NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Jime e jimɗi Pulaar Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 24-09-2007 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 12-05-2004 10:54

Pages vues : 46009    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Nuldee-min jime mon e kala ko fayti e conce!


Image Saajo Bah, Beljik


 NJOOƁAARI ƊANNGAL
 
 
Mo haylaaki o haylay hoore
Hino saɗtiri  wano war-hoore
Ɗuuɗa woɗa yiɗaa yiilaare
Yahdu le wonaa yoolaare
Awa, yaltu, ɗaɓɓoy fehre
Fiikala alaa hoolaare
 
Yahru nano maa fuɗnaange
Yahru ñaamo maa hiirnaange
Waɗtu yiila e nde  winndere
Wa’anoyte wa naatuɗo njarnere
Muño-ɗaa heɓaa aaɓere
An yooɓo tun soobeende
 
Tuma saɗti sottin ɗee tere
Oon tuma a dartoto tampere
A daɗay hakkunde jeere
A daɗnday kadi ɓeynguure
Si a artii ɓe jaɓɓore nagge
Si ɗa mari ittan heege
 
Tampuɓe, e ɗuuɗuɓe faale
Ɓilliiɓe, e ɓe heewa miile
Mo heɓoyaali ta o hulu lorde
Mo bonnaa hulataa hootde
Mawɓe maa yi’a weltaare
E yiɗɓe fow nder ndeen saare
 
Annduɓe no diisore feere
Añu ɓe ma no yanngoo mehre
Hay laamɓe no hooloo wonde
Pellet, ko a joom gannde
Hayliiɗo, yahi janngoyde
Maa yalti, no yahi ɗaɓɓoyde
 
Wota a haaɓu, ko a ferlaŋke
Ko ko saɗtani noon neɗɗaŋke
Ɗam ɗoo nguurnam tuŋaraŋke
Tuma yalti, yahi Fuutaŋke
Muñu tan, ngam ƴoogoyde
Si no laaɓi, a aanaa huunde
 
Ta a yejjitu koa Fuutaŋke
Dimo, Pullo, ko a neɗɗaŋke
Kecco-ɓernde, ko a goongiyaŋke
Njurum-deero, ko a moodiyaŋke
Ko a cuuco, ko a ɗanniyaŋke
Ɓaleejo, ko a Afrikiyaŋke
 
Nde ɗa lora, addor jawle
E ko hitti, ko moƴƴi cawle
Yooɓoɗaa ko ɗuuɗi e balle
Addana en cemmbe e doole
Heɓen ko yoni yok golle
Geno, yo men  foolu, ta en foole
 
Maa addoraa mecce e gannde
Aan toro tun Geno Joom binnde
Maa artaa addoraa wa pine
Nde ɗa jinnda woɗɗitoɗaa bone
Zanngal maa alɗiray moƴƴe
E dow ballal Joom benpeƴƴe
 
Ndeen Fuuta lollira mecce
Kame golle, balle e kocce
Wona saare, wona ɓamtaare
Leñol ngol heɓa weltaare
Fuuta daña fiira e fehre
Xellitaare, e njamu waylaare
 
Fuuta ɓamtoo, ɗuuɗa nafoore
Yahdu maa rima ɓesnoore
Haalden, fotten, toownen hoore
Enɗotiren, wonataa mehre
Golliden, wonten noon jeere
Ɓiɓɓe welduɓe, ummatoore woore
 
Jokkondiren, gila hiirnaange
Afriki tummbo haa fuɗnaange
Laatoɗen neene-baabagootooɓe
Ɓe faandaare wootere haɓotooɓe
Ceeral, e baasal, e ɓillaare
Majjere, humambinnagu  e tampere
 
En heɓay toowal kame jeytaare
Heɓen katin pottal e dow tiiɗnaare
Tiiɗno useni, kala ka waawɗaa wonde
Jokka enɗam, wuurnaa ɓernde
Gooto yawotaako ko wonuɗaa waɗde
Ɓayri ko kafu konu fuu foolata wolde
 
E ɗanngal maaɗa ta aru yejjitde
Pinal e ɗemngal maa ta jaɓu majjinde
A laatike nelaaɗo Pulaagu men hannde
Ta a daasu teddungal ngal, jaɓu ronndaade
Yaakaare leñol ngol no e maa bannde
Toownu leñol men ƴawa dow koode
 
Saloɗaa Fuuta wona saabeere
Waɗtaa yiila yo boobo-raneere
Useni, ta a haaɓu winndo  ɓataake
Noddaa, neldaa, woɗoɗaa hakkee
Ta a wonu hayliiɗo, hayloyi hoore
Ta a wonu ɓen yahɓe woni yoolaare
 
 
Siilo, 13/2007, Ant.


Image Saajo Bah, Beljik

POTTAL KO DOOLE


1.Si haaldaama haa laaɓii fottaama

Musidɓe e yidɓe meeɗen hollitaama

2.Pehe° e juuɗe jaaɓondiraama

Kulol e ngaameelo ka luggi ubbaama°

3.Duhi e dadorɗi ken haɓɓitaama

Haa tiiɗii, golle e balle fellitanaama

4.Lural e ngayngu caka° meeɗeen ittaama

Jewte hirjinooje saraama lollinaama

5.Jaambreeɓe men ɓen yeeso hikkinaama

Moƴƴe hawtuɗe en ɗen yaltintinaama

ɓ.Tee lamɓe ɓen haɗanooma ronkaama

Ta ɓe tampin en , ɗuum ɓe teŋtinanaama

7.Yo ɓe accu fenaande e nguyka

Yo ɓe nunɗu ɓe rimɗa ɓe golla

8.Duɗe moƴƴe e ngenndi° ɓe darna

Laawi mawɗi ɓe feera ɓe melta

9.Ndiyam laaɓɗam buy ɓe hebila

Oogirɗe men ɗen men ɓe ayna

10.Ndaygu e hoolaare ɓe etoo yaaja

Ndema e njeygu° kadi ɓe newna

11.Kala ko moƴƴani en kon ɓe wonana

ko bonani en kon ɓe toŋa ɓe hirsa

12.Karallaagal ɓe geloo sanne ɓe layna

Gannde e pine men ɗen ɓe feññina

13.So ɓe salike ɗum noon ɓe ronkidaama

Hiɓe hoolii, pellet ɓe hulaama

14.Ko ɓe halfinaa kon le ɓe haajaaka

Jam laamateeri men ndin ɓe falƴitaaka

15.Ndi wa'iino wa daabaaji° ɗi jeyaaka

Faalaaɓe no fella, hay gooto humpaaka

1ɓ.On tuma, hawtoɗen follen ɓe poomaa

Awa, pellet Raabiyatu Sira-en jaaraama

17.Fiinannde maɓɓe nden le nde gelaama°

Jaka, ko doole si haaldaama fottaama

18.Ginenaaɓe ko haaldi kon hunnaama

Teddungal ko ɓe fotdi kon ɓe jonnitaama

19.Waraaɓe ɓen, hinno, yaafo ɓe yo Jooma

Yeenir ɓe njarnere° toownde, ɓe malaama

 

24 Siilo(January) 2007, Antwerpen, Beljik.
Nde yimre rokkaama ɓe Ginenaaɓe daraniiɓe goonga e nunɗal.

Firo Kelme:


pehe:peeje
ubbaama:suɗraama/suuɗaama
caka: hakkunde
ngenndi:leydi/lesdi
njeeygu: ngeeygu
daabaaji:kulle
gelaama: fahmaama
njarnere: aljanna


Image Alhaji Abdurahmaani Bah, LabeNDar Fuuta e kawle ko ɗoon tawataa
             Wano Fuuta alaa e labeede laral
Maa tello ka towti haa ndaro-ɗaa
           Ornaa ɗom giiɗe ɗe jom tinugol
Ayi’ay ɗom piiji laabaaɗi, yi’a
           ñari ayɗe e pelle ɗe jom tabital
ko onon yo mussidɓe, yimɓe ndii leydi me’en
        ndi alaa e sugu muuɗum e labeede laral
yiɗugol ndii leydi ko wallitagol
                kala tampuɗo balal jom nafugol
yiɗugol ndii leydi ko huuwude kuuɗe
               ɗe andi nafay kala jom hoɗugol
yiɗugol ndii leydi ko wallitagol
ɓee ɓiɓɓe heɓaaɓe e mayri ka fii gandal
Yiɗugol ndii leydi ko wallitagol
        Ka’a diina no wontira jom daragol
Yiɗugol ndii leydi ko darnitagol
     Juulirɗe labaaɗe daɗooɗe cumal.Demmbel Sal - Les Mureaux, Farayse


  N D O N U

Haŋki he nder fenaande Koyɗol

Kollaa mi Tijjaani Aan e ɗoyngol

Kaŋko e yimɓe seeɗa e gorwoccol

Haa ɓooyi njiy-mi omo haɓɓita dadol

Omo weelnii bataaji cinndaaɗi e gaarawol

O wiy: "ɗum ko ndonu ngu ɗaldat-mi ngol lenyol"

Heen Bata waɗi ko gorooji ɗiɗi potɗe ɓalawol

O weddii ɗe, ɗe ngonti sagataaɓe bugiiɓe meetalol

Goram miɗo ndaara ellee wonaa e koyɗol


Heen gooto buktii keɓtin mi Luterkiŋ lollunooɗo koyɗol

O wiy:"ko cooynaninoo mi Amerik laatiima gongol

Hay sinno ko ɗuum woni sabaabu am maaygol

Tijjaani Aan habrii kam innde am ene heddii e daartol

Haa cey mi nimsanaani ngol am moƴƴol dawrugol

Fuunti laami ɓuri felli laami wonaa tinndol

Ko peeje newnooje nyiɓde laamu e giɗgol

Juɓɓinooje canyondiral pittaali e ballondirgol

Kollee anyɓe mon ko on yiɗɓe mu'en haa nyalnde daragol


Godɗo oo dirmii wiy heɗto mi manta ngol am moƴƴol laawol

A nanaani goɓɓe ngonaa sadak kono ene nduunyta worodde e koŋngol

A yiyaani ndimaangu ene sakka hay sinno ko e beytol

Yaare so naatii e tuuba naamndii ko monyeede wonaa mooytugol

Cumu taƴtungu maayo nyippirtee ko ƴiiƴam sagataaɓe so wonaa kulol

Miin mbiyetee mi ko Malkom Iks Tijjaani wiyii golle am ene keddii e ciimtol


O joofnaani ɗe ngonti gorooje ɗiɗi ɗe Tijjaani woppidi lenyol

O fooɗi bata goɗɗo o yaltini woofoonde mettunde cifagol

E nde waɗi eddaaji keewɗi no pataraaje comcol

E nde heewi peri e petti no maale toƴcingol

O ƴeŋii no doole makko potnoo o tacciti nde he bolol

Nde wonti sagataaɓe tato huccondirɓe no toge barme daragol

Goram miɗo lommbii hakkunde kono mi wonndaani e kulol

Sabu mi heɓtinii Aamadu Hampaate Bah gonɗo e tinndol

Mammadu Sammba Joob gonno e binndol

Baaba Baydi Maal e ngamri e jimgol

Tijjaani wiyi so lenyol ngol ene jogii fartaŋŋe ɓosgol

Ko too to Farayse ummortoo ngool ladgol

Sabu ko nokku newiiɗo gannde e ngaluuji ɓoftugol

Peeje e hujjaaji jooltugol

Yawaare e toonyaŋnge gaybingol

Waɗde pellon kon yoo naatne e ngolla ceegol

No jallungol pellal mawngal yaltira e ngola penyol

O joofnaani ngol makko baajagol

ɓe marɓondiri wonti haayre tiiɗnde nde alaa hay pettol


Naamndoyii mi firo koyɗolam Katante Lenyol

O wiy Murtuɗo Joop ko maande catal Mantu ngal o sompi e cosgol

Hampaate Bah ko Maande fedde Tarap ngam innugol

Baaba Maal ko maande S.D.L fedde sihilaaɓe daande lenyol

Martee Luterkiŋ e Malkom Iks ko laabi dawrugol


O joofnaani Feetere jeyngol

wiyi ko firo wonngo joganii ngol koyɗol

Hampaate Bah ko maande Tabital Pulaagu e Mali nyiɓgol

Murtuɗo ko maande hare pulaar he Muritani dartingol

Baaba Maal ko maande hekkeeji men e Senegaal jojjitgol

Ndeke koyɗolam firi e kuuɓgol

Ko Tijjaani woppidii en bagginaali pelle dentugol

Yoo Allah newnan mo e beeli Kawsara lummbagol

Yaa Barke darnde makko e ɓamtaare ngol lenyol

Yaa duwawuuji ɗi o neldaa e jookli winndere kufdidingol

Oto yeeso makko finnir mo haa waɗtan ummitaagol

Oto caggal makko finnir en yaa ngol men e makko giɗgol

Aamiin aamiin yaa maayɓe e jihaadi pulaar pellugol


Seeɗto 2001

 


GIƊLI 


Jamma jeŋngii leelewal fettii

Kammu peŋaaɗo lewru e koode yalmitii

Dille kala to ngonnoo ngustii

Miin e teelal e ndaɗɗudi miɗo ajjitii

Mi tintaani gite am kaɓɓitii

ŋoŋɗi kala to ngumminoo nduttitii

Miɗo ndaara e weeyo ko woɗɗi ɓadtitii

Petto perello e yeeso am ayaawo mum artii

Gila dow haa les ɗaɗi ngiddidii

E nder oolel jamma noppi am ngaddidii

Giɗam, giɗam, giɗli caɗtii

Muuyo njogoram waawtiima ngo ɓernde maa

Haa kori-ɗaa tabbitinde yiɗde maa

So mi wellitiima e abbaade e giɗaaɗe maa

Tawee e am ko ina nyiŋa mi nyiŋ ma

So mi yarlitaaki e wellitinde fittaandu maa...

No waraango e dow ceene njiy-mi e yeeso giɗam gonɗi cuppitii

Ngirnyitii-mi e takkude mo e becce am taw-mi ko miijo wonnoo hootii

Mbaɗtindii-mi e heɗaade gaaci haa buuɗal yurmeende suppitii


BAABA MAAL


ɓuɓri wulaaɓe ko Baaba Maal

Naange jaangaaɓe ko Baaba Maal

Barke maaɗa wona ɗe duɓɓi Maal

Ko a wirngo nyiiwa suddaare lenyol Maal

Ngula sukaaɓe naayto ngonta e duƴƴal

Sagataaɓe caɓɓito luutaama golwole jaambaraagal

Nayeeɓe keɗto njuŋgino rafi semmbe ko baasal

Luuka rewɓe mbeyto keɓii ballo e hare dimɗal

Gila Niina haa Buuyel ɗawaaɗo giɗli ko dammuwal

Delliya haa Baayo ɗawaaɗo jiɗnaaɗo woppaama e karawal

Jimɗi maaɗa ngoppaani toonyaŋnge njiimaanndi kolonyaal

Manoore heertiinde ndokkuɗa darinooɓe no sayku U Taal

Yonii to Saarayewo hollitii naalaŋkaagal ma alda e ceerundal

A njolnii lenyol maaɗa e laana malu e kisal

Yerimaayo a awƴirii min teddungal e pasiraagal

Hay sinno a wiyaani a jaɓata waɗteede baagal

Ha min nganndi aɗa fasnii Pulaar ko ɗemngal

Min ndaardaani ma naalaŋke cabbiiɗo e juurgal

Min mbasorto ko ngenndiyaŋkaagal ma jooɗngal

Min paarnorto ko neɗɗaagal ma timmungal

Min njeeɓii ma peɗɗitaagol miijooji e hakkillantaagal

Min nduwaniima BAABA e DAANDE LENYOL diɗɗal

Haa Pinal Pulaar fulfulde e winndere duumo e daɗal

Amiini yaa barke ngal men ɗemngal e pinal   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 20 de 20 commentaires

Njettoor

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Invit ) le 11-08-2007 11:19

Jimɗi ngoni suukara haala, njuumri miijo. Yimre mma ena weli ena luggiɗi moodi. A yettaama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Demmbel a bismaama

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Invit ) le 12-08-2007 07:11

Ceerno Demmbel min njonaaka! Addan-min kadi ko mon ñamminiri pittaali amen, ko min ndurni ɓerɗe amen. Yerwono-min kadi fulfulde ndee haa regoo, min ɓeydoo kadi ɗomɗude payka, njooɗka conce men! 
A diwii jaareede, ngati a fiilaama Jerwotooɗo fulfulde!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare e tintin'de

Ecrit par: Bah Abdou (Invit ) le 27-10-2007 22:08

Mina hevi weltaare mawnde e zee golle mon moxxe sanne. Veydee tinnaare njoovozon munyal Alla wona ballo-mon pooma. 
Mi anndina-on won'de Kawtal jaqngoove Pulaar Fulfulde e leyze Aarabeebe, Keer yaltinii deftere "Sggitorde" (dictionaire) Pulaar muul ado, si tawii ozon kaajori mbinndee e ndee yiitirde am E-mail. 
Yo jam javvo on malu huufoo on cellal wona jaado-mon. 
Abdu BAH,Tel: 0020-106294217

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaree

Ecrit par: mamadou maroufou ba (Invit ) le 04-11-2007 20:26

mi doo weltii modiaa***athianeelan haqueh,mi wawa windoodee pulaar,yo allahou nawrou dhoudal 
gaal yesoo* amiiinnnnne

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 10-11-2007 00:43

njettoor am fa'de e besngu lenyol fulbe woni be ngenndiyankaagal hadata daanaade sabu kiram;yoo geno won badlo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 10-11-2007 01:09

njettoor am fa'de e besngu lenyol fulbe woni be ngenndiyankaagal hadata daanaade sabu kiram;yoo geno won badlo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu

Ecrit par: YAYA LY (Invit ) le 03-12-2007 15:33

mi nuldumaa jimdi pulaar 
 
A.Salam BA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu

Ecrit par: mammadu lamin jah (Invit ) le 27-12-2007 03:02

[yimre/ qabri] janngo ejaan njam miin tan e hooram/ teeldo tellinaado e njeewkam /do baaba alaa neene wiyataa hammadam / hay e gido wiyataa fadam naworaakam /wiyata ko baawomaa kojuuti yoo geno heddam / miall jaadiido e makka ko miin tan e hooram / tawtari am ko golle am / duusatami e haa e makka ko yidbe e satodiibe am / dalami gooto junngi niido e njeewkam /haa hooram miitan e hooram /e kaa paadka paliika miin tan egollam / hoto laamu nguluuji e besngu am / ndeke e aduna been ko duusoobe am / e kaa paad ka paliika ngonaa yahdiibe am / juuwde bebi daande duttal alanaakam / do jawdi laamu e daraja nafataakam/ do lemseende e gulwulti njooltataaka / e naawoowo nuududo mo hakataakam /e saatu mo mbee daami dereeji golle am / do aynaabe winndoobe mbinndi dalaani dalaani hay e ndoo e nguurndam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

one thialminama banndiraabé

Ecrit par: Madame ly (Invit ) le 28-12-2007 13:48

wallahi mi weltima ha ko done wawi hadde, mbodo yidi demngalam ngal no feewi mbodo farnoro ngal, one ndiarama. michbanehut@yahoo.fr

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: LAWAKE (Membre ) le 01-01-2008 23:46

hemin mbeltii e golle ceerno IBRAHIIMA SAAR de sabu o fellii jihaadi no feewi sanne . Yoo ALLA juutnu balde makko yaa barke kosam endi jinnaabe waliyaabe e juulbe kala

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yimre

Ecrit par: Ibra ba (Invit ) le 16-02-2008 20:39

Ardii ɓe Afrik ɓe nduuɗaani ɓe 
ɓeen bonnuɓe Afrik ɓe peewnaani 
Ala ko ɓe kiilni sowona poosuuji maɓɓe  
miskineeɓe e ɓena nuurni ɓe njurmaaki 
Ala heen fof moɓe ndoo ndi  
ɓesnguuji afrik ɓe cari ɓe heen maayo wari  
ɓe heen kure mbari ɓe heen ñaw e heege wari 
ɓe heen ɓerɗe kiri haɓaade ñaw e baasal 
laaɗe ɓe njoli  
e nder windere hannde e ɓena cari 
Arndiiɓe afrik ɓe nuuɗaani ɓeen bonnu Afrik ɓe peew naani 
ngaaluuji afrik ɓe jeeyi kalako ndañanoo heen ɓe ɓami 
ñaw e baasal ɗum afrik ɓe pagani ñamaale e dow hoyre 
Afrik ɓe pawi ala fof moɗe nafi doole afrik ɓe keli 
jaambareeɓe e anndu ɓe fof ɓe mbari... 
 
ko musiɗɗo mon Ibrahima ba mail kolangel@yahoo.fr  
on jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare

Ecrit par: anne moctar (Invit ) le 11-04-2008 12:38

min biyatemi moctar ndieyami ko sorimalé mbodo welti é djimdi hé one diarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru

Ecrit par: bocar seck gawlo ngenndi (Invit ) le 15-04-2008 15:47

mido yida e kala sahaa nde winndannde am naati  
e doggi binndande mi soynoo toon winndannde am. 
haaloobe pulaar mbi'i ko cakkudi softinta defoowo 
mido welaa golle de no feewi.sabu fotii nde pulaagu 
hebi nde doo henorde humpito . ko duum nde wonnoo  
dee doo golle .beydee golle e tiidnaare nde wonnoo laawol ngol weebaani tee ina heewi cadeele .yo alla  
won ballo wonana .miin ko e haalirde timtimol fm ngollotoo mi ko ina tolnoo e duubi 5 ko to bannge jannde demde ngenndiije ndilltatnoo mi ko ina wona duubi 15.njokke golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru

Ecrit par: bocar seck gawlo ngenndi (Invit ) le 15-04-2008 15:47

mido yida e kala sahaa nde winndannde am naati  
e doggi binndande mi soynoo toon winndannde am. 
haaloobe pulaar mbi'i ko cakkudi softinta defoowo 
mido welaa golle de no feewi.sabu fotii nde pulaagu 
hebi nde doo henorde humpito . ko duum nde wonnoo  
dee doo golle .beydee golle e tiidnaare nde wonnoo laawol ngol weebaani tee ina heewi cadeele .yo alla  
won ballo wonana .miin ko e haalirde timtimol fm ngollotoo mi ko ina tolnoo e duubi 5 ko to bannge jannde demde ngenndiije ndilltatnoo mi ko ina wona duubi 15.njokke golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

monsieur

Ecrit par: KOUNDOUL (Invit ) le 04-05-2008 04:30

bonjours je suis tres fier de votre site mais j aimerai avoir les paroles de tijanni anne mon gamdjar sarr si possible en audio ou ecrit  
merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

lopett

Ecrit par: woturumayaa (Invit ) le 08-07-2008 06:19

lopet-lopet miin caalima haa caay,juudham dhe ko alla rokkimi,koydham dhe ko alla rokkimi,mbiiya yo a njanngu hotomi janngu,yo a aandu hoto mi aandu,lopet-lopet miin caalima haa caay. (caamm amaadu mooctaar mo galoya)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

GIZGOL

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 01-11-2008 23:21

Gizli ko laana maayo geex 
Awxata zum ko tiizzo fi6nde 
Gizli mbelii kono mbee6ah reen'de 
Dikko suudu, yoo laaval reen 
Kodda wuurr haa poofden gizli......................... ..................... 

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Pulaagu

Ecrit par: Bah (Invit ) le 21-04-2009 13:04

Caggal yettude Allah e juulde e Nulaado mum . 
Calminaali am burdi tiide fayde e mon e yettude Allah e mon e renndu de mon sunaare sankaare gido men yimiyanke men Sammba Hammat Gaaj . 
En duwaniima besngu makko en ndenndee mabbe suno ngo. 
Ko Almudel mon sehil mon Bah Dahiiru Galo Sammba njeyaami wuro mbaaybe koy Muritani e falnde kahaydi gorgol. 
On njaaraam Ton:(00222) 654 628 98 w 205 58 78 w 616 28 09

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo wayle..!!

Ecrit par: allawi (Invit ) le 26-05-2009 20:47

won heen kelme de njanngotaako et site he way ko no "un petit carré"  
jah allawi saalif senegal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

calminaali e njettooru burdo teentude

Ecrit par: bocar seck (Invit ) le 10-06-2011 23:48

NDE ALLA YDI PULAAGU UDDITANI DUM KALA DAME YO ALLA WADAN EN YAAJEENDE E OODOO SAHAA PULAAR INA JANNGEE NO FOTI ENO FOTIRI.SABU HANNDE KO E INSPECTION ACADÉMIE TAWII KO E PROGRAMME LAAMU KESO BIYETEEDO BCI 2010HUMAMBINNAAGAL WONI KO E IWANDE RENNDO PULAAGU

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 20 de 20 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
E      O19   
6 M  L  X E  TBH
XGU  5UJ  T 8   
 S  X  B F  Y14
 J     UAP   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥