NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Baaba Maal - Acoustic Live
Moyenne:
Clics:18924
Monza Trop de
Moyenne:
Clics:3396
(Guinea)Lega Bah-Nene
Moyenne:
Clics:3676
les filles du bled
Moyenne:
Clics:2814

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Doosgal men goo kadi yahii: Cerno Aamadu Tijjaani Jallo Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 02-01-2009 )
 

Ecrit par Saajo Bah, le 21-12-2007 09:44

Pages vues : 11887    

Publié dans : Les News, Renndo


Doosgal men goo kadi yahii, nootoyike Joom binnde, Geno Bajjo mo maayataa Oo.

ImageTugalal men manngal waasaama, sankaare mawɗo men ganndo, finɗo mooɓindiroowo renndo ko ko haawnanaaki Alla, jaka…yo Alla lomtinan en mo, yo O hinno mo O yaafoo mo, e feewna en…
Cerno Aamadu Tijjaani Jallo, jeyaaɓe leydi Gine Konaakiri, Fuuta Jaloo, Firiyaa, Sooƴoore,  Daara, hoɗdunooɓe  e ɓeynguure mum ɗoo, e Antwerpen/Beljik, Jannginaynooɓe firina Kuraana e defte cewɗe, tawtoraaɓe e wuurnugol jannde Pulaar/Fulfulde e nder Antwerpen, tawtoraaɓe kadi e mooɓindirgol ɗoo yimɓe fottina e nder Beljik, ko ɓe tergal Tabital Pulaaku Beljik…Ko mawɓe jannguɓe, annduɓe, finɓe, kadi yiɗani yimɓe ɓee fow, wonaa oo maa oo, gollanooɓe pottal, poolal e ɓamtal, haɓotooɓe  lenyamlenyaagu…hirjinooɓe sukaaɓe e wakkilaare e jannde e teddinde hoore mum, teddina leydi mum, teddina iwdi mum, teddina kadi heddiiɓe e hoddiiɓe mum…
Ko ɓe lollirɓe Ceerno-en/Ceerno Tijja, ɓe kuɗol (karambol) maaɗum neɗɗo waawataa jantaade
moƴƴe muuɗum. Ɓe faatike e nder nyalaande mawnde,  Mawbaare, nyalaande daragol Arafa, ka labutaane inneteeɗo Stawfinberg (Stuiɓenberg) , Antwerpen, ɓaawo nde ɓe jinndi, ɓe yiilii fii lekki hedde lebbi, kono jaka Joomiraawo Oo muuyaali yo ɓe heɓu lekki fes, tawi O nodditii ɓe…Alla lamɗo Oo daali : “ Wonkii anndaa ko ki heɓata janngo, wonkii anndaa ko e leydi holndi ki maayata…”.  Hay gooto yiɗaa maayde e njnaniri.
 Cerno Tijjaani janngiino e junngo Alhajji Aamadu  (Madiina Faas, Telimile, Fuuta Jaloo) Jallo, haa wonti jannginoowo ton, hiɓe mari cappanɗe janngooɓe…Alhajji Mammadu Aliiyu Jallo gooto e almuɓɓe maɓɓe jooɗiiɗo ɗoo e Beljik/Bruksel, ko ɓiɗɗo Cerno maɓɓe jantaaɗo jooni dow oo, o ƴettii konngol o yottinii nelal ko Ceerno Tijjaani nelnoo mo koo e renndo ngoo (jamaa), wonde “ ɓe torike yimɓe ɓee fow yaafuyee, e yarluyee, munyanagol ɓe. Kanɓe le Ceerno Tijja, ɓe accanii fow hakkee, ɓe yaafike”
Fottaama e  juulirde wonde ka saare ɗoo, takko ka yeeyirde Alhajji Ciwto en, faatunnde ndee hiwrondiraama, musidɓe immorike nder Beljik fow, arii haa heewi, Kuraana janngaama haa timminaama fii –yo Alla hinno- Ceerno Tijja. Seeniiɓe (arɓe) ɓee fow weltanike renndo (jamaa) Antwerpen ngoo e tokkere enɗam ko ɓe jokki koo, teeŋtii non Kawtital Ginenaaɓe wonngal ka saare ɗoo nagl. Alla waɗii fahin, tawtude Ginenaaɓe, yimɓe ɓe leyɗeele heewɗe, seertuɗe arii tawtoraama, ko wayno Liyonaaɓe, Maalinaaɓe, Senegaalnaaɓe e Morokonaaɓe…du’ondiraama, hiwrondiraama, munyondiraama, Joomiraawo Oo toraama daɗndugol en sugu ɗum ɗoo ko ɓadii, juulɓe maaynooɓe fof kadi neldaama duwaawu…Minyiraawo Cerno Tijja inneteeɗo Sellu, janngoowo Faransi kadi arii tawtoraama. Musidɓe men fow, kala ka ɓe woniri toraama munyagol.
Ceerno Ibraahiima Jallo, Hooreejo Kawtital Ginenaaɓe e nder Antwerpen, ƴettii konngol, jaarnii musidɓe e yiɗɓe fow e innde ɓeynguure Ceerno Tijja, o weltanike ɓe e jokkere enɗam ɓannginaande ndee gila nde Ceerno Tijja waalii ka labutaane, haa nde ɓe faatii. Tawi terɗe kawtital nagl hino lomtondira e waalgol ka labutaane fii wallitagol Ceerno-en, haa no ɓe faatori nii, e junngo Mawɗo Ginenaaɓe ɓurɗo toowde e duuɓi renndo ngoo fow e nder nde ɗoo saare, inneteeɓe Mawɗo Laari Bari, ndaaru ko Alla muuyata… Yo Alla yoɓu fow ko moƴƴi, jaka alaa ko ɓuri tokkere enɗam welude…awa en fow fiinoɗen ɗoo, tokken enɗam hakkunde men, taa hay gooto wonu neɗɗo serindiiɗo, sabuna ɗum nafata hay fus…
Ceerno-en no acci sonnaajo e ɓiɓɓe ɗiɗo…Furee oo naɓtete ka meeɗen Gine e Hoorebiire (Asewe) aroore, wonndude e penngal (delegation) ɗowtooɓe, si Geno muuyii…
Musidɓe e yiɗɓe fow toraama munyagol, fiikala ko ko saɗti heɓuɗen. Hiɗen toroo Alla nde o rokkorta en sugu maɓɓe haa ɗuuɗa heewa, sabuna kamɓe ko tugalal ɓamtaare e pottal ɓe wonannoo en, hannde non en waasii ɓe haa poomaa.
E innde goomu pulaagu.com e kala giɗo Alla giɗo hoore muuɗum, meɗen toroo;
Yo  Alla hinno  CERNO AAMADU TIJJAANI JALLO  yaafoo ɓe, naadoya ɓe njarnere  (aljanna) makko toownde, yo juuɗe moƴƴe jaɓɓo ɓe. Hiɗen toroo Geno Oo, enen kadi nde O feewnata en O yaafoo en si O ƴettita en...
Ceerno Tijjaani!!! on accidii men e sunaare, men hattoto on haa nyannde darngal, men etoto tokkitagol e golle moƴƴe ɗe sincanɗon men ɗee; pottal, dewal jokkere enɗam...  Ginenaaɓe sunike, lenyol ngol kadi sunike e ndee ɗoo faatunnde, kono alaa ko waawaaɗo waawi... Yaa Alla Jooma, men gomɗinii muuyɗe maaɗa…Aduna ko yahu miɗo ara…

Kuɗol: Saajo Bah…(www.pulaagu.com), almuudo Cerno Tijjaani, ɗoo e nder Antwerpen…


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : News, Dernières news, Doosgal men goo kadi yahii!


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

Duwaawu !

Ecrit par: almaami (Membre ) le 21-12-2007 11:11

Banndiraa6e ful6e fof ina neldee duwaawu e ndee ustaare!Kono maayi tan ko mo gollanani leñol mum hay huunde. 
 
Mammadu Lih

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo Alla haarnu-mo aljanna!

Ecrit par: Ibraahiima SARR (Invit ) le 21-12-2007 14:47

En nduwaniima koreeji makko e almuudo makko Saajo Bah. Golle majjataa, ko fittaandu tan wirnotoo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duaaw

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 21-12-2007 18:26

Yoo allaah Geno Bajjo o yurmo yahfo Bannden Gido men mo ngannduzen laatinooma jaalal Pulaagu e nguurndam mum:Ahmadu Tijjaani Jallo. 
En neldii duaaw fayde e pulaagu fof teenqti noon e vesngu makko e banndiraave vadiive e sawndiive.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaawu

Ecrit par: Umaar Li to Kanada (Invit ) le 21-12-2007 22:30

Eskey Leñol Fulɓe fof waasi katante. Yo Alla yurmomo yaafoomo, haarnamo Aljanna. Ndu o naati ndu ɓuran'mo ndu o yalti ndu. Yo juuɗe moƴƴe njaɓɓomo. 
Yo barke makko saro e ɓesngu makko e Pulaagu/Pulaaku fof. 
Jaraama Jallo Jeeri, golle ma majjataa, maayataa. Min njejjit'taa haa abadan.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwaaw

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 21-12-2007 22:38

en neldii duwawuuji e dennaangal ɓesngu makko e ɓesngu fulɓe kala e ndee ustaare yo geno yurmo mo yaafoo mo ;toon wona fooftorde makko;leydi waawi tan ko ñaamde ƴi'e e teewu kono waawaa ñaamde golle . o yehii kono golle makko maa keddo haa abada ceerno saajo mi neldiima duwaaw e ndee ustaare.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

duwanaade bibbe fulbe fof

Ecrit par: njaay abdaramaan (Invit ) le 22-12-2007 11:34

yo alla yurmoomo yaafoomo yo alla haarnumo aljanna yo juude nulaado men njabbomo yaa alla.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yaakaare gasataa

Ecrit par: jeere-wii-mi (Invit ) le 23-12-2007 00:40

Aamiina yo banndiraa6e, yo Alla ja6u toraaje mon.Konngi mon e toraajre mon sooyataa, gollunoo6e en yejjitataa, yaakaare gasataa...dokke Joomiraawo 6ee6ataa, torodhen mo en nimsitataa...sankii6e men fow duwanaa, yo Geno yedhu 6e njarnere makko toownde...Enen kadi jokken golle,ngam mo wuurii anndaaka soo maayii o hattetaake (yeewetaake), wuurdho mo liggaaki soo maayii o wulletaake, Ceerno Tijjaani kam liggike,heew6e e yah6e men golliino feerii laawol...enen kadi tokkoden heen...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bangkok thailand

Ecrit par: abdulaay mamadu lih (Invit ) le 26-12-2007 05:05

vesngu fulve asii kala, ina torii geno yoo yurmo yaafoo ceerno jallo yoo toon won fooftorde makko,ezen nduwanii vesngu ceerno aamamadu tujjaani jallo,e vesngu fulve e kuuval. 
on njaaraama. 
abdullaay lih 
bangkok thailand.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TLJ     2CX   
D W  J  Q   9BO
5J4  N61  OYF   
 1  5  9 E  2F1
TP3     1RN   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥