon banndi raa6e mi waawa winndu pulaare no feewi .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ah mon dieu,

Ecrit par: aissa (Invit ) le 29-08-2008 16:13

c po possible,ce type il doi vrémen etre courageu pour géré 1tél maison. 
et tous ses femmes comment elle ont puis accepté sa?C troo bizarre...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seydi saar

Ecrit par: ABDULLAAY YEREL SOH (Invit ) le 29-08-2008 16:36

oo gorko fotiko duwaneede ngam o ustii cooyndam.sinno saarve ve ne cuusno ko 
way nih boomi men cooyataano.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

so haalde goonga ina haawni

Ecrit par: Djiby Oumar Ndiaye (Invit ) le 30-08-2008 15:31

mbete kanko o wona juuldo laamu ngu haalata haydara.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

eskey

Ecrit par: mohamadou lamine (Invit ) le 03-09-2008 19:12

so tawi ko gonga ene hawni.konode kanko e senegalnajo o biyetedo bethio thioun kobe gotum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Wobbe no selli

Ecrit par: Mamadu Haadii Jallo (Invit ) le 10-09-2008 13:11

Haray fii Alla yeeteelan ko honno oodoo gorko waawiri moobirde bee doo fow weltinabe, bay hiden anndi debbo wonataa ka o weltaaki, weltaare non wonaa nyaamugol tun daanoo! Hee! Awa mi anndinii on oodoo no selli e keeci nani.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinno

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 13-09-2008 22:57

seydi saar haala ma latiima sabu gorko mo rewbe 86 o usti heen 82. 
mbodo nanndo ma hol mo goruuda heen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaawisa

Ecrit par: faty ba (Invit ) le 24-05-2010 15:01

ko dum haawni haawani alla , hol no yimbe goondirta e neddo e nder woro wooto haa ko ina reesa reewbe 86 jibina 170 biddo ina ngandi o gorko ko diwti sari-ya ceernabe kaalata, walla wona ceerenbe mabbe be kumata dewle makko? 
min mbido waasi faam-de holno o gorko resiri be reewbe? mbele so tawi ombo yamoya o halanta debbo o ombo joogi suddiibe, walla ko yinde reewbe be reseede wadata-dum en naande heen?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 27 de 27 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
L      2M8   
I T  3  6 X  354
YXC  WRN  S K   
 K  X  O 9  5RD
 P     NF6   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥